""
ewch i'r prif gynnwys

ffrangeg a cherddoriaeth(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

mae'r cwrs gradd cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i fanteisio o'r cyfle i ddatblygu'u sgiliau iaith AC astudio pwnc creadigol ag heriol o cherddoriaeth。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Two students speaking to eACh other

trosolwg y cwrs

ein nod yn yr ysgol ieithoedd modern a cherddoria yw datblygu ac addysgu ein myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 drwy astudio ffrangeg a cherddoriaeth,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith,gan roi mantais gystadleuol i chi a'ch gwneud yn atyniadol i weithlu cynyddol fyd-eang AC agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa。  

maf ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,AC yn enwog am ddwylliant cyfoethog a soffistigedig。 ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol yr undeb ewropeaidd a'r cenhedloedd unedig。

rydyn ni'n cynnig ffrangeg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr。 yn ystod eich blwyddyn gyntaf,ynogystalâchchgwersi iaith,bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant ffrainc yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs。

bydd eich dealltwriaeth o'r iaith yn cael ei datblygu a'i mireinio ymhellACh yn ystod eich blwyddyn dramor,pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad ffrangeg ei hiaith。 

yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir,fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyferastudiaethôl-raddedig。 

mae'n bwysig cofio nad astudio'r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae'n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad,a'n nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol AC ysgogol。 

mae dinas caerdydd yn gartref i'r celfyddydau,ac yn lleoliad gwych ar gyfer yr astudio cerddoriaeth yn y deyrnas unedig。 mae gan y ddinas gwmni opera proffesiynol(opera cenedlaethol cymru)a hefyd gerddorfa symffoni broffesiynol,cerddorfa genedlaethol gymreig y bbc。 mae'r ysgol cerddoriaeth yn mwynhau perthynas gynhyrchiol gyda'r ddau sefydliadsy'ncaniatáu,er enghraifft,i'n myfyrwyr fynd i ymarferion gwisg a phrynu tocynnau rhatACh ar gyfer cyngherddau。 

mae disgwyl i chi fod wedi cyrraedd neu fod wedi dangos tystiolaeth o weithio tuag at radd 8 mewn un neu ragor o provideynnau,neu lais,ar adeg gwneud eich cais。 efallai y cewch chi eich ystyried os nad ydych chi'n astudio lefel-a cerddoriaeth ond bod gennych chi radd 8 ymarferol a gradd 7/8 theori a'ch bod chi'n astudio pynciau dyniaethau priodol ar safon uwch。

fel myfyriwr cyd-anrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau ategol sy'n aml yn cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil ddiweddar。 arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar hanes,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes ffrainc。   

nodweddion nodedig

 • addysgu dan arweiniad ymchwil sy'n eich galluogi i ymgysylltu syn syniadau newydd sy'n helpu i lunio dyfodol astudiaethau ffrangeg a cherddoriaeth。
 • addysgu iaith o ansawdd uchel wedi ei ddarparu gan siaradwyr brodorol。
 • rhaglen fywiog o weithgareddau allgyrsiol i gefnogi eich gwaith dysgu iaith a throchi yn y diwylliant ffrengig,gan gynnwys dosbarthiadau sgwrsio dewisol yn ychwanegol gyda myfyrwyr erasmus,digwyddiadau yn yr yanalliancefrançaiseAChymdeithas y myfyrwyr ffrangeg。
 • cwricwlwm gyda bwa dysgu clir,yn defnyddio'r ymchwil diweddaraf a chynnig dealltwriaeth drylwyr o'r diwylliant ffrengig。
 • y dewis o leoliad gwaith lle gellir ennill credydau。
 • y cyfle i dreulio eich trydedd flwyddyn naill ai'n astudio neu'n gweithio yn ffrainc neu mewn gwlad lle siaredir ffrangeg。
 • amrywiaeth cyffrous o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau ffurfiol i ymgysylltu ag ysgolion lleol a chymunedau yn hyrwyddo dysgu iaith a datblygu eich sgiliau a'ch proffil。
 • caiff hyfforddiant provideynnol(neu leisiol)ei gyllido'n llawn ar gyfer eich prif provideyn astudio。
 • mae'r dewis yn y naill bwnc a'r llall i ysgrifennu traethawd hir yn rhoi'r cyfle i chi ddewis pwnc sy'n seiliedig ar y ddwy ddisgyblaeth。
 • archwilio cerddoriaeth o fewn cyd-destun diwylliannol eang,gan gofleidio elfennau llenyddol,cymdeithasol a gwleidyddol
 • cyfleoedd i feithrincysylltiadauâsurddorionproffesiynol drwy weithdai cyfansoddi,dosbarthiadau meistr ar berfformio,cyfres cyngherddau'r brifysgol,a'n sgyrsiau gyrfaoedd
côudcaswr31
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arfer现代语言学校通常有185个名额。音乐学院通常有70个名额。   
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfer现代语言学校通常会收到600份申请。音乐学院通常会收到350份申请。
 1. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

 2. 是的ysgol cerddoriaeth

  adeilad cerddoriaeth

  31 heol corbett

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3eb

 3. llyfrgell cerddoriaeth

  adain y llyfrgell

  neuaddabartdâr

  heol corbett

  Caerdydd的

  cf10 3up

gofynion mynediad

bbb-bbc gan gynnwys b mewn cerddoriaeth。 bydd gan ymgeiswyr gyda gradd b mewn ffrangeg safon uwch fynediad at lwybrau ieithoedd uwch。 sylwch na dderbynnir astudiaethau cyffredinol na meddwl beirniadol。 gweler hefyd'ofynion eraill'isod。

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

dm yn btec a gradd b mewn cerddoriaeth safon uwch

32-30 pwynt gyda 6 mewn cerddoriaeth ar y leiff uwch a 6 mewn iaith fodern ar gyfer llwybr y dechreuwyr,neu 6 mewn ffrangeg ar y lefel uwch ar gyfer y llwybr uwch。 gweler hefyd'ofynion eraill'isod。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol ieithoedd现代 AC ysgol cerddoriaeth.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

tgau saesneg iaith gradd c neu 4,igcse saesneg iaith gyntaf gradd c,igcse saesneg fel ail iaith gradd c。 disgwylir i bob ymgeisyddcydanrhydeddâshalddoriaethfod wedi ennill neu ddangos tystiolaeth o weithio tuag at radd 8 mewn un provideyn neu lais ar adeg gwneud cais。 rhoddir ystyriaeth i ymgeiswyr sydd heb fod yn cymryd cerddoriaeth safon uwch ondsyddâgradd8 ymarferol a gradd 7/8 theori a sy'n astudio pynciau'r dyniaethau priodol ar safon uwch。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

mae llawer o fyfyrwyr yn dewis buddsoddimewncopïaupersonolo'r geiriaduron dwyieithog heb eu cwtogi a'r cyfeirlyfrau gramadeg。 erbodcopïauo'rrhan fwyaf o'r deunyddiau cwrs ar gael yn y llyfrgell,mae llawer o fyfyrwyr yn dewis cael copi personol o'r testunau gosod。

heblaw eich prif provideyn astudio,ni fydd angen unrhyw offer penodol。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba ffrangeg a cherddoriaeth yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael cymwyseddau iaith a cherddoriaeth ar lefel uchel,ynghydâ€s sgiliau i fod yn feddyliwr annibynnol beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob blwyddyn o'r rhaglen byddwch yn astudio 120 o gredydau,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 credyd mewn cerddoriaeth a 60 credyd mewn ffrangeg。 treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor yn ffrainc neu mewn gwlad arall lle siaredir ffrangeg。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

byddwch yn cyfuno 60 credyd ffrangeg gyda 60 credyd cerddoriaeth。

ym mlwyddyn un,rydym yn cynnal dau lwybr i fyfyrwyr:llwybr uwch i fyfyrwyrsyddâsafonuwch neu gymhwysedd cyfatebol mewn ffrangeg,llwybr i ddechreuwyr ar gyfer myfyrwyrsyddâgwybodaethgyfyngedig neu ddim gwybodaeth o gwbl am y ffrangeg。 mae blwyddyn gyntaf y rhaglen hon yn rhoi sylfaen drylwyr yng ngramadeg yr iaith i'r myfyrwyr hynny ar lwybr y dechreuwyr,AC yn datblygu sgiliau ieithyddol i fyfyrwyrôlsafonuwch ar y llwybr uwch。

byddwch hefyd yn astudio modiwl nad yw'n ymwneud ag iaith sy'n cyflwyno datblygiad ffrainc fel cenedl i chi,gan archwilio beth yweiharwyddocâdgwwpiaugwahanol ar adegau gwahanol mewn hanes。 bydd y modiwl yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth dda o ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol a'r gallu hynod werthfawr i gyfryngu rhwng diwylliannau。

o ran cerddoriaeth,mae'r flwyddyn gyntaf yn eich paratoi i fanteisio ar fuddion creadigol a deallusol addysg uwch。 cynigir hyfforddiant creiddiol i chi mewn dadansoddi,harmoni a gwrthbwynt,hanes cerddoriaeth,cyfansoddi a gallu cerddorol ymarferol。

mae rhai modiwlau cerddoriaeth yn darparu paratoad hanfodol neu'n'rhagofynion'ar gyfer modiwlau mwy datblygedig os byddwch chi'n dymuno eu dilyn mewn blynyddoedd diweddarACh。

我ategu eich astudiaethau academaidd,rydych chi'n cael eich annog yn weithredol iymunoâchôneuugerddorfa'r brifysgol AC ensembles eraill。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
国家和全球对法国的看法ml618720 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级法语第1年ml618840 credydau
初学者法语第1年ml618940 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
组成1amu110710 credydau
民族音乐学1:人类生活中的音乐mu112410 credydau
音调元素1mu112520 credydau
全部作品mu112710 credydau
elfennau 1mu113520 credydau
组成1bmu120810 credydau
流行音乐史mu122610 credydau
音调元素2mu122720 credydau
从页面到舞台:音乐剧中的戏剧mu123010 credydau
构成景观mu123110 credydau
elfennau 2mu123720 credydau
实用的音乐家1mu131410 credydau
曲目研究mu131720 credydau
cerddoriaeth ymarferol imu132410 credydau
astudiaethau曲目mu132720 credydau

blwyddyn dau

ym mlwyddyn dau fe fyddwch chi unwaith eto'n astudio 60 credyd cerddoriaeth 60 credyd ffrangeg。

mae'r elfennau iaith yn adeiladu ar y gwaith a wnaed yn y flwyddyn gyntaf,AC yn eich paratoi chi ar gyfer eich blwyddyn dramor。

yn ogystal ag iaith,byddwch yn astudio 30 credyd yn edrych ar ffrainc mewn cyd-destun trawswladol。 bydd hyn yn fodd o gyflwyno ymagweddau,dulliau AC offer beirniadol hanfodol y gallwch eu defnyddio i astudio'n fanwl,gan edrych ar amrywiaeth o bynciau fel diwylliant,hanes a gwleidyddiaeth。

o ran cerddoriaeth,mae cyrsiau yn fwy datblygedig a byddwch yn canolbwyntio ar bynciau mwy arbenigol,gan ddewis o blithpedwargrŵp:cyfansoddi ac astudiaethau electroacwstig,dawn gerddorol ysgrifenedig ac ymarferol,sgiliau dadansoddol a beirniadol,ac astudiaethau hanesyddol。 lluniwyd ein modiwlau blwyddyn dau,busnes cerddoriaeth i / ii,i'ch helpu i ddeall gwahanol ganghennau o'r proffesiwn cerddoriaeth yn well AC i roi cyfle i chi gael lleoliad byr mewn maes sy'nymwneudâshanddoreisneu'r celfyddydau,naill ai mewn un bloc neu ar ffurf cyfres o ymweliadaurheolaiddâgweithle。

yu al allan i'ch astudiaethau ffurfiol,byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan yn ein cynllun mentora myfyrwyr,sydd wedi cael canmoliaeth uchel ac sy'n cael ei gefnogi gan lywodraeth cynulliad cymru。 mae disgyblion mewn ysgolion uwchradd dethol yn cael eu mentora gan ein myfyrwyr israddedig sydd wedi eu hyfforddi'n arbennig,sy'n mynd i ysgolion i fentora disgyblion mewn grwpiau bACh o ddau neu dri dros gyfnod o bum wythnos。

我是fyfyrwyr,sy'n gweithredu fel eiriolwyr ar gyfer dysgu ieithoedd。 yy dilyn hyfforddiant penodol,fel llysgennad mae'n bosibl y cewch chi gyfle i siarad yn gyhoeddus mewn digwyddiadau,gan rannu eich profiad personol o ddysgu ieithoedd。 gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau,fel sesiynau blasu iaith,cyflwyno a hyrwyddo'r flwyddyn dramor,cefnogi diwrnodau a digwyddiadau iaith mewn ysgolion,neu hybu ieithoedd modern mewn ffeiriau gyrfaoedd neu ddiwrnodau agored。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
文化背景(法语)ml628230 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
前初学者语言第2年法语ml628030 credydau
高级语言第2年法语ml628130 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
分析20世纪的音乐mu215210 credydau
工作室技巧1:midi和合成器mu215310 credydau
古典传统中的正式功能mu215720 credydau
管弦乐编曲mu216120 credydau
音乐事业1mu216410 credydau
表演实践和器官学:十八世纪,1700-1830mu216710 credydau
表演实践和器官学:十八世纪,1700-1830mu216820 credydau
谐波练习,1725-1870mu217810 credydau
看电影声mu217910 credydau
看电影声mu218120 credydau
自1900年以来在法国的音乐mu218210 credydau
自1900年以来在法国的音乐mu218320 credydau
工作室技巧1:midi和合成器mu226110 credydau
民族音乐学2:跨文化视角的音乐mu227120 credydau
音乐事业2mu227220 credydau
对位练习,1725-1870mu228410 credydau
来自c.1900的英国艺术音乐mu228510 credydau
来自c.1900的英国艺术音乐mu228620 credydau
流行音乐中的问题mu228710 credydau
流行音乐中的问题mu228820 credydau
歌剧世界mu228910 credydau
歌剧世界mu229020 credydau
作文2mu232020 credydau
音乐响起:口译和录制的流派和形式mu235620 credydau
实用的音乐家2mu235810 credydau
实用音乐家2bmu235910 credydau
实际贡献组合2mu236010 credydau
cerddoriaeth ymarferol iimu236520 credydau

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

treulir blwyddyn tri yn ffrainc neu mewn gwlad arall ffrangeg ei hiaith。 bydd y flwyddyn dramor yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau iaith,dyfnhau eich dealltwriaeth o ddiwylliant ffrengig a datblygu eich annibyniaeth,eich dyfeisgarwch a'ch gwydnwch。

bydd eich dewisiadau'n cynnwys:

 • astudio unn'n prifysgolion partner;
 • gweithio fel cynorthwyydd saesneg mewn ysgol drwy gynllun y cyngor prydeinig,neu
 • weithio i sefydliad neu gwmni ffrengig。

os dewiswch yr opsiwn astudio,rydym wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid sy'n darparu cyfleoedd i astudio mewn sefydliadau mewn dinasoedd sydd wedi cynnwys paris,toulouse,chambéry,grenoble,lyon,clermont-ferrand,montpellier a nantes。 mae gennym gysylltiadau ACademaiddâbrwsela genefa yn ogystal。

gall lleoliadau ar gyfer cynorthwywyr addysgu ar gynllun sy'n cael ei redeg gan y cyngor prydeinigfyndâchinaill ai i ddinas fawr neu i dref wledig fechan。 mae'r dewis hwn yn cynnig profiad addysgu uniongyrchol AC yn eich galluogi chi i ennill digon o gyflog i fyw arno,er eich bod chi ddim ond yn gweithio'n rhan-amser。 cyn cychwyn ar eich lleoliad,mae'r cyngor prydeinig yn cynnig penwythnos hyfforddi yn y wlad berthnasol。 yn ogystal,dylai'r ysgol rydych chi wedi cael eich neilltuo ar ei chyfer gynnig arweiniad i chi hefyd yneichrôlfelero a'ch helpu i ddod o hyd i le i fyw。

mae'r trydydd dewis yn cynnwys lleoliad gwaith gyda sefydliad neu gwmni yn y byd sy'n siarad ffrangeg。 gellir gwneud y trefniadau angenrheidiol drwy gysylltiadau personol sydd gennych chi neu drwy fynd at sefydliadau yn uniongyrchol。我和他妈的帮助我是一个不错的人。 er mwyn sicrhau bod eich lleoliad gwaith yn rhoi digon o gyfle i chi siarad ffrangeg AC yn rhoi profiad buddiol i chi,bydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr ysgol ar gyfer trefniadau o'r fath。

waeth beth fyddwch chi'n ei ddewis,mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,chael profiad astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。 y mae hefyd yn baratoad rhagorol ar gyfer eich blwyddyn olaf,ac yn rhoi lefel o hunanhyder AC aeddfedrwydd sydd wedi bod yn boblogaidd gyda chyflogwyr。

mae unrhyw fyfyriwr sy'nymgymrydâleleadadstudioneu leoliad hyfforddeiaeth / gwaith yn ewrop yn gymwys ar hyn o bryd i wneud cais am grant erasmus。

blwyddyn pedwar

pan fyddwn ni'n eich croesawu chiynôligaerdydd ar gyfer eich blwyddyn derfynol,byddwch yn parhau i ddatblygu eich sgiliau iaith,gan astudio 30 credyd iaith ffrangeg a 30 credyd mewn modiwlau dewisol ffrangeg,yn ychwanegol at 60 credyd mewn cerddoriaeth。

o run cerddoriaeth,fe fyddwch chi unwaith eto'n dewis o blith ypedwargrŵppwnc,a gallwch fynd ar drywydd un o'r tri phrosiect ACademaidd o bwys:traethawd hir,prosiect mewn ethnogerddoreg,neu brosiect mewn dadansoddi cerddoriaeth。 cewch gwblhau portffolio cyfansoddiadau byr(cyfansoddi iv)a / neu ddatganiad'caeedig'o flaen arholwyr yn unig(dawn gerddorol ymarferol iv)。

byddwch yn cael y cyfle i adeiladu ar y sylfaen eang o wybodaeth s sgiliau rydych chi wedi ei datblygu i astudio maes arbenigedd ymchwil yn yr ysgol,drwy'r modiwlau a addysgir a / neu draethawd estynedig。 cewch gyfle hefyd i gymryd rhan yn ein modiwl addysgu poblogaidd iawn,sy'n fodiwl AChrededig lle byddwch yn adeiladu ar astudiaethau a gweithdai yn y brifysgol i ymgymrydâleleadadadysyyn un o'n hysgolion partner yn yr ardal。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高水平的法语语言能力ml636630 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
Culture, Political Protest & Dissent in the 1960sml136030 credydau
欧洲电影:思考虚构的真实ml136230 credydau
学生教学模块ml136330 credydau
最后一年论文 - 法语(英文/威尔士语)ml626230 credydau
最后一年论文 - 法语(法语)ml636130 credydau
Multimedia Adaptation: Film, Television & Radioml636330 credydau
Conflict, Consensus & The French Labour Movementml636430 credydau
实用音乐家3(合奏)mu313710 credydau
现代主义的诞生mu314910 credydau
工作室技巧2:音频和硬盘录制mu316320 credydau
20世纪对位实践mu316410 credydau
现代主义的诞生mu316520 credydau
十九世纪意大利歌剧mu316810 credydau
十九世纪意大利歌剧mu316920 credydau
贝多芬的文化mu317410 credydau
贝多芬的文化mu317520 credydau
工作室技巧2:音频和硬盘录制mu326720 credydau
瓦格纳和浪漫歌剧mu327410 credydau
瓦格纳和浪漫歌剧mu327520 credydau
表演实践和器官学长十七世纪,1550-1700mu328410 credydau
表演实践和器官学长十七世纪,1550-1700mu328520 credydau
爵士乐,文化和政治mu328610 credydau
爵士乐,文化和政治mu328720 credydau
遁走曲mu328810 credydau
从留声机到智能手机的听觉文化mu328910 credydau
从留声机到智能手机的听觉文化mu329020 credydau
论文mu334030 credydau
音乐分析项目mu334330 credydau
实用音乐家4(表演)mu334420 credydau
作文4mu334520 credydau
民族音乐学项目mu334630 credydau
实际贡献组合3mu334710 credydau
traethawdmu335030 credydau
cerddoriaeth ymarferol iv(perfformiad)mu335420 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,AC yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth AC yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,AC mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

 

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

23%

astudio annibynnol dan arweiniad

77%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

26%

astudio annibynnol dan arweiniad

74%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

空值%

astudio annibynnol dan arweiniad

空值%

lleoliadau ments

空值%

blwyddyn 4

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

25%

astudio annibynnol dan arweiniad

74%

lleoliadau ments

2%

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba ffrangeg a cherddoriaeth yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad ACademaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor AC adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellACh 。在体育馆的生活方式,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog,byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。   

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,y ganolfan datblygu sgiliau ACademaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

这是一个非常有用的东西,一个有趣的东西,一个有趣的东西,一个有趣的东西,一个古老的东西,一个古老的东西,一个古老的海滩,一个古老的海滩,一个古老的海滩。

byddwch yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadauarôlly cyfnod arholiadau a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunan asesu myfyrwyr sy'n cael ei fonitro。

sut caff fy asesu?

mae'r asesiad yn canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。

rydym yn defnyddio fformatau asesu traddodiadol(fel traethodau,profion dosbarth,astudiaethau achos,arholiadau a thraethodau hir)ynogystalâdulliaumwy arloesol o asesu,(fel blogiau fideo,cymryd rhan mewn sioeau radio,prosiectau fideo sain,cyfweliadau,portffolios, AC ati)。

mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)AC asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut bydd eich gwaith yn cael ei farcio sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

40%

arholiadau ymarferol

16%

gwaith cwrs

44%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

48%

arholiadau ymarferol

3%

gwaith cwrs

48%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

空值%

arholiadau ymarferol

空值%

gwaith cwrs

空值%

blwyddyn 4

arholiadau ysgrifenedig

32%

arholiadau ymarferol

24%

gwaith cwrs

44%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。
 • creadigrwydd a dychymyg cerddorol;
 • sgiliau a thechnegau cyfansoddi allweddol。
 • nodiannu syniadau yn effeithiol AC yn gywir。
 • gwybodaeth am gyfansoddwyr,eu hieithoedd cerddorol,eu technegau a'u harddulliau。

 

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • meddu ar sgiliau ieithyddol uwch,ynogystalâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes ffrainc a gwledydd lle siaredir ffrangeg
 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig AC ar lafar,yn saesneg a ffrangeg。
 • sgiliau darllen yn feirniadol,ymchwil annibynnol,AC ysgrifennu。
 • sgiliau dadansoddi llenyddol,darllen deongliadol a mynegiant ysgrifenedig。
 • sgiliau dadansoddol在ddehongliad annibynnol的一个datblygu tuag a doeth o waith ymchwil。
 • nodiannu syniadau cerddorol yn gywir AC yn effeithiol。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • defnyddio amrywiaeth o raglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwydnwch AC annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • sgiliau wrth weithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • defnyddio amrywiaeth o provideynnau a'u galluoedd technegol。

 

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • y gallu i ddadansoddi testunau cymhleth。
 • y gallu i ddehongli defnyddio data perthnasol。
 • sgiliau ymchwil ymarferol。
 • atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori AC ymarfer)。
 • creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

ysgol ieithoedd现代    

yn 2015/16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn mwynhau eu blwyddyn dramor gymaint nes eu bod yn neilltuo amser i wneud rhagor o deithio,neu'n mynd dramorarôlgraddioi chwilio am gyflogaeth。

ymhlith y rhai sy'n dewis aros yn y deyrnas unedig,mae llawer yn dilynastudiaethauôl-raddedig,fel un oraddauôl-raddedig a addysgir yr ysgol neu gwrs tar。 new maid e y y de de u u he he he he he he he y y y y y y y y y y y y y y y y y y y me me me me me me me me me y y y y y y y y y y y y y y y y y y u mae dewisiadau cyflogaeth eraill yn cynnwys rolau fel cyfieithwyr,cynorthwywyr iaith,cynorthwywyr allforio a phrawf-ddarllenwyr。

ysgol cerddoriaeth

yn 2015/16,dywedodd 95%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae'r sgiliau sy'n cael eu datblygu drwy ddilyn gradd mewn cerddoriaeth yn helpu'n myfyrwyr i symud ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd,yn y proffesiwn cerddoriaeth a thu hwnt。

mae sgiliau cyflogadwyedd yn rhan o'r modiwlau yn yr ysgol cerddoriaeth fel eich bod yn dysgu sgiliau sy'n benodol i gerddoriaeth sgiliau ACademaidd hefyd y mae modd eu trosglwyddo i feysydd eraill,yn enwedig i'r gweithle。 mae ein modiwlau ar gyfer yr ail flwyddyn ar fusnes cerddoriaeth wedi'u cynllunio i'ch helpu i ddeall y gwahanol ganghennau yn y proffesiwn cerddoriaeth yn well。 maen nhw hefyd yn rhoi cyfle i chi gael lleoliad gwaith byr mewn maes sy'ngysylltiedigâshanddorianeu'r celfyddydau。

mae ein cyfres flynyddol o sgyrsiau ar yrfaoedd mewn cerddoriaeth yn gyfle gwych i chi gwrdd ph phobl broffesiynol mewn amryw feysydd fel perfformio,addysg cerddoriaeth,newyddiaduraeth cerddoriaeth,rheoli'r celfyddydau AC artistiaid,cynhyrchu a thrwyddedu,chyfansoddi ar gyfer y cyfryngau。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

mae modiwlau blwyddyn dau ar fusnes cerddoriaeth i / ii yn rhoi cyfle am leoliad gwaith byr,naill ai mewn un bloc neu fel cyfres o ymweliadaurheolaiddâgweithle。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais