""
ewch i'r prif gynnwys

eidaleg AC athroniaeth(ba)


mae gradd gyd-anrhydedd eidaleg AC athroniaeth yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Two students speaking to eACh other

trosolwg y cwrs

ein nod yn yr ysgol ieithoedd modern a'r ysgol saesneg,cyfathrebu ac athroniaeth yw datblygu ac addysgu myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 drwy astudio eidaleg a athroniaeth,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith,gan roi mantais gystadleuol i chi a'ch gwneud yn atyniadol i weithlu cynyddol fyd-eang AC agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa。  

mae dwy agwedd gysylltiedig ar y cwrs athroniaeth yng nghaerdydd sy'n ei wneud yn nodedig ymysgprifysgoliongrŵrpussell。 un ohonyn nhw yw'r pwyslais cryf ar foeseg,gwleidyddiaeth AC estheteg ymhlith y modiwlau a gynigir。 y llall yw bod ein gwaith ymchwil a'n haddysgu yn rhoi'r un faint o sylw i ddulliau'dadansoddol'a'chyfandirol'athroniaeth y gorllewin,gan alluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth lawn o'r ddau ddull gyda'r posibilrwydd o wneud dewis gwybodus i arbenigo mewn un dull neu'r llall。

ynogystalâmeithrinsgiliau iaith lefel uchel,byddwch yn datblygu dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl sy'n cynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eidalaidd,sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol,sy'n meithrin gwytnwch AC annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi mewn iaith dramor。

mae'r eidal yn wlad bwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,AC yn enwog am ddwylliant cyfoethog a soffistigedig。 eidaleg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol yr undeb ewropeaidd a'r cenhedloedd unedig。

rydym yn cynnig eidaleg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr。 yn ystod eich blwyddyn gyntaf,ynogystalâchchgwersi iaith,bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant yr eidal yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs。

bydd eich dealltwriaeth o'r iaith yn cael ei datblygu a'i mireinio ymhellACh yn ystod eich blwyddyn dramor,pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad lle siaredir eidaleg。 

yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir,a fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyferastudiaethôl-raddedig。 

mae'n bwysig cofio nad astudio'r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae'n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad,a'n nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol AC ysgogol。 

fel myfyriwr cyd-anrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau ategol sy'n aml yn cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil ddiweddar。 arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar hanes,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yr eidal。   

nodweddion nodedig

mae nodweddion unigryw'r cwrs yn cynnwys:

 • modiwlau craidd sy'n gwarantu sylfaen gadarn i bawb,ond wedynyancaniatáuichi,gyda chyngor gan eich tiwtor personol,i naddu rhaglen a fydd fwyaf addas ar gyfer eich diddordebau a'ch dyheadau gyrfaol
 • llwybr at y radd hon i ddechreuwyr nad oes ganddyn nhw eidaleg safon uwch
 • treulio blwyddyn yn astudio neu'n gweithio yn yr yidal yidal
côudcasvr53
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer,mae 185 lle ar gael yn ysgol ieithoedd modern。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae'r ysgol ieithoedd modern yn derbyn tua 600 o geisiadau。
 1. yr ysgol saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

gofynion mynediad

abb-bbb。 ni fydd angen i chi ennill y graddau hyn mewn unrhyw bynciau penodol,ondd gan ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd b mewn eidaleg fynediad at y llwybr uwch i ieithoedd。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddm-dmm。 y gwyddorau cymdeithasol,y dyniaethau,y celfyddydau a phynciau gwyddonol。

bagloriaeth ryngwladol 32-30 neu 665-655 o dri phwnc lefel uwch

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol astudiaethau saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth AC ysgol ieithoedd现代.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

ni fydd angen unrhyw提供penodol。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba eidaleg AC athroniaeth yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael cymwyseddau iaith ar lefel uchel,ynghydâ€s sgiliau i fod yn feddyliwr annibynnol a beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob blwyddyn o'r rhaglen byddwch yn astudio 120 o gredydau,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 credyd mewn athroniaeth 60 credyd mewn eidaleg。 treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor yn yr eidal neu mewn gwlad lle siaredir eidaleg。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

mae blwyddyn un yn flwyddyn sylfaen i roi i chi'r sgiliau ar gyfer astudiaethau uwch ac yn rhoi trosolwg i chi o ddau bwnc i lywio eich dewisiadau'n dwedweddarACh。 byddwch yn cymryd 120 o gredydau gyda'i gilydd,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 credyd mewn athroniaeth 一个60信誉的meid eidaleg。

mae'r modiwlau athroniaeth gorfodol yn canolbwyntio ar natur y meddwl a chyflwyno cysyniadau,damcaniaethau,dadleuon a dulliau canolog damcaniaeth foesol a gwleidyddol cyfoes。

ym mlwyddyn un eidaleg byddwch yn adeiladu ar sgiliau ieithyddol craidd AC yn cael eich cyflwyno i ddiwylliant,llenyddiaeth,gwareiddiad a gwleidyddiaeth yr eidal。 mae dau lwybr ar gael:llwybr uwch i fyfyrwyrsyddâlefela neu gymhwysedd cyfatebol mewn eidaleg a llwybr i ddechreuwyr i fyfyrwyrsyddâgwybodaethgyfyngedig neu ddim gwybodaeth o gwbl am yr eidaleg。

mae blwyddyn gyntaf y rhaglen hon yn rhoi sylfaen drylwyr yng ngramadeg yr iaith i'r myfyrwyr hynny ar lwybr y dechreuwyr,AC yn datblygu sgiliau ieithyddol i fyfyrwyrôlsafonuwch ar y llwybr uwch。

我ddarparu sylfaen ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol,byddwch hefyd yn astudio modiwlau penodol ar hanes a diwylliant yr eidal fodern ynogystalâgwleidyddiaeth,economeg a'r gymdeithas yn yr yr yidal。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
在跨国背景下介绍意大利研究ml817920 credydau
思想,思想和现实se410120 credydau
道德和政治哲学se410320 credydau
批判性思考se410720 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级意大利语(第1年)ml818840 credydau
初学者意大利语第1年ml818940 credydau

blwyddyn dau

ym mlwyddyn dau fe fyddwch chi unwaith eto'n astudio 60 credyd athroniaeth 一个60信誉的eidaleg。

nid oes modiwlau athroniaeth gorfodol ym mlwyddyn dau,gan eich galluogi chi i ddewis y llwybr rydych chi'n ei gymryd i osod sylfaen gadarn ar gyfer eich blwyddyn derfynol。

o ran eidaleg byddwch yn cael hyfforddiant penodol i chi ar ddadansoddi cysyniadau,damcaniaethau a dulliau yn feirniadol。 mae elfennau iaith blwyddyn dau eidaleg yn canolbwyntio ar baratoi ar gyfer y flwyddyn dramor。 mae hyn yn cael ei ategu gan amrywiaeth o fodiwlau dewisol,er mwyn cydweddu?pynciau sy'nymwneudâ€eidal yn benodol。 bydd y rhain fel arfer yn cynnwys modiwlau ar ffilm,llenyddiaeth gymharol a hanes diwylliannol,ynogystalâtheoriAC ymarfer cyfieithu。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
前初学者语言第2年意大利语ml828030 credydau
前高级语言第2年意大利语ml828130 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
科学哲学se431220 credydau
形而上学se436420 credydau
法国存在主义se436920 credydau
现代道德哲学se437320 credydau
当代伦理理论se438820 credydau
认识论se439820 credydau
信条的cymrySE440020 credydau
古代哲学se440520 credydau
女权主义哲学se441820 credydau
心理学哲学se442120 credydau
damcaniaethu a dadfeilio'r gymdeithas gyfalafolse442320 credydau
美学se442420 credydau
包容就业能力模块se625520 credydau

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

treulir blwyddyn tri yn yr eidal。 mae eich dewisiadau yn cynnwys astudio yn un o'n prifysgolion partner,gan weithio fel cynorthwyydd saesneg mewn ysgol drwy gynllun y cyngor prydeinig,neu weithio i sefydliad neu gwmni eidalaidd。 beth bynnag eich dewis,mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,a chael astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。

os byddwch yn mynd am y dewis astudio,rydyn ni wedi sefydlu cysylltiadauACademaiddâphrifysgolionym milan,pavia,parma,pisa,ferona,trento,fenis,fflorens a catania。

gall lleoliadau ar gyfer cynorthwywyr addysgu ar gynllun sy'n cael ei redeg gan y cyngor prydeinigfyndâchinaill ai i ddinas fawr neu i dref wledig fechan。 mae'r dewis hwn yn cynnig profiad addysgu uniongyrchol AC yn eich galluogi chi i ennill digon o gyflog i fyw arno,er eich bod chi ddim ond yn gweithio'n rhan-amser。 cyn cychwyn ar eich lleoliad,mae'r cyngor prydeinig yn cynnig penwythnos hyfforddi yn y wlad gyrchfan。 yn ogystal,dylai'r ysgol rydych chi wedi cael eich neilltuo ar ei chyfer gynnig arweiniad i chi hefyd yneichrôlfelero a'ch helpu i ddod o hyd i le i fyw。

mae'r trydydd dewis yn cynnwys lleoliad gwaith gyda sefydliad neu gwmni yn y byd sy'n siarad eidaleg。 gellir gwneud y trefniadau angenrheidiol drwy gysylltiadau personol sydd gennych chi neu drwy fynd at sefydliadau yn uniongyrchol。 er mwyn sicrhau bod eich lleoliad gwaith yn rhoi digon o gyfle i chi siarad eidaleg AC yn rhoi profiad buddiol i chi,bydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr ysgol ar gyfer trefniadau o'r fath。

mae unrhyw fyfyriwr sy'nymgymrydâleleadadstudioneu leoliad hyfforddeiaeth / gwaith yn ewrop yn gymwys i wneud cais am grant erasmus。

mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,chael astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei gael ar bethau。

mae myfyrwyr y flwyddyn derfynol fel arfer yn barod iawn i helpu gyda'n sesiynau briffio blwyddyn dramor rheolaidd,AC maen nhw wedi cyfrannu at ein'modiwl blwyddyn dramor'helaeth ar dysgu canolog sy'n rhoi cyngor wedi ei ganolbwyntio ar fyfyrwyr drwy gydol eich blwyddyn dramor。

湄astudio neu的weithio dramor炔ffordd wych我baratoi AR gyfer艾希blwyddyn奥拉夫交流炔rhoi lefelö湖南-海德交流aeddfedrwydd我智sydd WEDI BOD炔boblogaidd格达chyflogwyr。

blwyddyn pedwar

yn eich blwyddyn derfynol,fe fyddwch chi'n astudio am 60 credyd athroniaeth 一个60信誉的eidaleg

mae eich blwyddyn derfynol yn seiliedig ar fodiwlau athroniaeth sy'n adlewyrchu gweithgareddau ymchwil presennol y staff sy'n eu dysgu,gan adeiladu ar yhishisu a astudiwyd ym mlwyddyn dau。 byddwch yn darllen ac yn meddwl am yr union destunau y mae arweinydd y modiwl yn meddwl AC yn ysgrifennu amdanyn nhw ar hyn o bryd。

nid ydyn ni'n gwahaniaethu mwyach rhwng dechreuwyr a myfyrwyr eidaleg uwch yn y flwyddyn derfynol,add pob myfyriwr eidaleg yn astudio'r un modiwlau iaith。 byddwch yn mireinio eich sgiliau ieithyddol o mynegiant a chyfieithu,AC yn arbenigo yn y meysydd sydd o ddiddordeb i chi drwy ddewis modiwlau arbenigol。

mae ein modiwl traethawd hir yn y flwyddyn derfynol yn rhoi'r dewis i chi ysgrifennu traethawd hir ac ymgysylltu'nddyfnAChâmaesy testun a ddewisir,yn ogystal ag ymestyn eich sgiliau ymchwil a dadansoddi。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高水平的意大利语能力ml836630 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
Culture, Political Protest & Dissent in the 1960sml136030 credydau
欧洲电影:思考虚构的真实ml136230 credydau
学生教学模块ml136330 credydau
最后一年论文 - 意大利语(意大利语)ml836230 credydau
最后一年论文 - 意大利语(英语/威尔士语)ml836330 credydau
意大利妇女的写作ml836430 credydau
元伦理学se436720 credydau
道德心理学se437220 credydau
意识问题se437920 credydau
哲学论文se438520 credydau
cyfiawnder byd-eangse439420 credydau
hanes athroniaeth yr 20fed ganrif yng nghymruse439620 credydau
认知和技术se441020 credydau
动物的头脑se441120 credydau
社会想象力se441220 credydau
现代德国哲学se441320 credydau
athroniaeth crefyddse441720 credydau
Belief & Irrationalityse441920 credydau
欲望,情感和幸福SE442020 credydau
认识的道德se442220 credydau
Beauty & Ethicsse442520 credydau
道德责任se442620 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,AC yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth AC yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,AC mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba eidaleg ac athroniaeth yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad ACademaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor AC adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellACh 。在体育馆的生活方式,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog,byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。   

ÿTU hwnt i'r ysgolion,mae'r brifysgol炔cynnig amrywiaethöwasanaethau sy'n cynnwysÿgwasanaeth gyrfaoedd,Y gwasanaeth cwnsela,Y gwasanaeth anabledd一个dyslecsia,Y gwasanaeth cymorth我fyfyrwyr,Y ganolfan datblygu sgiliau ACademaidd一个llyfrgelloedd一个chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

这是一个有趣的人,他是一个有趣的人,他是一个有趣的人,他是一个非常友好的人,他是一个有趣的人。

byddwch yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadauarôlly cyfnod arholiadau a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunan asesu myfyrwyr sy'n cael ei fonitro。

sut caff fy asesu?

mae'r asesiad yn canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。

rydym yn defnyddio fformatau asesu traddodiadol(fel traethodau,profion dosbarth,astudiaethau achos,arholiadau a thraethodau hir)ynogystalâdulliaumwy arloesol o asesu,(fel blogiau fideo,cymryd rhan mewn sioeau radio,prosiectau fideo sain,cyfweliadau,portffolios, AC ati)。

mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)AC asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut y mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut y bydd eich gwaith yn cael ei farcio a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth 。

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。
 • y gallu i werthuso'n feirniadol amrywiaeth o faterion athroniaeth foesol a gwleidyddol cyfoes,drwy astudiaeth ofalus o amrywiaeth o ddadleuon ACademaidd thestunau ynghylch materion penodol sy'n berthnasol yn y gymdeithas gyfoes。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • sgiliau ieithyddol uwch,ynogystalâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes yr eidal a gwledydd lle siaredir eidaleg。
 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn saesneg ac eidaleg,hynny yn ysgrifenedig AC ar lafar。
 • sgiliau dadansoddi a dadlau,gan ynysu dadleuon allweddol mewn ysgrifau athronyddol cyfoes a llunio beirniadaeth ofalus ar y dadleuon hynny
 • sgiliau deallusol darllen,dadansoddi,beirniadu,trafod AC ysgrifennu。
 • sgiliau dehongli a gwerthuso testunau'n feirniadol。
 • y gallu i ddod i gasgliadau ynghylch cryfderau a gwendidau safbwyntiau a dadleuon,gan gyfiawnhau'r rhain gyda rhesymu cadarn a dehongliadau manwl o ddeunydd ffynhonnell。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

 • defnyddio amrywiaeth o raglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwytnwch AC annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • sgiliau wrth weithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • y gallu i ddeall,strwythuro a gwerthuso'n feirniadol y pwyntiau allweddol a'r dadleuon a wnaed mewn testunau ysgrifenedig a thrafodaethau。
 • y gallu i ffurfio a mynegi eich meddyliau'n feirniadol,ar lafar ac ar bapur,mewn ffyrdd y gall eich cyfoedion ac athronwyr proffesiynol eu hamgyffred ACymgysylltuânhw。
 • y gallu i drefnu chydlynu llwythi gwaith。
 • arddangos sgiliau ymchwil ymarferol。
 • llunio eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • cyfrifoldeb dros eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori AC ymarfer)。
 • arddangos creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • arddangos sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • sgiliau i nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。

 

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

yr ysgol saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth

yn 2015/16,dywedodd 95%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

rydym yn darparu profiad academaidd hynod foddhaol i'n myfyrwyr sy'n cynorthwyo eu datblygiad fel dinasyddion sy'n meddwl yn feirniadol AC sy'n ymwybodol yn ddiwylliannol,y mae eu sgiliau dadansoddol uchel,eu pwerau mynegiant a'u hunanddibyniaeth flaengar yn eu gwneud nhw'n hynod o ddeniadol i gyflogwyr。

ysgol ieithoedd现代

yn 2015/16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn mwynhau eu blwyddyn dramor gymaint nes eu bod yn neilltuo amser i wneud rhagor o deithio,neu'n mynd dramorarôlgraddioi chwilio am gyflogaeth。 ymhlith y rhai sy'n dewis aros yn y deyrnas unedig,mae llawer yn dilynastudiaethauôl-raddedig,fel un o raddau ma yr ysgol mewn cyfieithu neu gwrs tar。 new maid e y y de de u u he he he he he he he y y y y y y y y y y y y y y y y y y y me me me me me me me me me y y y y y y y y y y y y y y y y y y u mae'r gyrfaoedd eraill sydd ar gael yn cynnwys swyddi fel cyfieithwyr,cynorthwywyr iaith,cynorthwywyr allgludo a phrawf-ddarllenwyr。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

astudio yn gymraeg

mae hyd at 33%o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y gymraeg。 cysylltwch比利时德比恩维特博士贝拉赫。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais