""
ewch i'r prif gynnwys

meddygaeth(mbbch)


mae ysgol meddygaeth caerdydd yn cyflwyno cwricwlwm cyffrous gyda chyswllt clinigol cynnar,er mwyn i chi fedru d​​atblygu'n feddyg o'r safon uchaf posibl。

cadwch le ar ddiwrnod agored

trosolwg y cwrs

bydd y radd hon yn eich paratoi chi ar gyfer bywyd gwaith gwerth chweil fel meddyg sylfaen yn y gig ac ar gyfer eich gyrfa y tu hwnt i hynny。 mae ein cwrs wedi ei strwythuro dros bum mlyneddiganiatáuichi gaffael gwybodaeth,sgiliau clinigol ac agweddau proffesiynol o fewn cwricwlwm sbiral integredig。 ein nod yw paratoi clinigwyr gwych sy'n deall pobl a'r amgylchedd lle'r ydym yn byw。

mae'r rhaglen yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar eich paratoi chi ar gyfer dysgu mewn addysg uwch ac adeiladu llwyfan ar gyfer gwyddorau clinigol integredig。 mae hyn yn cael ei ddarparu yn yr ystafell ddos​​barth,dosbarthiadau ymarferol,darlithoedd a'r amgylchedd dysgu rhithwir。 byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio eich gwybodaeth yn yr amgylchedd clinigol,mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol。 

mae'r rhaglen yn pwysleisio pwysigrwydd dysgu gwyddoniaeth yn y cyd-destun clinigol,ale canolog y claf yng ngwaith meddyg。如果我喜欢这种情况,那么我就会对这种情况感兴趣,而且这种情况会让人反感,因为这种情况会引起人们的反响。 byddwch yn dysgu am gyflyrau meddygol cyffredin gan gleifion go iawn,ynogystalâumedygon,mewn cyfleusterau dilyssyddâdarpariaethdrawiadol o offer。

mae diogelwch cleifion,gwybodaeth wyddonol,ysgolheictod,arôlasanaethumeddygon ynhisheu sy'n uno'r drwy gydol y cwrs。 

wh i chi symud ymlaen drwy'r rhaglen fe welwch fod pwyslais cynyddol ar gaffael sgiliau clinigol,i ddechrau mewn amgylchedd efelychu gan symud ymlaen i leoliadau clinigol estynedig gyda chyfrifoldeb cynyddol mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol ledled cymru。 drwy gydol y cwrs,disgwylir i chi arddangos priodoleddau proffesiynol meddygon dan hyfforddiant。

erbyn i chi raddio,byddwch wedi dangos mai gofal dros gleifion sy'n cael blaenoriaeth gennych chi。 drwy ymroi'n llawn i'r cwrs,byddwch yn gallu cymhwyso gwybodaeth sgiliau mewn modd cymwys a moesegol,ac yn defnyddio eich gallu i ddarparu arweinyddiaeth ac i ddadansoddi sefyllfaoedd cymhleth ac ansicr。 byddwch wedi cyflawni'r holl ddeilliannau a chymwyseddau clinigol sy'n ofynnol gan y cyngor meddygol cyffredinol a nodwyd ym'meddygon yfory 2009'。

mae'r rhaglen meddygaeth yn cael ei chydnabod fel cymhwyster meddygol sylfaenol dan y ddeddf feddygol,chaiff graddedigion y rhaglen wneud cais i gofrestru dros dro gyda'r cyngor meddygol cyffredinol。

nodweddion nodedig

tra byddwch chi'n fyfyriwr israddedig ym mhrifysgol caerdydd,byddwch yn elwa ar

 • cwricwlwm sbiral arloesol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a gasglwyd o bob cwr o'r byd
 • addysgu gan ymchwilwyr a chlinigwyr rhyngwladol eu bri
 • cyfleusterau addysgu rhagorol
 • cymru gyfan yn ystafell ddos​​barth i chi,sy'n golygu eich bod chi'n cael rhychwant eang o brofiad clinigol,o feddygfeydd bach,gwledig ac ysbytai bwthyn bach i adrannau damweiniau ac argyfwng prysur dros ben mewn dinasoedd ac arbenigeddau llawfeddygol cymhleth
 • trosglwyddiad esmwyth i flwyddyn gyntaf eich gyrfa fel meddyg。

achrediadau

côudcasA100
derbyniad nesafmedi 2020
路政署5 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer,mae 300 lle ar gael yn yr ysgol。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae'r ysgol yn derbyn tua 3500 o geisiadau。
 • yr ysgol meddygaeth
 • prif adeilad yr ysbyty
 • ysbyty athrofaol cymru
 • parc y mynydd bychan
 • Caerdydd的
 • cf14 4xn

gofynion mynediad

graddau aaa ar lefel a2。 ryid i fyfyrwyr gynnig tri phwnc lefel a2 a dylai'r rhain gynnwys cemeg a bioleg。 bydd angen i ymgeiswyr sy'n cyflawni cymhwyster safon uwch tag mewn gwyddoniaeth basio'r elfen hon lle nodir ardystiad ymarferolarwahân。 ni dderbynnir astudiaethau cyffredinol,meddwl yn feirniadol na mathemateg bellach ar lefel a2。

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

ni dderbynir y cymhwyster hwn ar gyfer y cwrs hwn。

bydd angen cyfanswm cyffredinol o 36 pwynt(ac eithrio gwybodaeth theori a'r traethawd estynedig)。 rhaid cael o leiaf 19 pwynt yn y pynciau lefel uwch gan gynnwys 6 mewn bioleg a cemeg neu 19 pwynt ar lefel uwch gan gynnwys 6 mewn cemeg a 6 mewn lefel uwch ffiseg,mathemateg neu ystadegau 7 mewn lefel safonol bioleg。 neu 19 pwynt ar y lefel uwch gan gynnwys 6 mewn bioleg a 6 ar y lefel uwch mewn ffiseg,mathemateg neu ystadegau a 7 lefel safonol cemeg a bioleg ar lefel uwch。 neu gemeg gydag unau ffiseg,mathemateg neu ystadegau ar y lefel uwch a bioleg ar y lefel safonol。 neu fioleg gydag unau ffiseg,mathemateg neu ystadegau ar y lefel uwch gyda chemeg ar y lefel safonol。 ac eithrio gwybodaeth theori a'r traethawd estynedig。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol meddygaeth.

ielts(学术)

o leiaf 7.0 yn gyffredinol gyda dim llai na 7.0 ar gyfer siarad ac o leiaf 6.5 yn yr holl is-sgoriau eraill。1

toefl ibt

o leiaf 100gydasgôro24 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,22 ar gyfer gwrando,24 ar gyfer darllen a 25 ar gyfer siarad。

学术上的pte

70 gyda 70 ar gyfer siarad a dim llai na 62 yn unrhyw un orr sgiliau eraill。

三位一体ii / iii

iii:o leiaf teilyngdod ym mhob cydran。

1 AR gyfer rhaglenni meddygaeth炔unig,NI fydd canlyniadau ailsefyll IELTS炔CAEL EU hystyried奥尼白EU BOD wedi'u cwblhau 12误AR OLýdyddiad sefyll是ý卓cyntaf。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

9 tgau gan gynnwys tgau mathemateg a saesneg iaith neu gymraeg iaith gyda gradd b neu 6,bb neu 66 mewn gwyddoniaeth dwbl neu bb / 66 mewn 2 allan 3 pwnc ar wahan gwyddoniaeth。 cyfres cyfweliadau bach。 bydd rhaid sefyll prawf dbs ac iechyd galwedigaethol。 dylai myfyrwyr israddedig eistedd y prawf ukcat a dylaimyfyrwyrôl-raddedig eistedd y gamsat。    

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

bydd myfyrwyr yn cael stethosgop ar ddechrau'r cwrs。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

bydd eich cwrs yn cael ei rannu i dri chyfnod gwahanol。 yn ystod cam 1(blwyddyn 1 a 2)byddwch yn dysgu'r wyddoniaeth graidd ac ymarfer clinigol。 yn ystod cam 2(blwyddyn 3 a 4)byddwch yn dysgu sut i ofalu drwy brofiad clinigol cyfoes integredig,ac yn ystod cyfnod 3,byddwch yn dysgu ar sail gwaith ac yn y gwaith,gan atgyfnerthu eich gwaith paratoi ar gyfer ymarfer。

mae'r cwrs israddedig ym mhrifysgol caerdydd yn gwrs anfodiwlaidd ac felly mae'n amhosibl rhoi'r dysgu mewn adrannau。 y syniad ytuôlic21 yw meithrin ac ennill gwybodaeth a syniadau newydd drwy ehangu a datblygu'r hyn rydych chi'n ei wybod yn barod。 mae“cwricwlwm sbiral”yn rhoi cyfle i chi ailymweld ag agweddau ar ddysgu,a thrwy hynny ddyfnhau eich dealltwriaeth。

y priff ddull o gyflawni ym mlwyddyn un a dau fydd drwy ddysgu seiliedig ar achos,lle'r ydych yn cael eich cefnogi mewn grwpiau bach gan hwylusydd hyfforddedig。 byddwch yn dysgu gwyddoniaeth sylfaenol a chlinigol drwy astudio'r thema'cwrs cronolegol bywyd'。 bydd pob uned astudio yn cynnwys cyfres o achosion cleifion,fydd yn para tua phythefnos fel arfer。 

yn ystod blynyddoedd tri a phedwar byddwch yn cymhwyso ac yn meithrin yr hyn a ddysgwyd yn flaenorol drwy fwy o amser clinigol mewn ysbytai meddygfeydd ledled cymru。 bydd dysgu yn cael ei ganoli ar brofiad cleifion wrth i chi ddilyn cleifion ar hyd y llwybr gofal o leoliadau cymunedol i ofal ysbyty acynôlri'rgymuned ar leoliadau gwaith。 bydd dysgu ar leoliad clinigol yn cael ei ategu gyda chyfnodau pellach o hyfforddiantynôngngnghaerdydd,lle byddwch yn ailymweld ag egwyddorion gwyddonol craidd ac yn adeiladu ar y rhain,ond gyda rhagor o bwyslais ar y patho-ffisioleg,dulliau diagnostig,rheoli a割裂clefydau cyffredin。

erbyn blwyddyn pump byddwch yn barod iymgymrydârôlfwygweithredol mewn timau clinigol。 mae'r pwyslais ar gyfnerthu gwybodaeth s sgiliau i'ch paratoi ar gyfer gweithio fel meddyg yn y gig,gan sicrhau trosglwyddiad llyfn o fod yn fyfyriwr i fod yn feddyg sylfaen。

mae'r dysgu craidd yn cael ei ategu gan gyfres o“gydrannau a ddewiswyd gan y myfyriwr”(ssc)ym mhob blwyddyn o'r rhaglen,sy'n eich galluogi i ddewis prosiectau o blith rhestr o ddewisiadau sydd ar gael,neu i ddatblygu eich prosiect eich hun。 mae ssc yn darparu'r ysgogiad a'r cyfle i chi,dan arweiniad a chyfarwyddyd priodol,i gaffael gwybodaeth drwy broses archwilio ac eich ymdrechion deallusol eich hun。

mae ssc yn ategu addysgu mb bch craidd,sy'n eich galluogi i astudio meysydd o ddiddordeb arbennig,gan gyflwyno sgiliau ymchwil ac annog meddwl dadansoddol a beirniadol o'ch blwyddyn gyntaf ymlaen。 cewch eich annog i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o arbenigeddau meddygol gwyddonol,gan gynnwys y rhai y tu allan i barth meddygaeth draddodiadol。 yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i fynd ar leoliad gwaith'dewisol'acymweldâlloliadaumeddygol yn unrhyw le yn y deyrnas unedig neu'n rhyngwladol。 mae'r'dewisiadau'hyn yn eich galluogi i fynd ar drywydd agwedd ar feddygaeth sydd o ddiddordeb arbennig i chi。

rhwng blynyddoedd 3 a 4 a 4 a 5,mae prifysgol caerdydd yn cynnig nifer o gyfleoedd gradd wedi eu mewnosod mewn disgyblaethau sy'n gysylltiedig ag iechyd,fel ffarmacoleg,iechyd y cyhoedd ac epidemioleg,niwrowyddoniaeth,geneteg a meddygaeth seicolegol。 mae yna hefyd gytundebau gyda sefydliadau addysg uwch eraill yng nghymru i fyfyrwyr meddygol gael gradd baglor mewn un flwyddyn,mewn pynciau fel gwyddor chwaraeon。 mae'r radd fewnosod yn cynnig cyfle i fyfyrwyr sydd's diddordeb mewn ymchwil neu yrfa academaidd fynd ar drywydd maes meddygol yn fanwl a datblygu eu sgiliau ymchwil ymhellach。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

mae'r rhaglen yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar eich paratoi chi ar gyfer dysgu mewn addysg uwch ac adeiladu llwyfan ar gyfer gwyddorau clinigol integredig。 yn ystod semester cyntaf blwyddyn un cewch gyflwyniad i'r wybodaeth graidd,y sgiliau a'r ymddygiad a ddisgwylir gan feddyg。

 • bydd eich cyflwyniad yn para am y 12 wythnos gyntaf,gan ymdrinânnfodionanatomeg,biocemeg,ffisioleg,bioleg y gell a'r molecular,wi,imiwnoleg,microbioleg phatholeg。
 • byddwch yn datblygu'r sgiliau cyfathrebu,y sgiliau clinigol sylfaenol a'r proffesiynoldeb sy'n ofynnol mewn meddyg。

seilir gweddill blwyddyn un ar gyfres o sefyllfaoedd clinigol sy'n cysylltu'r gwyddorausylfaenolâchyflyrauclinigol cyffredin fel anafiadau cyhyrysgerbydol,clefyd y galon,diabetes a phroblemau gastroberfeddol。

 • fe ddysgwch sut i drin problemau meddygol ar sail yr egwyddorion sylfaenol a datblygu eich sgiliau rhesymu gwyddonol。
 • cefnogir ysesiynaugrŵpbachgan ddarlithoedd a seminarau,mynediad at wyddor bywyd ac adnoddau sgiliau clinigol。
 • byddwch yn treulio diwrnod yr wythnos yn gweld cleifion mewn ysbytai lleol,meddygfeydd a gwasanaethau cymunedol eraill ar hyd a lled de-ddwyrain cymru。
 • 我ddchrau,byddwch yn canolbwyntio ar strwythur a swyddogaeth arferol,ond,wrth i achosion ddatblygu,byddwch yn symud ymlaen at gyflwyniadau clinigol mwy cymhleth yn canolbwyntio ar strwythur a swyddogaeth annormal。

bydd yr addysgu yn digwydd yn ein cyfleusterau o'r radd flaenaf yn adeilad cochrane,datblygiad blaenllaw gwerth£18 miliwn ar safle ysbyty athrofaol cymru,caerdydd,ac yn ysgol y biowyddorau。 byddwch hefyd yn cylchdroi drwy ganolfannau addysgu a dysgu clinigol rhanbarthol ym merthyr tudful,pen-y-bont ar ogwr a chasnewydd。

blwyddyn dau

yn ystod blwyddyn 2 bydd eich dysgu yn parhau i fod yn seiliedig ar sefyllfaoedd clinigol cyffredin,ac yn ystod blwyddyn 2 byddwch yn astudio 11 o achosion。 mae pob achos yn para pythefnos。 mae rhai o uchafbwyntiau dysgu gwyddor craidd blwyddyn 2 yn cynnwys:

体力劳累
pwysleisir pwysigrwydd gweld y claf yn ei gymuned / ei chymuned unwaith eto,a byddwch yn gweithio mewn canolbwynt gwahanol i flwyddyn 1,a thrwy hynny bydd y rhaglen dysgu clinigol cymunedol yn adeiladu ar y dysgu seiliedig ar achosion。 bydd pob lleoliad yn golygu dysgu yn seiliedig ar dasgau,er mwyn i chi gasglu portffolio o brofiadau dysgu clinigol。 bydd hyn yn eich helpu i gysylltu'pobl goiawn'ârachos rydych chi'n ei astudio a nodau sydd fwy yn y tymor hir fel agweddau proffesiynol,deall cyflenwi yn y gwasanaeth iechyd ac arweinyddiaeth。 un o uffbwyntiau'r rhaglen dysgu clinigol cymunedol ym mlwyddyn 2 yw'r diwrnod iechyd gwledig。 mae hyn yn eich galluogi chi i ddysgu am heriau darparu gofal iechyd mewn lleoliad gwledig o'u cymharuâ€gwasanaethau sydd ar gael mewn lleoliad trefol。 byddwch yn dysgu gan feddygon pharafeddygon sut i ymateb i argyfwng drwy gymryd rhan mewn efelychiad o ddamwain draffig wledig。

2. y rhaglen ssc

mae'r rhaglen ssc ym mlwyddyn 2 yn cynnwys 4 cyfle dysgu penodol:

一个。 prosiectau profiad

mae'r 2 brosiect profiad yn eich amlygu chi i amrywiaeth eang o leoliadau a phynciau,a byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ymchwil ar lefel uwch。 yn bwysig,mae prosiectau a fydd yn hwyluso astudio y tu hwnt i ffiniau meddygaeth draddodiadol,ac mae'r rhain yn cynnwys lleoliadau mewn gwaith cymdeithasol,meddygaeth gyflenwol a'r proffesiynau sy'ngysylltiedigâmeddygaeth。

湾erthygl newyddiadurol

bydd yr erthygl newyddiadurol yn eich galluogi i arddangos sgiliau academaidd beirniadol chwilio am lenyddiaeth,arfarnu deunydd gwyddonol cymhleth yn seiliedig ar dystiolaeth a'r cyfathrebu syml,cydlynol a chryno a ddaw i ganlyn hynny。 bydd hefyd yn eich herio i gyfleu eich neges newyddiadurol mewn modd difyr ond sy'n procio'r meddwl。

C。 cynhadledd integreiddiad fertigol(垂直整合)c21 unigryw ym mlwyddyn 2 / blwyddyn 5

bydd y gynhadledd yn cynnwys sesiynau llawn gyda siaradwyr gwadd yn rhoi sylw i niferothisâuamrywiolynghylch ffynnu a goroesi yn yr ysgol feddygol moeseg feddygol。
bydd myfyrwyr blwyddyn 5 yn hwyluso senarios o amgylchyhisheúynhyn ac yn rhannu eu profiadau o leoliadau clinigol yng ngham 2; lleoliadau mewnosod ac erasmus。

mewn grwpiau bach,bydd myfyrwyr blwyddyn 2 yn paratoi cyflwyniadau poster yn seiliedig ar eu prosiect profiad ssc cyntaf。 bydd myfyrwyr blwyddyn 5 yn“beirniadu'r”posteri ac yn cynnig adborth i academydd penodol er mwyn gwirio eu marciau yn y broses asesu。

chdig yy esc ssc hwn yn eich galluogi i gael profiad o fynd i gynhadledd wyddonol / meddygol a chyflwyno yno,ac yn cynnig cyfle sylweddol iryngweithioâchyfoedionhŷnwrthiddyn nhw gychwyn ar gam nesaf eu gyrfaoedd academaidd a chlinigol。

blwyddyn三

y nod cyffredinol ar gyfer blwyddyn 3 yw i chi ddysgu am egwyddorion gofal clinigol integredig,dysgu am ddulliau clinigol a rhesymu diagnostig a chysylltu hyn ag egwyddorion gwyddonol sylfaenol meddygaeth。

mae'r flwyddyn wedi ei rhannu'n 5 cyfle dysguarwahân:

 • trileleadad clinigol 10 wythnos o hyd gydag wythnosau ar bob pen ar gampws caerdydd;
 • 6 wythnos o addysg ar wyddorau clinigol cymhwysol(pob blwyddyn addysgu);
 • 'elfen dewis y myfyriwr'dros 7 wythnos - cyfle i fynd y tu hwnt i ddysgu craidd ac astudio pwnc sydd o ddiddordeb penodol i chi。

yn ystod blwyddyn tri,byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser ar leoliadau clinigol,gan ddysgu meddygaeth drwy ddilyn cleifion drwy'r system gofal iechyd。 rydym yn disgwyl i chi wneud y cleifion yn ffocws eich dysgu drwy weld taith y claf drwy'r system gofal iechyd。 bydd hyn yn rhoi cipolwg i chi ar brofiad cleifion o safbwynt salwch a'r system gofal iechyd,a dysgu am hanfodion gofal clinigol rhagorol。

dylech fynd am bob cyfle clinigol a gynigir,gyda'r nod o:

 • fod yn hyddysg wrth gyflawni asesiadau clinigol;
 • llunio诊断gwahaniaethol;
 • disgrifio ac esbonio egwyddorion ymchwiliadau;
 • disgrifio ac egluro dulliau o reoli a thrin clefydau cyffredin。

blwyddyn pedwar

mae blwyddyn pedwar yn dilyn patrwm tebyg i flwyddyn tri,ond bydd eich amser yn canolbwyntio ar achosion cynyddol arbenigol。 byddwch yn parhau i ymarfer y sgiliau craidd a ddysgir ym mlwyddyn 3 ond yn cymhwyso hyn mewn lleoliadau clinigol gwahanol。

mae'r flwyddyn yn cael ei rhannu'n 4 cyfle dysguarwahân:

 • trileleadad clinigol 10 wythnos o hyd gydag wythnosau ar bob pen ar gampws caerdydd;
 • 'elfen dewis y myfyriwr'dros 9 wythnos - cyfle i fynd y tu hwnt i ddysgu craidd ac astudio pwnc sydd o ddiddordeb penodol i chi。

一个。 menywod,种植theuluoedd

点头cyffredinol y lleoliad hwn yw eich galluogi i ennill sgiliau sy'n berthnasol i fenywod a phlant,i wneud asesiad clinigol o broblem,a datblygu cynllun gofal yn ei ystyr ehangaf。 byddwch yn treulio amser gydag obstetryddion a phediatregwyr ledled cymru ac yn cael y cyfle i weld drosoch eich hunan pa mor bwysig yw gwaith aml-ddisgyblaeth yn y gymuned ac mewn lleoliadau gofal eilaidd。 dylai'r claf barhau i fod yn ganolbwynt y dysgu a bydd cyfleoedd iryngweithioâmenywod,在y system gofal iechyd种植一个rhieni sy'n cael mynediad。

湾niwrowyddoniaeth clinigol,seiciatreg ac offthalmoleg

mae'r ymlyniad hwn yn defnyddio arbenigedd un o'r pedwar sefydliad ymchwil yn yr ysgol feddygaeth。 byddwch yn profi arferion mwy arbenigol yn ystod yr ymlyniad niwrowyddoniaeth glinigol ond byddwch yn gweld sut mae sylfaen ardderchog mewn sgiliau generig yn hwyluso rhesymu clinigol a diagnostig。 mae'r rhain yn sgiliau hanfodol i bob meddyg da eu datblygu a'u perffeithio。 cewch gyfleoedd gwych hefyd i weldcleifionâsalwchseiciatrig,a dod i werthfawrogi pa mor gyffredin yw anhwylderau seiciatrig yn ein poblogaeth。 byddwch yn dysgu am anhwylderau seiciatrig sylfaenol ond hefyd yn gweld sut gall problemau iechyd meddwl ddylanwadu ar sut mae cleifion yn cyflwyno afiechydon eraill a'u rheoli。

bydd yr addysgu offthalmoleg ar ffurf wythnos bwrpasol yng nghaerdydd。 yn ystod eich lleoliad un wythnos mewn offthalmoleg,byddwch yn cael cyfleoedd i ehangu eich dealltwriaeth o batholeg offthalmolegol,sgiliau archwilio a rheoli ynogystalâthynnusylw at y gofynion cymorth igleifionânamar eu golwg。

C。 clefydau cronig 2 - geriatreg,clefydau cyhyrysgerbydol a dermatoleg

mae gennym boblogaeth sy'n heneiddio fwyfwy a baich sylweddol o glefydau cronig yn ein poblogaeth。 mae'r rhain yn feysydd blaenoriaeth i'r gig fynd i'rafaelânhwar hyn o bryd,ac mae angen i chi ddeall yr heriau a ddaw yn sgil yr afiechydon hyn。 mae'r lleoliad yn adeiladu ar egwyddorion rheoli clefydau cronig a gyflwynwyd ym mlwyddyn 3,ond gyda phwyslais arbennig ar yr unigolyn oedrannus ac unigolionsyddâchlefydaucyhyrysgerbydol a chlefydau ar y croen。

cynllun cyfnewid erasmus

yn ystod blwyddyn pedwar,bydd myfyrwyr sydd's sgiliau iaith yn cael y cyfle i wneud cais am le ar gynllun cyfnewid erasmus。 gall myfyrwyr llwyddiannus ddewis astudio'r lleoliad menywod,plant auluoedd yn un o'r ysgolion meddygol sy'n bartneriaid i ni yn ffrainc,sbaen,portiwgal a'r eidal。

blwyddyn泵

mae ein rhaglen gysoni unigryw yn dwyn holl elfennau'r cwrs ynghyd,gan gyfuno'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n bodoli'n barod gyda'r rhai sy'n ofynnol gan y rhaglen sylfaen i'ch paratoi chi ar gyfer bywyd arôldraddio。

 • mae eich integreiddio o fewn timau clinigol a chyfrifoldeb dros ofal cleifion yn cynyddu drwy gydol eich blwyddyn olaf yn astudio,gyda'r bwriad o'ch paratoi chi ar gyfereichrôlfelmeghg sy'n gweithio yn y gig,ac yn barod ar gyfer astudiaethauôl-raddedig。
 • byddwch yn canolbwyntio ar asesu a rheoli cyflwyniadauclinigolacíwtachronig,a chewch fwy a mwy o gyfrifoldeb ar hyd y flwyddyn。
 • bydd dau leoliad clinigol dros gyfnod o 8 wythnos,un mewn ysbyty a'r llall yn y gymuned(meddygfa)。 bydd disgwyl i chi gyfrannu atal cleifion dan oruchwyliaeth。
 • byddwch yn dysgu yn y gweithle yn bennaf,gyda sesiynau yn y ganolfan efelychu a sesiynau grwpiau bach wedi eu dylunio i fireinio eich meddwl clinigol a'ch sgiliau gwneud penderfyniadau。
 • dilynir y lleoliadau hyn gan gyfnod dewisol o rhwng 8 a 10 wythnos mewn cyrchfan o'ch dewis,unrhyw le yn y byd,i astudio'r agweddau ar feddygaeth sy'n apelio at eich dychymyg。
 • bydd pedwar bloc dysgu creiddiol dros gyfnod o bythefnos yr un yn rhoi sylw i agweddau pwysig ar yrfa feddygol。 mae'r gweithgareddau hyn yng nghaerdydd,ar thema“paratoi ar gyfer ymarfer”,“newid arferion”,“gwyddoniaeth ymarferol”ac“ymarfer ar gyfer arfer,”yn cynnig dealltwriaeth o beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn dechrau gwaith。 maen nhw'n cynnwys gweithiomewntîm,arweinyddiaeth,gwella gwasanaethau,sgiliau ymchwil academaidd,bywyd fel meddyg sylfaen。
 • daw'r rhaglen gysoni i ben gyda'r dyfarniad uwch gynorthwyydd dan hyfforddiant。 mae hyn yn eich galluogi chi i weithio fel rhano'rtîmclizigoldrwy reoli cleifion yn uniongyrchol dan oruchwyliaeth timau ysbytai。 mae'n digwydd yn yr ysbyty lle byddwch chi'n ymgymrydâ,swydd sylfaen gyntaf,os yw honno yng nghymru。 os yw'r swydd yn rhywle arall,gallwch ddewis trefnu cyfle i fod yn uwch gynorthwyydd dan hyfforddiant yn yr ysbyty hwnnw eich hun,neu adael i ni drefnu eich cyfle ar eich rhan yng nghymru

mae'r flwyddyn olaf yn sicrhau eich bod chi'n barod ar gyfer eich gyrfa mewn meddygaeth,gan atgyfnerthu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i berfformio ar y lefel uchaf o fewn y gig。

mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r cwrs meddygaeth yn cynnig cwricwlwm integredig modern gydag amrywiaeth unigryw o brofiadau dysgu。 mae addysgu yn ystod blynyddoedd 1 a 2 yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth ag ysgol y biowyddorau ym mhrifysgol caerdydd,tra bod addysgu mewn lleoliad clinigol yn digwydd mewn ysbytai a meddygfeydd ledled cymru gyfan。

byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddysgu ochr ynochrâmyfyrwyro arbenigeddau fel fferylliaeth a myfyrwyr aaith a lleferydd。 mae hyn yn eich galluogi i ddysgu o lygad y ffynnon am bwysigrwyddytîmamlddisgyblaetholym maes gofal cleifion modern。

rydym yn defnyddio cyfuniad o ddulliau addysgu drwy addysgu grwpiau bach a dysgu ar sail achosion。 mae'r dysgu yn cael ei ategu a'i atgyfnerthu gan raglen gydlynol o ddarlithoedd,seminarau,sesiynau ymarferol,sesiynau labordy a sgiliau clinigol,phrofiad clinigol perthnasol。

ym mhob un o'ch blynyddoedd astudio,byddwch yn ailymweld bobblwyddynâphroblemauclinigol cyffredin ac yn adeiladu ar yr hyn y byddwch wedi'i ddysgu'n barod。 bydd y wybodaeth newydd,felly,yn haws ei chofio a'i chymhwyso at y cyd-destun clinigol pan welwch chi gleifion。

mae dysgu ar sail achosion yn ddull dysgu sydd wedi ei strwythuro a'i ategu。 mae'r dull dysgu hwn yn y cyd-destun clinigol yn ei gwneud yn haws i gofio gwybodaeth。 byddwch yn dysgu sgiliau clinigol ymarferol fel cyfathrebu,archwilio s sgiliau trefniadol ymarferol mewn canolfannau sgiliau clinigol。 mae sgiliau cyfathrebu yn cael eu dysgu drwy ddefnyddio actorion sydd wedi eu hyfforddi i ymddwyn fel cleifion。 mae hwn yn amgylchedd diogel i chi ddysgu sut i gasglu gwybodaeth ac egluro clefydau a thriniaethau。 bydd gweithdai'n parhau drwy'r cwrs a daw'r senarios yn fwy cymhleth heriol。

yn ystod cyfnod 2 byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser mewn amgylcheddau clinigol,fel clinigau cleifion allanol,wardiau a meddygfeydd。 cewch eich dysgu gan feddygon ysbytai,meddygon teulu,thiwtoriaid sgiliau clinigol。 byddwch yn dysgu drwy siarad-chleifion a'u harchwilio,byddwch wedyn yn trafod hyn gyda chlinigwyr。 cewch eich dysgu yn y sefyllfa glinigol,mewn sesiynau tiwtorial i grwpiau bach,gan ddefnyddio'r canolfannau sgiliau clinigol,ystafelloedd efelychu a rhywfaint o ddarlithoedd。

ran ganolog o'r cwrs yw dysgu hunangyfeiriedig,gan roi cyfle i chi gymryd mwy o gyfrifoldeb am eich addysg eich hun a sicrhau ei bod yn cyd-fyndâdiddordebaueich hun。 bydd disgwyl i chi gymryd cyfrifoldeb cynyddol am eich addysg,gan eich paratoi ar gyfer oes o ddatblygiad personol parhaus。

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

65%

astudio annibynnol dan arweiniad

27%

lleoliadau ments

8%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

44%

astudio annibynnol dan arweiniad

45%

lleoliadau ments

11%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

28%

astudio annibynnol dan arweiniad

16%

lleoliadau ments

56%

blwyddyn 4

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

14%

astudio annibynnol dan arweiniad

29%

lleoliadau ments

57%

blwyddyn 5

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

astudio annibynnol dan arweiniad

20%

lleoliadau ments

58%

sut y cafy fy nghefnogi?

rydyn ni'n canolbwyntio arnoch chi ac e eich addysg。 fe gewch chi gymorth gennym ni i gymryd mwy a mwy o gyfrifoldeb dros eich addysg eich hun,ac wrth i chi ddefnyddio eich menter eich hun rydym yn eich annog chi i fanteisio ar y cyfleoedd a'r profiadau a fydd ar gael i chi fel myfyriwr ac,yn ddiweddarach,fel meddyg。

bydd gennych fentor academaidd penodol ar gyfer cymorth a chefnogaeth gydag anghenion academaidd。 bydd cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu trefnu i drafod cynnydd。 dylech gymryd y cyfle i fyfyrio ar eich galluoedd a'ch perfformiad drwy ddatblygu cynllun datblygu personol。 

tra byddwch chi ar leoliad clinigol,byddtîmounigolion yn gyfrifol am eich lles。 mae'r rhain yn cynnwys y rheolwyr israddedig,uwch ddarlithwyr er anrhydedd,ynghydâchigorouswyliwraddysgol penodol。

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。 mae ein hamgylchedd dysgu rhithwir o fewn cyrraedd drwy ddyfeisiau bwrdd gwaith a symudol,sy'n eich galluogi i gael mynediad at adnoddau electronig o unrhyw le。 mae labordai cyfrifiadurol pwrpasol,ystafelloedd astudio i fyfyrwyr,rhwyd​​weithiau wifi ledled y campws,cyfleusterau argraffu a llyfrgell gofal iechyd bwrpasol ar gael drwy gydol y flwyddyn。 mae staff ar gael ar y safle i gynorthwyo myfyrwyr a rhoi cymorth a chyngor。

trwy'r wefan dysgu canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellach,ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod。

adborth
byddwch yn cael adborth ffurfiannol rheolaidd ar eich perfformiad drwy gydol y cwrs。 bydd adborth ffurfiannol yn llafar ac yn ysgrifenedig,yn dibynnu ar y dasg aseswyd。 byddwch yn cael adborth llafar ac ysgrifenedig ar eich perfformiad mewn cyflwyniadau llafar ac yn yr amgylchedd clinigol ar sgiliau clinigol a phroffesiynoldeb。 bydd adborth ysgrifenedig yn cael ei ddarparu ar adroddiadau a phrosiectau ysgrifenedig。 diben yr adborth hwn yw eich bod yn myfyrio ar berfformiad ac yn ei ddefnyddio'n adeiladol er mwyn i chi barhau i wella。

byddwch yn cael adborth ar bob asesiad crynodol。

bydd adborth ysgrifenedig manwl yn cael ei ddarparu arholiadau gwybodaeth,gan roi eich marciau i chiynghydâpherfformiadcarfan。

bydd adborth ar berfformiad mewn arholiadau clinigol(isce)yn cael ei ddangos gan ddarparu marciau ar gyfer yr orsaf i chi,adborth parthynghydâchanlyniadauperfformiad cyffredinol y garfan a sylwadau unigol gan yr arholwr。  

mewn achos o fethu arholiad,byddwch yn gallu cwrdd ag aelod o staff academaidd ar gyfer rhagor o adborth,cyngor a chymorth。 dylech drafod eich cynnydd academaidd gyda'ch mentor academaidd o leiaf unwaith y flwyddyn。

sut caff fy asesu?

bydd asesu drwy gydol y rhaglen yn seiliedig ar ethos o edrych yn aml ac adfer yn gyflym。 byddwch yn cwblhau cydbwysedd o asesiadau ffurfiannol(h.y. profion i'ch helpu i wybod a ydych chi'n gwneud cynnydd)ac asesiadau cyfansymiol(h.y. profion y mae'n rhaid eu pasio,er mwyn gallu symud ymlaen i'r cam nesaf)。

mae'n rhaid i chi ddangos y deilliannau a ddiffinnir ym'meddygon yfory 2009'y cyngor meddygol cyffredinol。 bydd addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud,lle bo'n briodol,er mwyn eich galluogi chi i gyflawni'r deilliannau hyn,ond ni fydd y canlyniadau eu hunain yn cael eu haddasu。

fel arfer,mae arholiadau gwybodaeth ar ffurf yr'atenion unigol gorau'(sbas)。 y y y y and and and and and and and yn ystod blwyddyn 2 byddwch hefyd yn sefyll eich prawf cynnydd cyntaf。

yn y blynyddoedd diweddarach,bydd gwybodaeth wyddonol yn cael ei hasesu drwy'brofion cynnydd'ysgrifenedig。 mae'r rhain yn fath o asesiad lle mae grwpiau o ddysgwyr ar wahanol gamau o'r un cwrs yn ymgymrydâ€un prawf ysgrifenedig。 mae'r prawf yn cael ei lasbrintio'n gynhwysfawr i'r cwricwlwm cyfan。 oherwydd yr angen i samplu'n eang,bydd eitemau o'r math'ateb unigol gorau'(sba)。 bydd y prawf yn cael ei ailadrodd 3 gwaith y flwyddyn gan ddefnyddio'r un glasbrint ond eitemau prawf gwahanol。 bydd hyn yn galluogi samplu eang o wybodaeth dros gyfnod o amser。 mae'r dull hwn o brofi yn meithrin y gallu i gadw gwybodaeth ac yn negyddu budd dysgu munud olaf。 

gan fod meddygaeth yn rhaglen alwedigaethol byddwch yn cael eich asesu ar sail eich gallu i gaffael sgiliau clinigol cyfathrebu,archwilio ac asesu clinigol a gweithdrefnau ymarferol。 bydd y rhain yn cael eu gwneud yn yr amgylchedd clinigol lle gellir rhoi adborth ac yna mewn arholiad ffurfiol,gan ddefnyddio actorion a chleifion。 bydd yr asesiadau hyn(isce - arholiadau clinigol strwythuredig integredig)yn digwydd ar ddiwedd blwyddyn 2 ac yng ngwanwyn blwyddyn 4。

drwy gydol y rhaglen,bydd eich proffesiynoldeb yn cael ei asesu drwy ddefnyddio portffolios sy'n eich annog i fyfyrio ar eich profiadau a'ch holl ddigwyddiadau dysgu yn yr amgylchedd clinigol。

mae yna hefyd amrywiaeth o asesiadau yn ystod y cwrs; adroddiadau ysgrifenedig byr a chyflwyniadau llafar sydd angen eu cwblhau i safon foddhaol。

yn ystod y flwyddyn olaf byddwch yn sefyll yr'asesiad sgiliau rhagnodi'。 mae hwn yn bapur ysgrifenedig a osodir yn genedlaethol a gymerir gan fyfyrwyr blwyddyn olaf yn yr holl ysgolion meddygol。 mae'n profi eich gallu i ragnodi yn ddiogel,yn gywir ac yn gyfrifol。 mae'n rhaid i chi basio'r arholiad hwn er mwyn graddio。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

100%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

0%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

60%

arholiadau ymarferol

40%

gwaith cwrs

0%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

100%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

0%

blwyddyn 4

arholiadau ysgrifenedig

50%

arholiadau ymarferol

50%

gwaith cwrs

0%

blwyddyn 5

arholiadau ysgrifenedig

50%

arholiadau ymarferol

50%

gwaith cwrs

0%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr,yn rhai penodol i'r ddisgyblaeth a'sgiliau cyflogadwyedd'mwy cyffredinol。 mae'r rhain yn cynnwys y canlynol。

 • 沉闷的gwyddonol dulliau ymchwil
 • dadansoddi a dehongli data meintiol ac ansoddol
 • sgiliau cyfathrebu - yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • rhifedd
 • sgiliau tg
 • sgiliau cyflwyno ar lafar
 • datrys problemau
 • hanes clinigol a sgiliau archwilio
 • 诊断为rheoli cyflwyniadau clinigol
 • cynnal gweithdrefnau ymarferol yn ddiogel ac yn effeithiol
 • gofal meddygol brys
 • rhagnodi
 • sgiliau arwain rheoli
 • sgiliau addysgu

o ganlyniad i ymgysylltu'n llawn - cwrs hwn,byddwch yn gallu dangos pob un o'r deilliannau i raddedigion meddygol fel y'u diffinnir gan y cyngor meddygol cyffredinol yn'meddygon yfory 2009'。 mae'r rhain yn cynnwys:

 • cymryd cyfrifoldeb dros ofal,诊断,rheoli a thrin cleifion;
 • gosod anghenion a diogelwch cleifion wrth wraidd y broses ofal;
 • dangos parch at eu cleifion bob amser;
 • cymryd cyfrifoldeb dros eich ymarfer a'ch gweithredoedd eich hunain;
 • arddangos y gallu i ymholi a bod yn barod i barhau i ddysgu,addysgu,gwerthuso ac ymchwilio drwy gydol eu gyrfaoedd;
 • datblygu gwybodaeth bresennol,dyfnhau dealltwriaeth a gwella perfformiad drwy ddysgu drwy brofiad;
 • addasu'n effeithiol mewn ymateb i ansicrwydd newid;
 • cyfuno dysgu cyfeiriedig,hunan-gyfeiriedig ac ar sail efelychu;
 • arddangos ymwybyddiaeth gadarn o faterion moesegol,cyfreithiol a chymunedol;
 • gwneud y cysylltiad rhwng seiliau gwyddonol meddygaeth,gan gynnwys y rhan fwyaf o ddatblygiadau diweddar,诊断为一个拳击手;
 • allosod pwysigrwydd penderfynyddion corfforol,seicolegol a chymdeithasol iechyd i ymarfer meddygol;
 • gweithredu fel aelod effeithiol o dimau amlddisgyblaethol;
 • ymarfer yn effeithiol fel meddyg rhaglen sylfaen yn y gig。

mae'n rhaid i chi fod yn hyddysg yn yr holl sgiliau ymarferol a restrir ym'meddygon yfory 2009'i raddio。

fel myfyriwr meddygol mae disgwyl i chi ddangos ymddygiad proffesiynol,sy'n briodol i feddyg dan hyfforddiant,bob amser o'r adeg y byddwch chi'n dechrau'r cwrs。 mae'r cyngor meddygol cyffredinol yn nodi'r safonau i bob meddyg yn“arfer meddygol da“(http://www.gmc-uk.org/good_medical_practice___welsh_1215.pdf_51526497.pdf)ac ar gyfer myfyrwyr yn“医学生:专业价值观和健身实践“(http://www.gmc-uk.org/education/undergraduate/professional_behaviour.asp)。 

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

mae'r rhaglen meddygaeth yn cael ei chydnabod fel cymhwyster meddygol sylfaenol dan y ddeddf feddygol,chaiff graddedigion y rhaglen wneud cais i gofrestru dros dro gyda'r cyngor meddygol cyffredinol。 2015年2015年,我发现了一个问题,因为他们已经完成了自己的工作。

swyddi

 • 全科医生
 • 注册员
 • 遗传咨询师
 • 环境卫生官员
 • 皮肤科医生

lleoliadau

drwy gydol y cwrs byddwch yn treulio amser gyda chleifion mewn lleoliadau clinigol i roi cyd-destun i'r hyn rydych chi'n ei ddysgu。 wh i chi ddatblygu,cewch weld mwy a mwy o gleifion a bydd cymhlethdod eich achosion clinigol a'ch cyfrifoldeb dros ofalu am gleifion hefyd yn cynyddu。

mae addysgu mewn lleoliadau clinigol yn digwydd mewn ysbytai,canolfannau meddygol cymunedol a thros 150 o feddygfeydd ledled cymru。 gan hynny,gallwn gynnig profiad dysgu clinigol unigryw o amrywiol i chi。 caiff sgiliau ac ymddygiadau proffesiynol eu datblygu drwy gydol y cwricwlwm。 felly,pan raddiwch chi,byddwch yn gwbl barod i wynebu eich rhaglen sylfaen a'ch hyfforddiantmeddygolôl-raddedig。

dylai pob lleoliad clinigol roi cyfle i chi:

 • siaradâchleifion,eu harchwilio a chofnodi eich canfyddiadau a'ch casgliadau;
 • arsylwi ar wahanol feysydd o arfer meddygol am dysgu am broblemau cyffredin o somen pob un;
 • 我是一名工作人员,一名女子,一名女子,一名女子,一名女子,一名女子,一名女子。
 • ymarfer a mireinio sgiliau clinigol ymarferol a roddwyd ar waith yn barod mewn lleoliad efelychu mewn lleoliadau clinigol go iawn;
 • integreiddio gwybodaeth wyddonol sylfaenol gyda sefyllfaoedd clinigol i ddatblygu gwerthfawrogiad o'r prosesau diagnostig;
 • drafodaeth wythnosol sy'n seiliedig ar achosion的cyfrannu;
 • cyflwyno achosion i aelodau uwch o staff。

yn ystod blynyddoedd un a dau,byddwch yn treulio diwrnod am y rhan fwyaf o wythnosau mewn amgylchedd clinigol mewn ysbyty neu leoliad cymunedol,lle byddwch yncwrddâchleifionsyddâphroblemauclinigol rydych chi wedi bod yn dysgu amdanyn nhw。

yn ystod blynyddoedd 3 a 4,byddwch yn treulio amser ar leoliadau clinigol estynedig,ledled cymru。 mae pob bloc lleoliad clinigol yn para am 10 wythnos a bydd yn cynnwys wythnosau bob ochr dan arweiniad prifysgol caerdydd,gyda'r addysgu'n cael ei gyflwyno naill ai o gampws y mynydd bychan(ysbyty athrofaol cymru)neu ysbyty athrofaol llandochau。 bydd lleoliadau clinigol yn cael eu darparu gan fyrddau iechyd ledled cymru。 mae myfyrwyr yn gwerthfawrogi cyfoeth ac amrywiaeth y cyfleoedd dysgu a gynigir iddyn nhw yn yr ysgol feddygaeth。

 “mae'r lleoliadau amrywiol ledled cymru yn darparu cyfle dysgu unigryw a chyffrous.y cyfuniad hwn o astudio ehangder mor fawr o bynciau wedi ei gyfunoârhyngweithioârhychwanteang o'r gymdeithas sy'n ei gwneud yn fraint astudio am y radd feddygol “ - sylw gan fyfyriwr blwyddyn 5 o arolwg bodlonrwydd myfyrwyr 2014

lleoliad blwyddyn 3:

 1. oncoleg ac ymarfer llawfeddygol
 2. dr ffrynt ysbyty(yn cynnwys wythnos meddygon teulu)
 3. clefydau cronig 1(yn cynnwys wythnos meddygon teulu)

yn ystod dr ffrynt ysbyty a chlefydau cronig 1,bydd myfyrwyr yn treulio wythnos benodol mewn meddygfa。

lleoliadau blwyddyn 4:

 1. niwrowyddoniaeth clinigol,seiciatreg ac offthalmoleg
 2. menywod,种植theuluoedd
 3. clefydau cronig 2(geriatreg,cyhyrysgerbydol a dermatoleg)

penllanw'r rhaglen yw'r flwyddyn olaf i baratoi myfyrwyr ar gyfer eu gwaith yn y gig。 bydd y blynyddoedd“cysoni”(blwyddyn derfynol y rhaglen a blwyddyn gyntaf y rhaglen sylfaen)yn galluogi myfyrwyr i ddefnyddio eu gwybodaeth a'u sgiliau a ddatblygwyd a'u cymhwyso yn yr amgylchedd clinigol dan oruchwyliaeth agos。

lleoliadau blwyddyn 5

1. cynorthwyydd iau dan hyfforddiant

2. gofal sylfaenol

3. uwch gynorthwyydd dan hyfforddiant

tra byddwch ar leoliad,byddtîmostaff yn gyfrifol am ansawdd yr addysgu ym mhob ysbyty。 yrch ddarlithydd er anrhydedd(hsl)yw'r clinigyddsyddâchyfrifoldebcyffredinol tra bod y rheolwyr israddedig yn gyfrifol am drefnu a gweinyddu o ddydd i ddydd。 bydd cadw mewn cysylltiadagosâtrtîmferedigigionar leoliad clinigola'rtîmghinyddolym mhrifysgol caerdydd yn sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau posibl。

 

astudio yn gymraeg

在73%的情况下,你可以享受到健康的体育运动。 cysylltwch比利时德比恩维特博士贝拉赫。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais