""
ewch i'r prif gynnwys

almaeneg a sbaeneg(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

mae'r cwrs gradd cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i gyfuno astudio cwrs poblogaidd ieithoedd ewropeaidd o almaeneg a sbaeneg。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Two students speaking to each other

trosolwg y cwrs

ein nod yn yr ysgol ieithoedd modern yw datblygu ac addysgu ein myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 ynogystalâdsblygusgiliau iaith lefel uchel,mae ein rhaglen ba almaeneg a sbaeneg yn eich galluogi i gael dealltwriaeth ryngddiwylliannol drylwyr sy'n cwmpasu gwybodaeth benodol am ddiwylliannau'r almaen a sbaen。 byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu lefel uchel a sgiliau meddwl yn feirniadol,ac yn meithrin gwytnwch ac annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。

mae'r almaen a'r byd hisbaenaidd yn chwaraewyr pwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,ac yn enwog am ddiwylliannau cyfoethog soffistigedig。 mae almaeneg a sbaeneg yn ddwy o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned ewropeaidd,ac maent yn ieithoedd diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd。 drwy astudio almaeneg ARý何秀兰âsbaeneg,byddwch炔meithrin amrywiaethösgiliau一个gwybodaeth drosglwyddadwy sy'n fuddiol我FYD gwaith,甘ROI mantais gystadleuol我智a'ch gwneud炔ddeniadol mewn gweithlu cynyddol FYD-eang,AC AGOR drysau我amrywiaeth o yrfaoedd。

rydym yn cynnig almaeneg a sbaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr,fel ei gilydd。 o a caffael iaith,bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu,llafar a gwrando drwy amrywiaeth o weithgareddau dysgu a deunyddiau clyweledol。 yn ystod eich blwyddyn gyntaf,ynogystalâchchgwersi iaith,bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant yr almaen a sbaen yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs。

bydd eich dealltwriaeth o'r iaith yn cael ei datblygu a'i mireinio ymhellach yn ystod eich blwyddyn dramor,pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad almaeneg ei hiaith a gwlad sbaeneg ei hiaith。 

yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir,fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyferastudiaethôl-raddedig。 

mae'n bwysig cofio nad astudio'r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae'n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad,a'n nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol ac ysgogol。 

arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd mewn almaeneg a sbaeneg,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar hanes,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yr almaen a sbaen。  

nodweddion nodedig

 • addysgu iaith o safon uchel wedi ei ddarparu gan siaradwyr brodorol,gyda dysgu cyfunol a thechnolegau digidol yn rhan annatod o addysgu ac asesiadau a gynlluniwyd i fwydo dysgu yn y dyfodol
 • rhaglen fywiog o weithgareddau allgyrsiol i gefnogi eich gwaith dysgu iaith a throchi yn y diwylliant almaenig a sbaenaidd,gan gynnwys dosbarthiadau sgwrsio dewisol ychwanegol gyda myfyrwyr erasmus,digwyddiadau yng nghymdeithas y myfyrwyr almaeneg a sbaeneg,chydweithioâsydyddfaaddysg sbaen。
 • cwricwlwm gyda bwa dysgu clir,sy'n defnyddio'r ymchwil ddiweddaraf ac sy'n cynnig dealltwriaeth drylwyr o ddiwylliant almaenig a sbaenaidd。
 • rhaglen sgiliau wedi ei strwythuro,sy'n ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd,academaidd a throsglwyddadwy yn y gwaith dysgu o'r dechrau
 • y dewis o leoliad gwaith lle gellir ennill credydau
 • y cyfle i dreulio eich trydedd flwyddyn naill ai'n astudio neu'n gweithio mewn gwlad sy'n gweithredu'n bennaf drwy gyfrwng yr almaeneg neu'r sbaeneg。
 • amrywiaeth cyffrous o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau ffurfiol i ymgysylltu ag ysgolion lleol a chymunedau yn hyrwyddo dysgu iaith a datblygu eich sgiliau a'ch proffil。
côudcasRR24
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn

gofynion mynediad

abb - bbb。持有相关语言a-level的b的申请人可以使用语言高级途径请注意,一般研究将不被接受。

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddm - dmm在社会科学,人文科学,艺术和科学科目。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol ieithoedd现代.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

您将需要c级或4级gcse英语或威尔士语。或者,igcse英语第一语言或英语第二语言将被考虑在c级。   

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

mae llawer o fyfyrwyr yn dewis buddsoddimewncopïaupersonolo'r geiriaduron dwyieithog heb eu cwtogi a'r cyfeirlyfrau gramadeg。 erbodcopïauo'rrhan fwyaf o'r deunyddiau cwrs ar gael yn y llyfrgell,mae llawer o fyfyrwyr yn dewis cael copi personol o'r testunau gosod。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba almaeneg a sbaeneg yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael cymwyseddau sgiliau iaith lefel uchel dros flynyddoedd olynol i fod yn feddyliwr annibynnol beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob un o flynyddoedd y rhaglen byddwch yn astudio ar gyfer 120 o gredydau。 byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor - un semyter yn yr almaen neu wlad arall lle siaredir almaeneg,a'r sertter arall yn sbaen neu wlad arall lle siaredir sbaeneg。

 

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

byddwch yn cyfunoalmaenegâsbaeneg,gan eich galluogi i brofi mwy nag un maes astudio。

YM mlwyddyn联合国,rydym YN cynnal DAU lwybr我fyfyrwyr:llwybr uwch我fyfyrwyr syddâchymhwyster safon uwch NEU gymhwysedd cyfatebol mewn almaeneg一个sbaeneg,一个llwybr我ddechreuwyr AR gyfer myfyrwyr syddâgwybodaeth gyfyngedig NEU DDIM gwybodaethØgwbl上午almaeneg NEU sbaeneg。 mae blwyddyn gyntaf y rhaglen hon yn rhoi sylfaen drylwyr yng ngramadeg yr iaith i'r myfyrwyr hynny ar lwybr y dechreuwyr,ac yn datblygu sgiliau ieithyddol i fyfyrwyrôlsafonuwch ar y llwybr uwch。

byddwch hefyd yn astudio modiwl nad yw'n ymwneud ag iaith,sy'n cyflwyno datblygiad yr almaen a'r byd hisbaenaidd,ganarchwilioarwyddocâdhynnyi grwpiau gwahanol ar adegau gwahanol mewn hanes。 mae hefyd yn archwilio perthynas yr almaen a sbaen,by ald,gan eich galluogi iarchwiliorôlyralmaen a'r byd hisbaenaidd y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol。 bydd astudiaethau yn y meysydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth dda o ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol a'r gallu hynod werthfawr i gyfryngu rhwng diwylliannau。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
在全球范围内理解hispanidadml018720 credydau
跨国背景下的德国历史与文化ml718720 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级西班牙语第1年ml018840 credydau
初学者西班牙语第1年ml018940 credydau
高级德语第1年ml718840 credydau
初学者德语第1年ml718940 credydau

blwyddyn dau

mae elfennau iaith blwyddyn dau yn adeiladu ar y gwaith a wnaed yn y flwyddyn gyntaf,ac yn eich paratoi ar gyfer eich blwyddyn dramor。

ynogystalâ30o gredydau mewn almaeneg a sbaeneg,byddwch yn astudio 30 o gredydau yn edrych ar yr almaen a'r byd hisbaenaidd mewn cyd-destun trawswladol。 bydd hyn yn fodd o gyflwyno提供beirniadol,methodolegau a dulliau allweddol y gallwch eu defnyddio i astudio'r almaen a'r byd hisbaenaidd,gan edrych ar amrywiaeth o bynciau megis diwylliant,hanes a gwleidyddiaeth。 bydd gennych hefyd y dewis o astudio 30 o gredydau iaith busnes a chyfieithu arbenigol。

yu al allan i'ch astudiaethau ffurfiol,byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan yn ein cynllun mentora myfyrwyr,sydd wedi cael canmoliaeth uchel ac sy'n cael ei gefnogi gan lywodraeth cynulliad cymru。 mae disgyblion mewn ysgolion uwchradd dethol yn cael eu mentora gan ein myfyrwyr israddedig sydd wedi eu hyfforddi'n arbennig,ac sy'n mynd i'r ysgolion i fentora disgyblion mewn grwpiau bach o ddau neu dri dros gyfnod o bum wythnos。

gallwch hefyd ddewis cymryd rhan yn y cynllun llysgenhadon iaith i fyfyrwyr,sy'n gweithredu fel eiriolwyr ar gyfer dysgu ieithoedd。 yy dilyn hyfforddiant penodol,fel llysgennad mae'n bosibl y cewch gyfle i siarad yn gyhoeddus mewn digwyddiadau,gan rannu eich profiad personol o ddysgu ieithoedd。 gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau,megis sesiynau blasu iaith,cyflwyno a hyrwyddo'r flwyddyn dramor,cefnogi diwrnodau a digwyddiadau iaith mewn ysgolion,neu hybu ieithoedd modern mewn ffeiriau gyrfaoedd neu ddiwrnodau agored。

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

treulir eich trydedd flwyddyn yn yr almaen neu mewn gwlad arall lle siaredir almaeneg,ac yn sbaen neu mewn gwlad arall lle siaredir sbaeneg。 bydd y flwyddyn yn eich galluogi i feithrin eich sgiliau iaith,dyfnhau eich dealltwriaeth o ddiwylliant almaenig a hisbaenaidd,a datblygu eich annibyniaeth,eich dyfeisgarwch a'ch gwytnwch。

mae eich opsiynau ar gyfer y flwyddyn hon yn cynnwys astudio yn un o'n prifysgolion partner,gweithio fel cynorthwyydd saesneg mewn ysgol drwy gynllun y british council,neu weithio i sefydliad neu gwmni almaenig neu sbaenaidd。 ni waeth beth y byddwch yn ei ddewis,mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,chael profiad astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。

os byddwch yn dewis yr opsiwn astudio,rydym wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid sy'n darparu cyfleoedd i astudio mewn sefydliadau mewn dinasoedd tebyg i berlin,hamburg,münchen,köln,barcelona,valencia a sevilla。

gall lleoliadau ar gyfer cynorthwywyr addysgu ar gynllun sy'n cael ei redeg gan y british councilfyndâchinaill ai i ddinas fawr neu i dref wledig fechan。 mae'r dewis hwn yn cynnig profiad addysgu uniongyrchol ac yn eich galluogi chi i ennill digon o gyflog i fyw arno,er eich bod chi ddim ond yn gweithio'n rhan-amser。 cyn cychwyn ar eich lleoliad,mae'r英国议会yn cynnig penwythnos hyfforddi yn y wlad berthnasol。 yn ogystal,dylai'r ysgol rydych chi wedi cael eich neilltuo ar ei chyfer gynnig arweiniad i chi hefyd yneichrôlfelero a'ch helpu i ddod o hyd i le i fyw。

mae'r trydydd dewis yn cynnwys lleoliad gwaith gyda sefydliad neu gwmni yn y byd almaeneg neu sbaeneg ei iaith。 gellir gwneud y trefniadau angenrheidiol drwy gysylltiadau personol sydd gennych chi neu drwy fynd at sefydliadau yn uniongyrchol。 er mwyn sicrhau bod eich lleoliad gwaith yn rhoi digon o gyfle i chi siarad almaeneg a sbaeneg ac yn rhoi profiad buddiol i chi,bydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr ysgol ar gyfer trefniadau o'r fath。

mae unrhyw fyfyriwr sy'nymgymrydâleleadadstudioneu leoliad hyfforddeiaeth / gwaith yn ewrop yn gymwys ar hyn o bryd i wneud cais am grant erasmus。

mae astudio neu weithio dramor yn baratoad rhagorol ar gyfer eich blwyddyn olaf,ac yn rhoi lefel o hunanhyder ac aeddfedrwydd sydd wedi bod yn boblogaidd gyda chyflogwyr。

blwyddyn pedwar

pan fyddwn yn eich croesawuynôligaerdydd ar gyfer eich blwyddyn olaf,byddwch yn parhau i ddatblygu eich sgiliau iaith,gan astudio 30 o gredydau mewn almaeneg a 30 o gredydau mewn sbaeneg,yn ychwanegol at 60 o gredydau mewn modiwlau dewisol。 byddwch yn cael y cyfle i adeiladu ar y sylfaen eang o wybodaeth s sgiliau rydych chi wedi ei datblygu i astudio maes arbenigedd ymchwil yn yr ysgol,drwy'r modiwlau a addysgir a / neu draethawd estynedig。 cewch gyfle hefyd i gymryd rhan yn ein modiwl addysgu poblogaidd iawn,sy'n fodiwl achrededig lle byddwch yn adeiladu ar astudiaethau a gweithdai yn y brifysgol i ymgymrydâleleadadadysyyn un o'n hysgolion partner yn yr ardal。

mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,ac yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth ac yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,ac mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

 

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

25%

astudio annibynnol dan arweiniad

75%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

56%

astudio annibynnol dan arweiniad

44%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

0%

astudio annibynnol dan arweiniad

0%

lleoliadau ments

100%

blwyddyn 4

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

42%

astudio annibynnol dan arweiniad

58%

lleoliadau ments

0%

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba almaeneg a sbaeneg yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr y rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad academaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor ac adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellach 。在体育馆的生活方式,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiac yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl yr ydych yn ei chael ar bethau。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen ac adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog,byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellach,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

maeeintîmgwasanaethauproffesiynol ar gyfer israddedigion yn rhoi cefnogaeth academaidd a chefnogaeth i fyfyrwyr ar yr holl raglenni。 lleolirytîmmewn'canolfanmyfyrwyr'bwrpasol yn yr ysgol ac maen nhw'n darparu gwybodaeth ac arweiniad mewn ymateb i unrhyw ymholiadau a allai fod gennych。 yn ogystal,mae gennym swyddog gweinyddol ymroddedig cymorth i fyfyrwyr yn yr ysgol,sy'n gallu rhoi'r cyngor a'r arweiniad angenrheidiol i chi mewn amgylchedd cefnogol,gofalus a chyfrinachol。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。   

ÿTU hwnt i'r ysgol,mae'r brifysgol炔cynnig amrywiaethöwasanaethau sy'n cynnwysÿgwasanaeth gyrfaoedd,Y gwasanaeth cwnsela,Y gwasanaeth anabledd一个dyslecsia,Y gwasanaeth cymorth我fyfyrwyr,Y ganolfan datblygu sgiliau academaidd一个llyfrgelloedd一个chanolfannau adnoddau ardderchog。

sut caff fy asesu?

mae adborth ac asesu yn feysydd blaenoriaeth i'r ysgol ieithoedd modern,gydag arweinydd asesu ac adborth penodol yn gyfrifol am sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau。

mae'r asesiad yn canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。 yyd n def(((((((((((((((((( 。 mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)ac asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut y mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut y bydd eich gwaith yn cael ei farcio a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth 。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

57%

arholiadau ymarferol

7%

gwaith cwrs

37%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

50%

arholiadau ymarferol

10%

gwaith cwrs

40%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

40%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

60%

blwyddyn 4

arholiadau ysgrifenedig

67%

arholiadau ymarferol

10%

gwaith cwrs

23%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn saesneg,almaeneg a sbaeneg,hynny yn ysgrifenedig ac ar lafar。
 • defnyddio amrywiaeth o strategaethau i gychwyn acymgymrydòdonaldansoddiadauo wybodaeth。
 • cyrraedd casgliadau ynghylch cryfderau a gwendidau safbwyntiau a dadleuon,gan gyfiawnhau'r rhain gyda rhesymu cadarn a dehongliadau manwl o ddeunydd ffynhonnell。
 • technegau ymchwil perthnasol ac effeithiol i gynllunio ac ysgrifennu traethawd academaidd,gan ddefnyddio'r confensiynau cyfeirio priodol。
 • gwerthusiad beirniadol o syniadau a dadleuon,drwy gyflwyno gwybodaeth a syniadau yn gydlynol gan ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau ysgrifenedig a llafar。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • defnyddio amrywiaeth o raglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwytnwch ac annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • dadansoddi testunau cymhleth。
 • dehongli a defnyddio data perthnasol。
 • arddangos sgiliau ymchwil ymarferol。
 • llunio eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • sgiliau ieithyddol uwch,ynghydâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliannau alenlendiaeth yr almaen a sbaen。
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • arddangos sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori ac ymarfer)。
 • arddangos creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • arddangos sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。

 

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

yn 2015/16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellach ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn mwynhau eu blwyddyn dramor gymaint nes eu bod yn neilltuo amser i wneud rhagor o deithio,neu'n mynd dramorarôlgraddioi chwilio am gyflogaeth。

ymhlith y rhai sy'n dewis aros yn y deyrnas unedig,mae llawer yn dilynastudiaethauôl-raddedig,fel un oraddauôl-raddedig a addysgir yr ysgol neu gwrs tar。 new maid e y y de de u u he he he he he he he y y y y y y y y y y y y y y y y y y y me me me me me me me me me y y y y y y y y y y y y y y y y y y u mae dewisiadau cyflogaeth eraill yn cynnwys rolau fel cyfieithwyr,cynorthwywyr iaith,cynorthwywyr allforio a phrawf-ddarllenwyr。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais