""
ewch i'r prif gynnwys

athroniaeth(ba)


fel myfyriwr yn yr ysgol saesneg,cyfathrebu ac athroniaeth yng nghaerdydd byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr arweiniol mewn athroniaeth。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Student in library

trosolwg y cwrs

sut dylem fyw ein bywydau? beth ddylem ni ei gredu? sut dylem fynd ati i geisio ateb y cwestiynau hyn? sut gallwn ni hyd yn oed feddwl amdanynt? mae athroniaeth yn ymchwilio i'r materion dwys hyn ac ynymdrinâchwestiwnbyd-eang o bwys heddiw。

gan mai dyma'r ddisgyblaeth academaidd hynaf,mae athroniaeth wedi datblygu ystod drawiadol o gysyniadau achnegau ar gyfer mynd i'rafaelâphroblemaucymhleth。炔EIN GRADD,rydym炔艾希arfogi我ddadansoddi交流adeiladu cadwyni cymhlethöresymu drosoch艾希勋,甘ddatblygu一个mireinio艾希sgiliau meddwl我ystyried posau athronyddol DDOE一个heddiw。

rydym炔ymfalchïo炔ýffaith EIN BOD炔meithrin amgylchedd cyfeillgar,personol一个chefnogol,甘ROI pwyslais cryf AR gyfarfodydd UN-I-未AR bwyntiau allweddol YM mhob学期。 YN ogystal,美POB aelod o'n人员academaidd AR盖尔上午ddwy AWR鲍勃wythnos YN ystodŸTYMOR我阴气盖尔galw heibio一个sgwrsio是艾希modiwlau neu基因是athroniaeth YN FWY cyffredinol ..

gan edrych tuag allan i'n cymuned ehangach,rydym yn archwilio materion mawr ein hoes yn ein cyfres o seminarau ymchwil wythnosol a'n digwyddiadau athroniaeth gyhoeddus rheolaidd yng nghanol y ddinas,gynhyrchir mewn cydweithrediad serydliad athronyddol brenhinol。 rydym yn annog ein myfyrwyr israddedig yn dwymgalon i gymryd rhan yn y digwyddiadau hyn drwy gydol y flwyddyn。

nodweddion nodedig

mae nodweddion unigryw'r cwrs yn cynnwys:

 • pwyslais gref ar foeseg,gwleidyddiaeth ac estheteg
 • sylw cyfartal i arddulliau'addansoddol'a'chyfandirol'athroniaeth orllewinol
côudcasV500
derbyniad nesafmedi 2020
路政署3 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer,mae 350 lle ar gael yn yr ysgol saesneg,cyfathrebu ac athroniaeth。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae'r ysgol saesneg,cyfathrebu ac athroniaeth yn derbyn tua 1450 o geisiadau。

gofynion mynediad

ABB-BBB。 ni fydd angen i chi ennill y graddau hyn mewn unrhyw bynciau penodol,ond nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。 

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddm i gynnwys pynciau ynghylch y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol。

Diplo'r fagloriaeth ryngwladol gyda 665 mewn 3 phwnc lefel uwch。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol astudiaethau saesneg,cyfathrebu ac athroniaeth.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。 

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

ni fydd angen unrhyw提供penodol。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae'r cwrs llawn amser hwn yn para am dair blynedd gyda dau semester y flwyddyn。 ceir 120 o gredydau bob blwyddyn。 mae mwyafrif y modiwlau'n werth 20 credyd。 

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

yn y flwyddyn gyntaf daw 60 credyd o fodiwlau craidd ac yna byddwch yn cael dewis eang o fodiwlau dewisol。

mae'r tri modiwl craidd(gorfodol)yn rhoi sylfaen gynhwysfawr mewn athroniaeth,heb ailadrodd yr hyn y bydd rhai myfyrwyr wedi ei astudio'n barod。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
思想,思想和现实se410120 credydau
道德和政治哲学se410320 credydau
哲学中的四件伟大作品se410420 credydau
批判性思考se410720 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
darllen athroniaethse410520 credydau
y da,drwg a'r gwleidyddolse410620 credydau
哲学史上的争论se410820 credydau
通过小说和电影的哲学se411020 credydau
moeseg cymhwysolse411120 credydau

blwyddyn dau

mae blwyddyn dau wedi ei chynllunio i adeiladu ar sylfaen blwyddyn un drwy fodiwlau mwy penodol sy'n darparu sylfaen fwy cadarn mewn meysydd penodol。 nid oes modiwlau gorfodol。

fe'ch anogir i ddilyn diddordebau rydych chi wedi eu datblygu yn y flwyddyn gyntaf,ond hefyd ystyried beth fyddech chi'n hoffi ei astudio yn y flwyddyn ganlynol。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
科学哲学se431220 credydau
形而上学se436420 credydau
法国存在主义se436920 credydau
现代道德哲学se437320 credydau
当代伦理理论se438820 credydau
认识论se439820 credydau
信条的cymrySE440020 credydau
古代哲学se440520 credydau
女权主义哲学se441820 credydau
心理学哲学se442120 credydau
damcaniaethu a dadfeilio'r gymdeithas gyfalafolse442320 credydau
美学se442420 credydau
包容就业能力模块se625520 credydau

blwyddyn三

blwyddyn tri yw ein blwyddyn dan arweiniad ymchwil,lle mae'r modiwlau'n adlewyrchu gweithgareddau ymchwil presennol y staff sy'n eu dysgu,gan adeiladu ar yhishisu a astudiwyd ym mlwyddyn dau。

byddwch yn darllen ac yn meddwl am yr union destunau y mae arweinydd y modiwl yn meddwl ac yn ysgrifennu amdanyn nhw ar hyn o bryd。

mae cyfle hefyd i wneud gwaith ymchwil annibynnol yn y modiwl traethawd hir。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
元伦理学se436720 credydau
道德心理学se437220 credydau
意识问题se437920 credydau
哲学论文se438520 credydau
cyfiawnder byd-eangse439420 credydau
hanes athroniaeth yr 20fed ganrif yng nghymruse439620 credydau
认知和技术se441020 credydau
动物的头脑se441120 credydau
社会想象力se441220 credydau
现代德国哲学se441320 credydau
athroniaeth crefyddse441720 credydau
Belief & Irrationalityse441920 credydau
欲望,情感和幸福SE442020 credydau
认识的道德se442220 credydau
Beauty & Ethicsse442520 credydau
道德责任se442620 credydau
ag8留学(60学分)秋季se625160 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

rydyn ni'n cynnig amgylchedd dysgu cefnogol,lle'r ydych chi'n cael eich galluogi i ennill sgiliau amrywiol a chyfoeth o wybodaeth arbenigol。 mae ein cyrsiau'n meithrin sgiliau deallusol,fel meddwl yn feirniadol,dadansoddi'n fanwl,gwerthuso tystiolaeth,llunio dadleuon,defnyddio theori,defnyddio iaith yn effeithiol wrth ysgrifennu ac wrth drafod。 rydyn ni hefyd yn eich helpu i ennill profiad mewn meysydd fel gweithiomewntîm,ymchwil annibynnol a rheoli amser。

byddwch yn cael eich dysgu mewn darlithoedd一个seminarau。 mae darlithoedd yn darparu trosolwg ar gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae seminarau'n rhoi cyfle i chi ymchwilio i'r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd。 fel arfer,mae seminarau'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar(sef aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

20%

astudio annibynnol dan arweiniad

80%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

21%

astudio annibynnol dan arweiniad

79%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

18%

astudio annibynnol dan arweiniad

82%

lleoliadau ments

0%

sut y cafy fy nghefnogi?

bydd eich oriau cyswllt rheolaidd yn cael eu hategu gan y cyfle i gael cyfarfodyddunigolâsocultyacademaidd,cyfarfodydd cynnydd academaidd cefnogol gyda'ch tiwtor personol a'r cyfle i fynd i seminarau ymchwil a gweithgareddau gyrfaoedd。

trwy'r wefan dysgu canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellach,ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod。

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

byddwn yn darparu adborth i chi ar eich gwaith yn aml。 cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o fformatau(gan gynnwys adborth ar lafar gan diwtoriaid yn ystod tiwtorialau,adborth personol ar waith ysgrifenedig,darlithoedd adborth,adborth ysgrifenedig cyffredinol ac adborth ar berfformiad mewn tittorialau。

bydd y gwaith cwrs yn cael ei farcio gan eich tiwtor modiwl a bydd eich tiwtor yn rhoi adborth ysgrifenedig i chi ar eich gwaith。 byddwch hefyd yn cael dosbarth adbortharôlpobasesiad。 bydd myfyrwyr yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadauarôlcyfnodarholiadau mis mai / mis mehefin a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunan asesu myfyrwyr sy'n cael ei fonitro。

sut caff fy asesu?

defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu,gan gynnwys traethodau,arholiadau,cyflwyniadau,portffolios,ac aseiniadau creadigol。

mad traethodau ac arholiadau yn cael eu defnyddio nid dim dd at ddibenion asesu ond hefyd fel ffordd o ddatblygu eich galluoedd i gasglu,trefnu,gwerthuso a defnyddio syniadau a gwybodaeth berthnasol o wahanol ffynonellau mewn dadleuon rhesymegol。 mae gweithdai pwrpasol ar draethodau a chyngor unigol yn eich galluogi chi i greu eich gwaith gorau,ac mae adborth ysgrifenedig ar draethodau'n cyfrannu at waith y dyfodol,gan eich galluogi chi i ddatblygu eich cryfderau a mynd i'r afael ag unrhyw faes gwannach 。

mae traethawd hir dewisol y flwyddyn derfynol yn rhoi cyfle i chi ymchwilio'n drylwyr i bwnc penodol sydd o ddiddordeb i chi,gan ennyn gwybodaeth fanwl am faes astudio penodol; chnflwyno deunydd; defnyddio eich menter wrth gasglu a chyflwyno deunydd;一个chyflwyno dadl glir a chadarn a llunio casgliadau priodol。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

45%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

55%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

37%

arholiadau ymarferol

3%

gwaith cwrs

60%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

25%

arholiadau ymarferol

11%

gwaith cwrs

64%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

dry ymgysylltu'n llawn,cwrs hwn,byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr,yn rhai penodol i'r ddisgyblaeth a'sgiliau cyflogadwyedd'mwy cyffredinol,a fydd yn eich galluogi chi i:

 • ddeall pynciau cymhleth gyda hyder
 • gofyn y cwestiynau iawn am destunau cymhleth
 • cael gwerthfawrogiad llawn dychymyg o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol
 • nodi a defnyddio data perthnasol
 • cynnig eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
 • cyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • gweithio i derfynau amser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei fewnwelediadau
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • defnyddio rhaglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun

gyrfaoedd

rhagolygon gyrfa

ysgol saesneg,cyfathrebu ac athroniaeth

yn 2015/16,dywedodd 95%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellach ymhen chwe misarôlgraddio。

mae gan raddedigion athroniaeth sgiliau dadansoddol a chyfathrebu ardderchog sy'n addas ar gyfer amrediad llawn o broffesiynau a hyfforddiant pellach。 mae eu harbenigedd diwylliannol a'u galluoedd deallusol yn cael eu gwerthfawrogi yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat,ac mewn cyd-destunau mor amrywiol ag ystafell ddos​​barth,llysoedd y gyfraith a'r cyfryngau。

swyddi

 • 情报官员
 • 商业伙伴
 • 学员

astudio yn gymraeg

mae hyd at 33%o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y gymraeg。 cysylltwch比利时德比恩维特博士贝拉赫。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais