""
ewch i'r prif gynnwys

eidaleg AC economeg(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

mae astudio economeg yn eich darparu gyda hyfforddiant trylwyr a fydd yn sylfaen defnyddiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Two students speaking to eACh other

trosolwg y cwrs

ein nod yn yr ysgol ieithoedd modern ac ysgol busnes caerdydd yw addysgu ein myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 drwy gyfuno eidaleg ac economeg,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy sy'n fuddiol i fyd gwaith,gan roi mantais gystadleuol i chi a'ch gwneud yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang,AC agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.     

mae'r radd pedair blynedd mewn eidaleg ac economeg yn cyfuno prif elfennau(modiwlau ac addysgu)economeg ag astudio eidaleg a diwylliant yr eidal。 bydd y rhaglen yn rhoi sylfaen cadarn i chi o ran theori,cysyniadau,egwyddorion a thechnegau ym meysydd creiddiol y pwnc:mACro-economeg,micro-economeg a dadansoddi meintiol。 Amcan hyn yw rhoi gwybod i chi sut y mae economi'r deyrnas unedig yn gweithio,a'r gallu i ddefnyddio'r wybodaeth honno mewn gwahanol gyd-destunau。 mae hefyd yn ceisio darparu lefel uchel o gymhwysedd mewn eidaleg a gwybodaeth am economi'r eidal。

byddwn yn cyflwyno ehangder a dyfnder dadansoddiad economaidd i chi ac yn cynnig cyfle i chi gaffael gwybodaeth AChnegau ar nifer o feysydd arbenigol。 mae astudio economeg yn darparu hyfforddiant trylwyr a fod yn sylfaen ddefnyddiol ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol。

drwy astudio eidaleg ac economeg,mae'r rhaglen yn annog amrywiaeth o sgiliau craidd sgiliau maes-benodol sy'n drosglwyddadwy ac a fydd o werth i chi mewn addysg yn y dyfodol AC yn eich gyrfa ddilynol。 

我是一个不受欢迎的人,也就是说,我喜欢fnfadu iyith yn dod yn fwyfwy atyniadol i gyflogwyr。 bydd astudio economeg gydag eidaleg yn eich helpu i baratoi ar gyfer gyrfa mewn economeg,gan ddarparu gwybodaeth gadarn i chi am ddamcaniaethau,cysyniadau,egwyddorion a thechnegau'r ddisgyblaeth。 bydd y rhaglen hefyd yn rhoi mantais ychwanegol i chi drwy gaffael iaith。

mae pob ysgol sy'ngysylltiedigâchyflwyno'rradd yn cynnig cwrs heriol o fodiwlau,sydd wedi'i hategu gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a'r myfyrwyr。

mae'r flwyddyn gyntaf yn darparu'r economeg a'r modiwlau cysylltiedig hanfodol sy'n sail i radd mewn economeg,ynghydâmodiwlaumewneidaleg a diwylliant yr eidal。

mae'r ail flwyddyn yn datblygu'r sylfaen hon,gan roi pwysoliad cyfartal i economeg a phynciau eidalaidd。 byddwch yn parhau i ganolbwyntio ar fodiwlau craidd mewn economeg,tra bydd yr elfen iaith eidaleg yn canolbwyntio ar eich sgiliau cyfathrebu。 yn eich ail flwyddyn yn astudio economeg byddwch yn astudio modiwlau gorfodol mewn micro-economeg a mACro-economeg。 byddwch yn dewis eich 20 credyd sy'n weddill o blith rhestr o'r modiwlau eidaleg dewisol。

treulir eich trydedd flwyddyn yn ffrainc yn astudio modiwlau sy'ngyfwerthâ1o o gredydau mewn amrywiaeth o bynciau cyfrifyddu,busnes AC economeg yn eidaleg。

mae'r eidal yn wlad bwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,AC yn enwog am ddwylliant cyfoethog a soffistigedig。 eidaleg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol yr undeb ewropeaidd a'r cenhedloedd unedig。 

yn y bedwaredd flwyddyn,byddwch yn astudio ar gyfer 60 o gredydau mewn modiwlau dewisol sy'n gysylltiedig ag economeg,ynghydâ30o gredydau mewn eidaleg a 30 o gredydau mewn modiwlau dewisol eidaleg。

yn gyffredinol,mae'r radd mewn eidaleg AC economeg yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn economeg neu fusnes rhyngwladol gyda'r gallu i weithio trwy gyfrwng yr eidaleg ynogystalâthersaesneg。

nodweddion nodedig

 • 由母语人士提供的高质量语言教学,将混合学习和数字技术嵌入教学和评估中,旨在为未来的学习提供支持。
 • 一个充满活力的课外活动计划,以支持您的语言学习和沉浸在意大利文化中。
 • 一个具有明确学习的课程,借鉴最新研究并提供对意大利文化的透彻理解。
 • 结构化技能课程,从一开始就将学术,可转移和就业技能融入学习中。
 • 采取信贷工作安置的选择。
 • 有机会在意大利或意大利语国家学习或工作第三年。
 • 通过所有三年的学习,专注于经济分析的机会,从而在该学科中积累相当多的知识和技能。
 • 接触经济理论的最新发展所带来的智力挑战。
 • 发展大量的定量和实证研究技能。
 • 有可能进入政府经济服务和主要经济咨询公司的职业生涯。
côudcasrl31
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arfer现代语言学校通常有185个名额
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfer现代语言学校通常会收到600份申请
 1. ysgol busnes caerdydd

  adeilad aberconwy

  罗德法柱

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

cysylltu

gofyn cwestiwn

gofynion mynediad

abb - bbb。 ni fydd angen i chi ennill y graddau hyn mewn unrhyw bynciau penodol,ondd gan ymgeiswyr sydd wedi ennill b mewn eidaleg fynediad at llwybrau uwch i ieithoedd。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddm - dmm ym mhynciau gwyddorau cymdeithasol,dyniaethau,celfyddydau a phynciau gwyddonol。

 bagloriaeth ryngwladol 32-30 neu 665-655 mewn 3 phwnc lefel uwch

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol busnes caerdydd AC ysgol ieithoedd现代.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau mathemateg radd b neu 6 a cymhwyster tgau saesneg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。  

dewis

考虑到您对学位的兴趣和适合度,每个考生的个人资料被视为完整的图片,如您的个人陈述和裁判报告所示,以及已达到和预测的成绩。您还将评估您提出论证的能力,求知欲的证据以及您对学习的热情和承诺。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

许多学生选择投资推荐的核心教科书和完整的双语词典和参考语法的个人副本。虽然图书馆提供了大多数课程资料的副本,但许多学生选择获取集文本的个人副本。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba eidaleg ac economeg yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael lefel uchel o gymwyseddau iaith AC economaidd dros flynyddoedd olynol,ynghydâsgiliaui fod yn feddyliwr annibynnol a beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob blwyddyn o'r rhaglen byddwch yn astudio 120 o gredydau,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 o gredydau mewn economeg 60 o gredydau mewn eidaleg。 treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor yn yr eidal neu mewn gwlad arall lle siaredir eidaleg。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

在第一年,您将获得60学分的核心经济学模块和一个必修的意大利语40学分和20学分翻译模块,为您的学位课程的未来三年提供坚实的基础。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
在经济和商业中应用统计数据和数学bs150120 credydau
个体经济学bs155120 credydau
宏观经济学bs165220 credydau
在跨国背景下介绍意大利研究ml817920 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级意大利语(第1年)ml818840 credydau
初学者意大利语第1年ml818940 credydau

blwyddyn dau

在第二年,你需要学习120学分的单元。第二年从第一年开始,为商业和意大利学科提供相同的60学分。您将继续关注微观经济学和宏观经济学中的强制性经济学模块,同时该语言侧重于您在意大利语中的沟通技巧,为在国外度过的第三年提供理想的准备。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
前初学者语言第2年意大利语ml828030 credydau
前高级语言第2年意大利语ml828130 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
英国经济bs254720 credydau
货币银行和金融bs255120 credydau
欧盟经济学bs255820 credydau
管理经济学bs256020 credydau
介绍性计量经济学bs257020 credydau
二十世纪的国家,商业和英国经济bs257220 credydau

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

你的第三年是在意大利或其他意大利语国家度过的。这一年将使您能够提高您的语言技能,加深您对意大利文化的理解,并培养您的独立性,足智多谋和适应力。

您的选择包括在我们的一所合作大学学习,通过英国议会计划在学校担任英语助理,或为意大利组织或公司工作。无论您选择什么,国外的一年都是您提高对语言理解,沉浸在另一种文化,获得ag8学习或工作经验的绝佳机会。

如果您选择学习选项,我们已经建立了交流计划,为在威尼斯,维罗纳,米兰,帕维亚,帕尔马,费拉拉,佛罗伦萨,比萨和卡塔尼亚等城市的机构提供学习机会。

由英国议会管理的计划中的助教安置可以带您到一个主要城市或一个小的乡村小镇。这个选项提供第一手的教学经验,并允许你赚取足够的工资,虽然你只是兼职工作。在您的安置开始之前,英国议会在目的地国家提供培训周末。此外,您被分配到的学校也应该指导您担任教师的角色,并帮助您找到居住的地方。

第三种选择包括在意大利语世界中与组织或公司的工作实习。可以通过您可能拥有的个人联系或直接与组织联系来做出必要的安排。为了确保您的工作实习能够为您提供充足的会说意大利语并为您提供有益经验的机会,此类安排需要学校事先批准。

任何在欧洲进行学习安排或实习/工作安排的学生目前都有资格申请erasmus补助金。

在国外学习或工作是为你的最后一年做好准备,并为你提供一种自信和成熟的水平,这已经证明在雇主中很受欢迎。

blwyddyn pedwar

当我们在你的最后一年欢迎你回到卡迪夫时,你将获得60学分的可选经济学模块。还提供意大利语强制性30学分模块,以及意大利语30学分可选模块。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高水平的意大利语能力ml836630 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
商业应用bs354720 credydau
计量经济学bs355120 credydau
金融经济学bs355420 credydau
ag8金融bs355520 credydau
ag8经济史bs355620 credydau
劳动经济学bs355820 credydau
现代企业bs356120 credydau
宏观经济分析bs356520 credydau
微观经济分析bs356620 credydau
ag8贸易bs356820 credydau
应用宏观经济学和金融学bs357020 credydau
银行经济学bs357120 credydau
工业经济学bs357220 credydau
理论与实践中的经济统计bs357820 credydau
发展经济学bs359520 credydau
Culture, Political Protest & Dissent in the 1960sml136030 credydau
欧洲电影:思考虚构的真实ml136230 credydau
学生教学模块ml136330 credydau
最后一年论文 - 意大利语(意大利语)ml836230 credydau
最后一年论文 - 意大利语(英语/威尔士语)ml836330 credydau
意大利妇女的写作ml836430 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

caiff ein dulliau addysgu eu llywio'n helaeth gan ymchwil ac maen nhw'n cyfuno manylrwydd academaidd gyda pherthnasedd ymarferol。 tra bo ein staff,a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol,yn cynnwys ACademyddion sydd ar flaen y gad o ran gwybodaeth o fewn eu maes。 mant yn dodâ€gwersi y maent wedi'u dysgu o'u hymchwil diweddaraf i'r ystafell ddos​​barth,gan eich galluogi i feddwl yn feirniadol am fusnes a chynnig enghreifftiau a senarios go aawn a chyfoes。

byddwn yn darparu eich adnoddau addysgu a dysgu,AC yn ymateb i'ch anghenion a'ch safbwyntiau。 o'ch rhan chi,bydd gofyn i chi wneud y gwaith angenrheidiol yn ystod a thu allan i'r sesiynau addysgu ffurfiol,gwneud defnydd da o'r cyfleusterau a ddarperir。

byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd,sesiynau tiwtorial a seminarau yn bennaf,er y bydd eich modiwlau eidaleg hefyd yn cynnig cyfle iymunoâgweithdaia dosbarthiadau iaith。 mae'r rhan fwyaf o fodiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd ac addysgu mewn grwpiau bACh(dosbarthiadau,seminarau,gweithdai neu sesiynau tiwtorial)。 

mewn tiwtorialau a seminarau byddwch yn cael y cyfle i drafodthemâuneuBynciau penodol,i atgyfnerthu eich gwaith dysgu unigol a chael adborth arno ac i feithrin sgiliau cyflwyno llafar。 caiff eich sgiliau cyfathrebu eu datblygu mewn tiwtorialau,lle byddwch yn gwneud cyfraniadau unigol atastudiaethaugrŵp,er enghraifft,drwy astudiaeth AChos benodoli'rgrŵp。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。 mae seminarau'n rhoi cyfle i chi ymchwilio i'r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。 byddwch hefyd yn gwella eich sgiliau gweithiomewntîm。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth AC yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,AC mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

 

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

27%

astudio annibynnol dan arweiniad

73%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

空值%

astudio annibynnol dan arweiniad

空值%

lleoliadau ments

空值%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

空值%

astudio annibynnol dan arweiniad

空值%

lleoliadau ments

空值%

blwyddyn 4

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

26%

astudio annibynnol dan arweiniad

74%

lleoliadau ments

0%

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba eidaleg ac economeg yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr y rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad ACademaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor AC adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellACh 。 gall eich tiwtor personol hefyd eich cyfeirio chi at gymorth priodol os ydych chi'n cael trafferth。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

drwy wefan dysgu canolog,byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。   

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,y ganolfan datblygu sgiliau ACademaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

sut caff fy asesu?

mae adborth ac asesu yn feysydd blaenoriaeth yn y rhaglen hon,gydag arweinydd asesu ac adborth penodol yn gyfrifol am sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau。 yn yr ysgol ieithoedd modern ac ysgol busnes caerdydd,mae'r asesu'n canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。 mae'r rhaglen yn cynnig amrywiaeth o fformatau asesu traddodiadol(fel traethodau,profion dosbarth,arholiadau a thraethodau hir)ynogystalâdulliaumwy arloesol o asesu,(fel blogiau fideo,cymryd rhan mewn sioeau radio,prosiectau fideo sain,cyfweliadau, portffolios,ac ati)。 mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)AC asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau ym mlwyddyn 1,cewch gymorth i ddeall sut y mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut y bydd eich gwaith yn cael ei farcio a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

78%

arholiadau ymarferol

3%

gwaith cwrs

18%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

空值%

arholiadau ymarferol

空值%

gwaith cwrs

空值%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

空值%

arholiadau ymarferol

空值%

gwaith cwrs

空值%

blwyddyn 4

arholiadau ysgrifenedig

68%

arholiadau ymarferol

5%

gwaith cwrs

27%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。
 • dealltwriaeth gadarn o sylfeini a datblygiadau damcaniaeth economaidd。
 • bod yngyfarwyddâphriffoyhaua ffynonellau data economaidd sutycântuudefnyddio mewn dadansoddiad economaidd。
 • dealltwriaeth o'r dadleuon polisi economaidd cyfredol allweddol a phroblemau economaidd cyfoes。
 • gwerthfawrogiad o'r cyfraniad y gall dadansoddiad economaidd ei wneud at ddeall amrywiaeth o broblemau economaidd penodol。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • sgiliau ieithyddol uwch,ynogystalâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes yr eidal a gwledydd lle siaredir eidaleg。
 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn saesneg ac eidaleg,hynny yn ysgrifenedig AC ar lafar。
 • y gallu i egluro,trin,cymhwyso a gwerthuso modelau economaidd penodol yn feirniadol
 • y gallu i weithio gyda data economaidd a ddefnyddir mewn dadansoddiad economaidd。
 • sgiliau deall a defnyddio canfyddiadau empirig o lenyddiaeth economaidd。
 • sgiliau cynnal ymchwil sylfaenol i broblemau economaidd。
 • gallu cymhwyso syniadau damcaniaethol i ddadansoddi problemau economaidd byd-eang,yn rhai cyfoes a / neu hanesyddol。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • defnyddio amrywiaeth o raglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwytnwch AC annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau。
 • y gallu i fodelu sefyllfaoedd gwneud penderfyniadau economaidd cymhleth er mwyn llunio fframweithiau dadansoddi sy'n hwyluso dealltwriaeth a datrys problemau'n effeithiol。
 • gallu cymhwyso rhesymeg ddiddwytho a dadansoddi rhesymegol er mwyn modelu materion economaidd。
 • sgiliau defnyddio mathemateg sylfaenol i daflu goleuni ar syniadau economaidd。

cymhwysedd mewn integreiddio data,gwybodaeth ffeithiol,dadansoddiad meintiol a gwaith empiraidd,mewn modd priodol。

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • y gallu i ddadansoddi testunau cymhleth。
 • dehongli a defnyddio data perthnasol。
 • arddangos sgiliau ymchwil ymarferol。
 • llunio eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • cyfrifoldeb dros eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori AC ymarfer)。
 • arddangos creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • arddangos sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。
 • dilyniant o lunio problem i ganfod ateb。 
 • dadl strwythuredig er mwyn dod i gasgliad ar sail set o dybiaethau。
 • cysyniadau macro-economeg a galluymgymrydâdidansoddiadmACro-economaidd sylfaenol o effeithiau ehangu ariannol,er enghraifft。
 • meistrolaeth ar dechnegau diagramatig AC algebraidd。
 • y gallu i gynnal dadansoddiadau diagramatig mathemategol o faterion mACro-economaidd。
 • sgiliau dadansoddi,cyfathrebu a dysgu drwy waith dosbarth AC ymarferion ar y we。
 • defnyddio sgiliau rhifedd,datrys problemau a tg。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

现代语言学校

在2015/16学年,94%的可供工作的学校毕业生表示他们在毕业后的六个月内就业和/或继续学习。

许多毕业生在海外享受这么多的时间,以至于他们抽出时间去旅行,或者在毕业时去国外寻找工作。

那些选择留在英国的人,很多人都在攻读研究生课程,例如学校的研究生教育学位或者学位课程。其他人在完成学业后立即开始工作,我们的毕业生继续在ag8外交,公务员,教学,商业和新闻事业中获得出色的职业生涯。其他就业选择包括翻译,语言助理,出口助理和校对员等角色。

加的夫商学院

在2015/16学年,92%的可供工作的学校毕业生表示他们在毕业后的六个月内就业和/或继续学习。

经济学是一门智力刺激的学科,经济学毕业生的技能往往受到公共和私营部门雇主的需求。一些经济学毕业生在完成学位,研究生课程或进一步培训课程后需要接受一段时间的额外培训,这将使他们能够转换到另一个职业,如会计或法律。无论你从事什么职业,你在经济学学位(解决问题的能力,定量技巧,分析技能等)中获得的技能,无疑都会受到雇主的欢迎。

除了大学的职业服务,我们还投资了我们自己的专业职业中心,以帮助学生找到实习机会,工作机会和获得商业行业特定的建议和指导。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

mae gan ysgol busnes caerdydd reolwr lleoliadau penodol sy'n cynnig cyngor ar leoliadau gwaith,interniaethau,profiad gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich cv AC ehangu eich gorwelion。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标聊天

gofyn cwestiwn

图标笔

sut i wneud cais