""
ewch i'r prif gynnwys

ffrangeg ac eidaleg(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

mae'r ba ffrangeg ac eidaleg(gradd cydanrhydedd)yn rhoi'r cyfle i gyfuno dwy iaith ewropeaidd poblogaidd。

cadwch le ar ddiwrnod agored

trosolwg y cwrs

ein nod yn yr ysgol ieithoedd modern yw galluogi ein myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 mae ein graddedigion yn ieithyddion medrus iawnsyddânifero sgiliau sy'n eu galluogi nhw i weithio mewn llu o yrfaoedd phroffesiynau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol。 

mae ein rhaglen ba ffrangeg ac eidaleg(syddâphwyntiauynediadar gyfer dechreuwyr acarôlinnonuwch)yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau iaith lefel uchel,deall ffrainc,siaradwyr ffrangeg a diwylliant yr eidal yn drylwyr o safbwynt rhyngddiwylliannol。 trwy dreulio blwyddyn dramor yn gweithio,yn astudio neu'n addysgu ffrangeg ac eidaleg,byddwch yn mireinio eich iaith,eich sgiliau rhyngddiwylliannol ac yn datblygu sgiliau gwerthfawr ar gyfer eich cv mewn marchnad swyddi sy'n chwilio am raddedigionsyddâsgiliauiaith dramor cryf 。

mae ffrangeg ac eidaleg yn brif ieithoedd y byd sy'n cael eu defnyddio ym mhedwar ban byd。 mae ffrangeg ac eidaleg yn ddwy o ieithoedd gwaith swyddogol yr undeb ewropeaidd a'r cenhedloedd unedig。 trwy astudio ffrangeg ar y cyd ag eidaleg,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith。 bydd hyn yn rhoi mantais gystadleuol i chi,yn eich gwneud yn atyniadol mewn gweithlu cynyddol ryngwladol ac yn agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd。

arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd mewn ffrangeg ac eidaleg,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar hanes,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes siaradwyr ffrangeg ac eidaleg - yn dibynnu ar eich meysydd arbenigol。

nodweddion nodedig

 • addysgu iaith o safon uchel wedi ei ddarparu gan siaradwyr brodorol,gyda dysgu cyfunol a thechnolegau digidol yn rhan annatod o addysgu ac asesiadau a gynlluniwyd i fwydo dysgu yn y dyfodol
 • rhaglen fywiog o weithgareddau allgyrsiol i gefnogi eich gwaith dysgu iaith a throchi yn y diwylliant ffrengig ac eidalaidd,gan gynnwys dosbarthiadau sgwrsio dewisol yn ychwanegol gyda myfyrwyr erasmus,digwyddiadau yn yr yyalliancefrançaiseachymdeithas y myfyrwyr ffrangeg。
 • cwricwlwm gyda bwa dysgu clir,yn defnyddio'r ymchwil diweddaraf a chynnig dealltwriaeth drylwyr o'r diwylliant ffrengig ac eidalaidd。
 • rhaglen sgiliau wedi ei strwythuro sy'n ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd,Academaidd a throsglwyddadwy yn y gwaith dysgu o'r dechrau
 • y dewis o leoliad gwaith lle gellir ennill credydau
 • y cyfle i dreulio eich trydedd flwyddyn naill ai'n astudio neu'n gweithio mewn gwlad sy'n gweithredu'n bennaf drwy gyfrwng y ffrangeg neu eidaleg。
 • amrywiaeth cyffrous o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau ffurfiol i ymgysylltu ag ysgolion lleol a chymunedau yn hyrwyddo dysgu iaith a datblygu eich sgiliau a'ch proffil
côudcasrr31
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arfer学校通常有185个学位。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfer学校通常会收到600份申请。

gofynion mynediad

abb - bbb。持有法语b的申请人可以使用语言高级途径。请注意,不接受一般研究和批判性思维。 

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddm - dmm在社会科学,人文科学,艺术和科学科目。

来自3个受试者的ib 32-30或665-655。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol ieithoedd现代.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

