""
ewch i'r prif gynnwys

ffrangeg a gwleidyddiaeth(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

mae ennill arbenigedd mewn gwleidyddiaeth a rhuglder mewn ffrangeg yn gallu agor drysau gyrfaol amrywiol。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Two students speaking to eACh other

trosolwg y cwrs

nod yr ysgol ieithoedd modern a'r adran gwleidyddiaeth yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。一个gwleidyddiaeth,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith,gan roi mantais gystadleuol i chi a'ch gwneud yn atyniadol i weithlu cynyddol fyd-eang AC agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa

mae maes gwleidyddiaeth yn eich galluogi i archwilio sut mae seneddau a llywodraethau'n gweithredu a gwerthuso syniadau gwleidyddolfelpŵer,rhyddid,democratiaeth,gwrthdaro,cyfreithlondeb ac ate​​bolrwydd,AC mae'n cynnwys cysylltiadau rhyngwladol hefyd。

mae'r modiwlau'n amrywio,gan roi cyfle i chi archwilio sut mae gwleidyddiaeth yn gweithio ym mhrydain a'r tu hwnt,yn ogystal ag ymchwilio i sut mae polisi cyhoeddus yn cael ei lunio。 mae llwybrau gwaith eraill yn trafod cyfiawnder,democratiaeth,hawliau dynol a chysylltiadau rhyngwladol,gan ddarparu dealltwriaeth eang i chi o wleidyddiaeth sydd wedi'i theilwra i'ch anghenion penodol chi。

dry gydol y rhaglen,ynogystalâdsblygusgiliau iaith lefel uchel,mae myfyrwyr yn cael dealltwriaeth ryngddiwylliannol drylwyr sy'n cwmpasu gwybodaeth benodol am ddiwylliannau ffrainc,law yn llaw r gallu i lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diwylliant。 byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu lefel uchel a sgiliau meddwl yn feirniadol,ac yn meithrin gwytnwch AC annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。

maf ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,AC yn enwog am ddwylliant cyfoethog a soffistigedig。 ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol yr undeb ewropeaidd a'r cenhedloedd unedig。

rydyn ni'n cynnig ffrangeg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr。 yn ystod eich blwyddyn gyntaf,ynogystalâchchgwersi iaith,bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant ffrainc yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs。

bydd eich dealltwriaeth o'r iaith yn cael ei datblygu a'i mireinio ymhellACh yn ystod eich blwyddyn dramor,pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad ffrangeg ei hiaith。 

yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir,fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyferastudiaethôl-raddedig。 

mae'n bwysig cofio nad ya iaith yn unig sy'n bwysig wrth astudio ieithoedd。 mae'n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad,a'n nod yw cynnig cwrs wirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol AC ysgogol。 

fel myfyriwr cyd-anrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau ategol sy'n aml yn cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil ddiweddar。 arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar hanes,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes ffrainc。   

nodweddion nodedig

 • addysgu iaith o safon uchel wedi ei ddarparu gan siaradwyr brodorol,gyda dysgu cyfunol a thechnolegau digidol yn rhan annatod o addysgu AC asesiadau a gynlluniwyd i fwydo dysgu yn y dyfodol
 • rhaglen fywiog o weithgareddau allgyrsiol i gefnogi eich gwaith dysgu iaith a throchi yn y diwylliant ffrengig,gan gynnwys dosbarthiadau sgwrsio dewisol yn ychwanegol gyda myfyrwyr erasmus,digwyddiadau yn yr yanalliancefrançaiseAChymdeithas y myfyrwyr ffrangeg。
 • cwricwlwm iaith newydd gyda bwa dysgu clir,sy'n seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf AC sy'n cydblethu dealltwriaeth drylwyr o ddiwylliant ffraincâ€gallu i lywio a chyfryngu rhwng diwylliannau
 • amrywiaeth cyffrous o ddewisiadau addysgu arbenigol,wedi eu llywio gan ymchwil,sy'n galluogi myfyrwyr i ymgysylltu?syniadau mwyaf diweddar gan arbenigwyr yn y maes
 • rhaglen sgiliau wedi ei strwythuro sy'n ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd,Academaidd a throsglwyddadwy yn y gwaith dysgu o'r dechrau
 • y dewis o leoliad gwaith lle gellir ennill credydau
 • y cyfle i dreulio eich trydedd flwyddyn naill ai'n astudio neu'n gweithio yn ffrainc neu mewn gwlad lle siaredir ffrangeg
 • amrywiaeth cyffrous o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau ffurfiol i ymgysylltu ag ysgolion lleol a chymunedau yn hyrwyddo dysgu iaith a datblygu eich sgiliau a'ch proffil。
 • cysylltiadauACademaiddâchynulliadcenedlaethol cymru trwy ganolfan llywodraethiant cymru a pherthynas hir-sefydledigâsefydliadaucenedlaethol a rhyngwladol fel senedd san steffan,yr undeb ewropeaidd a nato。
côudcasLR21
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arfer学校通常有185个学位。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfer学校通常会收到600份申请。
 1. ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth

  adeilad y gyfraith

  rhodfa'r amgueddfa

  Caerdydd的

  cf10 3ax

 2. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

gofynion mynediad

abb - bbb。持有法语b的申请人可以使用语言高级途径。请注意一般研究和批判性思维不被接受。

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddm - dmm在社会科学,人文科学,艺术和科学科目。

在3 hl受试者中,ib 32-30或665-655

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn y gyfraith a gwleidyddiaeth AC ysgol ieithoedd现代.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gyda 6.5 ar gyfer ysgrifennu AC o leiaf 6.0 yn yr holl is-sgoriau eraill。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro22 o leiaf ar gyfer ysgrifennu 20 ym mhob cydran arall。

学术上的pte

o leiaf 62 gyda 62 ar gyfer ysgrifennu a dim llai na 54 ym mhob cydran arall。

三位一体ii / iii

ii:rhagoriaeth mewn ysgrifennu AC o leiaf un rhagoriaeth a dau deilyngdod mewn cydrannau eraill。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

gcse英语语言等级c或4,igcse英语第一语言等级c,igcse english作为第二语言等级c

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

mae llawer o fyfyrwyr yn dewis buddsoddimewncopïaupersonolo'r geiriaduron dwyieithog heb eu cwtogi a'r cyfeirlyfrau gramadeg。 erbodcopïauo'rrhan fwyaf o'r deunyddiau cwrs ar gael yn y llyfrgell,mae llawer o fyfyrwyr yn dewis cael copi personol o'r testunau gosod。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae'r ba ffrangeg a gwleidyddiaeth yn rhaglen radd lawn-amser a gaiff ei chyflwyno wyneb yn wyneb dros bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael sgiliau a chymwyseddau iaith a gwleidyddol lefel uchel dros flynyddoedd olynol i fod yn feddyliwr annibynnol beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob blwyddyn o'r rhaglen byddwch yn astudio 120 o gredydau,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 credyd mewn gwleidyddiaeth a 60 credyd mewn ffrangeg。 treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor yn ffrainc neu mewn gwlad arall lle siaredir ffrangeg。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

byddwch yn cyfuno 60 credyd offrangegâ60credyd o wleidyddiaeth,gan eich galluogi i brofi mwy nag un maes astudio。

blwyddyn ragarweiniol yw gwleidyddiaeth y flwyddyn gyntaf。 byddwch yn astudio un modiwl craidd 20 credyd,AC yn dewis 40 credyd yn rhagor(dau fodiwl 20 credyd)o blith ein modiwlau craidd sylfaenol eraill,i osod y sylfeini ar gyfer eich astudiaethau ym mlynyddoedd dau a phedwar。

ym mlwyddyn un,rydym yn cynnal dau lwybr iaith i fyfyrwyr:llwybr uwch i fyfyrwyrsyddâsafonuwch neu gymhwysedd cyfatebol mewn ffrangeg,llwybr i ddechreuwyr ar gyfer myfyrwyrsyddâgwybodaethgyfyngedig neu ddim gwybodaeth o gwbl am y ffrangeg。 mae blwyddyn gyntaf y rhaglen hon yn rhoi sylfaen drylwyr yng ngramadeg yr iaith i'r myfyrwyr hynny ar lwybr y dechreuwyr,AC yn datblygu sgiliau ieithyddol i fyfyrwyrôlsafonuwch ar y llwybr uwch。

byddwch hefyd yn astudio modiwl nad yw'n ymwneud ag iaith sy'n cyflwyno datblygiad ffrainc fel cenedl i chi,gan archwilio beth yweiharwyddocâdgwwpiaugwahanol ar adegau gwahanol mewn hanes。 mae hefyd yn archwilio perthynas ffrainc,byr,gan eich galluogi i archwiliorôlffraincy tu hwnt i ffiniau cenedlaethol。 bydd y modiwl yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth dda o ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol a'r gallu hynod werthfawr i gyfryngu rhwng diwylliannau。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
国家和全球对法国的看法ml618720 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级法语第1年ml618840 credydau
初学者法语第1年ml618940 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
y da,drwg a'r gwleidyddol:好的,坏的和政治的pl919320 credydau
政治学入门pl919420 credydau
介绍ag8关系pl919520 credydau
政治思想简介pl919620 credydau
全球化简介pl919720 credydau
欧洲一体化介绍pl919820 credydau
政府介绍pl919920 credydau

blwyddyn dau

ym mlwyddyn dau fe fyddwch chi unwaith eto'n astudio 60 credyd gwleidyddiaeth 60 credyd ffrangeg。

mae elfennau iaith blwyddyn dau yn adeiladu ar y gwaith a wnaed yn y flwyddyn gyntaf,ac yn eich paratoi chi ar gyfer eich blwyddyn dramor。 yn ogystal ag iaith,byddwch yn astudio 30 credyd yn edrych ar ffrainc mewn cyd-destun trawswladol。 bydd hyn yn fodd o gyflwyno ymagweddau,dulliau AC offer beirniadol hanfodol y gallwch eu defnyddio i astudio'n fanwl,gan edrych ar amrywiaeth o bynciau fel diwylliant,hanes a gwleidyddiaeth。

byddwch hefyd yn astudio am 60 credyd mewn gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol,gan ddewis o blith ein hamrywiaeth eang o fodiwlau dewisol AC yn cynnwys o leiaf 20 o gredydau gwleidyddiaeth dynodedig。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
文化背景(法语)ml628230 credydau

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

treulir blwyddyn tri yn ffrainc neu mewn gwlad arall ffrangeg ei hiaith。 bydd y flwyddyn yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau iaith,dyfnhau eich dealltwriaeth o ddiwylliant ffrengig a datblygu eich annibyniaeth,eich dyfeisgarwch a'ch gwydnwch。

mae eich dewisiadau yn cynnwys astudio yn un o'n prifysgolion partner,gweithio fel cynorthwyydd saesneg mewn ysgol drwy gynllun y cyngor prydeinig,neu weithio i sefydliad neu gwmni ffrengig。 waeth beth fyddwch chi'n ei ddewis,mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,chael profiad astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。

os dewiswch yr opsiwn astudio,rydym wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid sy'n darparu cyfleoedd i astudio mewn sefydliadau mewn dinasoedd sydd wedi cynnwys paris,toulouse,chambéry,grenoble,lyon,clermont-ferrand,montpellier a nantes。 mae gennym gysylltiadau ACademaiddâbrwsela genefa yn ogystal。

gall lleoliadau ar gyfer cynorthwywyr addysgu ar gynllun sy'n cael ei redeg gan y cyngor prydeinigfyndâchinaill ai i ddinas fawr neu i dref wledig fechan。 mae'r dewis hwn yn cynnig profiad addysgu uniongyrchol AC yn eich galluogi chi i ennill digon o gyflog i fyw arno,er eich bod chi ddim ond yn gweithio'n rhan-amser。 cyn cychwyn ar eich lleoliad,mae'r cyngor prydeinig yn cynnig penwythnos hyfforddi yn y wlad berthnasol。 yn ogystal,dylai'r ysgol rydych chi wedi cael eich neilltuo ar ei chyfer gynnig arweiniad i chi hefyd yneichrôlfelero a'ch helpu i ddod o hyd i le i fyw。

mae'r trydydd dewis yn cynnwys lleoliad gwaith gyda sefydliad neu gwmni yn y byd sy'n siarad ffrangeg。 gellir gwneud y trefniadau angenrheidiol drwy gysylltiadau personol sydd gennych chi neu drwy fynd at sefydliadau yn uniongyrchol。我和他妈的帮助我是一个不错的人。 er mwyn sicrhau bod eich lleoliad gwaith yn rhoi digon o gyfle i chi siarad ffrangeg AC yn rhoi profiad buddiol i chi,bydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr ysgol ar gyfer trefniadau o'r fath。

mae unrhyw fyfyriwr sy'nymgymrydâleleadadstudioneu leoliad hyfforddeiaeth / gwaith yn ewrop yn gymwys ar hyn o bryd i wneud cais am grant erasmus。

mae astudio neu weithio dramor yn baratoad rhagorol ar gyfer eich blwyddyn olaf,ac yn rhoi lefel o hunanhyder AC aeddfedrwydd sydd wedi bod yn boblogaidd gyda chyflogwyr。

blwyddyn pedwar

pan fyddwn ni'n eich croesawu chiynôligaerdydd ar gyfer eich blwyddyn derfynol,byddwch yn parhau i ddatblygu eich sgiliau iaith,gan astudio 30 credyd iaith ffrangeg yn y flwyddyn olaf a 30 credyd mewn modiwlau dewisol ffrangeg。 byddwch hefyd yn astudio am 60 credyd mewn gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol,gan ddewis o blith ein hamrywiaeth eang o fodiwlau dewisol AC yn cynnwys o leiaf 20 o gredydau gwleidyddiaeth dynodedig。 byddwch yn cael y cyfle i adeiladu ar y sylfaen eang o wybodaeth s sgiliau rydych chi wedi ei datblygu i astudio maes arbenigedd ymchwil yn yr ysgol,drwy'r modiwlau a addysgir a / neu draethawd estynedig。

cewch gyfle hefyd i gymryd rhan yn ein modiwl addysgu poblogaidd iawn,sy'n fodiwl AChrededig lle byddwch yn adeiladu ar astudiaethau a gweithdai yn y brifysgol i ymgymrydâleleadadadysyyn un o'n hysgolion partner yn yr ardal。

mae modiwl traethawd hir y flwyddyn olaf yn rhoi'r dewis i chi ymgysylltu'nddyfnAChâmaesy testun a ddewisir,yn ogystal ag ymestyn eich sgiliau ymchwil a dadansoddi。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高水平的法语语言能力ml636630 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
Culture, Political Protest & Dissent in the 1960sml136030 credydau
欧洲电影:思考虚构的真实ml136230 credydau
学生教学模块ml136330 credydau
最后一年论文 - 法语(英文/威尔士语)ml626230 credydau
最后一年论文 - 法语(法语)ml636130 credydau
Multimedia Adaptation: Film, Television & Radioml636330 credydau
Conflict, Consensus & The French Labour Movementml636430 credydau
核时代的ag8政治pl932020 credydau
非洲ag8思想和实践:殖民主义,反殖民主义,后殖民主义pl932120 credydau
全球环境政治pl932220 credydau
炸弹,子弹和投票箱:北爱尔兰冲突,1969年至1998年pl932420 credydau
政治经济学:非理性世界的理性?pl932520 credydau
流行文化与世界政治pl932820 credydau
中国在世界上pl933020 credydau
网络安全:全球政治中的外交和数字权利pl933220 credydau
英国情报史pl933320 credydau
暴力和杀戮的政治pl933520 credydau
正义,合法性和ag8法pl933620 credydau
拉丁美洲政治pl933720 credydau
性,毒品和公共政策pl933820 credydau
视觉全球政治pl933920 credydau
实践中的政治:工作安置模块pl934020 credydau
灵魂与城市:柏拉图的政治哲学pl934120 credydau
20世纪政治思想中的危机与承诺pl934320 credydau
科学,知识,政治pl934420 credydau
托马斯霍布斯的许多面孔pl934520 credydau
是变革:没有国家的治理pl934620 credydau
我们政府和政治pl937420 credydau
cyfiawnder byd-eangpl937720 credydau
cenedlaetholdeb,crefydd a chyfiawnder:hanes athroniaeth yr 20fed ganrif yng nghymrupl937820 credydau
议会研究模块pl938020 credydau
ag8关系论文pl938520 credydau
政治学位论文pl938620 credydau
在英国举行选举pl938720 credydau
世界政治的全球ag8组织pl939120 credydau
个性和力量pl939220 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,AC yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth AC yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,AC mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

18%

astudio annibynnol dan arweiniad

83%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

32%

astudio annibynnol dan arweiniad

68%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

0%

astudio annibynnol dan arweiniad

0%

lleoliadau ments

100%

blwyddyn 4

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

18%

astudio annibynnol dan arweiniad

82%

lleoliadau ments

0%

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba mewn ffrangeg a gwleidyddiaeth yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr y rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad ACademaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddan nhw ar gael igyfarfodâmyfyrwyri gynnig cyngor AC adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer(un o bob ysgol),fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar drawing eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellACh。 gall eich tiwtor personol hefyd eich cyfeirio chi at gymorth priodol os ydych chi'n cael trafferth。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog(amgylchedd dysgu rhithwir y brifysgol),byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

maeeintîmgwasanaethauproffesiynol ar gyfer israddedigion yn rhoi cefnogaeth academaidd a chefnogaeth i fyfyrwyr ar yr holl raglenni。 lleolirytîmmewn'canolfanmyfyrwyr'bwrpasol yn yr ysgol ac maen nhw'n darparu gwybodaeth ac arweiniad mewn ymateb i unrhyw ymholiadau a allai fod gennych。 hefyd,mae gennym swyddog gweinyddol ymroddedig cymorth i fyfyrwyr yn yr ysgol,sy'n gallu rhoi'r cyngor a'r arweiniad angenrheidiol i chi mewn amgylchedd cefnogol,gofalus a chyfrinAChol。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。   

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,y ganolfan datblygu sgiliau ACademaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

sut caff fy asesu?

mae adborth ac asesu yn feysydd blaenoriaeth i'r ysgol ieithoedd modern ac ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth,gydag arweinydd asesu ac adborth penodol yn gyfrifol am sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau。 mae'r asesiad yn canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。 mae'r ddwy ysgol yn defnyddio fformatau asesu traddodiadol(fel traethodau,profion dosbarth,arholiadau a thraethodau hir)ynogystalâdulliaumwy arloesol o asesu,(fel blogiau fideo,cymryd rhan mewn sioeau radio,prosiectau fideo sain,cyfweliadau,portffolios ,ac ati)。 mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)AC asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut bydd eich gwaith yn cael ei farcio sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

58%

arholiadau ymarferol

3%

gwaith cwrs

38%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

62%

arholiadau ymarferol

3%

gwaith cwrs

35%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

0%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

100%

blwyddyn 4

arholiadau ysgrifenedig

55%

arholiadau ymarferol

5%

gwaith cwrs

40%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。
 • gwybodaeth am y cysyniadau sylfaenol sy'n gysylltiedigârwladwriaethfodern a mathau o lywodraeth,yn enwedig y ffurf seneddol ewropeaidd; esbonio sut mae sefydliadau gwleidyddol craidd yn gweithredu; defnyddio geirfa arbenigol trafodaethau gwleidyddol fel y'i mynegwyd gan wyddonwyr AC ymarferwyr gwleidyddol; dangos sgiliau ymchwil a gwybodaeth sylfaenol ar waith。
 • gwybodaeth am waith sawl un o feddylwyr allweddol hanes syniadaeth wleidyddol a syniadaeth wleidyddol gyfoes;
 • ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth eang o faterion a dadleuon sy'n ganolog i syniadaeth wleidyddol;一个
 • bod yn gyfarwydd ag amrywiaeth o'r termau a'r cysyniadau sy'n angenrheidiol ar gyfer dealltwriaeth ddigonol o syniadaeth wleidyddol。
 • darllen a dadansoddi testunau athronyddol a gwleidyddol。
 • crynhoi a chyflwyno dadleuon canolog testunau cymhleth。
 • gwerthuso cysyniadau a dadleuon cymhleth。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • meddu ar sgiliau ieithyddol uwch,ynogystalâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes ffrainc a gwledydd lle siaredir ffrangeg
 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig AC ar lafar,yn saesneg a ffrangeg。
 • defnyddio dadleuon damcaniaethwyr gwleidyddol clasurol,现代的chyfoes mewn trafodaeth lafar AC mewn aseiniadau ysgrifenedig。
 • 爸爸ddarbwyllol h.y. un sy'n rhesymegol AC yn seiliedig ar dystiolaeth;我是gasglu,trefnu a defnyddio tystiolaeth a gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau。
 • cyfosod gwybodaeth berthnasol i arfer barn feirniadol wrth werthuso gwybodaeth。
 • y gallu i gasglu,trefnu a defnyddio tystiolaeth,data a gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau eilaidd rhai ffynonellau gwreiddiol。
 • llunio dadl resymol,cyfosod gwybodaeth berthnasol AC arfer barn feirniadol。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • defnydd effeithiol o dechnolegau cyfathrebu a gwybodaeth ar gyfer casglu a chyflwyno gwybodaeth。
 • dangos gwydnwch AC annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau。

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • y gallu i ddadansoddi testunau cymhleth。
 • y gallu i ddehongli defnyddio data perthnasol。
 • sgiliau ymchwil ymarferol。
 • atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori AC ymarfer)。
 • creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

ysgol ieithoedd现代

yn 2015/16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn mwynhau eu blwyddyn dramor gymaint nes eu bod yn neilltuo amser i wneud rhagor o deithio,neu'n mynd dramorarôlgraddioi chwilio am gyflogaeth。

ymhlith y rhai sy'n dewis aros yn y deyrnas unedig,mae llawer yn dilynastudiaethauôl-raddedig,fel un oraddauôl-raddedig a addysgir yr ysgol neu gwrs tar。 new maid e y y de de u u he he he he he he he y y y y y y y y y y y y y y y y y y y me me me me me me me me me y y y y y y y y y y y y y y y y y y u mae dewisiadau cyflogaeth eraill yn cynnwys rolau fel cyfieithwyr,cynorthwywyr iaith,cynorthwywyr allforio a phrawf-ddarllenwyr。

ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth

yn 2015/16,dywedodd 97%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae gwleidyddiaeth yng nghaerdydd yn gronfa recriwtio uchel ei pharch ar gyfer amrywiaeth o gyflogwyr yn y sector,a bu ombwdsmon gwasanaethau cyhoeddus cymru,yr adran addysg,asiantaeth ffiniau'r deyrnas unedig AC ystod o bleidiau gwleidyddol i gyd yn recriwtio myfyrwyr o'r flwyddyn raddio ddiwethaf。

Ÿ恩艾伦i'r部门gwleidyddol,mae'r RADDØddiddordeb我gyflogwyr YNŸsectorau cyhoeddus一个phreifat,格达graddedigion YN manteisio AR gyfleoedd hyfforddi AR gyfer BOD YN rheolwyr YN安永,企业全球租王车,苏黎世保险。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais