""
ewch i'r prif gynnwys

newyddiaduraeth,y cyfryngau a llenyddiaeth saesneg(ba)


mae'r radd cydanrhydedd mewn newyddiaduraeth a llenyddiaeth saesneg yn eich darparu gyda'r cyfle o arbenigo mewn dau bwnc gradd。

cadwch le ar ddiwrnod agored

trosolwg y cwrs

mae'r radd ba mewn newyddiaduraeth,y cyfryngau a llenyddiaeth saesneg yn rhoi'r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc prifysgol ag anrhydedd。

mae gradd gydanrhydedd yn cyffroi ac yn gwobrwyo llawer o fyfyrwyr wrth iddynt weld yr hyn sy'n debyg AC yn wahanol rhwng y ddau bwnc。 ceir meysydd a safbwyntiau ategol yn aml ynogystalâgiliausy'n cysylltu'r pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar。

tra mae rhan newyddiaduraeth y radd yn archwilio'r cyfryngau o ran twfACarwyddocâdhanesyddola diwylliannol yn eu dylanwad ar ein bywydau,mae'r modiwlau llenyddiaeth saesneg yn canolbwyntio ar ddadansoddiad beirniadol o amrywiaeth o destunau o gyfnodau gwahanol ynghyd ag ymchwilio i syniadau cymhleth 。

mae pob ysgol sy'ngysylltiedigâchyflwyno'rradd yn cynnig set heriol o fodiwlau,sydd wedi ei hategu gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a'r myfyrwyr。

yn yr yr elfen llenyddiaeth saesneg,fe gewch chi'r rhyddid i ddilyn rhaglen draddodiadol sy'n rhychwantu nifer o gyfnodau a genres neu i greu cyfuniad mwy arbennig o fodiwlau sy'n cyfuno astudiollenyddolòdonaldansoddiffurfiau diwylliannol eraill。

byddwch hefyd yn astudio'r agweddau niferus ar newyddiaduraeth a'r cyfryngau mewn cyfnod o globaleiddio a newid cymdeithasol deinamig,a'u heffaith ar gymdeithas,gwleidyddiaeth a diwylliant poblogaidd。

mae'r radd yn darparu'r hyfforddiant sydd ei angen ar fyfyrwyr sy'n dymuno astudio'r naill astudiaeth neu'r llall arlefelôl-raddedig,ynghyd ag amrywiaeth werthfawr s sgiliau deallusol a throsglwyddadwy i fyfyrwyr sy'n dymuno mynd i broffesiynau eraill。

nodweddion nodedig

mae nodweddion unigryw'r cwrs yn cynnwys:

 • addysgu ar draw rhychwant cronolegol a daearyddol cyfan llenyddiaeth saesneg,o'r cyfnod eingl-sACsonaidd i'r 21ain ganrif
 • bri am ddarllen yng ngoleuni damcaniaethau a sicrhau bod deialog rhwng testunau o bob cyfnod a materion cyfoes o ran rhywedd,hunaniaeth,rhywioldeb,cenedligrwydd,hil,y corff,yr amgylchedd AChnoleg ddigidol。
 • traddodiad cryf ym maes ysgrifennu creadigol AC fe addysgir y maes gan awduron sy'n gwneud eu marc ar ddwylliant cyfoes。
 • cymdeithas newyddiaduraeth a chymdeithas saesneg lewyrchus ynogystalâchanolfany cyfryngau i fyfyrwyr
 • wythnosau gyrfaoedd gweithdai wedi eu trefnu'n rheolaidd i sicrhau eich bod chi'n barod ar gyfer'byd gwaith'
côudcaspq53
derbyniad nesafmedi 2020
路政署3 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer mae 350 lle ar gael yn yr ysgol saesneg,cyfathrebu ac athroniaeth,mae gan yr ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau AC astudiaethau diwylliannol 125 lle ar gael。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae'r ysgol saesneg,cyfathrebu ac athroniaeth yn derbyn tua 1450 o geisiadau,mae'r ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau AC astudiaethau diwylliannol yn derbyn tua 600 o geisiadau。
 1. yr ysgol saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. yr ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau a diwylliant

  sgwârcanolog

  Caerdydd的

  cf10 1fs

gofynion mynediad

abb-bbb gan gynnwys llenyddiaeth saesneg,llenyddiaeth saesneg a saesneg iaith,neu ysgrifennu creadigol。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。 

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

dd-dm mewn diploma btec mewn pynciau ynghylch y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol,ynogystalâgraddb mewn llenyddiaeth saesneg neu iaith alenyddiaeth saesneg(cyfunedig)neu ysgrifennu creadigol ar safon uwch。

在flenloriaeth ryngwladol gyda 665 mewn 3 phwnc lefel uwch gan gynnwys 6 ar lefel uwch mewn llenyddiaeth saesneg,iaith a llenyddiaeth saneneg neu lenyddiaeth saesneg a pherfformio

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol astudiaethau saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth AC ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau AC astudiaethau diwylliannol.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。 

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

ni fydd angen unrhyw提供penodol。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae'r cwrs llawn amser hwn yn para am dair blynedd gyda dau semester y flwyddyn,wedi ei rannu rhwng yr ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol a'r ysgol saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth。 ceir 120 o gredydau bob blwyddyn。 mae mwyafrif y modiwlau'n werth 20 credyd。 

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

byddwch yn astudio am 60 credyd mewn llenyddiaeth saesneg a 60 credyd mewn newyddiaduraeth o blith amrywiaeth o fodiwlau craidd a dewisol。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
大众传播与文化史mc111020 credydau
媒体奖学金mc111520 credydau
了解新闻研究mc157820 credydau
批判性阅读和批判性写作se214620 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
戏剧:舞台和页面se213920 credydau
创意阅读se214420 credydau
创意写作se214520 credydau
中世纪文学中的海侵体se214720 credydau
阅读方式se214820 credydau

blwyddyn dau

byddwch chi'n astudio 60 credyd llenyddiaeth saesneg 60 credyd mewn newyddiaduraeth。

nid oes modiwlau gorfodol,gan roi'r hyblygrwydd i chi lunio eich rhaglen astudio eich hun。这是一个gynigir gan yr ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol a'r ysgol saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
媒体和性别mc210720 credydau
媒体,权力和社会mc211620 credydau
是的ystafell newyddion 1mc261720 credydau
是的ystafell newyddion 2mc261820 credydau
名人文化mc262720 credydau
时尚未来:技术,创新和社会mc262920 credydau
互联网治理mc263020 credydau
媒体,全球化和文化mc263120 credydau
公共关系和政治沟通mc263220 credydau
伊拉斯谟和出国留学mc263560 credydau
战争,政治和宣传二mc354920 credydau
做媒体研究:方法和方法mc355120 credydau
媒体法年2mc360020 credydau
媒体与民主mc360320 credydau
风格和流派se141620 credydau
知更鸟传统se236720 credydau
现代主义小说se244520 credydau
儿童文学:形式和功能se244720 credydau
浪漫诗歌介绍se245020 credydau
非洲裔美国文学se245120 credydau
现代主义和城市se246320 credydau
哥特小说:浪漫时代se246820 credydau
社会政治与民族风格:美国小说与形式,1920-1940se247020 credydau
文学与科学se247120 credydau
狄更斯在很多媒体上se247220 credydau
十七世纪和十八世纪的女作家se247620 credydau
莎士比亚的悲剧和历史se247720 credydau
当代诗歌:传统与创新se248120 credydau
女孩se248220 credydau
创意写作:儿童和青少年成人小说se248320 credydau
创意写作:小说中的实验se248420 credydau
创意写作:微缩se248620 credydau
创意写作:诗歌lse248720 credydau
创意写作:剧本 - 舞台和广播se248820 credydau
创意写作:编剧se248920 credydau
创意写作:诗歌iise249020 credydau
创意写作:短篇小说se249120 credydau
反对文学和电影中的女性se249420 credydau
文艺复兴时期的诗歌,散文和戏剧:主要的流派,问题和作者se249720 credydau
颓废的男人,1890年代 - 1910年代:wilde to forsterse249820 credydau
创意写作:来自现实世界的故事 - 叙事se249920 credydau
乔'的性别政治:坎特伯雷故事中的骑士精神,性别和颠覆se261820 credydau
当代英国小说se261920 credydau
实验早期现代戏剧se262020 credydau
写哀悼se262120 credydau
哲学与文学se262320 credydau
jane austen in contextse262520 credydau
包容就业能力模块se625520 credydau

blwyddyn三

byddwch chi'n astudio 60 credyd llenyddiaeth saesneg 60 credyd mewn newyddiaduraeth。

nid oes modiwlau gorfodol,gan roi'r hyblygrwydd i chi lunio eich rhaglen astudio eich hun。这是一个gynigir gan yr ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau ac astudiaethau diwylliannol a'r ysgol saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth。

mae gennych chi'r dewis o ysgrifennu traethawd hir sy'n werth 40 credyd。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
论文mc310340 credydau
媒体法mc321320 credydau
调解童年mc358520 credydau
媒体,种族主义,冲突mc359320 credydau
旋转未发布:公共关系和新闻媒体mc359620 credydau
创意和文化产业mc360820 credydau
沟通的原因mc361620 credydau
了解媒体业务mc361920 credydau
报告冲突和民事领域mc362420 credydau
palu am y gwirmc362520 credydau
stori pwy? cyfathrebu cymrumc362620 credydau
报道世界mc362820 credydau
媒体,金钱和市场mc363020 credydau
女权主义和电视史mc363120 credydau
一个世纪的战争新闻摄影mc363520 credydau
电视营销,品牌推广和宣传文化mc363720 credydau
图形回忆录se140920 credydau
虚构的历史/历史小说se246720 credydau
论文se252420 credydau
希区柯克se254420 credydau
现代戏剧:页面,舞台,屏幕se255120 credydau
性别和怪物:晚期/新维多利亚时代se256420 credydau
乌托邦:对计算机朋克的选举权se258120 credydau
第二代浪漫主义诗人se258220 credydau
bluestockings,britannia,unsexed女性:公共生活中的女性,1770-1800se258820 credydau
哥特小说:维多利亚时代se258920 credydau
诗歌创作:现代文学手稿se259220 credydau
后殖民理论se259320 credydau
儿童文学中过去和未来的愿景se259520 credydau
岛屿故事:北大西洋的文献se259820 credydau
中世纪的浪漫:怪物和魔法se259920 credydau
创意写作项目se260240 credydau
约翰米尔顿se260820 credydau
美国短篇小说se260920 credydau
天启然后现在se261120 credydau
犯罪莎士比亚se261220 credydau
丑闻和愤怒:二十世纪和二十一世纪有争议的文学se261320 credydau
代表当代美国的种族se261620 credydau
文艺复兴时期的戏剧中的爱情,死亡和婚姻se262220 credydau
视觉,文化和技术se262420 credydau
ag8留学(60学分)秋季se625160 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

rydyn ni'n cynnig amgylchedd dysgu cefnogol,lle'r ydych chi'n cael eich galluogi i ennill sgiliau amrywiol a chyfoeth o wybodaeth arbenigol。 mae ein cyrsiau'n meithrin sgiliau deallusol,fel meddwl yn feirniadol,dadansoddi'n fanwl,gwerthuso tystiolaeth,llunio dadleuon,defnyddio theori,defnyddio iaith yn effeithiol wrth ysgrifennu AC wrth drafod。 rydyn ni hefyd yn eich helpu i ennill profiad mewn meysydd fel gweithiomewntîm,ymchwil annibynnol a rheoli amser。

byddwch yn cael eich dysgu mewn darlithoedd一个seminarau。 mae darlithoedd yn darparu trosolwg ar gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae seminarau'n rhoi cyfle i chi ymchwilio i'r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd。 fel arfer,mae seminarau'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar(sef aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

20%

astudio annibynnol dan arweiniad

80%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

19%

astudio annibynnol dan arweiniad

81%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

14%

astudio annibynnol dan arweiniad

86%

lleoliadau ments

0%

sut y cafy fy nghefnogi?

bydd eich oriau cyswllt rheolaidd yn cael eu hategu gan y cyfle i gael cyfarfodyddunigolâsocultyacademaidd,cyfarfodydd cynnydd ACademaidd cefnogol gyda'ch tiwtor personol a'r cyfle i fynd i seminarau ymchwil a gweithgareddau gyrfaoedd。

trwy'r wefan dysgu canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod。

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

byddwn yn darparu adborth i chi ar eich gwaith yn aml。 cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o fformatau(gan gynnwys adborth ar lafar gan diwtoriaid yn ystod tiwtorialau,adborth personol ar waith ysgrifenedig,darlithoedd adborth,adborth ysgrifenedig cyffredinol AC adborth ar berfformiad mewn tittorialau。

bydd y gwaith cwrs yn cael ei farcio gan eich tiwtor modiwl a bydd eich tiwtor yn rhoi adborth ysgrifenedig i chi ar eich gwaith。 byddwch hefyd yn cael dosbarth adbortharôlpobasesiad。 bydd myfyrwyr yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadauarôlcyfnodarholiadau mis mai / mis mehefin a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunan asesu myfyrwyr sy'n cael ei fonitro。

sut caff fy asesu?

defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu,gan gynnwys traethodau,arholiadau,cyflwyniadau,portffolios,AC aseiniadau creadigol。

mad traethodau AC arholiadau yn cael eu defnyddio nid dim dd at ddibenion asesu ond hefyd fel ffordd o ddatblygu eich galluoedd i gasglu,trefnu,gwerthuso a defnyddio syniadau a gwybodaeth berthnasol o wahanol ffynonellau mewn dadleuon rhesymegol。

mae traethawd hir dewisol y flwyddyn derfynol yn rhoi cyfle i chi ymchwilio'n drylwyr i bwnc penodol sydd o ddiddordeb i chi,gan ennyn gwybodaeth fanwl am faes astudio penodol; chnflwyno deunydd; defnyddio eich menter wrth gasglu a chyflwyno deunydd;一个chyflwyno dadl glir a chadarn a llunio casgliadau priodol。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

23%

arholiadau ymarferol

2%

gwaith cwrs

75%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

8%

arholiadau ymarferol

5%

gwaith cwrs

87%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

0%

arholiadau ymarferol

3%

gwaith cwrs

98%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

dry ymgysylltu'n llawn,cwrs hwn,byddwch yn caffael AC yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr,yn rhai penodol i'r ddisgyblaeth a'sgiliau cyflogadwyedd'mwy cyffredinol,a fydd yn eich galluogi chi i:

 • ddeall pynciau cymhleth gyda hyder
 • gofyn y cwestiynau iawn am destunau cymhleth
 • cael gwerthfawrogiad llawn dychymyg o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol
 • nodi a defnyddio data perthnasol
 • cynnig eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
 • cyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig AC ar lafar
 • gweithio i derfynau amser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei fewnwelediadau
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • defnyddio rhaglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun

gyrfaoedd

rhagolygon gyrfa

ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau AC astudiaethau diwylliannol

yn 2015/16,dywedodd 93%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn symud ymlaen i raddau meistr newyddiaduraeth,cysylltiadau cyhoeddus achyfathrebuôl-raddedig sydd ar gael yng nghaerdydd ac mewn mannau eraill,AC yna i swyddi amrywiol yn y cyfryngau。

ysgol saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth

yn 2015/16,dywedodd 95%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae gan raddedigion llenyddiaeth saesneg sgiliau dadansoddol a chyfathrebu ardderchog sy'n addas ar gyfer amrediad llawn o broffesiynau a hyfforddiant pellach。 mae eu harbenigedd diwylliannol a'u galluoedd deallusol yn cael eu gwerthfawrogi yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat,AC mewn cyd-destunau mor amrywiol ag ystafell ddos​​barth,llysoedd y gyfraith a'r cyfryngau。

astudio yn gymraeg

mae hyd at 33%o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y gymraeg。 cysylltwch比利时德比恩维特博士贝拉赫。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais