""
ewch i'r prif gynnwys

astudiaethau crefyddol AC eidaleg(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

mae'r ba mewn astudiaethau crefyddol AC eidaleg(cydanrhydedd)yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr astudio iaith hanesyddol ramantaidd ochr ynochrâchrefydd - rhan o'r profiad dynol ers dechrau dynoliaeth hyd at heddiw。

cadwch le ar ddiwrnod agored

A line of statues

trosolwg y cwrs

ein hamcan yn yr ysgol ieithoedd modern a'r ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd yw datblygu ac addysgu ein myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 drwy gyfuno eidaleg ac astudiaethau crefyddol,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy sy'n fuddiol i fyd gwaith,gan roi mantais gystadleuol i chi a'ch gwneud yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang,AC agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa

mae crefydd yn rhan o brofiad y ddynolryw,o'i holion cynharaf hyd heddiw。 drwy grefydd y mae'r rhan fwyaf o ddiwylliannau wedi ceisio mynegi eu dealltwriaeth o bwrpas bywyd,a chrefydd yw sylfaen ymddygiad personol a chymdeithasol pobl。 byddwch yn cael y cyfle i ymchwilio i'ch hanes a'ch diwylliant crefyddol eich hun a phobloedd eraill,AC i rai o gwestiynau sylfaenol bodolaeth,hynny mewn canolfan ymchwil sy'n ffynnu。

mae'r eidal yn wlad bwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,ac yn enwog am ddwylliant cyfoethog a soffistigedig。 eidaleg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned ewropeaidd,AC mae'n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd。

ynogystalâdsblygusgiliau lefel uchel o ran iaith,cewch gyfle i ddatblygu dealltwriaeth ryngddiwylliannol drylwyr sy'n cwmpasu gwybodaeth benodol am ddwylliant yr eidal byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel o ran cyfathrebu a meddwl yn feirniadol,ac yn meithrin gwytnwch AC annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。

rydym yn cynnig eidaleg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr。 yn ystod eich blwyddyn gyntaf,ynogystalâchchgwersi iaith,bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant yr eidal yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs。

bydd eich dealltwriaeth o'r iaith yn cael ei datblygu a'i mireinio ymhellACh yn ystod eich blwyddyn dramor,pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad lle siaredir eidaleg。 

yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir,a fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyferastudiaethôl-raddedig。 

mae'n bwysig cofio nad astudio'r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae'n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad,a'n nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol AC ysgogol。 

fel myfyriwr cyd-anrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau ategol sy'n aml yn cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil ddiweddar。 arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar hanes,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yr eidal。   

nodweddion nodedig

 • 研究主导的教学,使您能够参与塑造宗教研究和意大利研究未来的新思想。
 • 由母语人士提供的高质量语言教学。
 • 一个充满活力的课外活动计划,以支持您的语言学习和沉浸在意大利文化中。
 • 一个具有明确学习的课程,借鉴最新研究并提供对意大利文化的透彻理解
 • 结构化技能课程,从一开始就将学术,可转移和就业技能融入学习中
 • 采取信贷工作安置的选择
 • 有机会在意大利或意大利语国家学习或工作第三年。
 • 在正式学习之外的一系列令人兴奋的机会,与当地学校和社区合作,促进语言学习,培养自己的技能和形象。
côudcasvr63
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arfer历史,考古和宗教学校通常有320个名额。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfer历史,考古和宗教学校通常会收到1800份申请。
 1. yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

gofynion mynediad

BBC-BCC。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

graddau dmm mewn pynciau ynghylch y dyniaethau neu'r gwyddorau cymdeithasol。 unrhyw bwnc btec arall os caiff eigyfunoâsafonuwch ond ni dderbynnir astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。

cyflawni diploma'r fagloriaeth ryngwladol gyda 655 mewn tri phwnc lefel uwch。 byddai 6 yn hanes,clasuron neu hanes yr henfyd safon uwch yn ffafriol。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol ieithoedd现代 AC ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。

dewis

考虑到您对学位的兴趣和适合度,每个考生的个人资料被视为完整的图片,如您的个人陈述和裁判报告所示,以及已达到和预测的成绩。您还将评估您提出论证的能力,求知欲的证据以及您对学习的热情和承诺。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

许多学生选择投资未删节的双语词典和参考语法的个人副本。虽然图书馆提供了大多数课程资料的副本,但许多学生选择获取集文本的个人副本。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba mewn astudiaethau crefyddol AC eidaleg yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael cymwyseddau iaith ar lefel uchel i fod yn feddyliwr annibynnol beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob blwyddyn o'r rhaglen byddwch yn astudio 120 o gredydau,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 o gredydau mewn astudiaethau crefyddol a 60 o gredydau mewn eidaleg。 treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor yn yr eidal neu mewn gwlad arall lle siaredir eidaleg。

 

 

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

你将结合60学分的意大利语和60学分的宗教学习。

你可以通过文本,诗歌,艺术,电影,传记,实地考察和戏剧来学习宗教。您将了解关于仪式,性别和场所的关键想法,为您在第二和第三年提供的一系列模块的进一步学习提供动态基础。您还可以选择学习一种原始语言的宗教文本。

在第一年,我们为学生开了两条路;为具有意大利语水平或同等能力的学生提供的高级途径,以及对意大利语知识有限或无知识的学生的初学者途径。该课程的第一年为初学者的学生提供了语言语法的全面基础,并为高级学生提供了语言技能。您还将学习一门非语言模块,向您介绍意大利作为一个国家的发展,探索它在历史的不同时刻为不同群体所代表的东西。它还探讨了意大利与世界的交流,使您能够探索意大利在国界之外的角色。该模块将使您能够更好地理解跨文化意识,以及高度珍视的文化间调解能力。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
在跨国背景下介绍意大利研究ml817920 credydau
现代世界宗教的起源和遗产rt010120 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级意大利语(第1年)ml818840 credydau
初学者意大利语第1年ml818940 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
一个充满神灵的世界hs000120 credydau
读latin1hs312120 credydau
读拉丁语2hs312220 credydau
读希腊语1hs312320 credydau
读希腊语2hs312420 credydau
宗教研究中的主题和问题rt010220 credydau
圣经语言介绍1rt010320 credydau
圣经语言介绍2rt010420 credydau
圣经的介绍rt010520 credydau
基督教的故事rt010620 credydau

blwyddyn dau

在第二年,你将再次获得60学分的宗教学习和60学分的意大利语。

第一年的语言要素以第二年的工作为基础,为您在国外的一年做好准备。

除了语言,你还将学习30个学分,在跨国背景下看意大利。这将向您介绍关键方法,方法和关键工具,您可以应用于深入研究,查看一系列主题,如文化,历史和政治,以及宗教研究模块中的60个学分。

在宗教研究中,您将有机会在第一年开展的入门课程的基础上,发展更多关于一系列宗教传统的知识,并培养您对宗教在塑造当代文化,知识和道德问题方面的作用的认识。社会。

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

你的第三年是在意大利或其他意大利语国家度过的。这一年将使您能够提高您的语言技能,加深您对意大利文化的理解,并培养您的独立性,足智多谋和适应力。

您的选择包括:

 • 在我们的一所合作大学学习;
 • 通过英国议会计划在学校担任英语助理,或
 • 为意大利组织或公司工作。

如果您选择学习选项,我们已经建立了交流计划,为在意大利城市的机构提供学习机会。

由英国议会管理的计划中的助教安置可以带您到一个主要城市或一个小的乡村小镇。这个选项提供第一手的教学经验,并允许你赚取足够的工资,虽然你只是兼职工作。在您的安置开始之前,英国议会在目的地国家提供培训周末。此外,您被分配到的学校也应该指导您担任教师的角色,并帮助您找到居住的地方。

第三种选择包括在意大利语世界中与组织或公司的工作实习。可以通过您可能拥有的个人联系或直接与组织联系来做出必要的安排。为了确保您的工作实习能够为您提供充足的会说意大利语并为您提供有益经验的机会,此类安排需要学校事先批准。

无论您选择什么,国外的一年都是您提高对语言理解,沉浸在另一种文化,获得ag8学习或工作经验的绝佳机会。在国外学习或工作是为你的最后一年做好准备,并为你提供一种自信和成熟的水平,这已经证明在雇主中很受欢迎。

任何在欧洲进行学习安排或实习/工作安排的学生目前都有资格申请erasmus补助金。

blwyddyn pedwar

当我们在你的最后一年欢迎你回到卡迪夫时,你将继续提高你的语言技能,学习30学分的语言和30学分的意大利语选项模块,以及来自宗教学习选项模块的60学分。

您将有机会通过一系列专业模块加深您对宗教主题和主题的理解。根据您的模块选择,您还可以获得当代社会中宗教的定性和定量研究技能。

您将在表达和翻译方面完善您的语言技能,并通过选择专门的模块选项专注于您感兴趣的领域。

您将有机会利用您开发的广泛知识和技能,通过教学模块和/或论文来学习学校的研究专业领域。您还将有机会参加我们非常受欢迎的教学模块,这是一个经过认证的模块,您将在该大学的学习和研讨会的基础上,在该地区的一所合作学校进行教学安排。

最后一年的论文模块让您可以选择撰写论文,更深入地参与选定的主题领域,以及扩展您的研究和分析技能。

mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,AC yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth AC yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,AC mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

 

 

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba mewn astudiaethau crefyddol ac eidaleg yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr y rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad ACademaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor AC adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellACh 。 gall eich tiwtor personol hefyd eich cyfeirio chi at gymorth priodol os ydych chi'n cael trafferth。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

mae astudio neu weithio dramor yn baratoad rhagorol ar gyfer eich blwyddyn olaf,ac yn rhoi lefel o hunanhyder AC aeddfedrwydd sydd wedi bod yn boblogaidd gyda chyflogwyr。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog(amgylchedd dysgu rhithwir y brifysgol),byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。   

mae gan yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd swyddog lleoliadau gwaith penodedig sydd yn eich cefnogi chi gyda chyfleoedd profiad gwaith yn ystod y tymor AC yn ystod y gwyliau。 

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,y ganolfan datblygu sgiliau ACademaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

这是一个有趣的人,他是一个有趣的人,他是一个有趣的人,他是一个非常友好的人,他是一个有趣的人。

byddwch yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadauarôlly cyfnod arholiadau a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunan asesu myfyrwyr sy'n cael ei fonitro。

sut caff fy asesu?

mae'r asesiad yn canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。 mae'r rhaglen yn cynnig amrywiaeth o fformatau asesu traddodiadol(fel traethodau,profion dosbarth,arholiadau a thraethodau hir)ynogystalâdulliaumwy arloesol o asesu,(fel blogiau fideo,cymryd rhan mewn sioeau radio,prosiectau fideo sain,cyfweliadau, portffolios,ac ati)。 mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)AC asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut y mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut y bydd eich gwaith yn cael ei farcio a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth 。

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。
 • y gallu i lunio casgliad i ddadl ysgolheigaidd,sy'n crynhoi'r hyn sydd wedi cael ei ddangso ac sy'n cysylltuhynâmaterion ehangACh o ran astudio crefydd a chymdeithas。
 • defnyddio tystiolaeth i resymu,gan fod yn oddefgar o ddeongliadau eraill o'r dystiolaeth ar yr un pryd。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • sgiliau ieithyddol uwch,ynogystalâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes yr eidal a gwledydd lle siaredir eidaleg。
 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn saesneg ac eidaleg,hynny yn ysgrifenedig AC ar lafar。
 • y gallu i lunio rhagdybiaethau ar sail archwiliad trylwyr o ffynonellau cynradd AC eilaidd
 • rhagdybiaeth ysgolheigaidd,yn ogystal - dystiolaeth sy'n sail iddi。
 • y gallu i lunio dadl ysgolheigaidd sy'n cefnogi cynhennau ffynonellau cynradd AC eilaidd。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • defnyddio amrywiaeth o raglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwytnwch AC annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau。

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • dadansoddi testunau cymhleth。
 • dehongli a defnyddio data perthnasol。
 • arddangos sgiliau ymchwil ymarferol。
 • llunio eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori AC ymarfer)。
 • arddangos creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • arddangos sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

现代语言学校

在2015/16学年,94%的可供工作的学校毕业生表示他们在毕业后的六个月内就业和/或继续学习。

许多毕业生在海外享受这么多的时间,以至于他们抽出时间去旅行,或者在毕业时去国外寻找工作。

那些选择留在英国的人,很多人都在攻读研究生课程,例如学校的研究生教育学位或者学位课程。其他人在毕业后立即开始工作,我们的毕业生继续在ag8外交,公务员,教学,商业和新闻事业中获得优秀的职业生涯。其他就业选择包括翻译,语言助理,出口助理和校对员等角色。

历史,考古和宗教学院

在2015/16学年,94%的可供工作的学校毕业生表示他们在毕业后的六个月内就业和/或继续学习。我们的一些毕业生进入直接利用其学术专业知识的专业,而其他人则在各种其他领域中非常成功地竞争。

我们组织与职业服务的互动研讨会,以帮助学生识别他们的技能和属性,并拥有我们自己的校内工作场所和就业能力官。

宗教和神学研究学生可以选择学习“工作场所宗教”模块,该模块专注于培养就业能力和企业技能。

我们组织与职业服务的互动研讨会,以帮助学生识别他们的技能和属性。宗教研究毕业生在广泛的相关和非相关专业就业中找到工作。有些人选择在卡迪夫或其他地方进行研究生学习,有些人已成为ag8知名的历史学家。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

mae'r ddwy ysgol yn cynnig cyfleoedd lleoliadau gwaith am gredydau。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais