""
ewch i'r prif gynnwys

ffrangeg a siapanaeg(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

mae ffrangeg a japaneeg(cyd-anrhydedd)yn rhoi cyfle i fyfyrwyr cyfuno'r astudiaeth o ddwy iaith bwysig y byd。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Two students speaking to each other

trosolwg y cwrs

ein nod yn yr ysgol ieithoedd modern yw datblygu ac addysgu ein myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 ynogystalândblygusgiliau iaith lefel uchel,mae ein rhaglen ba ffrangeg a japaneg yn eich galluogi i gael dealltwriaeth ryngddiwylliannol drylwyr sy'n cwmpasu gwybodaeth benodol am ddiwylliannau ffrainc a japan。 byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu lefel uchel a sgiliau meddwl yn feirniadol,ac yn meithrin gwytnwch ac annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。

maf ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,ac yn enwog am ddiwylliannau cyfoethog a soffistigedig。 ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol yr undeb ewropeaidd a'r cenhedloedd unedig

mae japan yn y cyfnod cyfoes wedi'i seilio ar hanes diwylliannol cyfoethog,diddorol,sy'n ymestyny​​nôlfiloeddo flynyddoedd。 mae'n dalynbŵerconcorididpwysig yn ogystal ag yn arloeswr yn y diwydiannau moduron ac electronig,sy'n symud mor gyflym。 drwy astudio japaneg,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith,gan roi mantais gystadleuol i chi a'ch gwneud yn atyniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd。

drwy astudio ffrangeg ARý何秀兰âjapaneg,byddwch炔meithrin amrywiaethösgiliau trosglwyddadwy一个gwybodaeth fuddiol我FYD gwaith,甘ROI mantais gystadleuol我智a'ch gwneud炔atyniadol mewn gweithlu cynyddol FYD-eang交流AGOR drysau我amrywiaethÒyrfaoedd。

rydym yn cynnig ffrangeg ar gyfer myfyrwyr uwch a dechreuwyr,a japaneg i ddechreuwyr yn unig。 o a caffael iaith,bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu,llafar a gwrando drwy amrywiaeth o weithgareddau dysgu a deunyddiau clyweledol。 yn ystod eich blwyddyn gyntaf,ynogystalâchchgwersi iaith,bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant ffrainc a japan yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs。

bydd eich dealltwriaeth o'r iaith yn cael ei datblygu a'i mireinio ymhellach yn ystod eich blwyddyn dramor,pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad lle siaredir ffrangeg a gwlad lle siaredir japaneg。 

yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir,fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyferastudiaethôl-raddedig。 

mae'n bwysig cofio nad astudio'r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae'n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad,a'n nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol ac ysgogol。 

arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd mewn ffrangeg a japaneg,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar hanes,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes ffrainc a japan。  

nodweddion nodedig

 • addysgu iaith o safon uchel wedi ei ddarparu gan siaradwyr brodorol,gyda dysgu cyfunol a thechnolegau digidol yn rhan annatod o addysgu ac asesiadau a gynlluniwyd i fwydo dysgu yn y dyfodol。
 • rhaglen fywiog o weithgareddau allgyrsiol i ategu eich gwaith dysgu iaith a'ch trochi yn niwylliant ffrainc a japan,gan gynnwys dosbarthiadau sgwrsio dewisol ychwanegol gyda myfyrwyr erasmus,digwyddiadau yn l'alliancefrançaiseachymdeithas y myfyrwyr ffrangeg,gan gynnwys seminarau rhaglen astudiaethau japaneg, lle mae ysgolheigion ac arbenigwyr ar astudiaethau japaneaidd o bob rhan o'r byd yn cael eu gwahodd i ddarlithio ar eu hymchwil eu hunain。
 • cwricwlwm gyda bwa dysgu clir,yn defnyddio'r ymchwil diweddaraf a chynnig dealltwriaeth drylwyr o'r diwylliant ffrengig a japaneaidd
 • trefnir cystadleuaeth areithio japaneg bob blwyddyn gyda chymorth gan glwb japan cymru,sy'n glwb busnes lleol。 yn y blynyddoedd fu,mae enillydd y wobr gyntaf wedi cael cynnig lleoliad gwaith yn sony uk technology a panasonic manufacturing uk。
 • rhaglen sgiliau wedi ei strwythuro sy'n ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd,Academaidd a throsglwyddadwy yn y gwaith dysgu o'r dechrau。
 • y dewis o leoliad gwaith lle gellir ennill credydau。
 • y cyfle i dreulio eich trydedd flwyddyn naill ai'n astudio neu'n gweithio mewn gwlad sy'n gweithredu'n bennaf drwy gyfrwng y ffrangeg neu japaneg。
 • amrywiaeth cyffrous o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau ffurfiol i ymgysylltu ag ysgolion lleol a chymunedau yn hyrwyddo dysgu iaith a datblygu eich sgiliau a'ch proffil。
côudcasTR21
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arfer学校通常有185个学位。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfer学校通常会收到600份申请。
 1. ysgol busnes caerdydd

  adeilad aberconwy

  罗德法柱

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

gofynion mynediad

abb - bbb。持有相关语言a-level的b的申请人将可以使用语言高级途径。请注意,不接受一般研究和批判性思维。   

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddm - dmm in social science,humanities,arts,and science subject。

来自3个受试者的ib 32-30或665-655。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol ieithoedd现代.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

你将需要gcse英语c或4级,igcse英语第一语言等级c,igcse english作为第二语言等级c。  

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

mae llawer o fyfyrwyr yn dewis buddsoddimewncopïaupersonolo'r geiriaduron dwyieithog heb eu cwtogi a'r cyfeirlyfrau gramadeg。 erbodcopïauo'rrhan fwyaf o'r deunyddiau cwrs ar gael yn y llyfrgell,mae llawer o fyfyrwyr yn dewis cael copi personol o'r testunau gosod。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba ffrangeg a japaneg yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael cymwyseddau sgiliau iaith lefel uchel dros flynyddoedd olynol i fod yn feddyliwr annibynnol beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob un o flynyddoedd y rhaglen byddwch yn astudio ar gyfer 120 o gredydau。 byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor - un semester yn ffrainc neu wlad arall lle siaredir ffrangeg,ac yn japan neu wlad arall lle siaredir japaneg yn y semester arall。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

byddwch yn cyfunoffrangegâjaneaneg,gan eich galluogi i brofi mwy nag un maes astudio。

ym mlwyddyn un,rydym yn cynnal dau lwybr i fyfyrwyr:llwybr uwch i fyfyrwyrsyddâsafonuwch neu gymhwysedd cyfatebol mewn ffrangeg a japaneg,a llwybr i ddechreuwyr ar gyfer myfyrwyrsyddâgwybodaethgyfyngedig neu ddim gwybodaeth o gwbl am y ffrangeg neu japaneg。 mae blwyddyn gyntaf y rhaglen hon yn rhoi sylfaen drylwyr yng ngramadeg yr iaith i'r myfyrwyr hynny ar lwybr y dechreuwyr,ac yn datblygu sgiliau ieithyddol i fyfyrwyrôlsafonuwch ar y llwybr uwch。

byddwch hefyd yn astudio modiwl nad yw'n ymwneud ag iaith sy'n cyflwyno datblygiad ffrainc a japan fel cenhedloedd,gan archwilio bethywarwyddocâdhynnyi grwpiau gwahanol ar adegau gwahanol mewn hanes。 mae hefyd yn archwilio perthynas ffrainc a japan比利时,gan eich galluogi iarchwiliodôlffrainca japan y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol。 bydd astudiaethau yn y meysydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth dda o ddiwylliannau ffrainc a japan,ac yn allweddol,dechrau datblygu ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol a'r gallu hynod werthfawr i gyfryngu rhwng diwylliannau。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
日本的背景ml158020 credydau
国家和全球对法国的看法ml618720 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
日语为后级学习者ml154840 credydau
小学日语ml154940 credydau
高级法语第1年ml618840 credydau
初学者法语第1年ml618940 credydau

blwyddyn dau

mae elfennau iaith blwyddyn dau yn adeiladu ar y gwaith a wnaed yn y flwyddyn gyntaf,ac yn eich paratoi chi ar gyfer eich blwyddyn dramor。

yn ogystal-30 credyd mewn ffrangeg a japaneg,byddwch yn astudio 30 credyd yn edrych ar ffrainc a japan mewn cyd-destun trawswladol。 bydd hyn yn fodd o gyflwyno ymagweddau,dulliau ac offer beirniadol hanfodol y gallwch eu defnyddio i astudio ffrainc a japan yn fanwl,gan edrych ar amrywiaeth o bynciau fel diwylliant,hanes a gwleidyddiaeth。 bydd gennych hefyd y dewis o astudio cyfieithu arbenigol ac iaith busnes。

yu al allan i'ch astudiaethau ffurfiol,byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan yn ein cynllun mentora myfyrwyr,sydd wedi cael canmoliaeth uchel ac sy'n cael ei gefnogi gan lywodraeth cynulliad cymru。 mae disgyblion mewn ysgolion uwchradd dethol yn cael eu mentora gan ein myfyrwyr israddedig sydd wedi eu hyfforddi'n arbennig,sy'n mynd i ysgolion i fentora disgyblion mewn grwpiau bach o ddau neu dri dros gyfnod o bum wythnos。

我是fyfyrwyr,sy'n gweithredu fel eiriolwyr ar gyfer dysgu ieithoedd。 yy dilyn hyfforddiant penodol,fel llysgennad mae'n bosibl y cewch chi gyfle i siarad yn gyhoeddus mewn digwyddiadau,gan rannu eich profiad personol o ddysgu ieithoedd。 gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau,fel sesiynau blasu iaith,cyflwyno a hyrwyddo'r flwyddyn dramor,cefnogi diwrnodau a digwyddiadau iaith mewn ysgolion,neu hybu ieithoedd modern mewn ffeiriau gyrfaoedd neu ddiwrnodau agored。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
中间日语ml528030 credydau
日本文化与社会ml528230 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
前初学者语言第2年法语ml628030 credydau
高级语言第2年法语ml628130 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
专业翻译介绍ML220130 credydau
The World & Language of Business (French Ex-Beginners)ml627930 credydau
文化背景(法语)ml628230 credydau
The World & Language of Business (French)ml628330 credydau

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

treulir eich trydedd flwyddyn yn ffrainc neu mewn gwlad arall lle siaredir ffrangeg ac yn japan neu mewn gwlad arall lle siaredir japaneg。 bydd y flwyddyn yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau iaith,dyfnhau eich dealltwriaeth o ddiwylliant ffrengig a japaneaidd a datblygu eich annibyniaeth,eich dyfeisgarwch a'ch gwydnwch。

mae eich dewisiadau ar gyfer y flwyddyn hon yn cynnwys astudio yn un o'n prifysgolion partner,gweithio fel cynorthwyydd saesneg mewn ysgol drwy gynllun y cyngor prydeinig,neu weithio i sefydliad neu gwmni ffrengig neu japaneaidd。 waeth beth fyddwch chi'n ei ddewis,mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,chael profiad astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。

os dewiswch yr opsiwn astudio,rydym wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid sy'n darparu cyfleoedd i astudio mewn sefydliadau mewn dinasoedd sydd wedi cynnwys paris,toulouse,chambéry,grenoble,lyon,clermont-ferrand,montpellier a nantes a catania,chuo,dokkyo,toyo ,早稻田。 mae gennym gysylltiadau academaiddâbrwsela genefa yn ogystal。

gall lleoliadau ar gyfer cynorthwywyr addysgu ar gynllun sy'n cael ei redeg gan y cyngor prydeinigfyndâchinaill ai i ddinas fawr neu i dref wledig fechan。 mae'r dewis hwn yn cynnig profiad addysgu uniongyrchol ac yn eich galluogi chi i ennill digon o gyflog i fyw arno,er eich bod chi ddim ond yn gweithio'n rhan-amser。 cyn cychwyn ar eich lleoliad,mae'r cyngor prydeinig yn cynnig penwythnos hyfforddi yn y wlad berthnasol。 yn ogystal,dylai'r ysgol rydych chi wedi cael eich neilltuo ar ei chyfer gynnig arweiniad i chi hefyd yneichrôlfelero a'ch helpu i ddod o hyd i le i fyw。

mae'r trydydd dewis yn cynnwys lleoliad gwaith gyda sefydliad neu gwmni yn y byd sy'n siarad ffrangeg。 gellir gwneud y trefniadau angenrheidiol drwy gysylltiadau personol sydd gennych chi neu drwy fynd at sefydliadau yn uniongyrchol。我和他妈的帮助我是一个不错的人。 er mwyn sicrhau bod eich lleoliad gwaith yn rhoi digon o gyfle i chi siarad ac yn rhoi profiad buddiol i chi,bydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr ysgol ar gyfer trefniadau o'r fath。

mae unrhyw fyfyriwr sy'nymgymrydâleleadadstudioneu leoliad hyfforddeiaeth / gwaith yn ewrop yn gymwys ar hyn o bryd i wneud cais am grant erasmus。

rhaid cael fisa er mwyn astudio yn japan。 mae dilyniant i'r flwyddyn dramor yn japan yn dibynnu ar lysgenhadaeth japan yn cymeradwyo eich cais am fisa yn llwyddiannus。

disgrifir y dogfennau angenrheidiol ar gyfer ffeilio cais am dystysgrif cymhwysedd i'r swyddfa mewnfudo ar wefan swyddfa mewnfudo japan a

bydd yr ysgol ieithoedd modern yn gwneud cais i'r swyddfa mewnfudo berthnasol am dystysgrif cymhwyster am statws preswyl(“tystysgrif cymhwyster”)ar eich rhan。 mae'r dystysgrif cymhwyster yn darparu prawf eich bod yn cydymffurfio amr amodau ar gyfer mynediad a ragnodir yn erthygl 7 paragraff 1 eitem 2 y ddeddf rheoli mewnfudo。 gan hynny,bydd meddu ar dystysgrif cymhwyster yn hwyluso'r gweithdrefnau ar gyfer cyhoeddi fisa yn llysgenadaethau tramor japan,yn ogystal ag arolygu mewnfudo ym meysydd awyr japan。

bydd cymorth a chanllawiau i'ch paratoi chi ar gyfer gwneud cais am eich fisa a'ch blwyddyn dramor ar gael gan yr ysgol ieithoedd modern ym mlwyddyn 2 eich rhaglen astudio。

mae astudio neu weithio dramor yn baratoad rhagorol ar gyfer eich blwyddyn olaf,ac yn rhoi lefel o hunanhyder ac aeddfedrwydd sydd wedi bod yn boblogaidd gyda chyflogwyr。

blwyddyn pedwar

pan fyddwn ni'n eich croesawu chiynôligaerdydd ar gyfer eich blwyddyn derfynol,byddwch yn parhau i ddatblygu eich sgiliau iaith,gan astudio 30 credyd iaith ffrangeg a 30 credyd iaith japaneg,yn ychwanegol at 60 credyd mewn modiwlau dewisol。 byddwch yn cael y cyfle i adeiladu ar y sylfaen eang o wybodaeth s sgiliau rydych chi wedi ei datblygu i astudio maes arbenigedd ymchwil yn yr ysgol,drwy'r modiwlau a addysgir a / neu draethawd estynedig。 cewch gyfle hefyd i gymryd rhan yn ein modiwl addysgu poblogaidd iawn,sy'n fodiwl achrededig lle gallwch adeiladu ar astudiaethau a gweithdai yn y brifysgol i ymgymrydâleleadadadysyyn un o'n hysgolion partner yn yr ardal。

mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,ac yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth ac yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,ac mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

 

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

26%

astudio annibynnol dan arweiniad

74%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

40%

astudio annibynnol dan arweiniad

60%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

0%

astudio annibynnol dan arweiniad

0%

lleoliadau ments

100%

blwyddyn 4

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

18%

astudio annibynnol dan arweiniad

82%

lleoliadau ments

0%

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba ffrangeg a japaneg yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad academaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor ac adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellach 。在体育馆的生活方式,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiac yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen ac adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog,byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellach,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

maeeintîmgwasanaethauproffesiynol ar gyfer israddedigion yn rhoi cefnogaeth academaidd a chefnogaeth i fyfyrwyr ar yr holl raglenni。 lleolirytîmmewn'canolfanmyfyrwyr'bwrpasol yn yr ysgol ac maen nhw'n darparu gwybodaeth ac arweiniad mewn ymateb i unrhyw ymholiadau a allai fod gennych。 yn ogystal,mae gennym swyddog gweinyddol ymroddedig cymorth i fyfyrwyr yn yr ysgol,sy'n gallu rhoi'r cyngor a'r arweiniad angenrheidiol i chi mewn amgylchedd cefnogol,gofalus a chyfrinachol。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。   

ÿTU hwnt i'r ysgol,mae'r brifysgol炔cynnig amrywiaethöwasanaethau sy'n cynnwysÿgwasanaeth gyrfaoedd,Y gwasanaeth cwnsela,Y gwasanaeth anabledd一个dyslecsia,Y gwasanaeth cymorth我fyfyrwyr,Y ganolfan datblygu sgiliau academaidd一个llyfrgelloedd一个chanolfannau adnoddau ardderchog。

sut caff fy asesu?

mae adborth ac asesu yn feysydd blaenoriaeth i'r ysgol ieithoedd modern,gydag arweinydd asesu ac adborth penodol yn gyfrifol am sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau。

mae'r asesiad yn canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。 yyd n def(((((((((((((((((( 。 mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)ac asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut bydd eich gwaith yn cael ei farcio sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

60%

arholiadau ymarferol

3%

gwaith cwrs

37%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

53%

arholiadau ymarferol

25%

gwaith cwrs

22%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

20%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

80%

blwyddyn 4

arholiadau ysgrifenedig

55%

arholiadau ymarferol

13%

gwaith cwrs

32%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar,yn saesneg,ffrangeg a japaneg。
 • defnyddio amrywiaeth o strategaethau i gychwyn acymgymrydòdonaldansoddiadauo wybodaeth。
 • cyrraedd casgliadau ynghylch cryfderau a gwendidau safbwyntiau a dadleuon,gan gyfiawnhau'r rhain gyda rhesymu cadarn a dehongliadau manwl o ddeunydd ffynhonnell。
 • technegau ymchwil perthnasol ac effeithiol i gynllunio ac ysgrifennu traethawd academaidd,gan ddefnyddio'r confensiynau cyfeirio priodol。
 • gwerthusiad beirniadol o syniadau a dadleuon,drwy gyflwyno gwybodaeth a syniadau yn gydlynol gan ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau ysgrifenedig a llafar。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • defnyddio amrywiaeth o raglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwydnwch ac annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau。

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • y gallu i ddadansoddi testunau cymhleth。
 • y gallu i ddehongli defnyddio data perthnasol。
 • sgiliau ymchwil ymarferol。
 • atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • sgiliau ieithyddol uwch,ynghydâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliannau a llenyddiaeth ffrainc a japan。
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori ac ymarfer)。
 • creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • sgiliau fel arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli
 • nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

yn 2015/16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellach ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn mwynhau eu blwyddyn dramor gymaint nes eu bod yn neilltuo amser i wneud rhagor o deithio,neu'n mynd dramorarôlgraddioi chwilio am gyflogaeth。

ymhlith y rhai sy'n dewis aros yn y deyrnas unedig,mae llawer yn dilynastudiaethauôl-raddedig,fel un oraddauôl-raddedig a addysgir yr ysgol neu gwrs tar。 new maid e y y de de u u he he he he he he he y y y y y y y y y y y y y y y y y y y me me me me me me me me me y y y y y y y y y y y y y y y y y y u mae dewisiadau cyflogaeth eraill yn cynnwys rolau fel cyfieithwyr,cynorthwywyr iaith,cynorthwywyr allforio a phrawf-ddarllenwyr。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标聊天

gofyn cwestiwn

图标笔

sut i wneud cais