""
ewch i'r prif gynnwys

eidaleg a gwleidyddiaeth(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

mae ennill arbenigedd mewn gwleidyddiaeth a rhuglder mewn eidaleg yn gallu agor drysau gyrfaol amrywiol。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Two students speaking to eACh other

trosolwg y cwrs

nod yr ysgol ieithoedd modern a'r adran gwleidyddiaeth yw meithrin ac addysgu ein myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 drwy gyfuno eidaleg a gwleidyddiaeth,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy sy'n fuddiol i fyd gwaith,gan roi mantais gystadleuol i chi a'ch gwneud yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang,AC agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa

mae maes gwleidyddiaeth yn eich galluogi i archwilio'r modd y mae seneddau a llywodraethau'n gweithredu ac yn gwerthuso syniadau gwleidyddol,erenghraifftpŵer,rhyddid,democratiaeth,gwrthdaro,cyfreithlondeb AC ate​​bolrwydd,ynogystalâchynnwyscysylltiadau rhyngwladol。

mae'r modiwlau'n amrywio,gan roi cyfle i chi archwilio'r modd y mae gwleidyddiaeth yn gweithio ym mhrydain a'r tu hwnt,yn ogystal ag ymchwilio i'r modd y mae polisi cyhoeddus yn cael ei lunio。 mae llwybrau gwaith eraill yn trafod cyfiawnder,democratiaeth,hawliau dynol a chysylltiadau rhyngwladol,gan ddarparu dealltwriaeth eang i chi o wleidyddiaeth sydd wedi'i theilwra i'ch anghenion penodol chi。

dry gydol y rhaglen,ynogystalâdsblygusgiliau iaith lefel uchel,mae myfyrwyr yn cael dealltwriaeth ryngddiwylliannol drylwyr sy'n cwmpasu gwybodaeth benodol am ddwylliant yr eidal,law yn llaw r gallu i lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diwylliant。 byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel o ran cyfathrebu a meddwl yn feirniadol,ac yn meithrin gwytnwch AC annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。

mae'r eidal yn wlad bwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,AC yn enwog am ddwylliant cyfoethog a soffistigedig。 eidaleg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol yr undeb ewropeaidd a'r cenhedloedd unedig。

rydym yn cynnig eidaleg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr。 yn ystod eich blwyddyn gyntaf,ynogystalâchchgwersi iaith,bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant yr eidal yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs。

bydd eich dealltwriaeth o'r iaith yn cael ei datblygu a'i mireinio ymhellACh yn ystod eich blwyddyn dramor,pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad lle siaredir eidaleg。 

yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir,a fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyferastudiaethôl-raddedig。 

mae'n bwysig cofio nad astudio'r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae'n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad,a'n nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol AC ysgogol。 

fel myfyriwr cyd-anrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau ategol sy'n aml yn cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil ddiweddar。 arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar hanes,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yr eidal。   

nodweddion nodedig

 • 由母语人士提供的高质量语言教学,将混合学习和数字技术嵌入教学和评估中,旨在为未来的学习提供支持
 • 一个充满活力的课外活动计划,以支持您的语言学习和沉浸在意大利文化中。
 • 一个具有明确学习的课程,借鉴最新研究并提供对意大利文化的透彻理解
 • 结构化技能课程,从一开始就将学术,可转移和就业技能融入学习中
 • 采取信贷工作安置的选择
 • 有机会在意大利或意大利语国家学习或工作第三年。
 • 在正式学习之外的一系列令人兴奋的机会,与当地学校和社区合作,促进语言学习,培养自己的技能和形象。
 • 通过威尔士治理中心与威尔士国民议会建立学术联系,并与威斯敏斯特议会,欧洲联盟和北约等国家和ag8组织建立长期关系。
côudcaslr23
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arfer现代语言学校通常有185个名额。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfer现代语言学校通常会收到600份申请。
 1. ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth

  adeilad y gyfraith

  rhodfa'r amgueddfa

  Caerdydd的

  cf10 3ax

 2. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

gofynion mynediad

abb - bbb。 bydd gan ymgeiswyrsyddâbsafon uwch yn eidaleg fynediad i'r llwybr ieithoedd uwch。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

DDM-DMM。 mae pynciau gwyddor gymdeithasol,dyniaethau,y celfyddydau a gwyddoniaeth yn dderbyniol。

 bagloriaeth ryngwladol 32-30 neu 665-655 mewn tri phwnc lefel uwch。  

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn y gyfraith a gwleidyddiaeth AC ysgol ieithoedd现代.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gyda 6.5 ar gyfer ysgrifennu AC o leiaf 6.0 yn yr holl is-sgoriau eraill。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro22 o leiaf ar gyfer ysgrifennu 20 ym mhob cydran arall。

学术上的pte

o leiaf 62 gyda 62 ar gyfer ysgrifennu a dim llai na 54 ym mhob cydran arall。

三位一体ii / iii

ii:rhagoriaeth mewn ysgrifennu AC o leiaf un rhagoriaeth a dau deilyngdod mewn cydrannau eraill。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。    

dewis

考虑到您对学位的兴趣和适合度,每个考生的个人资料被视为完整的图片,如您的个人陈述和裁判报告所示,以及已达到和预测的成绩。您还将评估您提出论证的能力,求知欲的证据以及您对学习的热情和承诺。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

许多学生选择投资未删节的双语词典和参考语法的个人副本。虽然图书馆提供了大多数课程资料的副本,但许多学生选择获取集文本的个人副本。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba eidaleg a gwleidyddiaeth yn rhaglen radd lawn-amser a gaiff ei chyflwyno wyneb yn wyneb dros bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael sgiliau a chymwyseddau iaith a gwleidyddol lefel uchel dros flynyddoedd olynol i fod yn feddyliwr annibynnol beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob blwyddyn o'r rhaglen byddwch yn astudio 120 o gredydau,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 o gredydau mewn gwleidyddiaeth 60 o gredydau mewn eidaleg。 treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor yn yr eidal neu mewn gwlad arall lle siaredir eidaleg。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

你将结合60学分的意大利语和60学分的政治,让你体验不止一个学习领域。

第一年的政治是入门的一年。您将学习一个核心,20学分模块,并从我们的其他基础核心模块中选择另外40个学分(两个,20个学分模块),为您的学习在第二年和第四年奠定基础。

在第一年,我们为学生开设两种语言途径;为具有意大利语水平或同等能力的学生提供的高级途径,以及对意大利语知识有限或无知识的学生的初学者途径。该课程的第一年为初学者的学生提供了语言语法的全面基础,并为高级学生提供了语言技能。

您还将学习一门非语言模块,向您介绍意大利作为一个国家的发展,探索它在历史的不同时刻为不同群体所代表的东西。它还探讨了意大利与世界的交流,使您能够探索意大利在国界之外的角色。该模块将使您能够更好地理解跨文化意识,以及高度珍视的文化间调解能力。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
在跨国背景下介绍意大利研究ml817920 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级意大利语(第1年)ml818840 credydau
初学者意大利语第1年ml818940 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
y da,drwg a'r gwleidyddol:好的,坏的和政治的pl919320 credydau
政治学入门pl919420 credydau
介绍ag8关系pl919520 credydau
政治思想简介pl919620 credydau
全球化简介pl919720 credydau
欧洲一体化介绍pl919820 credydau
政府介绍pl919920 credydau

blwyddyn dau

在第二年,你将再次获得政治学60学分和意大利语60学分。

第二年的语言元素以第一年的工作为基础,为您在国外的一年做好准备。除了语言,你还将学习30个学分,在跨国背景下看意大利。这将向您介绍关键方法,方法和关键工具,您可以应用于深入研究,查看一系列主题,如文化,历史和政治。

您还将学习60个政治和ag8关系学分,从我们广泛的可选模块中选择,包括至少20个指定的政治学分。

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

你的第三年是在意大利或其他意大利语国家度过的。在国外的这一年将使您能够提高您的语言技能,加深您对目标文化的理解,并发展您的独立性,足智多谋和适应力。

您的选择包括在我们的一所合作大学学习,通过英国议会计划在学校担任英语助理,或在德国组织或公司工作。如果您选择学习选项,我们已经建立了交流计划,为在威尼斯,维罗纳,米兰,帕维亚,帕尔马,费拉拉,佛罗伦萨,比萨和卡塔尼亚等城市的机构提供学习机会。

由英国议会管理的计划中的助教安置可以带您到一个主要城市或一个小的乡村小镇。这个选项提供第一手的教学经验,并允许你赚取足够的工资,虽然你只是兼职工作。在您的安置开始之前,英国议会在目的地国家提供培训周末。此外,您被分配到的学校也应该指导您担任教师的角色,并帮助您找到居住的地方。

第三种选择包括在意大利语世界中与组织或公司的工作实习。可以通过您可能拥有的个人联系或直接与组织联系来做出必要的安排。为了确保您的工作实习能够为您提供充足的会说意大利语并为您提供有益经验的机会,此类安排需要学校事先批准。

无论您选择什么,国外的一年都是您提高对语言理解,沉浸在另一种文化,获得ag8学习或工作经验的绝佳机会。它也为您的最后一年做好了准备,并为您提供了一定程度的自信和成熟度,这已经得到了雇主的欢迎。

任何在欧洲进行学习安排或实习/工作安排的学生目前都有资格申请erasmus补助金。

blwyddyn pedwar

当我们欢迎您在最后一年回到卡迪夫时,您将继续提高您的语言技能,在最后一年学习30学分的意大利语和30学分意大利语可选模块。您还将学习60个政治和ag8关系学分,从我们广泛的可选模块中选择,包括至少20个指定的政治学分。您将有机会利用您开发的广泛知识和技能,通过教学模块和/或论文来学习学校的研究专业领域。

您还将有机会参加我们非常受欢迎的教学模块,这是一个经过认证的模块,您将在该大学的学习和研讨会的基础上,在该地区的一所合作学校进行教学安排。

最后一年的论文模块让您可以选择更深入地参与选定的主题领域,以及扩展您的研究和分析技能。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高水平的意大利语能力ml836630 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
Culture, Political Protest & Dissent in the 1960sml136030 credydau
欧洲电影:思考虚构的真实ml136230 credydau
学生教学模块ml136330 credydau
最后一年论文 - 意大利语(意大利语)ml836230 credydau
最后一年论文 - 意大利语(英语/威尔士语)ml836330 credydau
意大利妇女的写作ml836430 credydau
核时代的ag8政治pl932020 credydau
非洲ag8思想和实践:殖民主义,反殖民主义,后殖民主义pl932120 credydau
全球环境政治pl932220 credydau
炸弹,子弹和投票箱:北爱尔兰冲突,1969年至1998年pl932420 credydau
政治经济学:非理性世界的理性?pl932520 credydau
流行文化与世界政治pl932820 credydau
中国在世界上pl933020 credydau
网络安全:全球政治中的外交和数字权利pl933220 credydau
英国情报史pl933320 credydau
暴力和杀戮的政治pl933520 credydau
正义,合法性和ag8法pl933620 credydau
拉丁美洲政治pl933720 credydau
性,毒品和公共政策pl933820 credydau
视觉全球政治pl933920 credydau
实践中的政治:工作安置模块pl934020 credydau
灵魂与城市:柏拉图的政治哲学pl934120 credydau
20世纪政治思想中的危机与承诺pl934320 credydau
科学,知识,政治pl934420 credydau
托马斯霍布斯的许多面孔pl934520 credydau
是变革:没有国家的治理pl934620 credydau
我们政府和政治pl937420 credydau
cyfiawnder byd-eangpl937720 credydau
cenedlaetholdeb,crefydd a chyfiawnder:hanes athroniaeth yr 20fed ganrif yng nghymrupl937820 credydau
议会研究模块pl938020 credydau
ag8关系论文pl938520 credydau
政治学位论文pl938620 credydau
在英国举行选举pl938720 credydau
世界政治的全球ag8组织pl939120 credydau
个性和力量pl939220 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,AC yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth AC yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,AC mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

 

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba mewn eidaleg a gwleidyddiaeth yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr y rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad ACademaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor AC adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellACh 。 gall eich tiwtor personol hefyd eich cyfeirio chi at gymorth priodol os ydych chi'n cael trafferth。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog(amgylchedd dysgu rhithwir y brifysgol),byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

maeeintîmgwasanaethauproffesiynol ar gyfer israddedigion yn rhoi cefnogaeth academaidd a chefnogaeth i fyfyrwyr ar yr holl raglenni。 lleolirytîmmewn'canolfanmyfyrwyr'bwrpasol yn yr ysgol ac maen nhw'n darparu gwybodaeth ac arweiniad mewn ymateb i unrhyw ymholiadau a allai fod gennych。 hefyd,mae gennym swyddog gweinyddol ymroddedig cymorth i fyfyrwyr yn yr ysgol,sy'n gallu rhoi'r cyngor a'r arweiniad angenrheidiol i chi mewn amgylchedd cefnogol,gofalus a chyfrinAChol。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。   

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,y ganolfan datblygu sgiliau ACademaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

 

sut caff fy asesu?

mae adborth ac asesu yn feysydd blaenoriaeth i'r ysgol ieithoedd modern ac ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth,gydag arweinydd asesu ac adborth penodol yn gyfrifol am sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau。 mae'r asesiad yn canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。 mae'r ddwy ysgol yn defnyddio fformatau asesu traddodiadol(fel traethodau,profion dosbarth,arholiadau a thraethodau hir)ynogystalâdulliaumwy arloesol o asesu,(fel blogiau fideo,cymryd rhan mewn sioeau radio,prosiectau fideo sain,cyfweliadau,portffolios ,ac ati)。 mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)AC asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut y mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut y bydd eich gwaith yn cael ei farcio a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth 。

chi,sut y byddwch yn cael eich marcio a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth。

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。
 • gwybodaeth am y cysyniadau sylfaenol sy'n gysylltiedigârwladwriaethfodern a mathau o lywodraeth,yn enwedig y ffurf seneddol ewropeaidd; esbonio sut y mae sefydliadau gwleidyddol craidd yn gweithredu; defnyddio geirfa arbenigol trafodaethau gwleidyddol fel y'i mynegwyd gan wyddonwyr AC ymarferwyr gwleidyddol; dangos sgiliau ymchwil a gwybodaeth sylfaenol ar waith。
 • gwybodaeth am waith sawl un o feddylwyr allweddol hanes syniadaeth wleidyddol a syniadaeth wleidyddol gyfoes;
 • ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth eang o faterion a dadleuon sy'n ganolog i syniadaeth wleidyddol;一个
 • bod yn gyfarwydd ag amrywiaeth o'r termau a'r cysyniadau sy'n angenrheidiol ar gyfer dealltwriaeth ddigonol o syniadaeth wleidyddol。
 • darllen a dadansoddi testunau athronyddol a gwleidyddol。
 • crynhoi a chyflwyno dadleuon canolog testunau cymhleth。
 • gwerthuso cysyniadau a dadleuon cymhleth。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • sgiliau ieithyddol uwch,ynogystalâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes yr eidal a gwledydd lle siaredir eidaleg。
 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn saesneg ac eidaleg,hynny yn ysgrifenedig AC ar lafar。
 • defnyddio dadleuon damcaniaethwyr gwleidyddol clasurol,现代的chyfoes mewn trafodaeth lafar AC mewn aseiniadau ysgrifenedig。
 • 爸爸ddarbwyllol,h.y。 un sy'n rhesymegol AC yn seiliedig ar dystiolaeth;我是gasglu,trefnu a defnyddio tystiolaeth a gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau。
 • cyfosod gwybodaeth berthnasol i arfer barn feirniadol wrth werthuso gwybodaeth。
 • y gallu i gasglu,trefnu a defnyddio tystiolaeth,data a gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau eilaidd rhai ffynonellau gwreiddiol。
 • llunio dadl resymol,cyfosod gwybodaeth berthnasol AC arfer barn feirniadol。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • defnydd effeithiol o dechnolegau cyfathrebu a gwybodaeth ar gyfer casglu a chyflwyno gwybodaeth。
 • dangos gwytnwch AC annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau。

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • dadansoddi testunau cymhleth。
 • dehongli a defnyddio data perthnasol。
 • arddangos sgiliau ymchwil ymarferol。
 • llunio eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • arddangos sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori AC ymarfer)。
 • arddangos creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • arddangos sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。

 

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

现代语言学校

在2015/16学年,94%的可供工作的学校毕业生表示他们在毕业后的六个月内就业和/或继续学习。

许多毕业生在海外享受这么多的时间,以至于他们抽出时间去旅行,或者在毕业时去国外寻找工作。

那些选择留在英国的人,很多人都在攻读研究生课程,例如学校的研究生教育学位或者学位课程。其他人在完成学业后立即开始工作,我们的毕业生继续在ag8外交,公务员,教学,商业和新闻事业中获得出色的职业生涯。其他就业选择包括翻译,语言助理,出口助理和校对员等角色。

法律和政治学院

在2015/16学年,97%的可供工作的学校毕业生表示他们在毕业后的六个月内就业和/或继续学习。

加的夫政治是一个备受尊重的招聘池,为该部门的各种雇主提供服务,包括威尔士公共服务监察员,教育部门,英国边境机构以及从上一个毕业年份开始招聘的一系列政党。

在政治部门之外,公立和私营部门的雇主都对这个学位感兴趣,毕业生在ey内部接受管理培训机会,企业在全球租车,苏黎世保险和国王。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais