""
ewch i'r prif gynnwys

astudiaethau crefyddol AC almaeneg(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

bydd y radd yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr astudio iaith ewropeaidd boblogaidd o almaeneg gydag astudiaethau crefyddol。

cadwch le ar ddiwrnod agored

trosolwg y cwrs

ein hamcan yn yr ysgol ieithoedd modern a'r ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd yw addysgu ein myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 drwy gyfuno almaeneg ac astudiaethau crefyddol,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy sy'n fuddiol i fyd gwaith,gan roi mantais gystadleuol i chi a'ch gwneud yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang,AC agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa

mae crefydd yn rhan o brofiad y ddynolryw,o'i holion cynharaf hyd heddiw。 drwy grefydd y mae'r rhan fwyaf o ddiwylliannau wedi ceisio mynegi eu dealltwriaeth o bwrpas bywyd,a chrefydd yw sylfaen ymddygiad personol a chymdeithasol pobl。 byddwch yn cael y cyfle i ymchwilio i'ch hanes a'ch diwylliant crefyddol eich hun a phobloedd eraill,AC i rai o gwestiynau sylfaenol bodolaeth,hynny mewn canolfan ymchwil sy'n ffynnu。

mae'r almaen yn wlad bwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,ac yn enwog am ddwylliant cyfoethog a soffistigedig。 almaeneg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned ewropeaidd,AC mae'n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd。

ynogystalâdsblygusgiliau lefel uchel o ran iaith,cewch gyfle i ddatblygu dealltwriaeth ryngddiwylliannol drylwyr sy'n cwmpasu gwybodaeth benodol am ddwylliant yr almaen。 byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel o ran cyfathrebu a meddwl yn feirniadol,ac yn meithrin gwytnwch AC annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。

rydym yn cynnig almaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr,fel ei gilydd。 yn ystod eich blwyddyn gyntaf,ynogystalâchchgwersi iaith,bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant yr almaen yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs。

bydd eich dealltwriaeth o'r iaith yn cael ei datblygu a'i mireinio ymhellACh yn ystod eich blwyddyn dramor,pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad lle siaredir almaeneg。 

yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir,a fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyferastudiaethôl-raddedig。 

mae'n bwysig cofio nad astudio'r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae'n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad,a'n nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol AC ysgogol。 

fel myfyriwr cyd-anrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau ategol sy'n aml yn cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil ddiweddar。 arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar hanes,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yr almaen。   

nodweddion nodedig

 • addysgu dan arweiniad ymchwil,sy'n eich galluogi i ymgysylltu syn syniadau newydd sy'n helpu i lunio dyfodol astudiaethau crefyddol AC almaeneg。
 • addysgu iaith o ansawdd uchel wedi ei ddarparu gan siaradwyr brodorol。
 • rhaglen fywiog o weithgareddau allgyrsiol i gefnogi eich gwaith dysgu iaith throchi mewn diwylliant almaenig。
 • cwricwlwmâbwa不吉利,cl'n
 • rhaglen sgiliau wedi ei strwythuro sy'n ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd,Academaidd a throsglwyddadwy yn y gwaith dysgu o'r dechrau
 • y dewis o leoliad gwaith lle gellir ennill credydau
 • y cyfle i dreulio eich trydedd flwyddyn naill ai'n astudio neu'n gweithio yn yr almaen neu mewn gwlad lle siaredir almaeneg
 • amrywiaeth cyffrous o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau ffurfiol i ymgysylltu ag ysgolion lleol a chymunedau yn hyrwyddo dysgu iaith a datblygu eich sgiliau a'ch proffil
côudcasvr62
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
 1. yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

gofynion mynediad

BBB - BBC。拥有德语b的申请人可以选择高级语言途径。   

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddm - dmm。人道主义,社会科学,应用科学或计算机。任何其他btec科目如果与a-level相结合,不包括一般研究和批判性思维,也将被考虑。 

在3 hl科目中以665-655获得ib文凭。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol ieithoedd现代 AC ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

gcse英语等级c或4,igcse英语第一语言等级c,igcse english作为第二语言等级c。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

mae llawer o fyfyrwyr yn dewis buddsoddimewncopïaupersonolo'r geiriaduron dwyieithog heb eu cwtogi a'r cyfeirlyfrau gramadeg。 erbodcopïauo'rrhan fwyaf o'r deunyddiau cwrs ar gael yn y llyfrgell,mae llawer o fyfyrwyr yn dewis cael copi personol o'r testunau gosod。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba mewn astudiaethau crefyddol AC almaeneg yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael cymwyseddau iaith ar lefel uchel i fod yn feddyliwr annibynnol beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob blwyddyn o'r rhaglen byddwch yn astudio 120 o gredydau,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 o gredydau mewn astudiaethau crefyddol a 60 o gredydau mewn almaeneg。 treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor yn yr almaen neu mewn gwlad arall lle siaredir almaeneg。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

byddwch yn cyfuno 60 o gredydau mewnalmaenegâ60o gredydau mewn astudiaethau crefyddol。

cewch astudio crefydd drwy destunau,barddoniaeth,celf,ffilm,bywgraffiadau,gwaith maes a drama。 byddwch yn cael cyflwyniad i syniadau allweddol am ddefodau,rhy a lle sy'n rhoi sylfaen deinamig ar gyfer astudiaeth bellACh ar draw amrywiaeth o fodiwlau a gynigir yn eich a a a arydedd flwyddyn。 byddwch hefyd yn cael y dewis i astudio un o ieithoedd gwreiddiol y testunau crefyddol a gynigir。

ym mlwyddyn un,rydym yn cynnal dau lwybr i fyfyrwyr:llwybr uwch i fyfyrwyrsyddâchymhwystersafon uwch neu gymhwysedd cyfatebol mewn almaeneg,a llwybr i ddechreuwyr ar gyfer myfyrwyrsyddâgwybodaethgyfyngedig neu ddim gwybodaeth o gwbl am almaeneg。 mae blwyddyn gyntaf y rhaglen hon yn rhoi sylfaen drylwyr yng ngramadeg yr iaith i'r myfyrwyr hynny ar lwybr y dechreuwyr,AC yn datblygu sgiliau ieithyddol i fyfyrwyrôlsafonuwch ar y llwybr uwch。

byddwch hefyd yn astudio modiwl nad yw'n ymwneud ag iaith,sy'n cyflwyno datblygiad yr almaen fel cenedl i chi,gan archwilio beth oeddeihawyddocâdgwwpiaugwahanol ar adegau gwahanol mewn hanes。 mae hefyd yn archwilio perthynas yr almaen byr,gan eich galluogi iarchwiliorôlyralmaen y tu hwnt i'r ffiniau cenedlaethol。 bydd y modiwl yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth dda o ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol a'r gallu hynod werthfawr i gyfryngu rhwng diwylliannau。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
跨国背景下的德国历史与文化ml718720 credydau
现代世界宗教的起源和遗产rt010120 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级德语第1年ml718840 credydau
初学者德语第1年ml718940 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
一个充满神灵的世界hs000120 credydau
读latin1hs312120 credydau
读拉丁语2hs312220 credydau
读希腊语1hs312320 credydau
读希腊语2hs312420 credydau
宗教研究中的主题和问题rt010220 credydau
圣经语言介绍1rt010320 credydau
圣经语言介绍2rt010420 credydau
圣经的介绍rt010520 credydau
基督教的故事rt010620 credydau

blwyddyn dau

ym mlwyddyn dau,byddwch unwaith eto yn astudio 60 o gredydau mewn astudiaethau crefyddol a 60 o gredydau mewn almaeneg。

mae elfennau iaith blwyddyn dau yn adeiladu ar y gwaith a wnaed yn y flwyddyn gyntaf,AC yn eich paratoi ar gyfer eich blwyddyn dramor。

yn ogystal ag iaith,byddwch yn astudio 30 o gredydau yn edrych ar yr almaen mewn cyd-destun trawswladol。 bydd hyn yn fodd o gyflwyno提供beirniadol,methodolegau AC ymagweddau allweddol y gallwch eu defnyddio mewn astudiaeth fanwl,gan edrych ar amrywiaeth o bynciau megis diwylliant,hanes a gwleidyddiaeth,yn ychwanegol at 60 o gredydau mewn modiwlau astudiaethau crefyddol。

阿兰astudiaethau crefyddol,byddwch炔CAELýcyfle我ddatblygu gwybodaeth FWY datblygedigöamrywiaethødraddodiadau crefyddol,甘adeiladu AR fodiwlau rhagarweiniol一个wnaed炔ýflwyddyn gyntaf一个datblygu艾希ymwybyddiaethöROL crefydd WRTH lunio materion pwysig diwylliannol,deallusol,一个moesegol cymdeithasau cyfoes。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
文化背景(德语)ml728230 credydau
什么是宗教rt020120 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
前初学者语言第2年德语ml725030 credydau
高级语言第二年德语ml725130 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
现在和下一个:从学术界到就业(20学分)hs000420 credydau
读拉丁语2hs332220 credydau
读希腊语2hs332420 credydau
读拉丁语1hs342120 credydau
读希腊语hs342320 credydau
独立研究或批判性翻译rt020220 credydau
探索基督教教义rt020320 credydau
基督教伦理rt020420 credydau
希伯来圣经:故事,痛苦和正义rt020520 credydau
佛教:第一千年rt020820 credydau
中级语言rt021120 credydau
宗教研究的基础语言rt021220 credydau
宗教研究的进一步基础语言rt021320 credydau
情感,符号和仪式:通过电影介绍宗教人类学rt021420 credydau
基础伦理rt021520 credydau
从耶稣到新的耶路撒冷:新约研究rt021620 credydau
古代以色列的历史和宗教rt230120 credydau

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

treulir eich trydedd flwyddyn yn yr almaen neu mewn gwlad arall lle siaredir almaeneg。 bydd y flwyddyn dramor yn eich galluogi i feithrin sgiliau iaith,yn dyfnhau eich dealltwriaeth o'r diwylliant targed AC yn datblygu eich annibyniaeth,eich dyfeisgarwch a'ch gwytnwch。

ymhlith y dewisiadau y mae:

 • astudio unn'n prifysgolion partner;
 • gweithio fel cynorthwyydd saesneg mewn ysgol drwy gynllun y british council,neu
 • gweithio i sefydliad neu gwmni almaenig。

os byddwch yn dewis yr opsiwn astudio,rydym wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid sy'n darparu cyfleoedd i astudio mewn sefydliadau mewn dinasoedd yn yr almaen,er enghraifft berlin,hamburg,münchenarköln。

gall lleoliadau ar gyfer cynorthwywyr addysgu ar gynllun sy'n cael ei redeg gan y british councilfyndâchinaill ai i ddinas fawr neu i dref wledig fechan。 mae'r dewis hwn yn cynnig profiad addysgu uniongyrchol AC yn eich galluogi chi i ennill digon o gyflog i fyw arno,er eich bod chi ddim ond yn gweithio'n rhan-amser。 cyn cychwyn ar eich lleoliad,mae'r英国议会yn cynnig penwythnos hyfforddi yn y wlad berthnasol。 yn ogystal,dylai'r ysgol rydych chi wedi cael eich neilltuo ar ei chyfer gynnig arweiniad i chi hefyd yneichrôlfelero a'ch helpu i ddod o hyd i le i fyw。

mae'r trydydd dewis yn cynnwys lleoliad gwaith gyda sefydliad neu gwmni yn y byd sy'n siarad almaeneg。 gellir gwneud y trefniadau angenrheidiol drwy gysylltiadau personol sydd gennych chi neu drwy fynd at sefydliadau yn uniongyrchol。 er mwyn sicrhau bod eich lleoliad gwaith yn rhoi digon o gyfle i chi siarad almaeneg AC yn rhoi profiad buddiol i chi,bydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr ysgol ar gyfer trefniadau o'r fath。

ni waeth beth y byddwch yn ei ddewis,mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,chael profiad astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。 mae astudio neu weithio dramor yn baratoad rhagorol ar gyfer eich blwyddyn olaf,ac yn rhoi lefel o hunanhyder AC aeddfedrwydd sydd wedi bod yn boblogaidd gyda chyflogwyr。

mae unrhyw fyfyriwr sy'nymgymrydâleleadadstudioneu leoliad hyfforddeiaeth / gwaith yn ewrop yn gymwys ar hyn o bryd i wneud cais am grant erasmus。

blwyddyn pedwar

pan fyddwn yn eich croesawuynôligaerdydd ar gyfer eich blwyddyn olaf,byddwch yn parhau i ddatblygu eich sgiliau iaith,gan astudio 30 o gredydau iaith 30 o gredydau mewn modiwlau almaeneg dewisol,yn ychwanegol at 60 o gredydau mewn modiwlau astudiaethau crefyddol dewisol 。

byddwch yn cael cyfle i wella eich dealltwriaethothetheâcrefyddola phynciau gydag amrywiaeth o fodiwlau arbenigol。 efallai y byddwch hefyd yn caffael sgiliau o ran ymchwil ansoddol a meintiol i grefydd(au)mewn cymdeithasau cyfoes,yn dibynnu ar y modiwlau a ddewiswch。

byddwch yn mireinio eich sgiliau ieithyddol o mynegiant a chyfieithu,AC yn arbenigo yn y meysydd sydd o ddiddordeb i chi drwy ddewis modiwlau arbenigol。

byddwch yn cael y cyfle i adeiladu ar y sylfaen eang o wybodaeth s sgiliau rydych chi wedi ei datblygu i astudio maes arbenigedd ymchwil yn yr ysgol,drwy'r modiwlau a addysgir a / neu draethawd estynedig。 cewch gyfle hefyd i gymryd rhan yn ein modiwl addysgu poblogaidd iawn,sy'n fodiwl AChrededig lle byddwch yn adeiladu ar astudiaethau a gweithdai yn y brifysgol i ymgymrydâleleadadadysyyn un o'n hysgolion partner yn yr ardal。

mae'r modiwl traethawd hir yn y flwyddyn olaf yn rhoi'r dewis i chi ysgrifennu traethawd hir ac ymgysylltu'nddyfnAChâmaesy testun a ddewisir,yn ogystal ag ymestyn eich sgiliau ymchwil a dadansoddi。

mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,AC yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth AC yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,AC mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

 

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba mewn astudiaethau crefyddol ac almaeneg yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr y rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad ACademaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor AC adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellACh 。 gall eich tiwtor personol hefyd eich cyfeirio chi at gymorth priodol os ydych chi'n cael trafferth。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog(amgylchedd dysgu rhithwir y brifysgol),byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。   

mae gan yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd swyddog lleoliadau gwaith penodedig sydd yn eich cefnogi chi gyda chyfleoedd profiad gwaith yn ystod y tymor AC yn ystod y gwyliau。 

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,y ganolfan datblygu sgiliau ACademaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

这是一个有趣的人,他是一个有趣的人,他是一个有趣的人,他是一个非常友好的人,他是一个有趣的人。

byddwch yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadauarôlly cyfnod arholiadau a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunan asesu myfyrwyr sy'n cael ei fonitro。

sut caff fy asesu?

mae'r asesiad yn canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。 mae'r rhaglen yn cynnig amrywiaeth o fformatau asesu traddodiadol(fel traethodau,profion dosbarth,arholiadau a thraethodau hir)ynogystalâdulliaumwy arloesol o asesu,(fel blogiau fideo,cymryd rhan mewn sioeau radio,prosiectau fideo sain,cyfweliadau, portffolios,ac ati)。 mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)AC asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut y mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut y bydd eich gwaith yn cael ei farcio a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth 。

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。
 • y gallu i lunio casgliad i ddadl ysgolheigaidd,sy'n crynhoi'r hyn sydd wedi cael ei ddangso ac sy'n cysylltuhynâmaterion ehangACh o ran astudio crefydd a chymdeithas。
 • defnyddio tystiolaeth i resymu,gan fod yn oddefgar o ddeongliadau eraill o'r dystiolaeth ar yr un pryd。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • sgiliau ieithyddol uwch,ynogystalâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes yr almaen a gwledydd lle siaredir almaeneg。
 • 你好,我是一个狂热的人
 • y gallu i lunio rhagdybiaethau ar sail archwiliad trylwyr o ffynonellau cynradd AC eilaidd
 • rhagdybiaeth ysgolheigaidd,yn ogystal - dystiolaeth sy'n sail iddi。
 • y gallu i lunio dadl ysgolheigaidd sy'n cefnogi cynhennau ffynonellau cynradd AC eilaidd。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • defnyddio amrywiaeth o raglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwytnwch AC annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau。

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • dadansoddi testunau cymhleth。
 • dehongli a defnyddio data perthnasol。
 • arddangos sgiliau ymchwil ymarferol。
 • llunio eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori AC ymarfer)。
 • arddangos creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • arddangos sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

ysgol ieithoedd现代

在2015-16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn mwynhau eu blwyddyn dramor gymaint nes eu bod yn neilltuo amser i wneud rhagor o deithio,neu'n mynd dramorarôlgraddioi chwilio am gyflogaeth。

ymhlith y rhai sy'n dewis aros yn y deyrnas unedig,mae llawer yn dilynastudiaethauôl-raddedig,fel un oraddauôl-raddedig a addysgir yr ysgol neu gwrs tar。 mae eraill yn dechrau gweithio yn sytharôlgrandio,AC mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfa ragorol mewn diplomyddiaeth ryngwladol,y gwasanaeth sifil,addysgu,busnes a newyddiaduraeth。 mae dewisiadau cyflogaeth eraill yn cynnwys rolau fel cyfieithwyr,cynorthwywyr iaith,cynorthwywyr allforio a phrawf-ddarllenwyr。

yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd

在2015-16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellach ymhen chwe misarôlgraddio。 mae rhai o'n graddedigion wedi mynd ymlaen i broffesiynau sy'n gwneud defnydd uniongyrchol o'u harbenigedd ACademaidd,tra bo eraill yn cystadlu yn llwyddiannus iawn mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill。

rydym yn trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r gwasanaeth gyrfaoedd er mwyn helpu myfyrwyr i nodi eu sgiliau a'u priodoleddau,AC mae gennym ein swyddog cyflogadwyedd a lleoliadau'r gweithle mewnol yn yr ysgol。

gall myfyrwyr astudiaethau crefyddol a diwinyddol ddewis astudio'r modiwl'crefydd yn y gweithle',sy'n canolbwyntio'n benodol ar feithrin sgiliau cyflogadwyedd a menter。

rydym yn trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r gwasanaeth gyrfaoedd i helpu myfyrwyr i adnabod eu sgiliau a'u priodoleddau。 mae graddedigion astudiaethau crefyddol yn dod o hyd i waith mewn amrywiaeth eang o gyflogaeth broffesiynol gysylltiedig a heb fod yn gysylltiedig。 mae rhai yn dewis ymgymryd agastudiaethôl-raddedig yng nghaerdydd neu yn rhywle arall,rhai wedi dod yn haneswyr rhyngwladol honedig。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

mae'r ddwy ysgol yn cynnig cyfleoedd lleoliadau gwaith am gredydau。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais