""
ewch i'r prif gynnwys

mathemateg(bsc)


mae wynebu heriau mathemateg yn galw am resymeg,sgil a gallu creadigol,ac mae llawer o foddhad a hwyl yn deillio o hynny。 gyda gradd mewn mathemateg bydd gennych chi'r sgiliau y mae galw amdanynt ar gyfer ystod eang o yrfaoedd。

cadwch le ar ddiwrnod agored

trosolwg y cwrs

mae bsc mewn mathemateg yn gwrs hyblygsy'ncaniatáuichi arbenigo yn ystod y cwrs neu gynnal amrywiaeth eang o fodiwlau o brif ganghennau mathemateg。

mae'r cwrs yn cynnwys craidd hanfodol o fathemateg sy'ngysylltiedigâmodiwlaumathemateg gymhwysol,ystadegau,cyfrifiadureg ac ymchwil weithredol,a chewch gipolwg ar bob un o'r canghennau hyn yn ystod eich blwyddyn gyntaf。

 

nodweddion nodedig

cynlluniau gradd hyblyg - gallwch chi arbenigo mewn maes o'ch dewis,o fathemateg pur a chymhwysol a mathemateg ariannol,i ystadegau ac ymchwil weithrediadol。 yy y rhan fwyaf o achosion,rydych chi'n rhydd i symud rhwng rhaglenni gradd ar ddwedd blwyddyn un os bydd eich diddordebau'n newid。

opsiynau astudio dramor / lleoliadau proffesiynol - mae cyfle i dreulio blwyddyn yn astudio mewn prifysgol dramor neu mewn lleoliad proffesiynol rhwng blynyddoedd dau a thri o'ch cwrs。 fydd dim rhaid i chi ymrwymo i hyn tan semestr yr hydref yn eich ail flwyddyn,felly bydd digon o amser i edrych ar eich opsiynau a newid yn ddiweddarach *。

lleoliadau gwaith - rydym ni'n annog pawb o'n myfyrwyr i geisio profiad gwaith gwerthfawr ac interniaethau haf er mwyn datblygu'r sgiliau cyfathrebu,gwaithtîm,arweinyddiaeth a hunanreolaeth y mae cyflogwyr graddedigion yn chwilio amdanynt。

cymorth i fyfyrwyr - ynogyèalâchaleeich tiwtor personol eich hun ar ddechrau'r flwyddyn gyntaf,byddwch hefyd yn cael mynediad i sesiynau tiwtorial wythnosol,labordai cyfrifiadur dan oruchwyliaeth a sesiynau galw heibio beunyddiol ar gyfer cefnogaeth un-i-un。

* byddai hyn yn estyn y radd bsc i bedair blynedd ac mae'n amodol ar eich perfformiad academaidd。

achrediadau

côudcasG100
derbyniad nesafmedi 2020
路政署3 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer,mae 172 lle ar gael yn yr ysgol。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae'r ysgol yn derbyn tua 700 o geisiadau。

clywed beth oedd gan ein myfyrwyr cyfredol i'w ddweud am gaerdydd a'r ysgol fathemateg。

gofynion mynediad

aab-abb gan gynnwys一个喵喵叫的mathemateg。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol。 

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

dd mewn btec ac a mewn mathemateg safon uwch。

36-34 pwynt neu 665-655 mewn 3 phwnc ar y lefel uwch gan gynnwys 6 mewn mathemateg。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol mathemateg.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg radd c neu radd 4。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

gradd tair blynedd amser llawn yw hon。 mae'r cwrs yn cynnig cydbwysedd gofalus o fodiwlau craidd a modiwlau dewisol。 10 neu 20 credyd yw gwerth y modiwlau,andd angen i chi ennill 120 o gredydau bob blwyddyn。 bydd y modiwlau y byddwch yn eu dewis ym mlynyddoedd un a dau yn llywio'r dewisiadau fydd ar gael ar eich cyfer nes ymlaen。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

mae'r rhan fwyaf o'r modiwlau blwyddyn gyntaf yn rhai gorfodol,ond cewch ddewis un modiwl mathemateg arall neu un o bwnc arall。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
初等微分方程MA100110 credydau
几何ma100410 credydau
数学基础ma100520 credydau
数学基础iima100620 credydau
线性代数我ma100810 credydau
概率论概论ma150010 credydau
计算数学ma170110 credydau
大学及以后的基本技能ma190010 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
经典力学ma130110 credydau
统计推断ma150110 credydau
融资i:金融市场和企业财务管理ma180110 credydau

blwyddyn dau

mae rhagor o fodiwlau dewisol ar gael yn yr ail flwyddyn,gan gynnwys mathemateg pur a chymhwysol,ystadegau ac ymchwil weithredol。作者:yd mlwyddyn tri。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
复杂的分析ma200310 credydau
系列和变换ma200410 credydau
真实的分析ma200610 credydau
线性代数iima200820 credydau
多变量和向量微积分ma201020 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
用微分方程建模ma023210 credydau
运筹学ma026120 credydau
数论的介绍我ma201110 credydau
ma201310 credydau
振动和波浪ma230310 credydau
概率和统计学的基础ma250020 credydau
数值分析ma270110 credydau
用python进行数学研究ma276010 credydau
金融ii:投资管理ma280010 credydau
解决问题ma290010 credydau

blwyddyn三

mae cysylltiad agos rhwng y modiwlau sydd ar gael ym mlwyddyn tri,a diddordebau ymchwil yr ysgol。 nid oes unrhyw fodiwlau gorfodol ac mae gennych ddewisiadau eang。 ynogystalâmodiwlauaddysgir,cewch ddewis prosiect 10 credyd neu 20 credyd,gan roi'r cyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno,ynogystalâdysguutsut i ddefnyddio eich sgiliau mathemategol mewn ymchwiliad o'ch dewis。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
流体动力学ma033210 credydau
时间序列分析和预测ma036710 credydau
项目ma039120 credydau
项目(一半)ma039210 credydau
复杂函数理论MA300010 credydau
组合学ma300410 credydau
介绍功能和傅立叶分析ma300520 credydau
编码理论ma300710 credydau
代数拓扑ma300810 credydau
数论概论2ma301110 credydau
常微分方程ma301210 credydau
戒指和领域ma301310 credydau
理论和计算偏微分方程ma330320 credydau
应用数学方法ma330420 credydau
流体动力学ma330520 credydau
回归分析与实验设计ma350220 credydau
金融和保险的随机过程ma350320 credydau
算法和启发式ma360210 credydau
优化ma360320 credydau
博弈论ma360410 credydau
随机或模型ma360610 credydau
数据挖掘的数学方法ma370010 credydau
行为金融ma380010 credydau
cyflwyniad i addysgu mathemateg mewn ysgol uwchraddma390020 credydau
中学数学教学概论ma390120 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

cewch eich addysgu mewn darlithoedd,tiwtorialau i grwpiau bach,dosbarthiadau trafod enghreifftiau。 cewch eich annog i ddysgu'n fwyfwy annibynnol drwy gydol y cwrs。

ym mhob blwyddyn,defnyddir y dosbarthiadau i drafod cysyniadau damcaniaethol a thechnegau mathemategol hanfodol。 cewch eich annog i ddarllen rhagor y tu allan i'r dosbarthiadau yn yr amserlen,a myfyrio ar asesiadau ac adborth。

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

29%

astudio annibynnol dan arweiniad

71%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

27%

astudio annibynnol dan arweiniad

73%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

26%

astudio annibynnol dan arweiniad

74%

lleoliadau ments

0%

sut y cafy fy nghefnogi?

ar ddechrau pob blwyddyn,byddwch yn cael arweiniad ynghylch nodau'r modiwlau,deilliannau dysgu,dulliau asesu,meysydd llafur modiwlau,rhestrau darllen。 byddwn yn dyrannu tiwtor personol ar eich cyfer。 aelod staff academaidd fydd eich tiwtor,add yn rhoi cymorth bugeiliol a chyngor academaidd i chi yn ystod eich cwrs。

gallwch gysylltu ph phob aelod o'r staff drwy ebost。 os oes gennych ymholiad penodol,bydd croeso i chi fynd i siarad?nhw neu bydd ganddynt system ar waith er mwyn trefnu amseroedd cyfarfod。 gall swyddfa'r ysgol ateb y rhan fwyaf o'r ymholiadau gweinyddol ar unwaith。

trwy wefan dysgu canolog,byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellach,ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod。 bydd cyfleoedd i chi fyfyrio ar eich galluoedd a'ch perfformiad drwy'r modiwl'cinlulunio datblygiad personol'ar dysgu canolog。

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cefnogi myfyrwyr,llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

cewch ragor o gymorth dysgu hefyd drwy wasanaeth cefnogi mathemateg cyffredinol y brifysgol。 sesiynau hamddenol ac anffurfiol sydd ar gael bob dydd yw'r rhain。 gall myfyrwyr alw heibio i drafod unrhyw elfen o'u hastudiaethau gyda thiwtor naill ai mewn cyfarfod un i un,neumewngrŵpbach。

sut caff fy asesu?

mae gan lawer o fodiwlau arholiadau ysgrifenedig ar ddiwedd semestrau'r hydref neu'r gwanwyn,ac mae gan rai ohonynt elfen asesu barhaus hefyd。 gall hyn gynnwys ymarferion datrys problemau,adroddiadau ysgrifenedig,rhaglenni cyfrifiadurol a chyflwyniadau llafar。 fel arfer,cewch adborth ynghylch eich cynnydd drwy gyfuniad o drafodaeth yn y dosbarth,sylwadau ysgrifenedig am waith a gyflwynwyd,ac adolygiad o atebion amlinellol i broblemau。 cewch eich annog i drafod unrhyw ymholiadau sy'nymwneudâmodiwlaupenodol gyda darlithwyr unigol。

bydd 30%o'ch gradd derfynol yn seiliedig ar eich astudiaethau yn yr ail flwyddyn,70%ar astudiaethau ym mlwyddyn tri。

adborth:

mae adborth ysgrifenedig ac ate​​bion amlinellol am asesiadau o fewn y cwrs,yn rhoi'r cyfle i chi fyfyrio ar eich cynnydd。 darperir rhagor o adborth mewn dosbarthiadau trafod enghreifftiau a thiwtorialau(ym mlwyddyn un)er mwyn adolygu problemau'n fanylach a thrafod atebion posibl。 dylech drafod unrhyw ymholiadau sy'nymwneudâmodiwlaupenodol gyda darlithwyr unigol。 mae nifer o ddulliau ar waith i roi rhagor o adborth i gefnogi eich astudiaethau; darllenwch“sut y cafy fy nghefnogi?”伤残人体育组织。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

90%

arholiadau ymarferol

5%

gwaith cwrs

5%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

97%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

3%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

98%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

2%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr,gan gynnwys rhai penodol i'r ddisgyblaeth a sgiliau cyflogadwyedd pwysig。 byddwch yn:

  • 数据库网站数据报告
  • datblygu sgiliau trefnu ac yn gallu rheoli eich hun yn dda。
  • gwella eich sgiliau cyfrifiadura,tg,adalw gwybodaeth a thrin data
  • datblygu eich gallu i feddwl mewn ffyrdd rhesymegol a dadansoddol wrth ystyried problemau mewn disgyblaethau eraill
  • dangos sgiliau gweithiomewngrŵp,rheoli amser a chyflwyno
  • dangos ymrwymiad i ddysgu gydol oes drwy ymgysylltu mewn proses o gynllunio datblygiad personol
数学演讲室与学生
数学演讲室与学生

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

gallwch ddefnyddio'ch bsc mewn mathemateg yn llwybr i'r gweithlu,lle gallech gwrdd c cynfyfyrwyr yn gweithio mewn swyddi traddodiadol fel addysgu,gwaith actiwari,a chyfrifeg,yn ogystalâ,ymchwil fferyllol,peirianneg a mwy。 fel arall,efallai byddwch chi'n dewis ehangu eich opsiynau gyrfa i gynnwys ystod o feysydd cysylltiedig trwy gwblhauastudiaethauôl-raddedig yn y gwyddorau,cyfrifiadureg neu beirianneg。

yn 2017-18-18,dywedodd 89%o raddedigion yr ysgol a oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellach ymhen chwe misarôlgraddio。 mae rhai o'n cynfyfyrwyr bellach yn gweithio yn y swyddfa ystadegau gwladol(ons)a'r swyddfa feteorolegol。

cefnogaeth gyrfaoedd mathemateg

yn semestr gwanwyn eich blwyddyn gyntaf,bydd amrywiaeth o ddos​​barthiadau meistr ar gael i chi i helpu i gefnogi eich rhagolygon gyrfa i'r dyfodol。 mae'r dosbarthiadau'nymdrinâphrofiadgwaith,cv a llythyrau esboniadol,ffurflenni cais,technegau cyfweliad,chyflwyniad i linkedin。

mae gennym ni fwrdd swyddi myfyrwyr sy'n cael ei ddiweddaru'n rheolaidd,gydag amrywiaeth o gyfleoedd i raddedigion,gwirfoddoli,interniaethau a lleoliadau。 ar ben hynny,rydym ni'n trefnu rhaglen grass o gyflwyniadau gan fyfyrwyr a chyflogwyr bob blwyddyn gyda chyflogwyrfelgrŵpbanciolloyds,hsbc,pwc,sefydliad a chyfadranyractiwarïaid,sainsburys,network rail,gsk,y swyddfa ystadegau gwladol(ons) ,llywodraeth cymru,y weinyddiaeth amddiffyn,dŵrcymru,a'r swyddfa feteorolegol。

lleoliadau

gallech dreulio blwyddyn yn astudio mewn prifysgol dramor rhwng eich ail a'ch trydedd flwyddyn。 byddai hyn yn ei gwneud yn radd bsc pedair blynedd。 gallwch hefyd newid i radd sy'n cynnwys blwyddyn ar leoliad proffesiynol。 byddai hyn hefyd yn ei gwneud yn radd bsc pedair blynedd。 gallai'r ddau ddewis hyn ddibynnu ar eich perfformiad academaidd。

astudio yn gymraeg

mae hyd at 36%o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y gymraeg。 cysylltwch比利时德比恩维特博士贝拉赫。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais