""
ewch i'r prif gynnwys

cymraeg a ffrangeg(ba)


yn y cynllun gradd hwn,caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith ewropeaidd boblogaidd's gymraeg,ei llenyddiaeth a'i diwylliant。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Welsh students

trosolwg y cwrs

trwy gyfuno cymraeg a ffrangeg,byddwch yn dysgu cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth y gellir eu defnyddio mewn sawl maes。 bydd y rhain hefyd o les yn y byd gwaith byd-eang AC yn helpu agor y drysau i amrywiaeth o yrfaoedd posibl。

美cwrsŸgymraeg YN berthnasol i'r gymru gyfoes交流YN CAEL EI ddysgu甘ysgol sydd wedi'i chydnabod上午ansawdd交流effaith EI hymchwil。点头ÿcwrs YW cynhyrchu graddedigion syddâdealltwriaeth drwyadl(炔ACademaidd交流炔ymarferol)o'r iaith gymraeg,EI llenyddiaeth a'i diwylliant,lefel uchelösgiliau ieithyddol AR拉法尔交流炔ysgrifenedig,一个sgiliau cyflogadwyedd一个chreadigol datblygedig sy'n berthnasol i'r gymru fodern。

mae'n cynnig modiwlau craidd一个dewisol我的投资回报率sylfaen ICHI阿兰iaith一个llenyddiaeth,YN ogystalâchyfle我arbenigo mewn meysydd syddØddiddordeb personol neu的阿兰艾希gyrfa。

maf ffrainc yn ffigwr pwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,ac yn enwog am ddwylliant cyfoethog a soffistigedig。 mae ffrangeg yn un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned ewropeaidd,AC mae hi'n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang。 

rydym ni'n cynnig ffrangeg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr。阿兰caffael iaith,byddÿcwrs HWN炔艾希galluogi智我ddatblygu艾希sgiliau ysgrifennu,llafar一个gwrando drwy amrywiaethøweithgareddau dysgu,一个陈ddefnyddio amrywiaethöddeunyddiau clyweledol。炔艾希blwyddyn gyntaf,炔ogystalâ'chgwersi iaith,bydd cyflwyniad我Hanes的一个diwylliant炔ceisio darparu sylfaen gadarn AR gyfer astudiaethau MWY arbenigol WRTH我智ddilyn艾希cwrs。

bydd艾希dealltwriaeth o'r ffrangeg YN CAEL EI datblygu a'i mireinio ymhellACh YN ystod艾希blwyddyn dramor,泛fyddwch YN CAEL profiad uniongyrcholØfywyd mewn gwlad ffrangeg EI hiaith。       

mae'n bwysig cofio nad yw astudio ieithoedd yn golygu astudio'r iaith a dim arall。 mae'n golygu ymchwilio我看到了agwd ar wlad。 yng nghaerdydd,rydym ni'n anelu at gynnig cwrs gwirioneddol eang gan gynnwys modiwlau dewisol mewn ffilm,llenyddiaeth,hanes celf,gwleidyddiaeth a hanes。

fel myfyriwr cydanrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau yn aml sy'n cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar。

mae pob ysgol sy'ngysylltiedigâchyflwyno'rradd yn cynnig cwrs heriol o fodiwlau,sydd wedi'i gefnogi gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a'r myfyrwyr。

arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych hyfedredd iaith lefel uchel ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol o lenyddiaeth,diwylliant,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes cymreig a ffrengig。

nodweddion nodedig

mae'r ba mewn cymraeg a ffrangeg yncydymffurfioâvenrsafonau a nodir yn fframwaith credydau a chymwysterau cymru a meincnodau'r asiantaeth sicrhau ansawdd(qaa)。

cymraeg

mae nodweddion nodedig y cwrs yn cynnwys:

 • y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy'n datblygu sgiliau sy'n berthnasol i'r byd academaidd AC i'r gweithle
 • modiwl craidd sy'n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd,AC sy'n cynnig cyfnod o brofiad gwaith
 • ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy'n astudio'r iaith,ei llenyddiaeth a'i diwylliant,ynogystalâchyflei arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa
 • y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol,fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa
 • y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol
 • y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy'n weithredol ym myd ymchwil,AC sy'n seilio eu haddysgu ar ymchwil
 • y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn

ffrangeg

 • modiwlau craidd sy'n gwarantu sylfaen gadarn i bawb,ond wedynyncaniatáu,gyda chyngor gan eich tiwtor personol,ichi fireinio rhaglen a fydd fwyaf addas ar gyfer eich diddordebau a'ch dyheadau gyrfaol
 • addysgu dan arweiniad ymchwil sy'n eich galluogi i ymgysylltu syn syniadau newydd sy'n helpu i lunio dyfodol astudiaethau ffrangeg
 • llwybr at y radd hon i ddechreuwyr nad oes ganddyn ffrangeg safon uwch
 • y cyfle i dreulio blwyddyn yn astudio neu'n gweithio mewn gwlad ffrangeg ei hiaith
 • gall myfyrwyr ffrangeg busnes sefyll yr arholiad siambr fasnACh paris a gydnabyddir yn rhyngwladol
côudcasqr51
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer mae 30 lle ar gael yn ysgol y gymraeg。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae ysgol y gymraeg yn derbyn tua 100 o geisiadau。
 1. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

 2. 威尔士学校

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 3. labordy llunio digidol

  阿迪拉德比特

  rhodfa'r brenin edward vii

  Caerdydd的

  cf10 3nb

 4. llyfrgell y celfyddydau AC astudiaethau cymdeithasol

  llyfrgell y celfyddydau AC astudiaethau cymdeithasol

  罗德法柱

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3eu

gofynion mynediad

bbb-bbc gan gynnwys gradd b mewn cymraeg iaith gyntaf。 sylwer,nid ydym yn derbyn cymraeg ail iaith,astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

dm yn btec ym mhynciau ynghylch y dyniaethau neu'r gwyddorau cymdeithasol ynogystalâ 毕业生,健身房,健身房,健身房,健身房。

cyflawni diploma'r fagloriaeth ryngwladol gyda 665 mewn 3 phwnc lefel uwch ynogystalâchymhwysteriaith gymraeg。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol ieithoedd现代 AC ysgol y gymraeg.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg neu gymraeg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

ni fydd angen unrhyw提供penodol。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

grad pedair blynedd amser llawn yw hon,yn cynnwys 120 credyd y flwyddyn。 mae'r rhan fwyaf o'r modiwlau yn ysgol y gymraeg yn werth 20 credyd。 treulir y drydedd flwyddyn dramor。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

byddwch chi'n astudio ar gyfer cyfanswm o 120 credyd。

yy y gymraeg,mae dau lwybr yn y flwyddyn gyntaf,un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio cymraeg fel iaith gyntaf,AC un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio cymraeg fel ail iaith。 bydd myfyrwyr cymraeg iaith gyntaf yn astudio 60 credyd yn y gymraeg 60 credyd ffrangeg,tra bydd myfyrwyr ail iaith yn astudio 80 credyd yn y gymraeg a 40 credyd ffrangeg。

cymraeg

mae'r pwyslais ym mlwyddyn un y gymraeg ar ddatblygu sgiliau allweddol(rhai ieithyddol,dadansoddol,creadigol a chyflogadwyedd)ym meysydd iaith alenlendiaeth,ac mae pob myfyriwr yn dilyn nifer benodol o fodiwlau gyda nifer briodol o oriau cyswllt。 bydd yr ysgol hefyd yn gwneud trefniadau ychwanegol i fyfyrwyr ail iaith er mwyn datblygu AC ymarfer eu sgiliau iaith。

ar gyfer y llwybr iaith gyntaf y modiwlau craidd yw:

 • iaith AC ystyr
 • awdur,testun a darllenydd
 • y gymraeg yn y gymru gyfoes

ffrangeg

ym mlwyddyn un ffrangeg byddwch yn adeiladu ar sgiliau ieithyddol craidd AC yn cael eich cyflwyno i ddiwylliant,llenyddiaeth,gwareiddiad a gwleidyddiaeth ffrainc。 mae dau lwybr ffrangeg ar gael:llwybr uwch i fyfyrwyrsyddâsafonuwch neu gymhwysedd cyfatebol mewn ffrangeg,llwybr i ddechreuwyr i fyfyrwyrsyddâgwybodaethgyfyngedig neu ddim gwybodaeth o gwbl o'r ffrangeg。

mae blwyddyn gyntaf y rhaglen hon yn rhoi sylfaen drylwyr yng ngramadeg yr iaith i'r myfyrwyr hynny ar lwybr y dechreuwyr,AC yn datblygu sgiliau ieithyddol i fyfyrwyrôlsafonuwch ar y llwybr uwch。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
国家和全球对法国的看法ml618720 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级法语第1年ml618840 credydau
初学者法语第1年ml618940 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
iaith AC ystyrcy160020 credydau
awdur,testun a darllenyddcy160120 credydau
y gymraeg yn y gymru gyfoescy160220 credydau

blwyddyn dau

byddwch chi'n astudio 60 credyd yn y gymraeg 60 credyd ffrangeg。

cymraeg

ym mlwyddyn dau y gymraeg,byddwch yn adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth a ddysgwyd ym mlwyddyn un。 bydd elfennau ieithyddol craidd y cwrs yn canolbwyntio ar sgiliau iaith o fewn cyd-destun galwedigaethol ac academaidd,AC yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle lle defnyddir y gymraeg yn ddyddiol。

yn ogyhemal elfennau craidd hyn,mae'r cwrs cymraeg yn cynnig modiwlau dewisol ym mlwyddyn dau a blwyddyn pedwar yn iaith,llenyddiaeth a diwylliant y gymraeg,gan gynnwys sawl un sy'n uniongyrchol berthnasol i feysydd cyflogaeth,megis cynllunio ieithyddol, sgriptio a chyfieithu。

ffrangeg

mae elfennau iaith blwyddyn dau ffrangeg yn canolbwyntio ar baratoi ar gyfer y flwyddyn dramor。湄HYN炔CAEL EI ategu甘fodiwlau dewisol,sy'n rhoi cipolwg gwirioneddol AR fywyd,gwleidyddiaeth一个diwylliant ffrainc一个bywyd,gwleidyddiaeth一个diwylliant ffrengig,ymhlith pethau eraill。 gallwch ddewis amrywiaeth o ddewisiadau modiwl,megis ffrangeg busnes(sy'n eich paratoi ar gyfer arholiad siambr fasnach paris,sy'n uchel iawn ei fri),ffrainc AC affrica,ffrainc a'r ail ryfel byd neu addasiadau amlgyfrwng o ffuglen ffrainc, ymhlith eraill。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
我爱你cy220520 credydau
文化背景(法语)ml628230 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
前初学者语言第2年法语ml628030 credydau
高级语言第2年法语ml628130 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
dafydd ap gwilymcy210520 credydau
rhyddiaith ddiweddarcy241020 credydau
cynllunio ieithyddol a pholisi iaithcy261020 credydau
sgriptiocy270020 credydau
canu'r gymru newydd:barddoniaeth er 1990cy281020 credydau
caffael iaithcy291020 credydau

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

treulir blwyddyn tri yn ffrainc,neu o bosibl mewn gwlad arall lle siaredir ffrangeg。美艾希dewisiadau YN cynnwys astudio YN未o'n prifysgolion伙伴,甘weithio邪cynorthwyydd saesneg mewn ysgol drwy gynllunŸcyngor prydeinig,神经鞘weithio我sefydliad NEU gwmni ffrengig。 beth bynnag eich dewis,mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,a chael astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。

os byddwch yn dewis astudio,rydym ni wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid sy'n darparu cyfleoedd i astudio mewn sefydliadau mewn dinasoedd,gan gynnwys paris,toulouse,chambéry,montpellier a nantes ymysg eraill,ac mae gennym gysylltiadau ACademaidd gyda brwsel hefyd。

gall lleoliadau ar gyfer cynorthwywyr addysgu ar gynllun sy'n cael ei redeg gan y cyngor prydeinigfyndâchinaill ai i ddinas fawr neu i dref wledig fechan。 mae'r dewis hwn yn cynnig profiad addysgu uniongyrchol AC yn eich galluogi chi i ennill digon o gyflog i fyw arno,er na fyddwch ond yn gweithio'n rhan-amser。 cyn cychwyn ar eich lleoliad,mae'r cyngor prydeinig yn cynnig penwythnos hyfforddi yn y wlad gyrchfan。 yn ogystal,dylai'r ysgol rydych chi wedi cael eich neilltuo iddi gynnig arweiniad ichi hefyd yneichrôlfelaro a'ch helpu i ddod o hyd i le i fyw。

mae'r trydydd dewis yn cynnwys lleoliad gwaith gyda sefydliad neu gwmni yn y byd sy'n siarad ffrangeg。 gellir gwneud y trefniadau angenrheidiol drwy gysylltiadau personol sydd gennych chi neu drwy fynd at sefydliadau yn uniongyrchol。 er mwyn sicrhau bod eich lleoliad gwaith yn rhoi digon o gyfle ichi siarad ffrangeg AC yn rhoi profiad buddiol i chi,bydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr ysgol ar gyfer trefniadau o'r fath。

mae unrhyw fyfyriwr sy'nymgymrydАleoliadastudio neu leoliad hyfforddiant / gwaith yn ewrop yn gymwys i wneud cais am grant erasmus。

mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,chael astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。

tra byddwch i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei gael ar bethau。

mae myfyrwyr y flwyddyn derfynol fel arfer yn barod iawn i helpu gyda'n sesiynau briffio blwyddyn dramor sy'n cael eu cynnal yn rheolaidd,AC maent wedi cyfrannu at ein'modiwl blwyddyn dramor'helaeth ar dysgu canolog sy'n rhoi cyngor wedi ei dargedu at fyfyrwyr drwy gydol eich blwyddyn dramor。

湄astudio neu的weithio dramor炔ffordd wych我baratoi AR gyfer艾希blwyddyn奥拉夫交流炔rhoi lefelö湖南-海德交流aeddfedrwydd我智sydd WEDI BOD炔boblogaidd格达chyflogwyr。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
三明治年项目(秋季学期)ml124060 credydau
三明治项目(春季学期)ml124160 credydau
国外闰学期:国外学期安排(法语,春季)ml609160 credydau
国外闰学期:留学(法语,春季)ml609360 credydau
国外闰学期:国外学期工作(法语)ml609760 credydau
国外闰学期:留学(法语)ml609960 credydau

blwyddyn pedwar

byddwch chi'n astudio 60 credyd yn y gymraeg 60 credyd ffrangeg。

cymraeg

ym mlwyddyn pedwar y gymraeg,mae'n rhaid dewis un o'r modiwlau a ganlyn:

 • blas ar ymchwil
 • ymchwilio estynedig

byddwch yn cael dewis naill ai traethawd neu brosiect 5,000 o eiriau(20 credyd)neu 9,000 o eiriau(40 credyd),i'w gwblhau o dan gyfarwyddyd aelod o staff sy'n arbenigwr yn y maes perthnasol。在hmchwil pellACh neu fod yn ffordd effeithiol o arddangos eich sgiliau i gyflogwyr y dyfodol。 byddwch hefyd yn dewis rhagor o fodiwlau dewisol。

ffrangeg

nid yw ffrangeg yn gwahaniaethu mwyach rhwng dechreuwyr a myfyrwyr uwch yn y flwyddyn olaf,add pob myfyriwr ffrangeg yn astudio'r un modiwlau iaith。 byddwch yn mireinio eich sgiliau ieithyddol o mynegiant a chyfieithu,AC yn arbenigo yn y meysydd sydd o ddiddordeb i chi drwy ddewis modiwlau arbenigol。

mae ein modiwl traethawd hir yn y flwyddyn olaf yn rhoi cyfle ichi ysgrifennu traethawd hir ac ymgysylltu'nddyfnAChâmaes y testun a ddewisir,yn ogystal ag ymestyn eich sgiliau ymchwil a dadansoddi。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高水平的法语语言能力ml636630 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
dafydd ap gwilymcy310520 credydau
rhyddiaith ddiweddarcy341020 credydau
cynllunio ieithyddol a pholisi iaithcy361020 credydau
你是ystafell ddos​​barthcy366020 credydau
sgriptiocy370020 credydau
cyfieithu proffesiynolcy370520 credydau
canu'r gymru newydd:barddoniaeth er 1990cy381020 credydau
blas ar ymchwilcy390020 credydau
ymchwilio estynedigcy390540 credydau
caffael iaithcy391020 credydau
Culture, Political Protest & Dissent in the 1960sml136030 credydau
欧洲电影:思考虚构的真实ml136230 credydau
学生教学模块ml136330 credydau
最后一年论文 - 法语(英文/威尔士语)ml626230 credydau
最后一年论文 - 法语(法语)ml636130 credydau
Multimedia Adaptation: Film, Television & Radioml636330 credydau
Conflict, Consensus & The French Labour Movementml636430 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r radd wedi'i seilio arstod o fodiwlau craidd(gorfodol)a dewisol。 cefnogir pob modiwl gan ddeunyddiau addysgu electronig a rennir trwy wefan dysgu canolog,rhan o amgylchedd dysgu rhithiol y brifysgol。

rydym ni'n cynnig amgylchedd dysgu cefnogol,lle'r ydych chi'n CAEL艾希galluogi我ennill ystodösgiliau一个chyfoethöwybodaeth arbenigol。 mae ein cyrsiau'n meithrin sgiliau deallusol,fel meddwl yn feirniadol,dadansoddi'n fanwl,gwerthuso tystiolaeth,llunio dadleuon,defnyddio theori,defnyddio iaith yn effeithiol wrth ysgrifennu AC wrth drafod。 cewch ennill profiad mewn meysydd fel gweithiomewntîm,ymchwil annibynnol a rheoli amser。

byddwch yn cael eich dysgu mewn darlithoedd一个seminarau。 mae darlithoedd yn darparu trosolwg ar gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。 mae seminarau'n rhoi cyfle ichi ymchwilio i'r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd。

fel arfer,mae seminarau'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar(sef aelodo'rtîmaddysgu)。胆ffurfŸseminarau amrywio,甘gynnwys trafodaethgrŵpsy'n cynnwys PAWB,gwaith mewn grwpiau bychain一个chyflwyniadau sy'n CAEL欧盟harwain甘ÿmyfyrwyr。 o ran y gymraeg,maerôlallweddolhefyd i diwtorialau,gweithdai a dosbarthiadau iaith(yn arbennig yn AChos y llwybr ail-iaith)。

mae dosbarthiadau ieithoedd modern yn cael eu dysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 caiff y sgiliau cyfathrebu hanfodol hyn eu hymarfer a'u datblygu drwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig。 mae ein dulliau dysgu yneichcaniatáuiweithio gydag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 deunyddiau sy'n cynnwys llyfrau testun,fideos,ffilmiau,nofelau ffeiliau sain a gwefannau a gefnogir gan adnoddau ar-lein sy'n cydfynd gyda gweithgareddau dosbarth ac yn hyrwyddo AC yn galluogi dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn cynnwys amrywiaeth o'r llenyddol a'r hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfredol,yn darparu mewnwelediad eang i iaith a diwylliant。 

addysgir pob modiwl yn ysgol y gymraeg trwy gyfrwng y gymraeg。

sut y cafy fy nghefnogi?

ynogystalâchaeladborth rheolaidd gan eich tiwtor personol ym mhob cwrs,bydd gennych wythnos ddarllen bob semester ar gyfer astudio dan arweiniad a chyfle i ddal i fyny ar waith asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。

trwy wefan dysgu canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod。

mae'r brifysgol yn cynnig ystod o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

byddwn yn darparu adborth cyson ichengnglŷnchchgwaith。 cyflwynir ef mewn amrywiaeth o fformatau gan gynnwys adborth ar lafar,adborth personol am waith ysgrifenedig AC adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadau。 bydd modd i chi drafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol hefyd。 

sut caff fy asesu?

defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu,gan gynnwys traethodau,arholiadau,cyflwyniadau,portffolios,AC aseiniadau creadigol。

mae traethodau ac arholiadau yn cael eu defnyddio nid yn unn at ddibenion asesu ond hefyd fel ffordd o ddatblygu eich galluoedd i gasglu,trefnu,gwerthuso a defnyddio syniadau a gwybodaeth berthnasol o amrywiol ffynonellau mewn dadleuon rhesymegol。 mae gweithdai pwrpasol ar draethodau a chyngor unigol yn eich galluogi chi i greu eich gwaith gorau,AC mae adborth ysgrifenedig ar draethodau'n cyfrannu at waith y dyfodol,gan eich galluogi chi i ddatblygu eich cryfderau a mynd i'r afael ag unrhyw feysydd y dylid eu cryfhau。

mae traethawd hir dewisol y flwyddyn olaf yn rhoi cyfle ichi ymchwilio'n drylwyr i bwnc penodol sydd o ddiddordeb i chi,gan ennyn gwybodaeth fanwl am faes astudio penodol; chnflwyno deunydd; defnyddio eich menter wrth gasglu a chyflwyno deunydd; ynghydâchyflwynodadl glir a chadarn a llunio casgliadau priodol。

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

drwy ymgysylltu'n llawn,cwrs hwn,byddwch yn caffael AC yn datblygu ystod o sgiliau gwerthfawr,yn rhai penodol i'r ddisgyblaeth a'sgiliau cyflogadwyedd'mwy cyffredinol。 bydd y rhain yn fodd ichi:

 • ddeall pynciau cymhleth yn hyderus
 • gofyn y cwestiynau cywir am destunau cymhleth
 • cael dealltwriaeth ddychmygus o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol
 • nodi a defnyddio data perthnasol
 • datblygu sgiliau ymchwil ymarferol
 • mireinio sgiliau ieithyddol a gwerthfawrogiad eang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes cymru
 • mireinio sgiliau ieithyddol a gwerthfawrogiad eang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes ffrainc a gwledydd lle siaredir ffrangeg
 • cynnig eich atebion dychmygus eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
 • cyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig AC ar lafar
 • gweithio i derfynau amser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori adborth
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • defnyddio rhaglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun
   

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

ysgol y gymraeg

yn sgil y galw am bobl sy'n medru'r gymraeg,mae gradd yn y gymraeg yn darparu cymhwyster hynod werthfawr ar gyfer swyddi sy'n gofynambersonéldwyieithog。 mae nifer o'n graddedigion bellach yn dilyn gyrfaoedd ym meysydd y gyfraith,gwleidyddiaeth,y cyfryngau,y celfyddydau perfformio,gweinyddiaeth AC addysg,neu'n astudio arlefelôl-raddedig。

yn 2016/17,dywedodd 91%o raddedigion ysgol y gymraeg oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

ysgol ieithoedd现代
yn 2015/16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn mwynhau eu blwyddyn dramor gymaint nes eu bod yn neilltuo amser i wneud rhagor o deithio,neu'n mynd dramorarôlgraddioi chwilio am gyflogaeth。

o'r rhai sy'n dewis阿罗斯炔ÿdeyrnas unedig,湄llawer炔dilyn astudiaethau OL-raddedig,邪未öraddau毫安年ysgol mewn astudiaethau ewropeaidd neu的mewn cyfieithu neu的GWRS焦油。湄eraill炔dechrau gweithio炔塞斯AR OL graddio,AC湄EIN graddedigion炔MYND ymlaen我ddilyn gyrfaoedd rhagorol mewn diplomyddiaeth ryngwladol,Y gwasanaeth sifil,addysgu,比讷一个newyddiaduraeth。 mae dewisiadau cyflogaeth eraill yn cynnwys rolau fel cyfieithwyr,cynorthwywyr iaith,cynorthwywyr allforio a phrawf-ddarllenwyr。

lleoliadau

mae blwyddyn dau yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle lle defnyddir y gymraeg yn ddyddiol。 mae'r cyfnod hwn o brofiad gwaith yn rhan o raglen o ddigwyddiadau sydd wedi ei chynllunio er mwyn gosod ffocws ar ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd a gyrfa。

treulir blwyddyn tri yn gweithio neu'n astudio mewn gwlad sy'n siarad ffrangeg。

astudio yn gymraeg

mae hyd at 56%o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y gymraeg。 cysylltwch比利时德比恩维特博士贝拉赫。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais