""
ewch i'r prif gynnwys

y gyfraith a chymdeithaseg(llb)


mae rhaglen y gyfraith a chymdeithaseg yn cael ei dysgu mewn cydweithrediad gydag ysgol y gwyddorau cymdeithasol sydd yn ganolfan sefydledig ar gyfer dysgu AC ymchwil yn y maes。

cadwch le ar ddiwrnod agored

trosolwg y cwrs

mae'r rhaglen radd hon yn gyfle i astudio'r gyfraith a chymdeithaseg yng nghyd-destun rhyngddisgyblaethol gwyddorau cymdeithasol。

mae rhaglen llb y gyfraith a chymdeithaseg yn heriol ac yn gyffrous ac yn rhoi cyfle i chi feithrin y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y gyfraith ac amrywiaeth eang o broffesiynau。 yn ogystal?modiwlau sylfaen sy'n cynnwys y cam hyfforddi ACademaidd sydd ei angen er mwyn dod yn gyfreithiwr neu'n fargyfreithiwr yng nghymru a lloegr,y cyfeirir ato fel'grand gymhwyso yn y gyfraith',rydym yn cynnig amrywiaeth eang o feysydd astudio dewisol sy'n cwmpasu pynciau cyfreithiol traddodiadol a chyfoes。

mae'r rhaglen yn cael ei haddysgu ar y cyd gan ysgolion y gwyddorau cymdeithasol,a'r gyfraith a gwleidyddiaeth,gan roi cyfle i chi astudio'n fanwl y naill ddisgyblaeth a'r llall。

mae ein gradd yn eich galluogi chi i gwblhau cyfnodau academaidd hyfforddi i fod yn fargyfreithiwr neu'n gyfreithiwr AC i symud ymlaen yn syth at y cyfnodau hyfforddi galwedigaethol ar gyfer y proffesiwn cyfreithiol yng nghymru a lloegr:y cwrs hyfforddiant bar proffesiynol neu'r cwrs ymarfer cyfreithiol。

ni yw'r unig brifysgolyngngrŵprusselli gynnig y ddau gwrs hyn,sydd yn golygu bod gennych y dewis i aros gyda ni yng nghaerdydd i gwblhau eich addysg gyfreithiol gyfan。 yn rheolaidd,mae'r cwrs ymarfer cyfreithiol wedicaelsgôruchafyr awdurdod rheoleiddio cyfreithwyr / cymdeithas y gyfraith。 

mae cymdeithaseg yn ymrwymedig i astudio bywyd cymdeithasol fel y'i gwelir mewn grwpiau,sefydliadau a chymdeithasau。 mae'n darparu'r提供hanfodol ar gyfer trin y dadansoddiad o bob agwedd ar ymddygiad cymdeithasol,o ryngweithio wyneb yn wyneb i sut mae grymoedd economaidd yn llunio AC yn cael eu llunio gan y gymdeithas fyd-eang。 mae'r cwrs hwn yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau i'ch helpu i ddysgu'r dulliau a'r syniadau sydd eu hangen i wneud eich cyfraniad eich hun at ddeall a gwella'r gymdeithas。

fel myfyriwr cydanrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau ategol yn aml sy'n cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar。

mae'r ddwy ysgol sy'ngysylltiedigâchyflwyno'rradd hon yn cynnig cwrs heriol o fodiwlau,sydd wedi ei ategu gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y myfyrwyr a'r staff。

nodweddion nodedig

ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth

rydym wedi ymrwymo i ddatblygu eich cyflogadwyedd,gydag ein hymgynghorydd gyrfaoedd pwrpasol wrth law ddau ddiwrnod yr wythnos yn adeilad y gyfraith。 rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol,rhai sy'n unigryw i brifysgol caerdydd,sydd yn rhoi mantais gystadleuol i'n myfyrwyr。

cynlluniau pro bono

rydym yn gweithio mewnpartneriaethâchyfreithwyr,elusennau a sefydliadau gwirfoddol i roi'r cyfle i fyfyrwyr ymarfer AC ehangu eu sgiliau。

dau o'n cynlluniau mwyaf sefydledig yw ein prosiect dieuog(y cyntaf yn y du i wrthdroi dyfarniad o euogrwydd gan yllysapêl)a'n cynllun gofal iechyd parhaus y gig sy'n unigryw i gaerdydd。

mae'r ddwy fenter wedi ennill neu wedi cael lle ar restr fer dyfarniadau cenedlaethol o fri ac wedi rhoi cymorth i grwpiau bregus AC aelodau o'r gymuned sy'n cael trafferth cael mynediad at gymorth cyfreithiol。 gallwch hefyd wneud cais am le arin cynllun gydag undeb rygbi cymru,lle'r ydym yn cynghori clybiau rygbi amatur ar faterion cyfreithiol。

mae'r broses ymgeisio ar gyfer pob un o'n cynlluniau yn wahanol ac ni allwn warantu y bydd myfyrwyr yn sicrhau lle ar y cynllun o'u dewis,nac ar unrhyw un o'n cynlluniau。 mae ein portffolio yn cael ei adolygu'n rheolaidd AC mae'r hyn rydym yn ei gynnig yn gallu newid。

ymryson(mooting)

caiff ein myfyrwyr eu hannog i gystadlu mewn cystadlaethau ymryson blynyddol。 mae'r cystadlaethau hyn yn rhoi cyfle i chi gyflwyno materion cyfreithiol gerbron barnwr,yn erbyn cwnsler sy'n gwrthwynebu。

mae ymryson yn sgil wych i chi ei hychwanegu at eich cv AC mae'n rhoi profiad gwerthfawr o siarad yn gyhoeddus mewn lleoliad ffurfiol。

cystadleuaethcyfweldâchleientiaid

anogir ein myfyrwyr i gymryd rhan mewn cystadleuaeth cyfweld cleientiaid flynyddol,gyda syr geoffrey bindman qc yn llywydd arni。

byddwch yn meithrin profiad cyfweld a chwnsela mewn lleoliad ffug a byddwch yn cael eich asesu yn erbyn meini prawf asesu penodol sy'n cynnwys sgiliau rhyngbersonol a'ch gallu i ddelio gyda phroblemau cyfreithiol。

ysgol y gwyddorau cymdeithasol 

 • mae'r modiwlau cymdeithaseg sy'n cael eu cynnig yn adlewyrchu diddordebau ymchwil y staff ar draw amrywiaeth o ddiddordebau a dulliau gweithredu cymdeithasegol - er enghraifft,addysg,gwaith a globaleiddio; bywyd bob dydd a threfol; cyfryngau cymdeithasol,diswylliant a defnyddio; iechyd; mudo a chysylltiadau ethnig。
 • y cyfle i chi ddysgu mewn ysgol a gyrhaeddodd y 3ydd safle yn y deyrnas unedig o ran ansawdd ymchwil mewn cymdeithaseg a'r 5ed safle o ran addysg yn fframwaith rhagoriaeth ymchwil(ref)2014
 • ymwneud staff sy'n weithredol ym myd ymchwilâ€addysgu
 • y pwyslais ar ddysgu'n annibynnol mewn amgylchedd a arweinir gan ymchwil

AChrediadau

côudcasml13
derbyniad nesafmedi 2020
路政署3 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer,mae 550 lle ar gael yn yr ysgol。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae'r ysgol yn derbyn tua 3000 o geisiadau。
 1. ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth

  adeilad y gyfraith

  rhodfa'r amgueddfa

  Caerdydd的

  cf10 3ax

 2. ysgol y gwyddorau cymdeithasol

  adeilad morgannwg

  rhodfa'r brenin edward vii

  Caerdydd的

  cf10 3wa

gofynion mynediad

aab - abb os cymerir pob cymhwyster o fewn 3 blynedd。 caiff ceisiadau eu hystyried fesul AChos。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。 

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

35-33 pwynt,neu 666-665 ar lefel uwch

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn y gyfraith a gwleidyddiaeth AC ysgol y gwyddorau cymdeithasol.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gyda 6.5 ar gyfer ysgrifennu AC o leiaf 6.0 yn yr holl is-sgoriau eraill。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro22 o leiaf ar gyfer ysgrifennu 20 ym mhob cydran arall。

学术上的pte

o leiaf 62 gyda 62 ar gyfer ysgrifennu a dim llai na 54 ym mhob cydran arall。

三位一体ii / iii

ii:rhagoriaeth mewn ysgrifennu AC o leiaf un rhagoriaeth a dau deilyngdod mewn cydrannau eraill。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg iaith arnoch ar radd b neu radd 6. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf ei ystyried ar radd b。你好,我爱你。 

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

你应该准备投资一些关键的教科书,并支付基本打印和复印的费用。您可能还想购买其他书籍的副本,因为它们对您的课程特别重要,或者因为您觉得它们特别有趣。

如果你有一台笔记本电脑,你可以选择以折扣价购买软件。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru AC yn gwella cynnwys y cwrs hwn。 mae'r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newidynôlpobtebyg。 disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis awst 2020. bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis hydref 2020 i ddangos y newidiadau。

cwrs tair blynedd amser llawn yw hwn,yn cynnwys 120 credyd y flwyddyn。 mae'r dosbarthiad gradd terfynol a gewch chi yn seiliedig ar y graddau rydych chi'n eu hennill yn y modiwlau a gymerwch yn ystod blynyddoedd dau a thri。

yn ystod eich gradd,byddwch yn gallu astudio modiwlau sylfeini gwybodaeth gyfreithiol sy'n ffurfio'r radd cymhwyso yn y gyfraith。

mae modiwlau sy'n cael eu cynnig gan ysgol y gwyddorau cymdeithasol yn tynnu ar amrywiaeth eang o ddata ansoddol,arsylwol,ystadegol,hanesyddol a chymharol a dulliau ymchwilio i natur bywyd cymdeithasol dynol。

yn eich ail flwyddyn,bydd gennych y cyfle i wneud cais am leoliad gwaith a fydd yn weithredol yn y drydedd flwyddyn o'ch gradd llb yn y gyfraith。 mae'r lleoliadau llawn amser sy'n达鲁cyflog AR AGOR我智drwy broses ymgeisio cystadleuol sy'n anelu在AIL greu'r prosesau recriwtioýbyddwch chi'n DOD AR EU traws WEDI我智raddio o'r brifysgol。 yn ystod eich lleoliad,byddwch yn ymarfer y gyfraith fel cynorthwyydd cyfreithiol ac yn perfformio rolau ar lefel graddedig。 byddwch yn datblygu sgiliau allweddol ymarferydd sy'n cynnwys rheoli achos,ymchwil cyfreithiol ac ysgrifennu cyfreithiol ynogystalâsgiliaucyflogadwyeddcyffredinol fel rheoli amser,gweithio mewntîmacymwybyddiaeth fasnachol。 bydd y lleoliadau yng nghaerdydd AC yn cyfrannu at 10%o'r dosbarth o radd。 

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

byddwch yn astudio pedwar modiwl 20 credyd gorfodol yn y gyfraith a dau fodiwl 20 credyd gorfodol mewn cymdeithaseg yn y flwyddyn gyntaf,fydd yn rhoi sylfaen gadarn i chi ar gyfer dwy flynedd nesaf eich rhaglen gradd。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
合同[20]cl420120 credydau
犯罪[20]cl420220 credydau
法律基础[20]cl420320 credydau
公法[20]cl420420 credydau
社会科学的关键思想si028120 credydau
社会学概论si029120 credydau

blwyddyn dau

byddwch yn astudio am 120 o gredydau gyda'i gilydd,gydag 80 ohonyn nhw'n cael eu dewis o'r rhestr o fodiwlau dewisol y gyfraith sydd ar gael。 mae'r 40 credyd sy'n weddill yn cynnwys dau fodiwl gorfodol yng nghymdeithaseg。

bydd eich tiwtor personol yn eich helpu chi i ddewis modiwlau a fydd yn gweddu orau ar gyfer llwybr penodol gyda'ch dewisiadau gyrfa yn y dyfodol mewn cof。

mae'r rhestr hon yn cael ei hadolygu'n flynyddol yng ngoleuni ffACtorau fel y galw gan fyfyrwyr,arbenigedd staff a galw myfyrwyr a newidiadau yn y cyd-destun cyfreithiol。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
当代不平等si028820 credydau
社会理论si030020 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
土地法[20]cl520120 credydau
侵权[20]cl520220 credydau
歧视和法律[20]cl520520 credydau
cyfraith tir [20]cl522120 credydau
camwedd [20]cl522220 credydau
威尔士权力下放cl522320 credydau
datganoli yng nghymrucl522420 credydau
法国法律cl525520 credydau
法国法律iicl525620 credydau
土地法[30]cl530130 credydau
侵权[30]cl530230 credydau
歧视和法律[30]cl530530 credydau
证据cl530630 credydau
法律社会学cl531230 credydau
犯罪,法律和社会cl531330 credydau
媒体法[30]cl531830 credydau
cyfraith tir [30]cl532130 credydau
camwedd [30]cl532230 credydau
威尔士权力下放[30]cl532330 credydau
datganoli yng nghymru [30]cl532430 credydau
法律实践:基础技能cl532730 credydau
司法不公:卡迪夫无罪项目cl532830 credydau
法律史[20]cl622020 credydau
人权法cl630830 credydau
商业法cl631330 credydau
法律史[30]cl632030 credydau
全球问题和法律理论cl632830 credydau
法律和文学cl632930 credydau
社区法律cl633430 credydau

blwyddyn三

yn ystod blwyddyn tri,dewisir rhwng 60 AC 80 o gredydau o fodiwlau'r gyfraith a dewisir y 40-60 o gredydau sy'n weddill o'r dewisiadau cymdeithaseg。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
欧洲联盟法[20]cl620120 credydau
公司法[20]cl620420 credydau
学位论文[20]cl620520 credydau
学位论文(cymraeg)cl621420 credydau
法律史[20]cl622020 credydau
cyfraith yr undeb ewropeaidd [20]cl622120 credydau
医疗保健,道德和法律cl623020 credydau
公平和信任cl623120 credydau
ecwiti AC ymddiriedolaethau [20]cl623220 credydau
欧洲联盟法[30]cl630130 credydau
公司法[30]cl630430 credydau
学位论文[30]cl630530 credydau
家规cl630730 credydau
人权法cl630830 credydau
知识产权cl630930 credydau
商业法cl631330 credydau
traethawd hir [30]cl631430 credydau
法律史[30]cl632030 credydau
cyfraith yr undeb ewropeaidd [30]cl632130 credydau
体育法cl632430 credydau
环境法和正义cl632730 credydau
全球问题和法律理论cl632830 credydau
法律和文学cl632930 credydau
医疗保健,道德和法律[30]cl633030 credydau
公平和信托[30]cl633130 credydau
ecwiti AC ymddiriedolaethau [30]cl633230 credydau
社区法律cl633430 credydau
Law & Governance in Practice: Work PlACement Module [30]cl633630 credydau
移动社会学si061220 credydau
耻辱社会学si061320 credydau
民族方法学si061420 credydau
社会和遗传学si061620 credydau
数字社会和社会变革si061720 credydau
环境与人类健康si062020 credydau
数字社会研究:理论,方法和数据si062120 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

rydyn ni'n cynnig amgylchedd dysgu cefnogol,lle'r ydych chi'n cael eich galluogi i ennill sgiliau amrywiol a chyfoeth o wybodaeth arbenigol。 mae ein cyrsiau'n meithrin sgiliau deallusol,fel meddwl yn feirniadol,dadansoddi'n fanwl,gwerthuso tystiolaeth,llunio dadleuon,defnyddio theori,defnyddio iaith yn effeithiol wrth ysgrifennu AC wrth drafod。 rydyn ni hefyd yn eich helpu i ennill profiad mewn meysydd fel gweithiomewntîm,ymchwil annibynnol a rheoli amser。

byddwch yn cael eich dysgu mewn darlithoedd一个seminarau。 mae darlithoedd yn darparu trosolwg ar gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。 mae seminarau'n rhoi cyfle i chi ymchwilio i'r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd。

fel arfer,mae seminarau'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar(sef aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

byddwch yn ymarfer ac yn datblygu eich sgiliau cyflwyno,cyfreithiol a deallusol trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu amrywiol。 mae'r rhain yn cynnwys datrys problemau cyfreithiol,trafodaethau mewn grwpiau bach,dadlau,ymrysonfeydd,cyflwyniadau llafar,tasgau ymchwil annibynnol AC aseiniadau ysgrifenedig。 byddwch hefyd yn gwella eich sgiliau gweithiomewntîm。

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

23%

astudio annibynnol dan arweiniad

77%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

23%

astudio annibynnol dan arweiniad

77%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

20%

astudio annibynnol dan arweiniad

80%

lleoliadau ments

0%

sut y cafy fy nghefnogi?

trwy'r wefan dysgu canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod。

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,a chanolfannau llyfrgelloedd AC adnoddau ardderchog。

cyflwynir rhaglen helaeth o weithdai a darlithoedd gyrfaoedd yn ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth AC mae ymgynghorydd gyrfaoedd y gyfraith ar gael。

mae amrywiaeth o staff ar gael i gynnig cymorth pellach,gan gynnwys tiwtor cefnogaeth ACademaidd,cyd-gysylltydd cynllun pro-bono a llyfrgellwyr arbenigol y gyfraith。

adborth

byddwn yn darparu adborth i chi ar eich gwaith yn aml。 cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o fformatau(gan gynnwys adborth ar lafar gan diwtoriaid yn ystod tiwtorialau,adborth personol ar waith ysgrifenedig,darlithoedd adborth,adborth ysgrifenedig cyffredinol AC adborth ar berfformiad mewn tittorialau。

sut caff fy asesu?

defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu,gan gynnwys traethodau,arholiadau,cyflwyniadau,portffolios,AC aseiniadau creadigol。

mad traethodau ac arholiadau yn cael eu defnyddio nid dim dd at ddibenion asesu ond hefyd fel ffordd o ddatblygu'ch galluoedd i gasglu,trefnu,gwerthuso a defnyddio syniadau a gwybodaeth berthnasol o wahanol ffynonellau mewn dadleuon rhesymegol。 mae gweithdai pwrpasol ar draethodau a chyngor unigol yn eich galluogi chi i greu eich gwaith gorau,ac mae adborth ysgrifenedig ar draethodau'n cyfrannu at waith y dyfodol,gan eich galluogi chi i ddatblygu eich cryfderau a mynd i'r afael ag unrhyw faes gwannACh 。

mae traethawd hir dewisol y flwyddyn derfynol yn rhoi cyfle i chi ymchwilio'n drylwyr i bwnc penodol sydd o ddiddordeb i chi,gan ennyn gwybodaeth fanwl am faes astudio penodol; chnflwyno deunydd; defnyddio eich menter wrth gasglu a chyflwyno deunydd;一个chyflwyno dadl glir a chadarn a llunio casgliadau priodol。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

81%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

19%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

55%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

45%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

92%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

8%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

mae gradd yn y gyfraith yn datblygu eich gallu i drefnu ffeithiau a syniadau mewn ffordd systematig,nodi gwybodaeth berthnasol a gwerthuso'r rinin lunio cyngor ar gyfer cleient neu ddadl gyfreithiol。 

byddwch hefyd yn:

 •  gwella eich gallu i ddadlau mewn modd gwrthrychol,rhesymegol a phroffesiynol,gan roi ystyriaeth briodol i awdurdod dulliau dyfynnu derbyniol
 • datblygu eich gallu i ymgymrydâpistguannibynnol a rheoli eich amser yn effeithiol
 • gwella eich sgiliau gweithiomewntîm,gan gyfrannu'n adeiladol AC yn ddibynadwy
 • datblygu eich sgiliau cyfathrebu,ar lafar AC yn ysgrifenedig
 • dysgu sut i ddefnyddio ffynonellau electronig penodol i'r pwnc,cronfeydd data a'r amgylchedd dysgu rhithwir i gasglu tystiolaeth AC i ymchwilio i gwestiynau cyfreithiol。
 • ddeall pynciau cymhleth gyda hyder
 • gofyn y cwestiynau iawn am destunau cymhleth
 • cael gwerthfawrogiad llawn dychymyg o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol
 • nodi a defnyddio data perthnasol
 • datblygu sgiliau ymchwil ymarferol
 • cynnig eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
 • cyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig AC ar lafar
 • gweithio i derfynau amser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei fewnwelediadau
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • defnyddio rhaglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun 

gwybodaeth arall

uned pro bono ysgol y gyfraith caerdydd - y gyfraith yn y byd go iawn

rydym wedi ymrwymo i ymestyn cyfleoedd allgyrsiol i'n myfyrwyr,gan helpu i wella eu cvs mewn marchnad swyddi gystadleuol i raddedigion。 rydym yn gweithio mewnpartneriaethâchyfreithwyr,elusennau a sefydliadau gwirfoddol i roi'r cyfle i fyfyrwyr ymarfer AC ehangu eu sgiliau。

mae pro bono yn ymadrodd y mae cyfreithwyr yn ei ddefnyddio ar gyfer cyngor cyfreithiol am ddim。 rydym yn rhedeg sawl cynllun pro bono AC yn rhoi cyngor i aelodau o'r gymuned ar faterion cyfreithiol gwahanol。

prosiect diniweidrwydd

mae ein prosiect diniweidrwydd yn gweithio gyda charcharorion tymor hir sy'n mynnu eu bod nhw'n ddieuog o droseddau difrifol fel llofruddiaeth,ymosodiad difrifol a throseddau rhywiol。 y nod yw atal camweinyddu cyfiawnder lle gallai unigolyn fod wedi ei gollfarnu ar gam。

2014年,ein prosiect ni oedd y prosiect diniweidrwydd cyntaf yn y deyrnas unedig i sicrhau bod euogfarn yn cael ei wrthdroi gan yllysapêl)。

mae myfyrwyr yn gweithio dan oruchwyliaeth bargyfreithwyr cymwys,yn ymchwilio i achosion ac yn eu cyflwyno nhw i'r comisiwn adolygu AChosion troseddol。

cynllun gofal iechyd parhaus y gig

dan y cynllun hwn,rydym yn mynd i'rafaelâmater cyllid gofal iechyd parhaus y gig。 mae hon yn broblem gynyddol ledled y wlad sy'n effeithio ar ran o'r gymuned sy'n agored i niwed,yn bennaf y rhai sy'n dioddef o glefyd alzheimer a ffurfiau eraill o ddementia。胆unigolion o'r Fath的盖尔欧盟hunain mewn cartrefi nyrsio,甘大路欧盟ffioedd YN breifat,LLE gellid dadlau BOD ganddyn NHW hawl我fynnu BODŸ演出YN diwallu成本欧盟gofal YN llawn。

mae myfyrwyr yn cael eu hyfforddi yn y maes arbenigol hwn o gyfraith,ac yn cael gwaith wedi ei ddyrannu iddyn nhwmewn'cwmnïau'ochwe myfyriwr。 maen nhw'n cael eu goruchwylio gan weithwyr proffesiynol cyfreithiol o gwmni cyfreithwyr hugh james yng nghaerdydd,ac mae'r gwaith yn cynnwyscyfweliadauâchleientiaid,ysgrifennu llythyrau,AC ymchwil。

prosiect undeb rygbi cymru

gan weithio mewn partneriaeth ag undeb rygbi cymru,mae myfyrwyr yn darparu gwasanaeth cyngor cyfreithiol rhad AC am ddim i glybiau rygbi cymru dan lefel cynghrair y principality。 mae materion cyfreithiol y mae clybiau yn eu hwynebu yn cynnwys cyflogi staff,cynnal a chadw'r tiroedd,iechyd a diogelwch a llawer mwy。

mae'r cynllun yn cael ei gefnogi a'i warantu gan gyfreithwyr hugh james,siambrau bargyfreithwyr civitas。 mae myfyrwyr hefyd yn cydweithio i gynhyrchu taflenni gwybodaeth sy'n cwmpasu materion cyfreithiol mae clybiau yn eu hwynebu。

cynllun oedolion priodol hafal

hafal yw prif elusen iechyd meddwl cymru。 mae hafal yn hyfforddi myfyrwyr i weithio fel'ededolion priodol',i gefnogi oedolion sy'n agored i niwed sy'n cael eu cyfweld mewn gorsaf heddluarôlcaeleu harestio。 arôlcaeleu hyfforddi,mae myfyrwyr yn gwirfoddoli i fod ar rota i gael eu galw i mewn i orsafoedd heddlu ar draw de cymru。

你是谁的人

mae'r uned cymorth personol yn cefnogi'r rhai sy'n ymgyfreitha drostyn nhw eu hunain,tystion,dioddefwyr,aelodau o'u teuluoedd a chefnogwyr。 mae'n darparu cymorth di-dâl,cyfrinAChol,annibynnol,nad yw'n gyfreithiol i gleientiaid,i'w helpu drwy broses y llys。 mae'r uned yn hyfforddi myfyrwyr i gynorthwyo ymgyfreithwyr yn y ganolfan cyfiawnder sifil yng nghaerdydd。

ysgol y gwyddorau cymdeithasol

mae gan ysgol y gwyddorau cymdeithasol reolwr lleoliadau penodol sy'n gallu cynnig cyngor ar leoliadau gwaith,interniaethau,profiad gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich cv AC ehangu eich gorwelion。 mae cymorth gyda cheisiadau swydd thechnegau cyfweliad ar gael hefyd。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth

yn 2015/16,dywedodd 97%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

fe wnaeth y myfyrwyr wnaeth ddwis gweithio yn sytharôlgraddiogael swyddi fel trafodwyr,paragyfreithwyr,trinwyr ailforgeisio a chyfreithwyrgydamawmnïaufelcyfreithwyr hugh james,admiral law,eversheds llp a gwasanaethau'r gyfraith a risg gig cymru。

nid yw gradd yn y gyfraith yn cyfyngu graddedigion i yrfaoedd yn y proffesiwn cyfreithiol。 bob blwyddyn mae nifer o raddedigion y gyfraith yn mynd i broffesiynau moramrywiolâchyllid,gwerthu a marchnata,cyfathrebu digidol a recriwtio。

ysgol y gwyddorau cymdeithasol 

yn 2015/16,dywedodd 96%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae rhoi damcaniaeth ar waith yn ymarferol,darparu profiad o'r byd gwaith yn agweddau pwysig ar baratoi ein graddedigion at fywyd y tu allan i fyd addysg。

rydyn ni'n annog ein myfyrwyr i feddwl am fywyd y tu hwnt i'r brifysgol o'r diwrnod cyntaf un,gan gynnig modiwlau a chefnogaeth i roi mantais gystadleuol i chi pan fyddwch chi'n graddio。

lleoliadau

在您的第二年,您将有机会申请工作实习,这将在您的llb法律学位的第三年进行。通过竞争性申请流程向您开放全职,有薪职位,旨在复制您在离开大学后将要遇到的毕业生招聘流程。在您的安置期间,您将作为律师助理进行法律实践,并将担任研究生级别的角色。除了通用的就业技能,如时间管理,团队合作和商业意识,您还将培养案例管理,法律研究和法律写作等关键从业技能。展示位置将位于加的夫,将占学位分类的10%。

astudio yn gymraeg

在67%的情况下,你可以享受到健康的体验。 cysylltwch比利时德比恩维特博士贝拉赫。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais