ewch i'r prif gynnwys

rhesymau dros garu caerdydd

prifddinas sy'n rhagori mewn celf,diwylliant a chwaraeon,mae yna nifer o resymau i garu caerdydd。

1. y brifddinas yw ein campws

mae prifysgol caerdydd wrth galon prifddinas ffyniannus sy'n tyfu。 y gy ,,,,,,, daeth caerdydd yn drydydd ymhlith prifddinasoedd gorau ewrop yn 2015 ochr ynochrâ哥本哈根斯德哥尔摩。

mae canol y ddinas yn ymestyn o gaer hynafol castell caerdydd i lannau modern bae caerdydd。 gallwch archwilio siopau bychan yn yr arcedau fictoraidd ac edwardaidd neu ddod o hyd i'ch ffefryn stryd fawr yng nghanolfan drawiadol dewi sant。

ein campws o somen canol y ddinas yn y ganolfan ddinesig brydferth。 gyda'i lwybrau coediog,a'i adeiladau maen portland,mae'n le ysbrydoledig i astudio ynddo。

  • ymhlith y 4 gorau mae ein hundeb myfyrwyr ymhlith y pedwar gorau yn y du(arolwg profiad myfyrwyr,2018年的高等教育)。
  • 1AF caerdydd yw dinas brifysgol fwyaf fforddiadwy y du(mynegai natwest am gostau byw i fyfyrwyr 2019)。
  • 10 uchaf rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y du(2018年的高等教育)。

mae caerdydd yn brifddinas ffyniannus sy'n cael ei chydnabod yn gyffredinol fel lle neilltuol o dda i fyw ynddo。

完整的大学指南2019

2.ymchwil o'r radd flaenaf

rydym ymhlith haen uchaf prifysgolion ymchwil prydain ac yn aelodo'rgrŵprussenodedig。 gosodwyd y brifysgol yn ail yn genedlaethol am effaith ymchwil ac ymhlith y pump uchaf am ragoriaeth ymchwil yn y du。

rydym wedi ennill saith gwobr pen-blwydd y frenhines(sy'n cydnabod rhagoriaeth fyd-eang mewn addysg uwch yn y du)ac yn gartref i garfan enfawr o staff nodedig,gan gynnwys dau enillydd gwobr诺贝尔奖 一个13岁的体育馆和体育馆的frenhinol。

mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar drawy disgyblaethau i fynd i'rafaelâxiiauo bwys sy'n wynebu cymdeithas,yr economi a'n hamgylchedd。 darllenwch fwy am effaith eu hymchwil.

3. ein cyn-fyfyrwyr disglair

Jamie Roberts yn graddio
chwaraewr rygbi cymru a'r llewod,jamie roberts,yn ennill gradd meddygaeth。

o wleidyddion a newyddiadurwyr i wyddonwyr ac arloeswyr - mae llawer o wynebau cyfarwydd wedi rhodio coridorau prifysgol caerdydd。 mae ein cyn-fyfyrwyr yn cynnwys gohebydd y bbc,huw edwards; bardd cenedlaethol cymru,gillian clarke; y newyddiadurwr martin lewis obe a chyn arlywydd prifysgol normal beijing,yr athro zhong binglin a mwy。

mae ein cymrodyr er anrhydedd yn cynnwys dr gwyneth lewis,sian phillips a bryn terfel。

4. addysgu o'r radd flaenaf

mae'n anodd peidio aimim'r cyffro wrth gamu i brifysgol sy'n cynnig addysgu arloesol,cyffrous ar drawn y disgyblaethau。 mae addysg prifysgol caerdydd yn unigryw ac yn agos atoch; caiff myfyrwyr eu dysgu a'u mentora gan diwtoriaid a darlithwyr sy'n arbenigwyr ar draw y byd。

mae ein cyrsiau'n eich paratoi chi ar gyfer dyfodol cyffrous - mae 96%o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach yn fuanarôlgraddio(arolwg ymadwyr addysg uwch hesa 2016/17)。 rhagor o wybodaeth am eich rhagolygon gyrfa.

  • 31935 o fyfyrwyr
  • 96% mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach
  • 84% o fyfyrwyr yn fodlon

mae prifysgol caerdydd ymhlith y gorau yn y du o ran paratoi ei graddedigion ar gyfer y gweithle。

高等教育时代 - 2016年全球大学就业率排名

parc bute

castell caerdydd o barc bute
castell caerdydd o barc bute

fel ardd gefn 130 erw,mae parc bute yn nghanol y ddinastuôligampws caerdydd。

gydag afon taf yn llifo gerllaw,dyma'r cyfuniad perffaith o lonyddwch a mannau agored eang,sy'n ddelfrydol ar gyfer ymlacio(neu redeg)ar brynhawn o haf。

morfawrâ75caechwaraepél-droed,cewch ddigon i wneud ac i weld yn y parc gyda theithiau cerdded,tirweddau hanesyddol,caeau chwaraeon,coederddi a nodweddion garddwriaethol。

wrth gerdded tu allan i'r parc heibio'r castell,gallwch weld y'wal anifeiliaid'enwog gydag anifeiliaid o garreg sy'n cynnwys llewes,arth,morlo,blaidd amwncïod。

bydd archwilio holl barcau caerdydd yn cymryd tair blynedd eich gradd i chi gwblhau。 cofiwch fodd bynnag i logi cwch ar lyn parc y rhath yn ystod yr haf。

6. cymru wyllt ar garreg y drws

ym mharc cenedlaethol bannau brycheiniog,pen-y-fan。
ym mharc cenedlaethol bannau brycheiniog,pen-y-fan。

cewch gyfoeth o drysorau ychydig y tu hwnt i ffiniau caerdydd,rhan unigryw o'r byd sy'n aros i chi i'w chrwydro。 yma cewch draethau,cefn gwlad a mynyddoedd godidog。

mae taith i ynys y barri'n hanfodol,cyrchfan i ddilynwyr y gyfres,'gavin and stacey'a'r sawl sy'n hoffi traethau。 ewch am dro ar y traeth,neu gallwch fwyta pysgod sglodion arlânyyôteac efallaichwaraegêmgolffgwallgo。

mae parc cenedlaethol bannau brycheiniog yn cynnig teithiau cerdded,golygyfeydd a gweithgareddau gwych。 mae copa penyfan ar ei uchaf yn 886m gyda golgyfeydd rhagorol o'r holl barc cenedlaethol。

gallwch chi hefydymweldâdan-yr-ogof,ogofau sy'n ymestyn dros 15km,un o'r mwyaf yng ngorllewin ewrop,neu fynd am dro i weld rhaeadrau niferus dyffryn nedd。 teithiodd yr arlunydd turner i'r fan hon i dynnu llun o raeadrau aberdulais。

7.取消ffilm fawr

sherlock holmes a dr watson tu allan i'rathbone place' -neu prif adeilad,prifysgol caerdydd。
sherlock holmes a dr watson tu allan i'rathbone place' -neu prif adeilad,prifysgol caerdydd。

un o ddiwydiannau mwyaf ffyniannus caerdydd yw ffilm a theledu。 mae'r bbc wedi adeiladu stiwdio ddrama fawr ym mae caerdydd sy'n gartref i nifer o gyfresi yn cynnwys'dr'','sherlock''伤亡'。

yn chwefror 2017,cyhoeddwyd fod ein hysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol yn symud i adeilad modern mewn datblygiad newydd ochr yn ochr - bbc.

mapeensaernïaethunigrywcampysau'r brifysgol yn ei gwneud yn lleoliad ffilmio amlwg。 defnyddiwyd adeiladau'r brifysgol yn'医生'a'sherlock' - 我的医生是谁,医生是谁,dedtihfa'n cynrychioli tu,我不知道你是谁? cafodd du allan i'r brifysgol ei ddefnyddio i gynrychioli nifer o sefydliadau a phrifysgolion eraill。

os ydych yn lwcus,efallai y gwelwch chi ddalek neu ddau o gwmpas y campws。

8. diwrnodau rygbi

cymru'n chwarae yn erbyn lloegr yn ystod pencampwriaeth y chwe gwlad(llun gan visit wales)。
cymru'n chwarae yn erbyn lloegr yn ystod pencampwriaeth y chwe gwlad(llun gan visit wales)。

mae rygbi yn bwysig iawn yng nghaerdydd;昏暗的modd ei golli。 ceirawyrgylchgŵylynystod cystadleuaeth flynyddol y chwe gwlad,wrth i dimau eraill ddod iymgiprysâchomruar ei thomen ei hun。

mae stadiwm y principality yn rhan enwog o orwel caerdydd。 mae'n anghyffredin am ei fod yn stadiwm 73,000 sedd ynghanol y ddinas。 mae'r stadiwm hefyd yn cynnal cyngherddau mawr a digwyddiadau chwaraeon annisgwyl fel tryciau enfawr a'speedway'。

gallwch wylio amrywiaeth o chwaraeon eraill yng nghaerdydd - yncynnwyspél-droed yn stadiwm dinas caerdydd,hoci i y y y bae a chriced yn stadiwm swalec。

cofiwch y gallwch chi hefyd gymryd rhan eich hun yng nghaerdydd - ceirrafftiodŵrgwynhyd yn oed yn y pentref chwaraeon rhyngwladol。

9. un un'r undebau myfyrwyr gorau yn y du

mae ein hundeb myfyrwyr ymhlith y pedwar gorau yn y duynôalolwgprofiad myfyrwyr,2018年接受高等教育。

yn gartref i dros 200 o gymdeithasau myfyrwyr,yn cynnwys y健身房健身房,cymdeithas ar gyfer siaradwyr a dysgwyr cymraeg,ceir gwasanaeth cyflogaeth rhad ac am ddim a bar y taf hefyd sy'n hynod boblogaidd。 mae rhywbeth yn yr你在ddant pawb,o'r ardaloedd astudio我的cymdeithasu。

fel rhan annibynnol o'r brifysgol,dan arweiniad myfyrwyr,mae undeb y myfyrwyr yn cynrychioli myfyrwyr ac yn darparu amrywiaeth o weithgareddau a gwasanaethau amrywiol a chynhwysol sy'n cyfoethogi bywyd y myfyrwyr。 mae adeilad gan yr undeb ar gampws parc cathays a champw​​s parc mynydd bychan。

10. dinas sydd wrth ei bodd yn rhedeg

mo farah'n sgwrsio gyda phlant ysgol de cymru cyn hanner marathon y byd,caerdydd。
mo farah'n sgwrsio gyda phlant ysgol de cymru cyn hanner marathon y byd,caerdydd。

caerdydd oedd cartref hanner marathon y byd yn 2016,mewnpartneriaethâphrifysgolcaerdydd。 daeth 25,000 o redwyr,gan gynnwys mo farah,enillydd pedair medal aur olympaidd,i gymryd rhan yn y digwyddiad a gefnogwyd gan staff,myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr。

ceir digonedd o ddigwyddiadau eraill i redwyr ar bob lefel yng nghaerdydd - mae cyfle wythnosol i redeg 5k yng nghaeau blackweir。 hefyd ceir hanner marathon enwog caerdydd,yr ail fwyaf o'i math yn y du。

felly cofiwch ddodâ€esgidiau rhedeg!

profi caerdydd dros eich hun

os hoffech weld caerdydd dros eich hun a chael gwybod beth sy'n gwneud prifysgol caerdydd mor arbennig,dewch i'n diwrnodau agored ar ddydd sadwrn 14 medi 2019 a dydd sadwrn 26 hydref 2019。

os nad ydych yn gallu ymweld,dysgwch fwy am y brifysgol a dinas caerdydd drwy fynd ar ein taith ryngweithiol ar-lein。