你将需要gcse英语c或4级,igcse英语第一语言等级c,igcse english作为第二语言等级c。  

dewis

考虑到您对学位的兴趣和适合度,每个考生的个人资料被视为完整的图片,如您的个人陈述和裁判报告所示,以及已达到和预测的成绩。您还将评估您提出论证的能力,求知欲的证据以及您对学习的热情和承诺。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

mae llawer o fyfyrwyr yn dewis buddsoddimewncopïaupersonolo'r geiriaduron dwyieithog heb eu cwtogi a'r cyfeirlyfrau gramadeg。 erbodcopïauo'rrhan fwyaf o'r deunyddiau cwrs ar gael yn y llyfrgell,mae llawer o fyfyrwyr yn dewis cael copi personol o'r testunau gosod。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba ffrangeg ac eidaleg yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael cymwyseddau sgiliau iaith lefel uchel dros flynyddoedd olynol i fod yn feddyliwr annibynnol beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob un o flynyddoedd y rhaglen byddwch yn astudio ar gyfer 120 o gredydau。 byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor,un semester yn ffrainc neu wlad arall lle siaredir ffrangeg,ac yn yr eidal neu wlad arall lle siaredir eidaleg yn y semester arall。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

byddwch yn cyfuno ffrangeg ag eidaleg,gan eich galluogi i brofi mwy nag un maes astudio。

ym mlwyddyn un,rydym yn cynnal dau lwybr i fyfyrwyr:llwybr uwch i fyfyrwyrsyddâsafonuwch neu gymhwysedd cyfatebol mewn ffrangeg ac eidaleg,llwybr i ddechreuwyr ar gyfer myfyrwyrsyddâgwybodaethgyfyngedig neu ddim gwybodaeth o gwbl am y ffrangeg neu eidaleg。 mae blwyddyn gyntaf y rhaglen hon yn rhoi sylfaen drylwyr yng ngramadeg yr iaith i'r myfyrwyr hynny ar lwybr y dechreuwyr,ac yn datblygu sgiliau ieithyddol i fyfyrwyrôlsafonuwch ar y llwybr uwch。

byddwch hefyd yn astudio modiwl nad yw'n ymwneud ag iaith sy'n cyflwyno datblygiad ffrainc a'r eidal fel cenhedloedd,gan archwilio bethywarwyddocâdhynnyi grwpiau gwahanol ar adegau gwahanol mewn hanes。 mae hefyd yn archwilio perthynas ffrainc a'r eidalâ€,byd,gan eich galluogi iarchwiliodôlffrainca'r eidal y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol。 bydd astudiaethau yn y meysydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth dda o ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol a'r gallu hynod werthfawr i gyfryngu rhwng diwylliannau。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
国家和全球对法国的看法ml618720 credydau
在跨国背景下介绍意大利研究ml817920 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级法语第1年ml618840 credydau
初学者法语第1年ml618940 credydau
高级意大利语(第1年)ml818840 credydau
初学者意大利语第1年ml818940 credydau

blwyddyn dau

mae elfennau iaith blwyddyn dau yn adeiladu ar y gwaith a wnaed yn y flwyddyn gyntaf,ac yn eich paratoi chi ar gyfer eich blwyddyn dramor。

ynogystalâ30credyd mewn ffrangeg ac eidaleg,byddwch yn astudio 30 credyd yn edrych ar ffrainc a / neu'r eidal mewn cyd-destun trawswladol。 bydd hyn yn fodd o gyflwyno ymagweddau,dulliau ac offer beirniadol hanfodol y gallwch eu defnyddio i astudio ffrangeg ac eidaleg yn fanwl,gan edrych ar amrywiaeth o bynciau fel diwylliant,hanes a gwleidyddiaeth。 bydd gennych hefyd y dewis o astudio 30 o gredydau cyfieithu arbenigol ac iaith busnes。

yu al allan i'ch astudiaethau ffurfiol,byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan yn ein cynllun mentora myfyrwyr,sydd wedi cael canmoliaeth uchel ac sy'n cael ei gefnogi gan lywodraeth cynulliad cymru。 mae disgyblion mewn ysgolion uwchradd dethol yn cael eu mentora gan ein myfyrwyr israddedig sydd wedi eu hyfforddi'n arbennig,sy'n mynd i ysgolion i fentora disgyblion mewn grwpiau bach o ddau neu dri dros gyfnod o bum wythnos。

我是fyfyrwyr,sy'n gweithredu fel eiriolwyr ar gyfer dysgu ieithoedd。 yy dilyn hyfforddiant penodol,fel llysgennad mae'n bosibl y cewch chi gyfle i siarad yn gyhoeddus mewn digwyddiadau,gan rannu eich profiad personol o ddysgu ieithoedd。 gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau,fel sesiynau blasu iaith,cyflwyno a hyrwyddo'r flwyddyn dramor,cefnogi diwrnodau a digwyddiadau iaith mewn ysgolion,neu hybu ieithoedd modern mewn ffeiriau gyrfaoedd neu ddiwrnodau agored。

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

treulir eich trydedd flwyddyn yn ffrainc neu mewn gwlad arall lle siaredir ffrangeg ac yn yr eidal neu mewn gwlad arall lle siaredir eidaleg。 bydd y flwyddyn yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau iaith,dyfnhau eich dealltwriaeth o'r diwylliant ffrengig ac eidalaidd a datblygu eich annibyniaeth,eich dyfeisgarwch a'ch gwydnwch。

mae eich dewisiadau ar gyfer hyn yn cynnwys astudio yn un o'n prifysgolion partner,gweithio fel cynorthwyydd saesneg mewn ysgol drwy gynllun y cyngor prydeinig,neu weithio i sefydliad neu gwmni ffrengig neu eidalaidd。 waeth beth fyddwch chi'n ei ddewis,mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,chael profiad astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。

os dewiswch yr opsiwn astudio,rydym wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid sy'n darparu cyfleoedd i astudio mewn sefydliadau mewn dinasoedd sydd wedi cynnwys paris,toulouse,chambéry,grenoble,lyon,clermont-ferrand,montpellier a nantes,fenis,ferona,milan,pavia ,帕尔马,费拉拉,fflorens,比萨卡塔尼亚。 mae gennym gysylltiadau academaiddâbrwsela genefa yn ogystal。

gall lleoliadau ar gyfer cynorthwywyr addysgu ar gynllun sy'n cael ei redeg gan y cyngor prydeinigfyndâchinaill ai i ddinas fawr neu i dref wledig fechan。 mae'r dewis hwn yn cynnig profiad addysgu uniongyrchol ac yn eich galluogi chi i ennill digon o gyflog i fyw arno,er eich bod chi ddim ond yn gweithio'n rhan-amser。 cyn cychwyn ar eich lleoliad,mae'r cyngor prydeinig yn cynnig penwythnos hyfforddi yn y wlad berthnasol。 yn ogystal,dylai'r ysgol rydych chi wedi cael eich neilltuo ar ei chyfer gynnig arweiniad i chi hefyd yneichrôlfelero a'ch helpu i ddod o hyd i le i fyw。

mae'r trydydd dewis yn cynnwys lleoliad gwaith gyda sefydliad neu gwmni yn y byd sy'n siarad ffrangeg neu eidaleg。 gellir gwneud y trefniadau angenrheidiol drwy gysylltiadau personol sydd gennych chi neu drwy fynd at sefydliadau yn uniongyrchol。我和他妈的帮助我是一个不错的人。 er mwyn sicrhau bod eich lleoliad gwaith yn rhoi digon o gyfle i chi siarad ffrangeg ac eidaleg ac yn rhoi profiad buddiol i chi,bydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr ysgol ar gyfer trefniadau o'r fath。

mae unrhyw fyfyriwr sy'nymgymrydâleleadadstudioneu leoliad hyfforddeiaeth / gwaith yn ewrop yn gymwys ar hyn o bryd i wneud cais am grant erasmus。

mae astudio neu weithio dramor yn baratoad rhagorol ar gyfer eich blwyddyn olaf,ac yn rhoi lefel o hunanhyder ac aeddfedrwydd sydd wedi bod yn boblogaidd gyda chyflogwyr。

blwyddyn pedwar

pan fyddwn ni'n eich croesawu chiynôligaerdydd ar gyfer eich blwyddyn derfynol,byddwch yn parhau i ddatblygu eich sgiliau iaith,gan astudio 30 credyd iaith ffrangeg a 30 credyd iaith eidaleg,yn ychwanegol at 60 credyd mewn modiwlau dewisol。 byddwch yn cael y cyfle i adeiladu ar y sylfaen eang o wybodaeth s sgiliau rydych chi wedi ei datblygu i astudio maes arbenigedd ymchwil yn yr ysgol,drwy'r modiwlau a addysgir a / neu draethawd estynedig。 cewch gyfle hefyd i gymryd rhan yn ein modiwl addysgu poblogaidd iawn,sy'n fodiwl achrededig lle gallwch adeiladu ar astudiaethau a gweithdai yn y brifysgol i ymgymrydâleleadadadysyyn un o'n hysgolion partner yn yr ardal。

mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,ac yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth ac yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,ac mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

astudio annibynnol dan arweiniad

78%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

38%

astudio annibynnol dan arweiniad

62%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

0%

astudio annibynnol dan arweiniad

0%

lleoliadau ments

100%

blwyddyn 4

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

31%

astudio annibynnol dan arweiniad

69%

lleoliadau ments

0%

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba ffrangeg a sbaeneg yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad academaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor ac adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellach 。在体育馆的生活方式,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiac yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen ac adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog,byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellach,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

maeeintîmgwasanaethauproffesiynol ar gyfer israddedigion yn rhoi cefnogaeth academaidd a chefnogaeth i fyfyrwyr ar yr holl raglenni。 lleolirytîmmewn'canolfanmyfyrwyr'bwrpasol yn yr ysgol ac maen nhw'n darparu gwybodaeth ac arweiniad mewn ymateb i unrhyw ymholiadau a allai fod gennych。 yn ogystal,mae gennym swyddog gweinyddol ymroddedig cymorth i fyfyrwyr yn yr ysgol,sy'n gallu rhoi'r cyngor a'r arweiniad angenrheidiol i chi mewn amgylchedd cefnogol,gofalus a chyfrinachol。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。   

ÿTU hwnt i'r ysgol,mae'r brifysgol炔cynnig amrywiaethöwasanaethau sy'n cynnwysÿgwasanaeth gyrfaoedd,Y gwasanaeth cwnsela,Y gwasanaeth anabledd一个dyslecsia,Y gwasanaeth cymorth我fyfyrwyr,Y ganolfan datblygu sgiliau academaidd一个llyfrgelloedd一个chanolfannau adnoddau ardderchog。

sut caff fy asesu?

mae adborth ac asesu yn feysydd blaenoriaeth i'r ysgol ieithoedd modern,gydag arweinydd asesu ac adborth penodol yn gyfrifol am sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau。

mae'r asesiad yn canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。 yyd n def(((((((((((((((((( 。 mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)ac asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut bydd eich gwaith yn cael ei farcio sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

57%

arholiadau ymarferol

7%

gwaith cwrs

37%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

63%

arholiadau ymarferol

7%

gwaith cwrs

30%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

40%

arholiadau ymarferol

0%

gwaith cwrs

60%

blwyddyn 4

arholiadau ysgrifenedig

70%

arholiadau ymarferol

10%

gwaith cwrs

20%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar,yn saesneg,ffrangeg ac eidaleg。
 • amrywiaeth o strategaethau i gychwyn acymgymrydâdadansoddiadauo wybodaeth。
 • cyrraedd casgliadau ynghylch cryfderau a gwendidau safbwyntiau a dadleuon,gan gyfiawnhau'r rhain gyda rhesymu cadarn a dehongliadau manwl o ddeunydd ffynhonnell。
 • technegau ymchwil perthnasol ac effeithiol i gynllunio ac ysgrifennu traethawd academaidd,gan ddefnyddio'r confensiynau cyfeirio priodol。
 • gwerthusiad beirniadol o syniadau a dadleuon,drwy gyflwyno gwybodaeth a syniadau yn gydlynol gan ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau ysgrifenedig a llafar。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • defnyddio amrywiaeth o raglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwydnwch ac annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau。

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • y gallu i ddadansoddi testunau cymhleth。
 • y gallu i ddehongli defnyddio data perthnasol。
 • sgiliau ymchwil ymarferol。
 • atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • sgiliau ieithyddol uwch,ynghydâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliannau alenlendiaeth ffrainc a'r eidal。
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori ac ymarfer)。
 • creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。

 

 

 

 

 

 

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

yn 2015/16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellach ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn mwynhau eu blwyddyn dramor gymaint nes eu bod yn neilltuo amser i wneud rhagor o deithio,neu'n mynd dramorarôlgraddioi chwilio am gyflogaeth。

ymhlith y rhai sy'n dewis aros yn y deyrnas unedig,mae llawer yn dilynastudiaethauôl-raddedig,fel un oraddauôl-raddedig a addysgir yr ysgol neu gwrs tar。 new maid e y y de de u u he he he he he he he y y y y y y y y y y y y y y y y y y y me me me me me me me me me y y y y y y y y y y y y y y y y y y u mae dewisiadau cyflogaeth eraill yn cynnwys rolau fel cyfieithwyr,cynorthwywyr iaith,cynorthwywyr allforio a phrawf-ddarllenwyr。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais