""
ewch i'r prif gynnwys

newyddiaduraeth,y cyfryngau a chymdeithaseg(ba)


mae cymdeithaseg a'r cyfryngau yn effeithio ar bawb,sy'n gwneud y cyswllt rhwng newyddiaduraeth a chymdeithaseg yn ddiymwad。

cadwch le ar ddiwrnod agored

trosolwg y cwrs

mae nifer o fyfyrwyr o'r farn bod astudio rhaglen gydanrhydedd yn cyffroi ac yn brofiad gwerth chweil gan eu bod nhw'n gallu gweld yr hyn sy'n debyg AC yn wahanol rhwng y ddau bwnc。 drwy gyfuno newyddiaduraeth,y cyfryngau a chymdeithaseg,byddwch yn ennill amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth a fydd yn fuddiol ar gyfer eich dyfodol。

cyflwynir y radd hon mewn partneriaeth gan ysgol y gwyddorau cymdeithasol a'r ysgol newyddiaduraeth,cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol。 mae'n cynnig cyfle i archwilio'r dadleuon presennol o ran cysyniadau a dulliau cymdeithasegol,cyfathrebu AC astudiaethau cyfryngau。

bydd eich modiwlau cymdeithaseg yn eich helpu chi i wneud synnwyr o'r cyd-destunau cymdeithasol a diwylliannol lle ceir gwreiddiau newyddiaduraeth AC y mae'r cyfryngau yn ymateb iddyn nhwr i ddadleuon - fel y newid yn natur rhwyd​​weithiau cyfryngau,shifftiau yn natur y gwaith ,hamdden一个bywyd teuluol,trawsnewid mewn sefydliadau魔ÿsystemau addysg,LLES,gwleidyddol一个chyfreithiol,newidiadau YM mhatrwm ethnig prydain,arwyddocâdparhaus anghydraddoldebau dosbarth一个rhyw,一个dadleuon ynghylch globaleiddio cynyddol一个ffurfiau newyddÔdechnoleg,y cyfryngau,arloesi gwyddonol交流ymyrraeth feddygol。

bydd modiwlau cymdeithaseg yn eich helpu chi i ddeall cwestiynau pwysig a godir wrth astudio'r cyfryngau,fel agweddau cyffredinol cymdeithas at fewnfudo,pam mae rhai grwpiau cymdeithasol yn cael eu swyno gan enwogrwydd,pam mae pobl ifanc yn ymddangos fel pe bai ganddyn nhw lai o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth heddiw ac a yw'n wir ein bod ni'n dod yn gymdeithas fwy cefnog AC unigol。

bydd eich modiwlau newyddiaduraeth a'r cyfryngau yn cyflwyno llawero'rtitâuallweddol,y cysyniadau,y fframweithiau a'r sgiliau angenrheidiol i ddechrau eich dadansoddiad beirniadol o'r cyfryngau,eich astudiaeth o newyddiaduraeth a'ch dealltwriaeth o gyfathrebu torfol。

fe fyddan nhw'n cymharu dulliau ysgolheigaidd a phroffesiynol o ddeall natur esblygol newyddion yng ngoleuni tueddiadau a datblygiadau diweddar,a byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio dulliau hanesyddol a dadansoddol i feddwl yn feirniadol am ddwylliant y cyfryngau cyfoes。

nodweddion nodedig

 • mae cymdeithaseg yn bwnc ardderchog i'w baru gyda newyddiaduraeth oherwydd ei sylw manwl i bryderon diwylliannol a'i allu i roi cyd-destun a llywio ein dealltwriaethorôlbwysigy cyfryngau yn y gymdeithas。
 • y cyfle i chi ddysgu mewn ysgolion a gyrhaeddodd yr 2il safle yn y deyrnas unedig o ran ansawdd ymchwil mewn newyddiaduraeth,y 3ydd safle o ran cymdeithaseg a'r 5ed safle o ran addysg yn fframwaith rhagoriaeth ymchwil(ref)2014。
 • ymwneud staff sy'n weithredol ym myd ymchwilâ€addysgu。
 • y pwyslais ar ddysgu'n annibynnol mewn amgylchedd a arweinir gan ymchwil。
côudcaslp35
derbyniad nesafmedi 2020
路政署3 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer,mae 280 lle ar gael yn yr ysgol。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae'r ysgol yn derbyn tua 1250 o geisiadau。
 1. yr ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau a diwylliant

  sgwârcanolog

  Caerdydd的

  cf10 1fs

 2. ysgol y gwyddorau cymdeithasol

  adeilad morgannwg

  rhodfa'r brenin edward vii

  Caerdydd的

  cf10 3wa

gofynion mynediad

ABB公司。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

cyflawni diploma'r fagloriaeth ryngwladol gydag o leiaf 17 mewn 3 phwnc lefel uwch。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau AC astudiaethau diwylliannol AC ysgol y gwyddorau cymdeithasol.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。 

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

你应该准备投资一些关键的教科书,并支付基本打印和复印的费用。您可能还想购买其他书籍的副本,因为它们对您的课程特别重要,或者因为您觉得它们特别有趣。

如果你有一台笔记本电脑,你可以选择以折扣价购买软件。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

cwrs tair blynedd amser llawn yw hwn,yn cynnwys 120 credyd y flwyddyn。 byddwch yn astudio chwe modiwl 20 credyd y flwyddyn,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng y pynciau。 mae'r dosbarthiad gradd terfynol a gewch chi yn seiliedig ar y graddau rydych chi'n eu hennill yn y modiwlau a gymerwch yn ystod blynyddoedd dau a thri。 

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

mae blwyddyn un yn flwyddyn sylfaen i roi i chi'r sgiliau ar gyfer astudiaethau uwch ac yn rhoi trosolwg i chi o ddau bwnc i lywio eich dewisiadau'n dwedweddarACh。 bydd ein rhaglen tiwtor personol yn eich helpu chi i bontio i addysg uwch。

byddwch yn astudio am 120 o gredydau gyda'i gilydd,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 credyd newyddiaduraeth a'r cyfryngau 60 credyd mewn cymdeithaseg。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
社会科学研究入门si028020 credydau
社会科学的关键思想si028120 credydau
社会学概论si029120 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
大众传播与文化史mc111020 credydau
媒体奖学金mc111520 credydau
cymru:y senedd,y straeon a'r spinmc111720 credydau
了解新闻研究mc157820 credydau

blwyddyn dau

fe fyddwch chi unwaith eto'n astudio am 60 credyd mewn newyddiaduraeth a'r cyfryngau a 60 credyd mewn cymdeithaseg。

bydd eich tiwtor personol yn eich helpu chi i ddewis modiwlau a fydd yn gweddu orau ar gyfer llwybr penodol gyda'ch dewisiadau gyrfa yn y dyfodol mewn cof。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
当代不平等si028820 credydau
社会研究方法si029720 credydau
社会理论si030020 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
媒体和性别mc210720 credydau
媒体,权力和社会mc211620 credydau
是的ystafell newyddion 1mc261720 credydau
是的ystafell newyddion 2mc261820 credydau
名人文化mc262720 credydau
时尚未来:技术,创新和社会mc262920 credydau
互联网治理mc263020 credydau
媒体,全球化和文化mc263120 credydau
公共关系和政治沟通mc263220 credydau
战争,政治和宣传二mc354920 credydau
做媒体研究:方法和方法mc355120 credydau
媒体法年2mc360020 credydau
媒体与民主mc360320 credydau

blwyddyn三

fe fyddwch chi unwaith eto'n astudio am 60 credyd mewn newyddiaduraeth a'r cyfryngau a 60 credyd mewn cymdeithaseg。

mae amrywiaeth gynhwysfawr o fodiwlau ar gael yn y drydedd flwyddyn gyda'r dewis o ysgrifennu traethawd hir。 mae pob modiwl ym mlwyddyn tri yn ddewisol,AC mae'n rhaid i fyfyrwyr astudio cyfanswm o 120 o gredydau。

bydd eich tiwtor personol yn eich helpu chi i ddewis modiwlau a fydd yn gweddu orau ar gyfer llwybr penodol gyda'ch dewisiadau gyrfa yn y dyfodol mewn cof。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
论文mc310340 credydau
媒体法mc321320 credydau
调解童年mc358520 credydau
旋转未发布:公共关系和新闻媒体mc359620 credydau
创意和文化产业mc360820 credydau
沟通的原因mc361620 credydau
了解媒体业务mc361920 credydau
报告冲突和民事领域mc362420 credydau
palu am y gwirmc362520 credydau
stori pwy? cyfathrebu cymrumc362620 credydau
报道世界mc362820 credydau
媒体,金钱和市场mc363020 credydau
女权主义和电视史mc363120 credydau
一个世纪的战争新闻摄影mc363520 credydau
电视营销,品牌推广和宣传文化mc363720 credydau
论文si013140 credydau
移动社会学si061220 credydau
耻辱社会学si061320 credydau
民族方法学si061420 credydau
社会和遗传学si061620 credydau
数字社会和社会变革si061720 credydau
环境与人类健康si062020 credydau
数字社会研究:理论,方法和数据si062120 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

byddwch yn dysgu gan ysgolheigion sy'n dylanwadu ar ddyfodol eu meysydd。 mae ein cyrsiau yn adlewyrchu syniadau craidd eu disgyblaethau a hefyd ymchwil,theorïauadadleuon cyfoes。

yn ystod blwyddyn un,byddwch yn gosod y sylfeini ar gyfer astudiaeth arbenigol ddiweddarach ac yn dilyn rhaglen sgiliau astudio i'ch helpu i bontio i addysg uwch。 ym mlynyddoedd dau a thri,byddwch yn cael eich annog i astudio a dysgu'n fwy annibynnol,gan roi'r cyfle i chi ddarllen yn ehangACh a datblygu eich diddordebau eich hun。

bydd yr addysgu'n digwydd ar ffurf darlithiau a grwpiau seminar yn seiliedig ar drafodaeth yn bennaf。 o flwyddyn dau ymlaen bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol yn seiliedig ar ymchwil ochr yn ochrâ€dysgu damcaniaethol。

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

26%

astudio annibynnol dan arweiniad

74%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

24%

astudio annibynnol dan arweiniad

76%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

22%

astudio annibynnol dan arweiniad

78%

lleoliadau ments

0%

sut y cafy fy nghefnogi?

bydd tiwtoriaid personol ym mhob ysgol yn eich tywys drwy gydol eich astudiaethau。 mae'r tiwtoriaid ar gael i drafod cynnydd a darparu cyngor ac arweiniad ar eich astudiaethau ACademaidd。

mae holl fodiwlau'r cwrs yn defnyddio blACk amgylchedd dysgu rhithwir(vle)prifysgol caerdydd,lle cewch ddeunyddiau cwrs,dolenni at ddeunyddiau cysylltiedig a gwybodaeth ynymwneudâthasgauasesu。 darperir cefnogaeth ychwanegol penodol i'r modiwl gan diwtoriaid seminarau,darlithwyr a / neu gynullwyr modiwlau。 darperir cefnogaeth ar gyfer y traethawd hir gan oruchwyliwr a fydd yncyfarfodâmyfyrwyryn rheolaidd。

sut caff fy asesu?

mae'r dulliau asesu'n amrywio o fodiwl i fodiwl ond,ar draw cynllun y radd yn gyffredinol,gallwch ddisgwyl cymysgedd o arholiadau,gwaith cwrs,traethodau,gwaith ymarferol,cyflwyniadau a phrosiectau unigol ACmewnrŵp

bydd cyfle i chi hefyd gynnal asesiadau nad ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich gradd derfynol ond a fydd yn rhoi cyfle i chi asesu eich cynnydd AC i gael adborth ar eich gwaith。 

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

53%

arholiadau ymarferol

2%

gwaith cwrs

46%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

25%

arholiadau ymarferol

7%

gwaith cwrs

69%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

25%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

75%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

byddwch yn caffael AC yn datblygu amrywiaeth o sgiliau,gan gynnwys rhai penodol i'r ddisgyblaeth sgiliau cyflogadwyedd mwy cyffredinol。 mae'r rhain yn cynnwys:

 • gwybodaeth am theori cyfoes AC ymchwil mewn newyddiaduraeth,y cyfryngau a chymdeithaseg
 • cyfathrebu a chyflwyno gwybodaeth,dadleuon a syniadau ar lafar ac yn ysgrifenedig(yn unigol AC fel rhanodîm);
 • defnyddio tgch;
 • dehongli a chyflwyno gwybodaeth rifiadol berthnasol - fel rhan o brosiect ymchwil,er enghraifft;
 • arddangos sgiliau rhyngbersonol i alluogigwaithtîm/grŵp;
 • sgiliau cydnabod,cofnodi a chyfathrebu a gwybodaeth am y dulliau hynny i gyflawni nodau personol / gyrfa;
 • rheoli dysgu a pherfformiad(gan gynnwys rheoli amser);
 • dangos ymrwymiad i ddysgu a datblygu'n barhaus。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

ysgol y gwyddorau cymdeithasol

yn 2015/16,dywedodd 96%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae rhoi damcaniaeth ar waith yn ymarferol,darparu profiad o'r byd gwaith yn agweddau pwysig ar baratoi ein graddedigion at fywyd y tu allan i fyd addysg。

rydyn ni'n annog ein myfyrwyr i feddwl am fywyd y tu hwnt i'r brifysgol o'r diwrnod cyntaf un,gan gynnig modiwlau a chefnogaeth i roi mantais gystadleuol i chi pan fyddwch chi'n graddio。

ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau AC astudiaethau diwylliannol

yn 2015/16,dywedodd 96%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn symud ymlaen i'n graddau meistr newyddiaduraeth,cysylltiadau cyhoeddus achyfathrebuôl-raddedig,AC yna i swyddi amrywiol yn y cyfryngau。

ymhlith enghreifftiau diweddaröswyddi lefel mynediad湄:awdur cynnwys,gweithredwr cyfryngau digidol,cynghorydd波利西cyfryngau cymdeithasol,实习生ymchwil,实习生golygyddol,gohebydd,gweithredwr / cynorthwyydd cysylltiadau cyhoeddus,实习生波利西,gweithredwr ymgyrchoedd,cynorthwyydd addysgu一个rheolwr prosiect hefyd。

lleoliadau

mae gan ysgol y gwyddorau cymdeithasol reolwr lleoliadau penodol sy'n gallu cynnig cyngor ar leoliadau gwaith,interniaethau,profiad gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich cv AC ehangu eich gorwelion。 mae cymorth gyda cheisiadau swydd thechnegau cyfweliad ar gael hefyd。

astudio yn gymraeg

mae hyd at 33%o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y gymraeg。 cysylltwch比利时德比恩维特博士贝拉赫。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais