""
ewch i'r prif gynnwys

y cyfryngau,newyddiaduraeth a diwylliant(ba)


mae'r radd yn cael ei ymwneud ag astudio ac archwilio yn rhan hanfodol o fywyd modern - y cyfryngau。

cadwch le ar ddiwrnod agored

A BA Media, Journalism and Culture student at Cardiff University

trosolwg y cwrs

prif nod ein cwrs ar y cyfryngau,newyddiaduraeth a diwylliant yw eich paratoi i fod yn ddinasyddion gwybodus mewn cymdeithas sy'n gyforiog o gyfryngau。

mae ein cyrsiau'n astudio'r llu agweddau ar newyddiaduraeth,y cyfryngau,diwylliant a chyfathrebu ac yn ystyried effaith y rheiny ar gymdeithas,gwleidyddiaeth a diwylliant poblogaidd mewn oes o globaleiddio an newidiadau cymdeithasol dynamig。 maen nhw'n rhoi i chi sgiliau swydd-benodol fel dulliau ymchwilio a hefyd,os dewiswch,ymarfer newyddiadurol,ynogystalâsgiliautrosglwyddadwyllawer ehangach sydd o werth mewn amrywiaeth o sectorau。

man cychwyn y radd hon yw'r rhagdybiaeth bod angen i ni,os ydym am ddeall ein cymdeithas fodern,ddeallrôlganology cyfryngau a'r diwydiannau diwylliannol ynddi。

er y gallwch gymryd nifer cyfyngedig o fodiwlau mwy ymarferol,ar yr academaidd a'r dadansoddol y mae pwyslais y radd。

byddwch yn ymuno ag amgylchedd ysgogol o ddeallusol sy'n ymroddedig i wneud y mwyaf o'ch potensial trwy ddatblygiad personol a digwyddiadau gyrfaoedd。 mae nifer o'n darlithwyr profiadol yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol yn eu meysydd pwnc。

在医学博士学位论文中,nid yw'n darparu hyfforddiant galwedigaethol newyddiaduraeth。

nodweddion nodedig

mae nodweddion unigryw'r cwrs yn cynnwys:

 • mae modiwlau'r cyfryngau moramrywiolârheoli cyfryngau cyfathrebu,gwleidyddiaeth rhyfel a phropaganda ac achosion cyfathrebu
 • bydd gennych fynediad at gynlluniau erasmus ac astudio dramor
 • wythnosau gyrfaoedd gweithdai wedi eu trefnu'n rheolaidd i sicrhau eich bod chi'n barod ar gyfer'byd gwaith'
côudcasr5v2
derbyniad nesafmedi 2020
路政署3 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer mae 125 lle ar gael yn yr ysgol。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae'r ysgol yn derbyn tua 600 o geisiadau。

gofynion mynediad

abb - bbb。 ni fydd angen i chi ennill y graddau hyn mewn unrhyw bynciau penodol,ond nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddm ym mhob un o'r celfyddydau,gwyddoniaeth,y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol。

665 mewn 3 phwnc lefel uwch 

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol.

ielts(学术)

o leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.0 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 100gydasgôro24 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,22 ar gyfer gwrando,24 ar gyfer darllen a 25 ar gyfer siarad。

学术上的pte

70 gyda 70 ar gyfer siarad a dim llai na 62 yn unrhyw un orr sgiliau eraill。

三位一体ii / iii

iii:o leiaf teilyngdod ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg iaith arnoch ar radd b neu radd 6. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf ei ystyried ar radd b。你好,我爱你。  

dewis

nid oes proses gyfweld,bydd deiliaid cynigion yn cael gwahoddiad i ddiwrnodau ymweld i ymgeiswyr ym mis chwefror / mawrth bob blwyddyn。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

ni fydd angen unrhyw提供penodol。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae'r radd ba yn y cyfryngau,newyddiaduraeth a chyfathrebu yn gwrs modiwlaidd tair-blynedd,llawn amser。 mae'r rhan fwyaf o fodiwlau'n cynnwys 12 wythnos o addysgu,一个neilltuir gweddill y学期我arholiadau一个mathau eraill o asesu,ynghydâ€prosesau sy'nymwneudâmarcioa byrddau arholi。 

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

addysgir chwe modiwl craidd 20 credyd gan ddefnyddio fformat darlith / seminar yn bennaf。 bydd syniadau a dulliau yn cael eu cyflwyno i chi mewn darlithoedd a byddwch yn cyflawni gwaith mwy cymhwysol a seiliedigardîmmewnseminarau。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
大众传播与文化史mc111020 credydau
交涉mc111420 credydau
媒体奖学金mc111520 credydau
媒体受众介绍mc111820 credydau
广告和消费社会mc111920 credydau
了解新闻研究mc157820 credydau

blwyddyn dau

bydd un modiwl craidd a phum modiwl dewisol yn cael eu haddysgu drwy ddefnyddio fformat darlith / seminar yn bennaf,er y bydd y tasgau a ddatblygir mewn seminarau yn fwy uchelgeisiol。

bydd disgwyl i chi ddatblygu protocolau ymchwil,ar eich pen eich hun ac mewn grwpiau,dechrau arbrofi gyda a dylunio gweithdrefnau methodolegol(fel dulliau arolygu,ethnograffeg,a dadansoddi cynnwys a sgyrsiau)。

erbyn diwedd blwyddyn dau,bydd gennych chi'r sgiliau sydd eu hangen i ysgrifennu traethawd hir ym mlwyddyn tri。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
媒体,权力和社会mc211620 credydau
做媒体研究:方法和方法mc355120 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
媒体和性别mc210720 credydau
调解政治暴力mc260720 credydau
是的ystafell newyddion 1mc261720 credydau
是的ystafell newyddion 2mc261820 credydau
媒体中的生死,婚姻:研究“文化语境”中的“个人”mc262120 credydau
电影与文化理论mc262220 credydau
管理媒体传播mc262520 credydau
名人文化mc262720 credydau
时尚未来:技术,创新和社会mc262920 credydau
互联网治理mc263020 credydau
媒体,全球化和文化mc263120 credydau
公共关系和政治沟通mc263220 credydau
媒体粉丝mc263320 credydau
Employability: Knowledge, Skills & Experiencemc263420 credydau
伊拉斯谟和出国留学mc263560 credydau
身体形象mc263620 credydau
战争,政治和宣传二mc354920 credydau
媒体法年2mc360020 credydau
媒体与民主mc360320 credydau

blwyddyn三

bydd blwyddyn tri yn cynnwys traethawd hir dewisol,un modiwl craidd a dewis o fodiwlau dewisol a fydd yn eich galluogi i arbenigo yn y meysydd sydd o ddiddordeb i chi。 er yd bydd nifer o'r rhain ar ffurf darlith / gweithdy,bydd yr amrywiaeth o ddulliau dysgu yn fwy amrywiol ac yn cynnwys aseiniadau mwy cymhleth a heriol。

byddwch yn cynnal ymchwil annibynnol ac yn defnyddio syniadau damcaniaethol a dulliau gwaith ymarferol a / neu ddadansoddol。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
论文mc310340 credydau
媒体法mc321320 credydau
调解童年mc358520 credydau
新闻的制作和塑造mc358920 credydau
媒体,种族主义,冲突mc359320 credydau
旋转未发布:公共关系和新闻媒体mc359620 credydau
创意和文化产业mc360820 credydau
体育和媒体mc361220 credydau
沟通的原因mc361620 credydau
了解媒体业务mc361920 credydau
报告冲突和民事领域mc362420 credydau
palu am y gwirmc362520 credydau
stori pwy? cyfathrebu cymrumc362620 credydau
报道世界mc362820 credydau
媒体,金钱和市场mc363020 credydau
女权主义和电视史mc363120 credydau
当代好莱坞的文化政治mc363220 credydau
Popular Music, Media, & Culturemc363320 credydau
一个世纪的战争新闻摄影mc363520 credydau
沉浸式媒体mc363620 credydau
电视营销,品牌推广和宣传文化mc363720 credydau
大数据时代的权力和阻力mc363820 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

mae ein haddysgu yn aml yn cael ei arwain a'i lywio gan ein gwaith ymchwil。 cewch eich addysgu mewn amgylchedd cefnogol a bydd tiwtor personol sy'n aelod o staff academaidd yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn gallu rhoi cyngor ar amrywiaeth eang o faterion。

bydd arferion dysgu a chynhyrchu cyfryngau newydd ac aml-gyfrwng pe baech chi'n dewis rhai o'r modiwlau newyddiaduraeth a chyfryngau mwy ymarferol。

sut y cafy fy nghefnogi?

byddwch yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda'ch tiwtor personol。

trwy'r wefan dysgu canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni,ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod。

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

sut caff fy asesu?

mae nifer o fodiwlau'n cynnwys dulliau asesu ffurfiannol。 mae'r rhain fel arfer yn cynnwys llunio cynigion ar gyfer traothodau sy'n seiliedig ar ymchwil gan roi cyfle i diwtoriaid modiwlau roi adborth cyn i chi gychwyn ar ddarnau mwy sylweddol o waith ysgrifenedig neu brosiectau eraill。 mewn rhai achosion,bydd aseiniadau ffurfiannol yn cynnwys elfen grynodol,ac yn rhan o'r asesiad cyffredinol。

o ran gwaith a asesir,mae ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol yn gwarantu:

 • bydd y meini prawf marcio yn cael eu dangos yn glir
 • byddwch yn cael sylwadau ysgrifenedig manwl wedi eu teipio ar eich testun
 • byddwch yn cael adborth prydlon a bydd pob gwaith a asesir yn cael ei ddychwelyd atoch o somen pedair wythnos
 • bydd yr adborth yn esboniadol ac wedi ei eirio i'ch helpu i wella
 • lle bo angen byddwn yncwrddâchi'nunigol i sicrhau eich bod chi'n deall yr adborth

sylwer:mae'r brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr anabl,ac mae'n bosibl y byddwn yn gallu cynnig dulliau asesu amgen。 fodd bynnag,ni fydd hyn bob amser yn bosibl o reidrwydd,er enghraifft pan fydd perfformiad yn ddull asesu mewn modiwl perfformiad。 gall safonau cymhwysedd o'r fath gyfyngu ar argaeledd addasiadau neu asesiadau amgen,ond dylech gyfeirio at ddisgrifiadau'r modiwlau i gael manylion。

 

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr,yn rhai penodol i'r ddisgyblaeth a'sgiliau cyflogadwyedd'mwy cyffredinol,a fydd yn eich galluogi chi i:

 • ddarllen,dadansoddi a chyfosod testunau academaidd cymhleth
 • dadansoddi testunau cyfryngau gwahanol,gan gynnwys geiriau,delweddau a sain
 • cyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei fewnwelediadau
 • gweithio'n annibynnol ac fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • cynnal gwahanol fathau o ymchwil annibynnol ar gyfer traethodau,prosiectau,cynyrchiadau creadigol neu draethodau hir
 • gweithio i derfynau amser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd
 • defnyddio rhaglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun

gyrfaoedd

rhagolygon gyrfa

yn 2015/16,dywedodd 93%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellach ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn symud ymlaen i'n graddau meistr newyddiaduraeth,cysylltiadau cyhoeddus achyfathrebuôl-raddedig,ac yna i swyddi amrywiol yn y cyfryngau。

ymhlith enghreifftiau diweddaröswyddi lefel mynediad湄:awdur cynnwys,gweithredwr cyfryngau digidol,cynghorydd波利西cyfryngau cymdeithasol,实习生ymchwil,实习生golygyddol,gohebydd,gweithredwr / cynorthwyydd cysylltiadau cyhoeddus,实习生波利西,gweithredwr ymgyrchoedd,cynorthwyydd addysgu一个rheolwr prosiect hefyd。

Ar ôl mynd yn eu blaenau o swyddi lefel mynediad mae ein cyn-fyfyrwyr bellach yn cynnal nifer o rolau cyfryngau a gweinyddu fel: newyddiadurwr cynhyrchu (Telegraph Media Group), golygydd cylchgrawn (The Independent), uwch swyddog y wasg (Guardian News & Media), cynhyrchydd ffilmiau (See Saw Films) a rheolwr ymgyrchoedd digidol a chymunedol (Ruder Finn).

swyddi

 • 记者
 • 数字媒体执行官
 • 社交媒体政策顾问
 • 编辑
 • 公共关系

astudio yn gymraeg

mae hyd at 33%o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y gymraeg。 cysylltwch比利时德比恩维特博士贝拉赫。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais