""
ewch i'r prif gynnwys

sbaeneg a llenyddiaeth saesneg(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

mae'r radd cydanrhydedd mewn sbaeneg a llenyddiaeth saesneg yn eich darparu cyrle i arbenigo mewn dwy raglen cwrs gradd。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Two students speaking to eACh other

trosolwg y cwrs

ein nod yn yr ysgol ieithoedd modern a'r ysgol saesneg,cyfathrebu ac athroniaeth yw datblygu AC addysgu ein myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 drwy astudio sbaeneg一个llenyddiaeth saesneg,byddwch炔meithrin amrywiaethösgiliau trosglwyddadwy一个gwybodaeth fuddiol我FYD gwaith,甘ROI mantais gystadleuol我智a'ch gwneud炔atyniadol我weithlu cynyddol FYD-eang交流AGOR drysau我amrywiaethölwybrau gyrfa。  

mae gan yr adran llenyddiaeth saesneg yng nghaerdydd enw da yn rhyngwladol am ei dulliau addysgu a'i gwaith ymchwil。 ond yn fwy na hyn - rydymyynmfalchïomewnmeithrin amgylchedd cyfeillgar,personol a chefnogol i'n myfyrwyr。 ein nod yw bod y gorau a llwyddo ym mhopeth a wnawn。

在el rychwant llenyddiaeth saesneg,o gyfnod yr eingl-sACsoniaid hyd at yr noned ganrif ar hugain。 ond ni chyfyngir y cwricwlwm i'r gair printiedig - gan fod y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a ffilm,celfyddyd,cerddoriaeth,hanes,iaith a diwylliant poblogaidd yn ennyn ein chwilfrydedd,mae'n haddysgu ni'n adlewyrchu'r diddordebau hynny。

nid oes modiwlau gorfodol ar gyfer llenyddiaeth saesneg yng nghaerdyddarôlyflwyddyn gyntaf。 fe gewch chi ddewis - ond hefyd rydym yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth a fydd eu hangen arnoch chi i wneud penderfyniadau gwybodus o blith amrywiaeth o ddewisiadau,gan gynnwys ysgrifennu creadigol。

ynogystalâdsblygusgiliau iaith lefel uchel,byddwch yn datblygu dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl sy'n cynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau sbaenaidd,sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol,sy'n meithrin gwytnwch AC annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi mewn iaith dramor。

mae sbaen yn wlad bwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,ac yn enwog am ddwylliant cyfoethog a soffistigedig。 sbaeneg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned ewropeaidd AC mae'n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd。

rydym ni'n cynnig sbaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr。 yn ystod eich blwyddyn gyntaf,ynogystalâchchgwersi iaith,bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant sbaen yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs。

bydd eich dealltwriaeth o'r iaith yn cael ei datblygu a'i mireinio ymhellACh yn ystod eich blwyddyn dramor,pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad sbaeneg ei hiaith。 

yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir,a fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyferastudiaethôl-raddedig。 

mae'n bwysig cofio nad astudio'r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae'n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad,a'n nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol AC ysgogol。 

fel myfyriwr cyd-anrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau ategol sy'n aml yn cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil ddiweddar。 arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar hanes,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes sbaen。   

nodweddion nodedig

 • 以研究为主导的教学,使您能够参与有助于塑造英国文学和西班牙语研究未来的新思想。
 • 由母语人士提供的高质量语言教学。
 • 一个充满活力的课外活动计划,以支持您的语言学习和融入西班牙文化。
 • 具有明确学习的课程,借鉴最新研究成果,深入了解西班牙文化。
 • 结构化技能课程,从一开始就将学术,可转移和就业技能融入学习中。
 • 采取信贷工作安置的选择。
 • 有机会在西班牙或西班牙语国家学习或工作第三年。
 • 在正式学习之外的一系列令人兴奋的机会,与当地学校和社区合作,促进语言学习,培养自己的技能和形象。
côudcasqr34
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arfer学校通常有185个学位。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfer学校通常会收到600份申请。
 1. yr ysgol saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

gofynion mynediad

abb - bbb。 bydd gan ymgeiswyrsyddâbsafon uwch yn sbaeneg fynediad i'r llwybr ieithoedd uwch。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

graddau dd mewn diploma btec mewn pynciau ynghylch y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol,ynogystalâgraddb mewn llenyddiaeth saesneg neu iaith alenyddiaeth saesneg(cyfunedig)neu ysgrifennu creadigol ar safon uwch

32-30 yn y fagloriaeth ryngwladol,neu 665 mewn tri phwnc lefel uwch gan gynnwys 6 ar lefel uwch mewn llenyddiaeth saesneg,iaith a llenyddiaeth saesneg neu lenyddiaeth saesneg a pherfformio。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol astudiaethau saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth AC ysgol ieithoedd现代.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

许多学生选择投资未删节的双语词典和参考语法的个人副本。虽然图书馆提供了大多数课程资料的副本,但许多学生选择获取集文本的个人副本。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba sbaeneg AC llenyddiaeth saesneg yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael cymwyseddau iaith ar lefel uchel,ynghydâ€s sgiliau i fod yn feddyliwr annibynnol a beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob blwyddyn o'r rhaglen byddwch yn astudio 120 o gredydau,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 o gredydau mewn llenyddiaeth saesneg 60 o gredydau mewn sbaeneg。 treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor yn sbaen neu mewn gwlad arall lle siaredir sbaeneg。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

你将结合60学分的西班牙语和60学分的英语文学。

您在英语文学的第一年是一个预科课程,旨在为您提供高级学习的技能,并为您提供主题的概述,使您能够从第二年和第三年的模块中做出明智的选择。

在第一年,我们为学生开设两种语言途径;对于西班牙语具有一定水平或同等能力的学生而言,这是一种先进的途径,对于对西班牙语知之甚少或根本不了解的学生来说,这是一种初学者的途径。第一年包含一个40学分的核心西班牙语语言模块和一个20学分的跨国模块,从全球的角度向您介绍西班牙的历史,社会和文化。该课程的第一年为初学者的学生提供了语言语法的全面基础,并为高级学生提供了语言技能。

您还将学习一门非语言模块,向您介绍西班牙作为一个国家的发展,探索它在历史的不同时刻为不同群体所代表的东西。它还探讨了西班牙与世界的交流,使您能够探索西班牙超越国界的角色。该模块将使您能够更好地理解跨文化意识,以及高度珍视的文化间调解能力。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
在全球范围内理解hispanidadml018720 credydau
批判性阅读和批判性写作se214620 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级西班牙语第1年ml018840 credydau
初学者西班牙语第1年ml018940 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
戏剧:舞台和页面se213920 credydau
星际恋人:欲望的政治se214020 credydau
转变愿景:文本和图像se214220 credydau
中世纪文学中的海侵体se214720 credydau
阅读方式se214820 credydau

blwyddyn dau

在第二年,你将再次获得英语文学60学分和西班牙语60学分。

在第二年,没有必修的英语文学单元。您可以根据时间,类型或主题从一系列模块中进行选择,您将在其中阅读历史和文化背景下的各种文本。

第二年的语言元素以第一年的工作为基础,为您在国外的一年做好准备。

除了语言,你将学习30个学分,在跨国背景下看西班牙。这将向您介绍关键方法,方法和关键工具,您可以将其应用于对文化,历史和政治等一系列主题的深入研究。

在正式学习之外,您将有机会参加由威尔士议会政府支持的备受好评的学生辅导计划。选定中学的学生由我们受过专门训练的本科学生辅导,他们在五周内进入学校,以两到三人的小组指导学生。

您也可以选择参加学生语言大使(sla)计划,作为语言学习的倡导者。在接受特定培训后,您可以有机会在活动中公开发言,分享您的语言学习个人经历。您可以参加一系列活动,例如语言品尝会,在国外展示和推广年,支持学校语言日和活动,或在招聘会或开放日推广现代语言。

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

你的第三年是在西班牙或其他讲西班牙语的国家度过的。在国外的这一年将使您能够提高您的语言技能,加深您对目标文化的理解,并发展您的独立性,足智多谋和适应力。

您的选择包括:

 • 在我们的合作大学学习,
 • 通过英国议会计划在学校担任英语助理,或
 • 为西班牙组织或公司工作。

如果您选择学习选项,我们已经建立了交流计划,为在瓦伦西亚,巴塞罗那和塞维利亚等城市的机构提供学习机会。

由英国议会管理的计划中的助教安置可以带您到一个主要城市或一个小的乡村小镇。这个选项提供第一手的教学经验,并允许你赚取足够的工资,虽然你只是兼职工作。在您的安置开始之前,英国议会在目的地国家提供培训周末。此外,您被分配到的学校也应该指导您担任教师的角色,并帮助您找到居住的地方。

第三种选择包括在西班牙语世界中与组织或公司的工作安排。可以通过您可能拥有的个人联系或直接与组织联系来做出必要的安排。为了确保您的工作安排为您提供充足的西班牙语交流机会并为您提供有益的体验,此类安排需要学校事先批准。

无论您选择什么,国外的一年都是您提高对语言理解,沉浸在另一种文化,获得ag8学习或工作经验的绝佳机会。它也为您的最后一年做好了准备,并为您提供了一定程度的自信和成熟度,这已经得到了雇主的欢迎。

任何在欧洲进行学习安排或实习/工作安排的学生目前都有资格申请erasmus补助金。

blwyddyn pedwar

当我们在你的最后一年欢迎你回到加的夫时,你将继续提高你的语言技能,学习30学分的西班牙语和30学分的西班牙语可选模块,以及60学分的英语文学。

到目前为止,您将获得各种文学时期,主题,流派和方法的经验,培养您的批判能力和分析文本和背景的技能。因此,您将处于一个极好的位置,可以选择一系列更专业的模块,这些模块可以参与研究中的当前问题,也可以选择与作者和文本相关的学术知识,这些作者和文本都是众所周知的,也可能是您不太了解的。

您将有机会利用您开发的广泛知识和技能,通过教学模块和/或论文来研究研究专业领域。您还将有机会参加我们非常受欢迎的教学模块,这是一个经过认证的模块,您将在该大学的学习和研讨会的基础上,在该地区的一所合作学校进行教学安排。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高水平的西班牙语能力ml036630 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
Crime & Punishment in Contemporary Latin American Cultureml035930 credydau
最后一年的论文 - 西班牙语(西班牙语)ml036030 credydau
最后一年论文 - 西班牙文(英文/威尔士文)ml036130 credydau
Catalan Language & Societyml036230 credydau
边缘的西班牙文化ml036330 credydau
Culture, Political Protest & Dissent in the 1960sml136030 credydau
欧洲电影:思考虚构的真实ml136230 credydau
学生教学模块ml136330 credydau
图形回忆录se140920 credydau
虚构的历史/历史小说se246720 credydau
论文se252420 credydau
希区柯克se254420 credydau
现代戏剧:页面,舞台,屏幕se255120 credydau
性别和怪物:晚期/新维多利亚时代se256420 credydau
乌托邦:对计算机朋克的选举权se258120 credydau
第二代浪漫主义诗人se258220 credydau
bluestockings,britannia,unsexed女性:公共生活中的女性,1770-1800se258820 credydau
哥特小说:维多利亚时代se258920 credydau
诗歌创作:现代文学手稿se259220 credydau
后殖民理论se259320 credydau
儿童文学中过去和未来的愿景se259520 credydau
岛屿故事:北大西洋的文献se259820 credydau
中世纪的浪漫:怪物和魔法se259920 credydau
约翰米尔顿se260820 credydau
美国短篇小说se260920 credydau
天启然后现在se261120 credydau
犯罪莎士比亚se261220 credydau
丑闻和愤怒:二十世纪和二十一世纪有争议的文学se261320 credydau
代表当代美国的种族se261620 credydau
文艺复兴时期的戏剧中的爱情,死亡和婚姻se262220 credydau
视觉,文化和技术se262420 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,AC yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth AC yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,AC mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

22%

astudio annibynnol dan arweiniad

78%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

33%

astudio annibynnol dan arweiniad

67%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

0%

astudio annibynnol dan arweiniad

0%

lleoliadau ments

100%

blwyddyn 4

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

25%

astudio annibynnol dan arweiniad

73%

lleoliadau ments

2%

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba mewn sbaeneg a llenyddiaeth saesneg yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr y rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad ACademaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor AC adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellACh 。在体育馆的生活方式,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog,byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。   

ÿTU hwnt i'r ysgolion,mae'r brifysgol炔cynnig amrywiaethöwasanaethau sy'n cynnwysÿgwasanaeth gyrfaoedd,Y gwasanaeth cwnsela,Y gwasanaeth anabledd一个dyslecsia,Y gwasanaeth cymorth我fyfyrwyr,Y ganolfan datblygu sgiliau ACademaidd一个llyfrgelloedd一个chanolfannau adnoddau ardderchog。

这是一个有趣的人,他是一个有趣的人,他是一个有趣的人,他是一个非常友好的人,他是一个有趣的人。

byddwch yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadauarôlly cyfnod arholiadau a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunan asesu myfyrwyr sy'n cael ei fonitro。

sut caff fy asesu?

mae'r asesiad yn canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。

rydym yn defnyddio fformatau asesu traddodiadol(fel traethodau,profion dosbarth,astudiaethau achos,arholiadau a thraethodau hir)ynogystalâdulliaumwy arloesol o asesu,(fel blogiau fideo,cymryd rhan mewn sioeau radio,prosiectau fideo sain,cyfweliadau,portffolios, AC ati)。

mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)AC asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut y mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut y bydd eich gwaith yn cael ei farcio a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth 。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

35%

arholiadau ymarferol

3%

gwaith cwrs

62%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

40%

arholiadau ymarferol

3%

gwaith cwrs

57%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

40%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

60%

blwyddyn 4

arholiadau ysgrifenedig

35%

arholiadau ymarferol

9%

gwaith cwrs

56%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。
 • y gallu i ddarllen testunau'n fanwl ac yn feirniadol gyda dealltwriaeth glir o'r modd y mae ffurf,genre AC arddull yn llywio ystyr。
 • dehongliadau annibynnol a gwybodus o destunau unigol。
 • y gallu i lunio ac ysgrifennu dadansoddiadau llenyddol dadleugar clir,gramadegol,AC annibynnol。
 • y gallu i gyfosod a chyflwyno amrywiaeth eang o ddeunyddiau。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • sgiliau ieithyddol uwch,ynogystalâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes sbaen a gwledydd lle siaredir sbaeneg。
 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn saesneg a sbaeneg,a hynny yn ysgrifenedig AC ar lafar。
 • sgiliau darllen yn feirniadol,ymchwil annibynnol,AC ysgrifennu。
 • sgiliau dadansoddi llenyddol,darllen deongliadol a mynegiant ysgrifenedig。
 • sgiliau dadansoddol在ddehongliad annibynnol的一个datblygu tuag a doeth o waith ymchwil。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • defnyddio amrywiaeth o raglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwytnwch AC annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • sgiliau wrth weithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • dadansoddi testunau cymhleth。
 • dehongli a defnyddio data perthnasol。
 • arddangos sgiliau ymchwil ymarferol。
 • llunio eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • arddangos sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori AC ymarfer)。
 • arddangos creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • arddangos sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • y gallu i nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

现代语言学校

在2015/16学年,94%的可供工作的学校毕业生表示他们在毕业后的六个月内就业和/或继续学习。

许多毕业生在海外享受这么多的时间,以至于他们抽出时间去旅行,或者在毕业时去国外寻找工作。

那些选择留在英国的人,很多人都在攻读研究生课程,例如学校的研究生教育学位或者学位课程。其他人在完成学业后立即开始工作,我们的毕业生继续在ag8外交,公务员,教学,商业和新闻事业中获得出色的职业生涯。其他就业选择包括翻译,语言助理,出口助理和校对员等角色。

英语学校,传播学和哲学

在2015/16学年,95%的可供工作的学校毕业生表示他们在毕业后的六个月内就业和/或继续学习。

我们为学生提供高度令人满意的学术体验,帮助他们发展成具有批判性,文化意识的公民,他们的高分析能力,表达能力和进步的自立能力使他们对雇主极具吸引力。

英国文学毕业生具有出色的分析和沟通技巧,适合各种专业和进一步培训。他们的文化专业知识和知识能力在公共和私营部门以及教室,法院或媒体等各种环境中都受到重视。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais