""
ewch i'r prif gynnwys

eidaleg(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

mae'r eidal yn meddu ar draddodiadau mwyaf diwylliannol,celfydd a hanesyddol yn ewrop。 mae'r eidal wedi chwarae rhan unigryw yn y datblygiad o'r celfyddydau cain,pensaernïaeth,ffilm a cherddoriaeth。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Two students speaking to each other

trosolwg y cwrs

ein nod yn yr ysgol ieithoedd modern yw datblygu ac addysgu ein myfyrwyr i ddod yn'ddinasyddion byd-eang',ynogystalâdigblygusgiliau iaith lefel uchel。 mae ein rhaglen ba eidaleg yn eich galluogi i gael dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl sy'n cynnwys gwybodaeth benodol am ddwylliant eidalaidd。 byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel o ran cyfathrebu a meddwl yn feirniadol,ac yn meithrin gwytnwch ac annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。

ers y cyfnod rhufeinig,mae cyfraniad yr eidal at ddwylliant y byd wedi bod yn aruthrol fel y mae'n amlwg我unrhyw un sy'n ymweld w w w hyd hyd hyd hyd hyd hyd hyd gy gy gy gy。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 fodd bynnag,nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy'n gwneud yr eidal mor arbennig。 mae hefyd yn bartner gwleidyddol pwysig yn yr undeb ewropeaidd,ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peiriannegphensaernïaeth。 dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn。

mae gradd mewn eidaleg yn galluogi myfyrwyr i ddadansoddi a gwerthuso datblygiadau yng nghymdeithas yr eidal,ynogystalâdywylliannaugwerthoedd y gorffennol。 drwy astudio eidaleg,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith,gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd。  

rydym yn cynnig eidaleg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr。 o a caffael iaith,bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu,llafar a gwrando drwy amrywiaeth o weithgareddau dysgu a deunyddiau clyweledol。 yn eich blwyddyn gyntaf,ynogystalâ“addysg iaith,bydd modiwl yn eich cyflwyno i hanes,cymdeithas a diwylliant yr eidal o safbwynt byd-eang。 nod y modiwl hwn yw ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi fynd drwy eich cwrs。     

bydd eich dealltwriaeth o'r iaith yn cael ei datblygu a'i mireinio ymhellach yn ystod eich blwyddyn dramor,pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad lle siaredir eidaleg。       

yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir,a fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyferastudiaethôl-raddedig。

mae'n bwysig cofio nad astudio'r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae'n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad,ac yng nghaerdydd ein nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol ac ysgogol。    

arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd yn yr ya ya iaith,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar hanes,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yr eidal。  

nodweddion nodedig

 • 由母语人士提供的高质量语言教学,将混合学习和数字技术嵌入教学和评估中,旨在为未来的学习提供支持。
 • 一个充满活力的课外活动计划,以支持您的语言学习和沉浸在意大利文化中,包括与伊拉斯谟学生的额外可选对话课程,以及意大利文化中心威尔士的活动。
 • 一个具有明确学习的课程,借鉴最新研究并提供对意大利文化的透彻理解。
 • 结构化技能课程,从一开始就将学术,可转移和就业技能融入学习中。
 • 采取信贷工作安置的选择。
 • 有机会在意大利或意大利语国家学习或工作第三年。
 • 在正式学习之外的一系列令人兴奋的机会,与当地学校和社区合作,促进语言学习,培养自己的技能和形象。
côudcasR300
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arfer现代语言学校通常有185个名额。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfer现代语言学校通常会收到600份申请。

gofynion mynediad

abb - bbb。 bydd gan ymgeiswyrsyddâbsafon uwch yn eidaleg fynediad i'r llwybr ieithoedd uwch。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

DDM-DMM。 mae pynciau gwyddor gymdeithasol,dyniaethau,celfyddydau a gwyddoniaeth yn dderbyniol。

bagloriaeth ryngwladol 32-30 neu 665-655 o dri phwnc lefel uwch.

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol ieithoedd现代.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c  

dewis

考虑到您对学位的兴趣和适合度,每个考生的个人资料被视为完整的图片,如您的个人陈述和裁判报告所示,以及已达到和预测的成绩。您还将评估您提出论证的能力,求知欲的证据以及您对学习的热情和承诺。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

许多学生选择投资未删节的双语词典和参考语法的个人副本。虽然图书馆提供了大多数课程资料的副本,但许多学生选择获取集文本的个人副本。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba eidaleg yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael cymwyseddau sgiliau iaith dros flynyddoedd olynol i fod yn feddyliwr annibynnol beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob un o flynyddoedd y rhaglen byddwch yn astudio ar gyfer 120 o gredydau。 treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio yn yr eidal neu mewn gwlad arall lle siaredir eidaleg。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

您将结合意大利语与另一种现代语言或翻译,让您体验不止一个学习领域。

在第一年,我们为学生开了两条路;为具有意大利语水平或同等能力的学生提供的高级途径,以及对意大利语知识有限或无知识的学生的初学者途径。该课程的第一年为初学者的学生提供了语言语法的全面基础,并为高级学生提供了语言技能。

您还将学习一门非语言模块,向您介绍意大利作为一个国家的发展,探索它在历史的不同时刻为不同群体所代表的东西。它还探讨了意大利与世界的交流,使您能够探索意大利在国界之外的角色。该模块将使您能够更好地理解跨文化意识,以及高度珍视的文化间调解能力。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
在跨国背景下介绍意大利研究ml817920 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级意大利语(第1年)ml818840 credydau
初学者意大利语第1年ml818940 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
在全球范围内理解hispanidadml018720 credydau
高级西班牙语第1年ml018840 credydau
初学者西班牙语第1年ml018940 credydau
日语为后级学习者ml154840 credydau
小学日语ml154940 credydau
日本的背景ml158020 credydau
葡萄牙语世界的历史和文化:国家和跨国ml418620 credydau
遗产学习者的葡萄牙语第1年ml418740 credydau
高级葡萄牙语第1年ml418840 credydau
初学者葡萄牙语第1年ml418940 credydau
国家和全球对法国的看法ml618720 credydau
高级法语第1年ml618840 credydau
初学者法语第1年ml618940 credydau
跨国背景下的德国历史与文化ml718720 credydau
高级德语第1年ml718840 credydau
初学者德语第1年ml718940 credydau
翻译方法介绍ml810020 credydau
翻译理论概论ml810120 credydau

blwyddyn dau

第二年的语言元素以第一年的工作为基础,为您在国外的一年做好准备。

除了语言,你还将学习30个学分,在跨国背景下看意大利。这将向您介绍关键方法,方法和关键工具,您可以应用于深入研究,查看一系列主题,如文化,历史和政治。

您还可以选择翻译模块。

在正式学习之外,您将有机会参加由威尔士议会政府支持的备受好评的学生辅导计划。我们受过专门培训的本科学生会指导我们在选定的中学学习,这些学生在五周内进入学校,以两到三人的小组为学生提供指导。

您也可以选择参加学生语言大使(sla)计划,作为语言学习的倡导者。在接受特定培训后,您可以有机会在活动中公开发言,分享您的语言学习个人经历。您可以参加一系列活动,例如语言品尝会,在国外展示和推广年,支持学校语言日和活动,或在招聘会或开放日推广现代语言。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
前初学者语言第2年意大利语ml828030 credydau
前高级语言第2年意大利语ml828130 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
文化背景(西班牙语)ml028230 credydau
翻译理论原理ml220030 credydau
专业翻译介绍ML220130 credydau
文化背景(葡萄牙语)ml428230 credydau
文化背景(法语)ml628230 credydau
文化背景(德语)ml728230 credydau

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

你的第三年将在意大利或其他意大利语国家度过。这一年将使您能够提高您的语言技能,加深您对意大利文化的理解,并培养您的独立性,足智多谋和适应力。

您今年的选择包括在我们的一所合作大学学习,通过英国议会计划在学校担任英语助理,或者为意大利组织或公司工作。无论您选择什么,国外的一年都是您提高对语言理解,沉浸在另一种文化,获得ag8学习或工作经验的绝佳机会。

如果您选择学习选项,我们已经建立了交流计划,为在威尼斯,维罗纳,米兰,帕维亚,帕尔马,费拉拉,佛罗伦萨,比萨和卡塔尼亚等城市的机构提供学习机会。

由英国议会管理的计划中的助教安置可以带您到一个主要城市或一个小的乡村小镇。这个选项提供第一手的教学经验,并允许你赚取足够的工资,虽然你只是兼职工作。在您的安置开始之前,英国议会在目的地国家提供培训周末。此外,您被分配到的学校也应该指导您担任教师的角色,并帮助您找到居住的地方。

第三种选择包括在意大利语世界中与组织或公司的工作实习。可以通过您可能拥有的个人联系或直接与组织联系来做出必要的安排。为了确保您的工作实习能够为您提供充足的会说意大利语并为您提供有益经验的机会,此类安排需要学校事先批准。

任何在欧洲进行学习安排或实习/工作安排的学生目前都有资格申请erasmus补助金。

blwyddyn pedwar

当我们欢迎你回到卡迪夫的最后一年,你将继续提高你的语言技能,学习30学分的语言和90学分的意大利语选项模块。您将有机会利用您开发的广泛知识和技能,通过教学模块和/或论文来学习学校的研究专业领域。您还将有机会参加我们非常受欢迎的教学模块,这是一个经过认证的模块,您将在该大学的学习和研讨会的基础上,在该地区的一所合作学校进行教学安排。

mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,ac yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth ac yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,ac mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

 

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba eidaleg yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr y rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad academaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor ac adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellach 。在体育馆的生活方式,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiac yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen ac adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog,byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellach,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

maeeintîmgwasanaethauproffesiynol ar gyfer israddedigion yn rhoi cefnogaeth academaidd a chefnogaeth i fyfyrwyr ar yr holl raglenni。 lleolirytîmmewn'canolfanmyfyrwyr'bwrpasol yn yr ysgol ac maen nhw'n darparu gwybodaeth ac arweiniad mewn ymateb i unrhyw ymholiadau a allai fod gennych。 hefyd,mae gennym swyddog gweinyddol ymroddedig cymorth i fyfyrwyr yn yr ysgol,sy'n gallu rhoi'r cyngor a'r arweiniad angenrheidiol i chi mewn amgylchedd cefnogol,gofalus a chyfrinachol。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。   

ÿTU hwnt i'r ysgol,mae'r brifysgol炔cynnig amrywiaethöwasanaethau sy'n cynnwysÿgwasanaeth gyrfaoedd,Y gwasanaeth cwnsela,Y gwasanaeth anabledd一个dyslecsia,Y gwasanaeth cymorth我fyfyrwyr,Y ganolfan datblygu sgiliau academaidd一个llyfrgelloedd一个chanolfannau adnoddau ardderchog。

sut caff fy asesu?

mae adborth ac asesu yn feysydd blaenoriaeth i'r ysgol ieithoedd modern,gydag arweinydd asesu ac adborth penodol yn gyfrifol am sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau。 mae'r asesiad yn canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。 yyd n def(((((((((((((((((( 。 mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)ac asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut y mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut y bydd eich gwaith yn cael ei farcio a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth 。

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • 你好,我是一个狂热的人
 • defnyddio amrywiaeth o strategaethau i gychwyn acymgymrydòdonaldansoddiadauo wybodaeth。
 • cyrraedd casgliadau ynghylch cryfderau a gwendidau safbwyntiau a dadleuon,gan gyfiawnhau'r rhain gyda rhesymu cadarn a dehongliadau manwl o ddeunydd ffynhonnell。
 • technegau ymchwil perthnasol ac effeithiol i gynllunio ac ysgrifennu traethawd academaidd,gan ddefnyddio'r confensiynau cyfeirio priodol。
 • gwerthusiad beirniadol o syniadau a dadleuon,drwy gyflwyno gwybodaeth a syniadau yn gydlynol gan ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau ysgrifenedig a llafar。

 

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • defnyddio rhaglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwytnwch ac annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau

 

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • dadansoddi testunau cymhleth。
 • dehongli a defnyddio data perthnasol。
 • arddangos sgiliau ymchwil ymarferol。
 • llunio eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • sgiliau ieithyddol uwch,ynghydâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliant a llenyddiaeth yr eidal。
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • arddangos sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori ac ymarfer)。
 • arddangos creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • arddangos sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

在2015/16学年,94%的可供工作的学校毕业生表示他们在毕业后的六个月内就业和/或继续学习。

许多毕业生在海外享受这么多的时间,以至于他们抽出时间去旅行,或者在毕业时去国外寻找工作。

那些选择留在英国的人,很多人都在攻读研究生课程,例如学校的研究生教育学位或者学位课程。其他人在完成学业后立即开始工作,我们的毕业生继续在ag8外交,公务员,教学,商业和新闻事业中获得出色的职业生涯。其他就业选择包括翻译,语言助理,出口助理和校对员等角色。

swyddi

 • 教学
 • 银行和金融
 • 翻译

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais