""
ewch i'r prif gynnwys

almaeneg AC economeg(ba)


mae'r radd almaeneg ac economeg ym mhrifysgol caerdydd yn rhoi'r cyfle i chi gael dealltwriaeth drwyadl o ddadansoddi economaidd。 bydd hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd AC amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Two students speaking to eACh other

trosolwg y cwrs

ein nod yn yr ysgol ieithoedd modern ac ysgol busnes caerdydd yw addysgu ein myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 drwy gyfuno almaeneg ac economeg,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy sy'n fuddiol i fyd gwaith,gan roi mantais gystadleuol i chi a'ch gwneud yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang,AC agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.     

mae'r radd pedair blynedd mewn almaeneg ac economeg yn cyfuno prif elfennau(modiwlau ac addysgu)economeg ag astudio almaeneg a diwylliant yr almaen。 bydd y rhaglen yn rhoi sylfaen cadarn i chi o ran theori,cysyniadau,egwyddorion a thechnegau ym meysydd creiddiol y pwnc:mACro-economeg,micro-economeg a dadansoddi meintiol。 Amcan hyn yw rhoi gwybod i chi sut y mae economi'r deyrnas unedig yn gweithio,a'r gallu i ddefnyddio'r wybodaeth honno mewn gwahanol gyd-destunau。 mae hefyd yn ceisio darparu lefel uchel o gymhwysedd mewn almaeneg a gwybodaeth am economi'r almaen。

byddwn yn cyflwyno ehangder a dyfnder dadansoddiad economaidd i chi ac yn cynnig cyfle i chi gaffael gwybodaeth AChnegau ar nifer o feysydd arbenigol。 mae astudio economeg yn darparu hyfforddiant trylwyr a fod yn sylfaen ddefnyddiol ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol。

drwy astudio almaeneg e economeg,mae'r rhaglen yn annog amrywiaeth o sgiliau craidd sgiliau maes-benodol sy'n drosglwyddadwy ac a fydd o werth i chi mewn addysg yn y dyfodol AC yn eich gyrfa ddilynol。 

我是一个不受欢迎的人,也就是说,我喜欢fnfadu iyith yn dod yn fwyfwy atyniadol i gyflogwyr。 bydd astudio economeg gydag almaeneg yn eich helpu i baratoi ar gyfer gyrfa mewn economeg,gan ddarparu gwybodaeth gadarn i chi am ddamcaniaethau,cysyniadau,egwyddorion a thechnegau'r ddisgyblaeth。 bydd y rhaglen hefyd yn rhoi mantais ychwanegol i chi drwy gaffael iaith。

mae pob ysgol sy'ngysylltiedigâchyflwyno'rradd yn cynnig cwrs heriol o fodiwlau,sydd wedi'i hategu gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a'r myfyrwyr。

mae'r flwyddyn gyntaf yn darparu'r economeg a'r modiwlau cysylltiedig hanfodol sy'n sail i radd mewn economeg,ynghydâmodiwlaumewnalmaeneg a diwylliant yr almaen。

mae'r ail flwyddyn yn datblygu'r sylfaen hon,gan roi pwysoliad cyfartal i economeg a phynciau almaenig。 byddwch yn parhau i ganolbwyntio ar fodiwlau craidd mewn economeg,tra bydd yr elfen almaeneg yn canolbwyntio ar eich sgiliau cyfathrebu yn yr ya ya iaith darged。 yn eich ail flwyddyn yn astudio economeg byddwch yn astudio modiwlau gorfodol mewn micro-economeg a mACro-economeg。 byddwch yn dewis eich 20 credyd sy'n weddill o blith rhestr o'r modiwlau dewisol。

treulir eich trydedd flwyddyn yn yr almaen yn astudio modiwlau sy'ngyfwerthâ1o o gredydau mewn amrywiaeth o bynciau cyfrifyddu,busnes AC economeg trwy gyfrwng almaeneg。

mae'r almaen yn wlad bwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,AC yn enwog am ddwylliant cyfoethog a soffistigedig。 almaeneg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol yr undeb ewropeaidd a'r cenhedloedd unedig。 

yy y bedwaredd flwyddyn,byddwch yn astudio ar gyfer 60 o gredydau mewn modiwlau dewisol sy'n gysylltiedig ag economeg,ynghydâ30o gredydau mewn almaeneg a 30 o gredydau mewn modiwlau dewisol almaeneg。

yn gyffredinol,mae'r radd mewn almaeneg AC economeg yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn economeg neu fusnes rhyngwladol gyda'r gallu i weithio trwy gyfrwng yr almaeneg ynogystalâthersaesneg。

nodweddion nodedig

 • addysgu iaith o safon uchel wedi ei ddarparu gan siaradwyr brodorol,gyda dysgu cyfunol a thechnolegau digidol yn rhan annatod o addysgu AC asesiadau a gynlluniwyd i fwydo dysgu yn y dyfodol。
 • rhaglen fywiog o weithgareddau allgyrsiol i gefnogi eich gwaith dysgu iaith throchi mewn diwylliant almaenig。
 • cwricwlwmâbwa不吉利,cl'n
 • rhaglen sgiliau wedi ei strwythuro sy'n ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd,Academaidd a throsglwyddadwy yn y gwaith dysgu o'r dechrau。
 • y dewis o leoliad gwaith lle gellir ennill credydau。
 • y cyfle i dreulio eich trydedd flwyddyn naill ai'n astudio neu'n gweithio yn yr almaen neu mewn gwlad lle siaredir almaeneg
 • cyfle i arbenigo mewn dadansoddi economaidd drwy gydol tair blynedd yr astudiaeth,a thrwy hynny ddatblygu gwybodaeth sgiliau sylweddol yn y ddisgyblaeth。
 • 她的deallusol sy'n deillio o amlygiad i ddatblygiadau diweddar mewn damcaniaeth economaidd。
 • datblygu sgiliau ymchwil meintiol AC empirig sylweddol。
 • y posibilrwydd o symud i yrfaoedd yng ngwasanaeth economaidd y llywodraeth AC ymgyngoriaethau economaidd mawr。
côudcasRL21
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
 1. ysgol busnes caerdydd

  adeilad aberconwy

  罗德法柱

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

cysylltu

gofyn cwestiwn

gofynion mynediad

abb - bbb。持有相关语言a-level的b的申请人将可以使用语言高级途径。请注意一般研究和批判性思维不被接受。

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddm - dmm在社会科学,人文科学,艺术和科学科目。

来自3个受试者的ib 32-30或665-655。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol busnes caerdydd AC ysgol ieithoedd现代.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

你需要gcse数学等级b或6,gcse英语等级c或4,igcse英语第一语言等级c,igcse english作为第二语言等级c。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

mae llawer o fyfyrwyr yn dewis buddsoddimewncopïaupersonolo'r gwerslyfrau craidd a argymhellir,y geiriaduron dwyieithog heb eu cwtogi a'r cyfeirlyfrau gramadeg。 erbodcopïauo'rrhan fwyaf o'r deunyddiau cwrs ar gael yn y llyfrgell,mae llawer o fyfyrwyr yn dewis cael copi personol o'r testunau gosod。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba almaeneg ac economeg yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael lefel uchel o gymwyseddau iaith AC economaidd dros flynyddoedd olynol,ynghydâsgiliaui fod yn feddyliwr annibynnol a beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob blwyddyn o'r rhaglen byddwch yn astudio 120 o gredydau,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 o gredydau mewn economeg 60 o gredydau mewn almaeneg。 treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor yn yr almaen neu mewn gwlad arall lle siaredir almaeneg。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

ym mlwyddyn un byddwch yn astudio am 60 o gredydau mewn modiwlau economeg craidd,un modiwl gorfodol 40 o gredydau mewn almaeneg,modiwl trawswladol 20 o gredydau,gan ddarparu sail gadarn i chi ar gyfer tair blynedd nesaf eich rhaglen radd。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
在经济和商业中应用统计数据和数学bs150120 credydau
个体经济学bs155120 credydau
宏观经济学bs165220 credydau
跨国背景下的德国历史与文化ml718720 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级德语第1年ml718840 credydau
初学者德语第1年ml718940 credydau

blwyddyn dau

mae'n ofynnol i chi astudio modiwlau sy'n cyrraedd cyfanswm o 120 o gredydau yn yr ail flwyddyn。 mae'r ail flwyddyn yn datblygu ar sylfaen blwyddyn un,gan roi pwysoliad cyfartal o 60 o gredydau mewn pynciau busnes ac iaith。 byddwch yn parhau i ganolbwyntio ar fodiwlau economeg gorfodol mewn micro-economeg a mACro-economeg,tra bydd yr elfen iaith yn canolbwyntio ar eich sgiliau cyfathrebu yn yr almaeneg,gan eich paratoi mewn modd delfrydol ar gyfer y drydedd flwyddyn,gaiff ei threulio dramor 。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
宏观经济理论bs254920 credydau
微观经济理论bs255020 credydau
文化背景(德语)ml728230 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
前初学者语言第2年德语ml725030 credydau
高级语言第二年德语ml725130 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
英国经济bs254720 credydau
货币银行和金融bs255120 credydau
欧盟经济学bs255820 credydau
管理经济学bs256020 credydau
介绍性计量经济学bs257020 credydau
二十世纪的国家,商业和英国经济bs257220 credydau

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

treulir eich trydedd flwyddyn yn yr almaen neu mewn gwlad arall lle siaredir almaeneg。 bydd y flwyddyn yn eich galluogi i feithrin sgiliau iaith,yn dyfnhau eich dealltwriaeth o ddiwylliant almaenig AC yn datblygu eich annibyniaeth,eich dyfeisgarwch a'ch gwytnwch。

mae eich dewisiadau yn cynnwys astudio yn un o'n prifysgolion partner,gan weithio fel cynorthwyydd saesneg mewn ysgol drwy gynllun y cyngor prydeinig,neu weithio i sefydliad neu gwmni almaeneg ei iaith。 ni waeth beth y byddwch yn ei ddewis,mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,chael profiad astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。

os byddwch yn dewis yr opsiwn astudio,rydym wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid sy'n darparu cyfleoedd i astudio mewn sefydliadau mewn dinasoedd yn yr almaen,er enghraifft berlin,hamburg,münchenarköln。

gall lleoliadau ar gyfer cynorthwywyr addysgu ar gynllun sy'n cael ei redeg gan y british councilfyndâchinaill ai i ddinas fawr neu i dref wledig fechan。 mae'r dewis hwn yn cynnig profiad addysgu uniongyrchol AC yn eich galluogi chi i ennill digon o gyflog i fyw arno,er eich bod chi ddim ond yn gweithio'n rhan-amser。 cyn cychwyn ar eich lleoliad,mae'r英国议会yn cynnig penwythnos hyfforddi yn y wlad berthnasol。 yn ogystal,dylai'r ysgol rydych chi wedi cael eich neilltuo ar ei chyfer gynnig arweiniad i chi hefyd yneichrôlfelero a'ch helpu i ddod o hyd i le i fyw。

mae'r trydydd dewis yn cynnwys lleoliad gwaith gyda sefydliad neu gwmni yn y byd sy'n siarad almaeneg。 gellir gwneud y trefniadau angenrheidiol drwy gysylltiadau personol sydd gennych chi neu drwy fynd at sefydliadau yn uniongyrchol。 er mwyn sicrhau bod eich lleoliad gwaith yn rhoi digon o gyfle i chi siarad almaeneg AC yn rhoi profiad buddiol i chi,bydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr ysgol ar gyfer trefniadau o'r fath。

mae unrhyw fyfyriwr sy'nymgymrydâleleadadstudioneu leoliad hyfforddeiaeth / gwaith yn ewrop yn gymwys ar hyn o bryd i wneud cais am grant erasmus。

mae astudio neu weithio dramor yn baratoad rhagorol ar gyfer eich blwyddyn olaf,ac yn rhoi lefel o hunanhyder AC aeddfedrwydd sydd wedi bod yn boblogaidd gyda chyflogwyr。

blwyddyn pedwar

pan fyddwn yn eich croesawu chiynôligaerdydd yn eich blwyddyn olaf,byddwch yn astudio ar gyfer 60 credyd o fodiwlau economeg dewisol。 cymerir modiwl gorfodol 30 o gredydau mewn almaeneg hefyd,ynghydâmodiwldewisol30 o gredydau mewn almaeneg。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高水平的德语能力ml736630 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
商业应用bs354720 credydau
计量经济学bs355120 credydau
金融经济学bs355420 credydau
ag8金融bs355520 credydau
ag8经济史bs355620 credydau
劳动经济学bs355820 credydau
现代企业bs356120 credydau
宏观经济分析bs356520 credydau
微观经济分析bs356620 credydau
ag8贸易bs356820 credydau
应用宏观经济学和金融学bs357020 credydau
银行经济学bs357120 credydau
工业经济学bs357220 credydau
理论与实践中的经济统计bs357820 credydau
发展经济学bs359520 credydau
最后一年论文 - 德语(英文/威尔士语)ml735930 credydau
最后一年的论文 - 德语(德语)ml736130 credydau
放映这座城市:柏林电影ml736230 credydau
德国的历史观念ml736330 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

caiff ein dulliau addysgu eu llywio'n helaeth gan ymchwil ac maen nhw'n cyfuno manylrwydd academaidd gyda pherthnasedd ymarferol。 tra bo ein staff,a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol,yn cynnwys academyddion sydd ar flaen y gad o ran gwybodaeth o fewn eu maes。 maen nhw'n dodâ€gweri maen nhw wedi eu dysgu o'u hymchwil diweddaraf i'r ystafell ddos​​barth,gan eich galluogi i feddwl yn feirniadol am fusnes a chynnig enghreifftiau a senarios go aawn a chyfoes。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,AC yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

byddwn yn darparu eich adnoddau addysgu a dysgu,AC yn ymateb i'ch anghenion a'ch safbwyntiau。 o'ch rhan chi,bydd gofyn i chi wneud y gwaith angenrheidiol yn ystod a thu allan i'r sesiynau addysgu ffurfiol,gwneud defnydd da o'r cyfleusterau a ddarperir。

byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd,sesiynau tiwtorial a seminarau yn bennaf,er y bydd eich modiwlau almaeneg hefyd yn cynnig cyfle iymunoâgweithdaia dosbarthiadau iaith。 mae'r rhan fwyaf o fodiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd ac addysgu mewn grwpiau bACh(dosbarthiadau,seminarau,gweithdai neu sesiynau tiwtorial)。 

mewn tiwtorialau a seminarau byddwch yn cael y cyfle i drafodthemâuneuBynciau penodol,i atgyfnerthu eich gwaith dysgu unigol a chael adborth arno ac i feithrin sgiliau cyflwyno llafar。 caiff eich sgiliau cyfathrebu eu datblygu mewn tiwtorialau,lle byddwch yn gwneud cyfraniadau unigol atastudiaethaugrŵp,er enghraifft,drwy astudiaeth AChos benodoli'rgrŵp。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。 mae seminarau'n rhoi cyfle i chi ymchwilio i'r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。 byddwch hefyd yn gwella eich sgiliau gweithiomewntîm。 

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth AC yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,AC mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。 

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

27%

astudio annibynnol dan arweiniad

73%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

37%

astudio annibynnol dan arweiniad

63%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

0%

astudio annibynnol dan arweiniad

0%

lleoliadau ments

100%

blwyddyn 4

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

空值%

astudio annibynnol dan arweiniad

空值%

lleoliadau ments

空值%

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba almaeneg ac economeg yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr y rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad ACademaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor AC adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellACh 。 gall eich tiwtor personol hefyd eich cyfeirio chi at gymorth priodol os ydych chi'n cael trafferth。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

drwy wefan dysgu canolog,byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。   

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,y ganolfan datblygu sgiliau ACademaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

sut caff fy asesu?

mae adborth ac asesu yn feysydd blaenoriaeth yn y rhaglen hon,gydag arweinydd asesu ac adborth penodol yn gyfrifol am sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau。 yn yr ysgol ieithoedd modern ac ysgol busnes caerdydd,mae'r asesu'n canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。 mae'r rhaglen yn cynnig amrywiaeth o fformatau asesu traddodiadol(fel traethodau,profion dosbarth,arholiadau a thraethodau hir)ynogystalâdulliaumwy arloesol o asesu,(fel blogiau fideo,cymryd rhan mewn sioeau radio,prosiectau fideo sain,cyfweliadau, portffolios,ac ati)。 mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)AC asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。
fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau ym mlwyddyn 1,cewch gymorth i ddeall sut y mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut y bydd eich gwaith yn cael ei farcio a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth。 

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

78%

arholiadau ymarferol

3%

gwaith cwrs

18%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

73%

arholiadau ymarferol

3%

gwaith cwrs

24%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

40%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

60%

blwyddyn 4

arholiadau ysgrifenedig

空值%

arholiadau ymarferol

空值%

gwaith cwrs

空值%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

mae gradd mewn economeg gydag almaeneg yn meithrin eich gallu i drefnu ffeithiau a syniadau mewn ffordd systematig,nodi gwybodaeth berthnasol,gwerthuso'r rhain iluniohisheúthethestunau sy'ngysylltiedigâbusnes。

dry ymgysylltu'n llawn,cwrs hwn,byddwch yn caffael AC yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr,yn rhai penodol i'r ddisgyblaeth a'sgiliau cyflogadwyedd'mwy cyffredinol。

gellir gweld y deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon isod:

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。
 • dealltwriaeth gadarn o sylfeini a datblygiadau damcaniaeth economaidd。
 • bod yngyfarwyddâphriffoyhaua ffynonellau data economaidd sutycântuudefnyddio mewn dadansoddiad economaidd。
 • dealltwriaeth o'r dadleuon polisi economaidd cyfredol allweddol a phroblemau economaidd cyfoes。
 • gwerthfawrogiad o'r cyfraniad y gall dadansoddiad economaidd ei wneud at ddeall amrywiaeth o broblemau economaidd penodol。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • sgiliau ieithyddol uwch,ynogystalâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes yr almaen a gwledydd lle siaredir almaeneg
 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar,yn saesneg AC almaeneg。
 • y gallu i egluro,trin,cymhwyso a gwerthuso modelau economaidd penodol yn feirniadol
 • y gallu i weithio gyda data economaidd a ddefnyddir mewn dadansoddiad economaidd。
 • sgiliau deall a defnyddio canfyddiadau empirig o lenyddiaeth economaidd。
 • sgiliau cynnal ymchwil sylfaenol i broblemau economaidd。
 • gallu cymhwyso syniadau damcaniaethol i ddadansoddi problemau economaidd byd-eang,yn rhai cyfoes a / neu hanesyddol。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • defnyddio amrywiaeth o raglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwytnwch AC annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau。
 • y gallu i fodelu sefyllfaoedd gwneud penderfyniadau economaidd cymhleth er mwyn llunio fframweithiau dadansoddi sy'n hwyluso dealltwriaeth a datrys problemau'n effeithiol。
 • gallu cymhwyso rhesymeg ddiddwytho a dadansoddi rhesymegol er mwyn modelu materion economaidd。
 • sgiliau defnyddio mathemateg sylfaenol i daflu goleuni ar syniadau economaidd。
 • cymhwysedd mewn integreiddio data,gwybodaeth ffeithiol,dadansoddiad meintiol a gwaith empiraidd,mewn modd priodol。

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • y gallu i ddadansoddi testunau cymhleth。
 • dehongli a defnyddio data perthnasol。
 • arddangos sgiliau ymchwil ymarferol。
 • llunio eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • cyfrifoldeb dros eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori AC ymarfer)。
 • arddangos creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • arddangos sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。
 • dilyniant o lunio problem i ganfod ateb。
 • dadl strwythuredig er mwyn dod i gasgliad ar sail set o dybiaethau。
 • cysyniadau macro-economeg a galluymgymrydâdidansoddiadmACro-economaidd sylfaenol o effeithiau ehangu ariannol,er enghraifft。
 • meistrolaeth ar dechnegau diagramatig AC algebraidd。
 • y gallu i gynnal dadansoddiadau diagramatig mathemategol o faterion mACro-economaidd。
 • sgiliau dadansoddi,cyfathrebu a dysgu drwy waith dosbarth AC ymarferion ar y we。
 • defnyddio sgiliau rhifedd,datrys problemau a tg。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

ysgol ieithoedd现代

yn 2015/16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn mwynhau eu blwyddyn dramor gymaint nes eu bod yn neilltuo amser i wneud rhagor o deithio,neu'n mynd dramorarôlgraddioi chwilio am gyflogaeth。

ymhlith y rhai sy'n dewis aros yn y deyrnas unedig,mae llawer yn dilynastudiaethauôl-raddedig,fel un oraddauôl-raddedig a addysgir yr ysgol neu gwrs tar。 new maid e y y de de u u he he he he he he he y y y y y y y y y y y y y y y y y y y me me me me me me me me me y y y y y y y y y y y y y y y y y y u mae dewisiadau cyflogaeth eraill yn cynnwys rolau fel cyfieithwyr,cynorthwywyr iaith,cynorthwywyr allforio a phrawf-ddarllenwyr。

ysgol fusnes caerdydd

yn 2015/16,dywedodd 92%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae economeg yn ddisgyblaeth sy'n ysgogi deallusrwydd ac mae cyflogwyr yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat yn aml yn galw am sgiliau graddedigion economeg。 mae rhai graddedigion economeg yn treulio cyfnod ychwanegol o hyfforddiantarôlcwblhaueu gradd,felcwrsôl-raddedig,efallai,neu gwrs hyfforddi pellach a fydd yn eu galluogi i drosi i broffesiwn arall fel cyfrifyddiaeth neu fyd y gyfraith。 pa bynnag yrfa rydych chi'n ei dilyn,bydd y sgiliau a ddatblygir yn ystod eich gradd economeg(gallu datrys problemau,technegau meintiol,sgiliau dadansoddol AC ati)yn ddi-os yn cael eu croesawu gan gyflogwyr。

yn ychwanegol at wasanaeth gyrfaoedd y brifysgol,rydym wedi buddsoddi yn ein canolfan yrfaoedd bwrpasol ein hunain er mwyn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i interniaethau,cyfleoedd am swyddi a mynediad at gyngor AC arweiniad penodol i'r diwydiant busnes。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

mae gan ysgol busnes caerdydd reolwr lleoliadau penodol sy'n cynnig cyngor ar leoliadau gwaith,interniaethau,profiad gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich cv AC ehangu eich gorwelion。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标聊天

gofyn cwestiwn

图标笔

sut i wneud cais