""
ewch i'r prif gynnwys

hanes AC eidaleg(ba)


mae myfyrwyr sy'n astudio gradd ba yn hanes AC eidaleg(cydanrhydedd),yn cael y cyfle i astudio a deall digwyddiadau hanesyddol allweddol wrth datblygu eu sgiliau iaith eidaleg。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Ancient History

trosolwg y cwrs

nod yr ysgol ieithoedd modern a'r ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd yw datblygu ac addysgu eu myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 drwy gyfuno eidaleg a hanes,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy sy'n fuddiol i fyd gwaith ac astudiaethau pellach,gan roi mantais gystadleuol i chi a'ch gwneud yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang,AC agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa

mae ein rhaglenni hanes yn rhoi cipolwg i chi ar brosesau newid o'r byd hynafol i'r cyfnod modern。 efallai byddwch yn astudio hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd,gan gynnwys india,tsieina,yr eidal,rwsia,prydain a chymru。

byddwch yn dysgu i feddwl yn annibynnol,asesu cryfderau a gwendidau corff o dystiolaeth hanesyddol dros eich hun,ac yn cyflwyno eich canfyddiadau yn glir。 bydd ein staff Academaidd cyfeillgar wrth law i'ch arwain ac i ddarparu adborth llawn AC adeiladol drwy gydol eich astudiaethau。

mae'r eidal yn wlad bwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,ac yn enwog am ddwylliant cyfoethog a soffistigedig。 eidaleg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned ewropeaidd,AC mae'n 

iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd。

ynogystalâdsblygusgiliau lefel uchel o ran eidaleg,cewch gyfle i ddatblygu dealltwriaeth ryngddiwylliannol drylwyr sy'n cwmpasu gwybodaeth benodol am ddwylliant yr almaen。 byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel o ran cyfathrebu a meddwl yn feirniadol,ac yn meithrin gwytnwch AC annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。

rydym yn cynnig eidaleg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr。 yn ystod eich blwyddyn gyntaf,yn ogystal?gwersi iaith,nod y cyflwyniad i hanes a diwylliant yr eidal fydd rhoi sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs。

bydd eich dealltwriaeth o'r iaith yn cael ei datblygu a'i mireinio ymhellACh yn ystod eich blwyddyn dramor,pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad lle siaredir eidaleg。 

yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir,a fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyferastudiaethôl-raddedig。 

mae'n bwysig cofio nad astudio'r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae'n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad,a'n nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol AC ysgogol。 

fel myfyriwr cyd-anrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau ategol sy'n aml yn cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil ddiweddar。 arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar hanes,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yr eidal。   

nodweddion nodedig

mae nodweddion unigryw'r cwrs yn cynnwys:

 • modiwlau craidd sy'n gwarantu sylfaen gadarn i bawb,ond wedynyancaniatáuichi,gyda chyngor gan eich tiwtor personol,i naddu rhaglen a fydd fwyaf addas ar gyfer eich diddordebau a'ch dyheadau gyrfaol
 • llwybr at y radd hon i ddechreuwyr nad oes ganddyn nhw eidaleg safon uwch
 • treulio blwyddyn yn astudio neu'n gweithio yn yr yidal yidal
côudcasrv31
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arfer320 o leoedd sydd ar gael fel arfer yn yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae'r ysgol fel arfer yn derbyn tua 1,800 o geisiadau。
 1. yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

gofynion mynediad

ABB-BBB。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

graddau ddm-dmm mewn pynciau dyniaethau,gwyddorau cymdeithasol,gwyddoniaeth gymhwysol neu gyfrifiadura。 unrhyw bwnc btec arall os caiff eigyfunoâsafonuwch,ni dderbynnir astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。

cyflawni diploma'r fagloriaeth ryngwladol gyda 665 mewn 3 phwnc lefel uwch

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol ieithoedd现代 AC ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

ni fydd angen unrhyw提供penodol。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba mewn hanes AC eidaleg yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael cymwyseddau iaith a hanes ar lefel uchel i fod yn feddyliwr annibynnol beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob blwyddyn o'r rhaglen byddwch yn astudio 120 o gredydau,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 o gredydau mewn hanes 60 o gredydau mewn eidaleg。 treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor yn yr eidal neu mewn gwlad arall lle siaredir eidaleg。 

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

mae blwyddyn un yn flwyddyn sylfaen i roi i chi'r sgiliau ar gyfer astudiaethau uwch ac yn rhoi trosolwg i chi o ddau bwnc i lywio eich dewisiadau'n dwedweddarACh。 byddwch yn cymryd 120 o gredydau gyda'i gilydd,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 credyd mewn hanes a 60 credyd mewn eidaleg。

mae'r holl fyfyrwyr hanes blwyddyn gyntaf yn cymryd'ymarfer hanes'sy'n eich cyflwyno i fframweithiau gwahanol sy'n sail i ymchwil hanesyddol a'r nifer o ffyrdd o ysgrifennu hanes,tra'n darparu hyfforddiant yn y sgiliau angenrheidiol i arfer hanes ar lefel israddedig。 addysgir y modiwl drwy amrywiaeth o astudiaethau achos o wahanol gyfnodau,o ysgrifau am fywyd canoloesol hyd at yr almaen dan arweinyddiaethynatsïaidACyna hanes o fewn y cyfryngau heddiw。

ym mlwyddyn un eidaleg byddwch yn adeiladu ar sgiliau ieithyddol craidd AC yn cael eich cyflwyno i ddiwylliant,llenyddiaeth,gwareiddiad a gwleidyddiaeth yr eidal。 mae dau lwybr ar gael:llwybr uwch i fyfyrwyrsyddâlefela neu gymhwysedd cyfatebol mewn eidaleg a llwybr i ddechreuwyr i fyfyrwyrsyddâgwybodaethgyfyngedig neu ddim gwybodaeth o gwbl am yr eidaleg。

mae blwyddyn gyntaf y rhaglen hon yn rhoi sylfaen drylwyr yng ngramadeg yr iaith i'r myfyrwyr hynny ar lwybr y dechreuwyr,AC yn datblygu sgiliau ieithyddol i fyfyrwyrôlsafonuwch ar y llwybr uwch。

我ddarparu sylfaen ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol,byddwch hefyd yn astudio modiwlau penodol ar hanes a diwylliant yr eidal fodern ynogystalâgwleidyddiaeth,economeg a'r gymdeithas yn yr yr yidal。

blwyddyn dau

ym mlwyddyn dau fe fyddwch chi unwaith eto'n astudio 60 credyd hanes a 60 credyd eidaleg。

o ran eidaleg byddwch yn cael hyfforddiant penodol i chi ar ddadansoddi cysyniadau,damcaniaethau a dulliau yn feirniadol。 mae elfennau iaith blwyddyn dau eidaleg yn canolbwyntio ar baratoi ar gyfer y flwyddyn dramor。 mae hyn yn cael ei ategu gan amrywiaeth o fodiwlau dewisol,er mwyn cydweddu?pynciau sy'nymwneudâ€eidal yn benodol。 bydd y rhain fel arfer yn cynnwys modiwlau ar ffilm,llenyddiaeth gymharol a hanes diwylliannol,ynogystalâtheoriAC ymarfer cyfieithu。

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

treulir blwyddyn tri yn yr eidal。 mae eich dewisiadau yn cynnwys astudio yn un o'n prifysgolion partner,gan weithio fel cynorthwyydd saesneg mewn ysgol drwy gynllun y cyngor prydeinig,neu weithio i sefydliad neu gwmni eidalaidd。 waeth beth fyddwch chi'n ei ddewis,mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,a chael astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。

os byddwch yn mynd am y dewis astudio,rydyn ni wedi sefydlu cysylltiadauACademaiddâphrifysgolionym milan,pavia,parma,pisa,ferona,trento,fenis,fflorens a catania。

gall lleoliadau ar gyfer cynorthwywyr addysgu ar gynllun sy'n cael ei redeg gan y cyngor prydeinigfyndâchinaill ai i ddinas fawr neu i dref wledig fechan。 mae'r dewis hwn yn cynnig profiad addysgu uniongyrchol AC yn eich galluogi chi i ennill digon o gyflog i fyw arno,er eich bod chi ddim ond yn gweithio'n rhan-amser。 cyn cychwyn ar eich lleoliad,mae'r cyngor prydeinig yn cynnig penwythnos hyfforddi yn y wlad gyrchfan。 yn ogystal,dylai'r ysgol rydych chi wedi cael eich neilltuo ar ei chyfer gynnig arweiniad i chi hefyd yneichrôlfelero a'ch helpu i ddod o hyd i le i fyw。

mae'r trydydd dewis yn cynnwys lleoliad gwaith gyda sefydliad neu gwmni yn y byd sy'n siarad eidaleg。 gellir gwneud y trefniadau angenrheidiol drwy gysylltiadau personol sydd gennych chi neu drwy fynd at sefydliadau yn uniongyrchol。 er mwyn sicrhau bod eich lleoliad gwaith yn rhoi digon o gyfle i chi siarad eidaleg AC yn rhoi profiad buddiol i chi,bydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr ysgol ar gyfer trefniadau o'r fath。

mae unrhyw fyfyriwr sy'nymgymrydâleleadadstudioneu leoliad hyfforddeiaeth / gwaith yn ewrop yn gymwys i wneud cais am grant erasmus。

mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,chael astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei gael ar bethau。

mae myfyrwyr y flwyddyn derfynol fel arfer yn barod iawn i helpu gyda'n sesiynau briffio blwyddyn dramor sy'n cael eu cynnal yn rheolaidd,AC maen nhw wedi cyfrannu at ein'modiwl blwyddyn dramor'helaeth ar dysgu canolog sy'n rhoi cyngor wedi ei ganolbwyntio ar fyfyrwyr drwy gydol eich blwyddyn dramor。

mae astudio neu weithio dramor yn baratoad rhagorol ar gyfer eich blwyddyn olaf,ac yn rhoi lefel o hunanhyder AC aeddfedrwydd sydd wedi bod yn boblogaidd gyda chyflogwyr。

blwyddyn pedwar

yn eich blwyddyn derfynol,fe fyddwch chi'n astudio 60 credyd mewn eidaleg a 60 credyd hanes。

nid ydyn ni'n gwahaniaethu mwyach rhwng dechreuwyr a myfyrwyr eidaleg uwch yn y flwyddyn derfynol,add pob myfyriwr eidaleg yn astudio'r un modiwlau iaith。 byddwch yn mireinio eich sgiliau ieithyddol o mynegiant a chyfieithu,AC yn arbenigo yn y meysydd sydd o ddiddordeb i chi drwy ddewis modiwlau arbenigol。

mae'n bosibl yr hoffech astudio traethawd hir yn un o bynciau eich gradd。 mae ein modiwl traethawd hir yn rhoi'r dewis i chi ysgrifennu traethawd hir ac ymgysylltu'nddyfnAChâmaesy testun a ddewisir,yn ogystal ag ymestyn eich sgiliau ymchwil a dadansoddi。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高水平的意大利语能力ml836630 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
论文hs180130 credydau
盎格鲁撒克逊人的世界,c.500-c.1087hs180330 credydau
性和中世纪欧洲的社会秩序hs180430 credydau
军令,1100-1320hs180530 credydau
王权:形象与权力,c.1000-1399hs181330 credydau
早期现代英国和爱尔兰的偏执者,反叛者和女巫hs182830 credydau
从俾斯麦到戈培尔:传记与现代德国历史,1870-1945hs182930 credydau
1933年至1945年德国在欧洲的新订单hs183230 credydau
1911 - 1945年共和国中国的冲突,胁迫和群众动员hs183830 credydau
法西斯的法西斯主义和反法西斯主义hs184830 credydau
种族,性别和帝国:英国和印度,1765-1929hs185530 credydau
威尔士,英国改革运动和1789年的法国革命hs185630 credydau
陌生的一瞥:从1860年到战后时代的日本旅行者hs185830 credydau
1880年至1818年英国的社会主义,社会和政治hs186030 credydau
阶级,抗议和政治:南威尔士,1918-39hs186830 credydau
早期现代英国的健康和医学hs187530 credydau
战争苏联俄罗斯的暴力和意识形态hs188330 credydau
捷克斯洛伐克:中欧的观点hs188430 credydau
从hernando de soto到七年的战争:美国本土历史上的住宿,暴力和网络hs188930 credydau
危险的城市?城市社会与文化,1800-1914hs189630 credydau
战争与和平中的艺术:英国的文化与政治,c.1930-1960hs189730 credydau
Culture, Political Protest & Dissent in the 1960sml136030 credydau
欧洲电影:思考虚构的真实ml136230 credydau
学生教学模块ml136330 credydau
最后一年论文 - 意大利语(意大利语)ml836230 credydau
最后一年论文 - 意大利语(英语/威尔士语)ml836330 credydau
意大利妇女的写作ml836430 credydau
对犹太人的战争:反犹太主义,大屠杀和犹太经历rt030830 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,AC yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr AC arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 g f f f g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth AC yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,AC mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。  

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba mewn hanes ac eidaleg yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad ACademaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddan nhw ar gael igyfarfodâmyfyrwyri gynnig cyngor AC adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer(un o bob ysgol),fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau。 bydd eich tiwtor personol hefyd yn eich annog i feddwl am y modd y gallwch adeiladu ar eich cyflawniadau a gwneud cynnydd pellACh。 gall eich tiwtor personol hefyd eich cyfeirio at gymorth priodol os ydych yn cael trafferth。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog(amgylchedd dysgu rhithwir y brifysgol),byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

maeeintîmgwasanaethauproffesiynol ar gyfer israddedigion yn rhoi cefnogaeth academaidd a chefnogaeth i fyfyrwyr ar yr holl raglenni。 lleolirytîmmewn'canolfanmyfyrwyr'bwrpasol yn yr ysgol ac maen nhw'n darparu gwybodaeth ac arweiniad mewn ymateb i unrhyw ymholiadau a allai fod gennych。 hefyd,mae gennym swyddog gweinyddol ymroddedig cymorth i fyfyrwyr yn yr ysgol,sy'n gallu rhoi'r cyngor a'r arweiniad angenrheidiol i chi mewn amgylchedd cefnogol,gofalus a chyfrinAChol。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。  

mae gan yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd swyddog lleoliadau gwaith penodedig sydd yn eich cefnogi chi gyda chyfleoedd profiad gwaith yn ystod y tymor AC yn ystod y gwyliau。 

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,y ganolfan datblygu sgiliau ACademaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

这是一个有趣的人,他是一个有趣的人,他是一个有趣的人,他是一个非常友好的人,他是一个有趣的人。

byddwch yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadauarôlly cyfnod arholiadau a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunan asesu myfyrwyr sy'n cael ei fonitro。

 

sut caff fy asesu?

yn y ddwy ysgol,mae'r asesu'n canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。

rydym yn defnyddio fformatau asesu traddodiadol(fel traethodau,profion dosbarth,arholiadau,cyflwyniadau a thraethodau hir)ynogystalâdulliaumwy arloesol o asesu,(fel blogiau fideo,cymryd rhan mewn sioeau radio,prosiectau fideo sain,cyfweliadau,portffolios,ac ATI)。 mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)AC asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut y mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut y bydd eich gwaith yn cael ei farcio a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth 。

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

mae'r canlyniadau dysgu ar gyfer y rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i'ch astudiaeth ym mhrifysgol caerdydd。 byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych。

gellir gweld y deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon isod:

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。
 • y gallu i esbonio a chymhwyso cysyniadau fel cyfnodoli,hanes cenedlaethol a dulliau cymharol。
 • y gallu i ddod i gasgliadau am arferion hanesyddol drwy ddefnyddio astudiaethau AChos sy'nymwneudâmeysyddpenodol o ddadl hanesyddol。
 • y gallu i wneud cysylltiadau rhwng amrywiaeth o ddeunyddiau ffynhonnell wreiddiol gwahanol,a chysyniadau hanesyddiaeth damcaniaethol a drafodwyd。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • sgiliau ieithyddol uwch,ynogystalâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes yr eidal a gwledydd lle siaredir eidaleg。
 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn saesneg ac eidaleg,hynny yn ysgrifenedig AC ar lafar。
 • y gallu i nodi a dehongli amrywiaeth o ffynonellau gwreiddiol。
 • y gallu i lunio dadansoddiadau a dadleuon yn glir ac yn gryno,yn ysgrifenedig ac ar lafar,yn effeithiol,AC yna eu cyflwyno。
 • y gallu i nodi cryfderau,gwendidau a phroblemau,neu nodi dehongliadau hanesyddol / hanesiaeth amgen ohishisou allweddol。
 • y gallu i ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau i gychwyn ACymgymrydòdonaldansoddiadauo wybodaeth。
 • y gallu i feddwl yn feirniadol a herio rhagdybiaethau。
 • y gallu i lunio a chyfiawnhau dadleuon a chasgliadau a chyflwyno tystiolaeth ategol briodol。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • defnyddio amrywiaeth o raglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwytnwch AC annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • y gallu i nodi cryfderau,gwendidau,problemau a / neu nodweddion dehongliadau hanesyddol / hanesiaeth amgen。
 • y gallu i wahaniaethu rhwng hanes poblogaidd a hanes proffesiynol。
 • esbonio prosesau hanesyddol。
 • y gallu i egluro sgiliau dadansoddi hanesyddol。
 • gwybodaethamthisâueanga datblygiadau ystyriwyd yn ystod y cwrs drwy astudiaeth AChos o ddigwyddiad。
 • sgiliau rheoli amser a'r gallu i drefnu dulliau astudio a llwyth gwaith yn annibynnol。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • amlygu sgiliau wrth weithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • dadansoddi testunau cymhleth。
 • dehongli a defnyddio data perthnasol。
 • arddangos sgiliau ymchwil ymarferol。
 • llunio eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • arddangos sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori AC ymarfer)。
 • arddangos creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • arddangos sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • y gallu i nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

是的ysgol ieithoedd现代

yn 2015/16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn mwynhau eu blwyddyn dramor gymaint nes eu bod yn neilltuo amser i wneud rhagor o deithio,neu'n mynd dramorarôlgraddioyn y gobaith o gael swydd。 o'r rhai sy'n dewis aros yn y deyrnas unedig,mae llawer yn dechrau gweithio'n sytharôluuhastudiaethau。

mae dewisiadau cyflogaeth yn cynnwys rolau cyfieithwyr,cynorthwywyr iaith,cynorthwywyr allforio a darllenwyr proflenni,ac maent yn defnyddio'u hieithoedd wrth eu gwaith mewn sefydliadau megis bearmach ltd,y cyngor prydeinig,global response AC inter global。

yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd

yn 2015/16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

rydyn ni'n trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r gwasanaeth gyrfaoedd i helpu myfyrwyr i adnabod eu sgiliau a'u priodoleddau。 mae graddedigion hanes yn dod o hyd i waith mewn amrywiaeth eang o gyflogaeth broffesiynol gysylltiedig a heb fod yn gysylltiedig。 mae rhai yn dewis ymgymryd agastudiaethôl-raddedig yng nghaerdydd neu yn rhywle arall,rhai wedi dod yn haneswyr rhyngwladol honedig。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

mae ysgolion yn cynnig cyfleoedd lleoliadau gwaith am gredydau。

astudio yn gymraeg

mae hyd 28%or cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y gymraeg。 cysylltwch比利时德比恩维特博士贝拉赫。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais