""
ewch i'r prif gynnwys

cymraeg a llenyddiaeth saesneg(ba)


mae'r cwrs ba llenyddiaeth saesneg a'r gymraeg yn gyfle i astudio dau gwrs gradd anrhydedd yn y brifysgol。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Welsh students

trosolwg y cwrs

drwy gyfuno'r gymraeg a llenyddiaeth saesneg,byddwch yn ennill cyfoeth o wybodaeth sgiliau trosglwyddadwy,gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa。 mae'r radd gydanrhydedd yn cynnig y cyfle i ddilyn cwrs astudio ar lefel uwch,gan rannu eich modiwlau rhwng y gymraeg a llenyddiaeth saesneg。

美cwrsŸgymraeg YN berthnasol i'r gymru gyfoes交流YN CAEL EI ddysgu甘ysgol sydd wedi'i chydnabod上午ansawdd交流effaith EI hymchwil。点头ÿcwrs YW cynhyrchu graddedigion syddâdealltwriaeth drwyadl(炔ACademaidd交流炔ymarferol)o'r iaith gymraeg,EI llenyddiaeth a'i diwylliant,lefel uchelösgiliau ieithyddol AR拉法尔交流炔ysgrifenedig,一个sgiliau cyflogadwyedd一个chreadigol datblygedig sy'n berthnasol i'r gymru fodern。

mae'r cwricwlwm llenyddiaeth saesneg yn cynnig mynediad at holl rychwant llenyddiaeth saesneg,o gyfnod yr eingl-sacsoniaid hyd at yr unfed ganrif ar hugain。 ond ni chyfyngir y cwricwlwm i'r gair printiedig - gan fod y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a ffilm,celfyddyd,cerddoriaeth,hanes,iaith a diwylliant poblogaidd yn cyffroi'n chwilfrydedd,AC mae'n haddysgu ni'n adlewyrchu'r diddordebau hynny。呃nw'r cwrs llenyddiaeth saesneg yn cynnwys unrhyw fodiwlau gorfodol,byddwch yn ennill profiad o ystod eang o destunau llenyddol,cyfnodau,mudiadau a genres。

fel myfyriwr cydanrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau yn aml sy'n cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ddulliau ACademaidd。

nodweddion nodedig

mae nodweddion nodedig y cwrs yn cynnwys:

 • y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy'n datblygu sgiliau sy'n berthnasol i'r byd academaidd AC i'r gweithle
 • modiwl craidd sy'n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd,AC sy'n cynnig cyfnod o brofiad gwaith
 • ystod o fodiwlau craidd a dewisol mewn llenyddiaeth saesneg AC sy'n astudio'r iaith gymraeg,ei llenyddiaeth a'i diwylliant,ynogystalâchyflei arbenigo mewn meysydd sydd ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa
 • y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol,fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa
 • y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol
 • y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy'n weithredol ym myd ymchwil,AC sy'n seilio eu haddysgu ar ymchwil
 • y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn
 • cwrs sy'n cynnig traddodiad cryf ym maes ysgrifennu creadigol AC fe addysgir y maes gan awduron sy'n gwneud eu marc ar ddwylliant cyfoes。
 • cwrs a gydnabyddir am ddarllen yng ngoleuni damcaniaethau a sicrhau bod deialog rhwng testunau o bob cyfnod a materion cyfoes o ran rhywedd,hunaniaeth,rhywioldeb,cenedligrwydd,hil,y corff,yr amgylchedd AChnoleg ddigidol。
côudcasqq53
derbyniad nesafmedi 2020
路政署3 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer,mae 30 lle ar gael yn ysgol y gymraeg。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae ysgol y gymraeg yn derbyn tua 100 o geisiadau。
 1. yr ysgol saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. 威尔士学校

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 3. labordy llunio digidol

  阿迪拉德比特

  rhodfa'r brenin edward vii

  Caerdydd的

  cf10 3nb

 4. llyfrgell y celfyddydau AC astudiaethau cymdeithasol

  llyfrgell y celfyddydau AC astudiaethau cymdeithasol

  罗德法柱

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3eu

gofynion mynediad

abb -bbb gan gynnwys cymraeg iaith gyntaf neu ail iaith alenildiaeth saesneg a saesneg iaith,neu ysgrifennu creadigol。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。  

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

d mewn btec ym pynciau maes y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol。 yn ofynnol,gradd b yn gymraeg iaith gyntaf neu ail iaith ar safon uwch, a 毕业生llenyddiaeth saesneg neu iaith alenlendiaeth saesneg(cyfunedig)neu ysgrifennu creadigol ar safon uwch。    

665 mewn 3 phwnc lefel uwch gan gynnwys 6 ar lefel uwch mewn llenyddiaeth saesneg,iaith a llenyddiaeth saesneg neu lenyddiaeth saesneg a pherfformio,ynogystalâchymhwysteriaith gymraeg。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol astudiaethau saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth AC ysgol y gymraeg.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg neu gymraeg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

ni fydd angen unrhyw提供penodol。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

cwrs tair blynedd amser llawn yw hwn,yn cynnwys 120 credyd y flwyddyn。 byddwch yn astudio chwe modiwl 20 credyd y flwyddyn,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng y pynciau。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

byddwch chi'n astudio ar gyfer cyfanswm o 120 credyd。

yy y gymraeg,mae dau lwybr yn y flwyddyn gyntaf,un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio cymraeg fel iaith gyntaf,AC un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio cymraeg fel ail iaith。 bydd myfyrwyr cymraeg iaith gyntaf yn astudio 60 credyd yn y gymraeg a 60 credyd llenyddiaeth saesneg,tra bydd myfyrwyr ail iaith yn astudio 80 credyd yn y gymraeg a 40 credyd llenyddiaeth saesneg。

mae'r pwyslais ym mlwyddyn un y gymraeg ar ddatblygu sgiliau allweddol(rhai ieithyddol,dadansoddol,creadigol a chyflogadwyedd)ym meysydd iaith alenlendiaeth,ac mae pob myfyriwr yn dilyn nifer benodol o fodiwlau gyda nifer briodol o oriau cyswllt。 bydd yr ysgol hefyd yn gwneud trefniadau ychwanegol i fyfyrwyr ail iaith er mwyn datblygu AC ymarfer eu sgiliau iaith。

fel arfer yn y flwyddyn gyntaf,bydd myfyrwyr sydd wedi astudio cymraeg safon uwch fel ail iaith yn dilyn y llwybr ail iaith,ond byddwn yn ystyried eich sgiliau ieithyddol,ar lafar AC yn ysgrifenedig,cyn penderfynu pa lwybr y byddwch chi'n ei ddilyn 。

ar gyfer y llwybr iaith gyntaf y modiwlau craidd yw:

 • iaith AC ystyr
 • awdur,testun a darllenydd
 • y gymraeg yn y gymru gyfoes

ar gyfer y llwybr ail iaith y modiwlau craidd yw:

 • sgiliau llafar
 • defnyddio'r gymraeg
 • astudio llenyddiaeth
 • y gymraeg heddiw

blwyddyn sylfaen yw blwyddyn un llenyddiaeth saesneg AC fe'i cynlluniwyd i roi ichi'r sgiliau i astudio ar lefel uwch a chael trosolwg o'r pwnc。 bydd yn eich galluogi i wneud dewisiadau deallus o blith modiwlau blynyddoedd dau a thri。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
批判性阅读和批判性写作se214620 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
sgiliau llafarcy150020 credydau
defnyddio'r gymraegcy150120 credydau
y gymraeg heddiwcy150820 credydau
astudio testunau llenyddolcy151220 credydau
iaith AC ystyrcy160020 credydau
awdur,testun a darllenyddcy160120 credydau
y gymraeg yn y gymru gyfoescy160220 credydau
戏剧:舞台和页面se213920 credydau
星际恋人:欲望的政治se214020 credydau
转变愿景:文本和图像se214220 credydau
中世纪文学中的海侵体se214720 credydau

blwyddyn dau

byddwch chi'n astudio 60 credyd yn y gymraeg 60 credyd llenyddiaeth saesneg。

ym mlwyddyn dau y gymraeg,byddwch yn adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth a ddysgwyd ym mlwyddyn un。 bydd elfennau ieithyddol craidd y cwrs yn canolbwyntio ar sgiliau iaith o fewn cyd-destun galwedigaethol ac academaidd,AC yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle lle defnyddir y gymraeg yn ddyddiol。

yn ogyhemal elfennau craidd hyn,mae cwrs y gymraeg yn cynnig modiwlau dewisol ym mlwyddyn dau a blwyddyn tri yn iaith,llenyddiaeth a diwylliant y gymraeg,gan gynnwys sawl un sy'n uniongyrchol berthnasol i feysydd cyflogaeth,megis cynllunio ieithyddol,sgriptio一个chyfieithu。

nid oes modiwlau gorfodol ar gyfer llenyddiaeth saesneg yn yr ail flwyddyn。在全国范围内,有一种类型的新闻报道,一种类似于一种类型的东西,一种类似于它的东西,它是一种由海洋生物来源于海洋的一种类型的海洋生物种类。

gallai'r rhain gynnwys modiwlau fel shakespeare a drama'r dadeni,y nofel yn yr oes ramantaidd,ffuglen a barddoniaeth o gymru,yn ogystalffyrdd o ddarllen,de america mewn llenyddiaeth a ffilm neu ysgrifennu creadigol。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
我爱你cy220520 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
dafydd ap gwilymcy210520 credydau
sgiliau ACademaidd uwchcy221020 credydau
rhyddiaith ddiweddarcy241020 credydau
cynllunio ieithyddol a pholisi iaithcy261020 credydau
sgriptiocy270020 credydau
canu'r gymru newydd:barddoniaeth er 1990cy281020 credydau
caffael iaithcy291020 credydau
风格和流派se141620 credydau
知更鸟传统se236720 credydau
现代主义小说se244520 credydau
儿童文学:形式和功能se244720 credydau
浪漫诗歌介绍se245020 credydau
非洲裔美国文学se245120 credydau
现代主义和城市se246320 credydau
哥特小说:浪漫时代se246820 credydau
社会政治与民族风格:美国小说与形式,1920-1940se247020 credydau
文学与科学se247120 credydau
狄更斯在很多媒体上se247220 credydau
十七世纪和十八世纪的女作家se247620 credydau
莎士比亚的悲剧和历史se247720 credydau
当代诗歌:传统与创新se248120 credydau
女孩se248220 credydau
反对文学和电影中的女性se249420 credydau
文艺复兴时期的诗歌,散文和戏剧:主要的流派,问题和作者se249720 credydau
颓废的男人,1890年代 - 1910年代:wilde to forsterse249820 credydau
乔'的性别政治:坎特伯雷故事中的骑士精神,性别和颠覆se261820 credydau
当代英国小说se261920 credydau
实验早期现代戏剧se262020 credydau
写哀悼se262120 credydau
哲学与文学se262320 credydau
jane austen in contextse262520 credydau
包容就业能力模块se625520 credydau

blwyddyn三

byddwch chi'n astudio 60 credyd yn y gymraeg 60 credyd llenyddiaeth saesneg。

ym mlwyddyn tri y gymraeg,mae'n rhaid dewis un o'r modiwlau a ganlyn:

 • blas ar ymchwil
 • ymchwilio estynedig

byddwch yn cael dewis naill ai traethawd neu brosiect 5,000 o eiriau(20 credyd)neu 9,000 o eiriau(40 credyd),i'w gwblhau o dan gyfarwyddyd aelod o staff sy'n arbenigwr yn y maes perthnasol。在hmchwil pellACh neu fod yn ffordd effeithiol o arddangos eich sgiliau i gyflogwyr y dyfodol。 byddwch hefyd yn dewis rhagor o fodiwlau dewisol。

erbyn y drydedd flwyddyn byddwch wedi cael profiad o amrywiaeth o gyfnodau,testunau,genre a dulliau llenyddol,gan ddatblygu eich sgiliau mewn dadansoddi cyd-destunau a thestunau ynghydâ€gallu i feddwl yn feirniadol。 fly byddwch mewn sefyllfa ardderchog i ddewis rhwng amrywiaeth mwy arbenigol o fodiwlau llenyddiaeth saesneg sy'nymgysylltuâmaterioncyfredol mewn ymchwil ac ysgolheictod o ran awduron a thestunau cyfarwydd AC efallai rai anghyfarwydd。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
dafydd ap gwilymcy310520 credydau
rhyddiaith ddiweddarcy341020 credydau
cynllunio ieithyddol a pholisi iaithcy361020 credydau
你是ystafell ddos​​barthcy366020 credydau
sgriptiocy370020 credydau
cyfieithu proffesiynolcy370520 credydau
canu'r gymru newydd:barddoniaeth er 1990cy381020 credydau
blas ar ymchwilcy390020 credydau
ymchwilio estynedigcy390540 credydau
caffael iaithcy391020 credydau
图形回忆录se140920 credydau
虚构的历史/历史小说se246720 credydau
论文se252420 credydau
希区柯克se254420 credydau
现代戏剧:页面,舞台,屏幕se255120 credydau
性别和怪物:晚期/新维多利亚时代se256420 credydau
乌托邦:对计算机朋克的选举权se258120 credydau
第二代浪漫主义诗人se258220 credydau
bluestockings,britannia,unsexed女性:公共生活中的女性,1770-1800se258820 credydau
哥特小说:维多利亚时代se258920 credydau
诗歌创作:现代文学手稿se259220 credydau
后殖民理论se259320 credydau
儿童文学中过去和未来的愿景se259520 credydau
岛屿故事:北大西洋的文献se259820 credydau
中世纪的浪漫:怪物和魔法se259920 credydau
约翰米尔顿se260820 credydau
美国短篇小说se260920 credydau
天启然后现在se261120 credydau
犯罪莎士比亚se261220 credydau
丑闻和愤怒:二十世纪和二十一世纪有争议的文学se261320 credydau
代表当代美国的种族se261620 credydau
文艺复兴时期的戏剧中的爱情,死亡和婚姻se262220 credydau
视觉,文化和技术se262420 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

rydym ni'n cynnig amgylchedd dysgu cefnogol,lle'r ydych chi'n CAEL艾希galluogi我ennill ystodösgiliau一个chyfoethöwybodaeth arbenigol。 mae ein cyrsiau'n meithrin sgiliau deallusol,fel meddwl yn feirniadol,dadansoddi'n fanwl,gwerthuso tystiolaeth,llunio dadleuon,defnyddio theori,defnyddio iaith yn effeithiol wrth ysgrifennu AC wrth drafod。 cewch ennill profiad mewn meysydd fel gweithiomewntîm,ymchwil annibynnol a rheoli amser。

byddwch yn cael eich dysgu mewn darlithoedd一个seminarau。 mae darlithoedd yn darparu trosolwg ar gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。 mae seminarau'n rhoi cyfle ichi ymchwilio i'r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd。

fel arfer,mae seminarau'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar(sef aelodo'rtîmaddysgu)。胆ffurfŸseminarau amrywio,甘gynnwys trafodaethgrŵpsy'n cynnwys PAWB,gwaith mewn grwpiau bychain一个chyflwyniadau sy'n CAEL欧盟harwain甘ÿmyfyrwyr。 o ran y gymraeg,maerôlallweddolhefyd i diwtorialau,gweithdai a dosbarthiadau iaith(yn arbennig yn AChos y llwybr ail-iaith)。

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

27%

astudio annibynnol dan arweiniad

73%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

空值%

astudio annibynnol dan arweiniad

空值%

lleoliadau ments

空值%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

空值%

astudio annibynnol dan arweiniad

空值%

lleoliadau ments

空值%

sut y cafy fy nghefnogi?

ynogystalâchaeladborth rheolaidd gan eich tiwtor personol ym mhob cwrs,bydd gennych wythnos ddarllen bob semester ar gyfer astudio dan arweiniad a chyfle i ddal i fyny ar waith asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。

trwy'r wefan dysgu canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod。

mae'r brifysgol yn cynnig ystod o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

byddwn yn darparu adborth rheolaidd ichi ar eich gwaith。 cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o ffurfiau(gan gynnwys adborth ar lafar gan diwtoriaid yn ystod tiwtorialau,adborth personol ar waith ysgrifenedig,adborth mewn darlithoedd a seminarau,adborth ysgrifenedig cyffredinol AC adborth ar berfformiad mewn tittorialau。

bydd y gwaith cwrs yn cael ei farcio gan eich tiwtor modiwl a bydd eich tiwtor yn rhoi adborth ysgrifenedig ichi ar eich gwaith。 bydd myfyrwyr yn cael adborth cyffredinol ar arholiadau yn dilyn cyfnod arholiadau mis mai / mis mehefin a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun monitro hunanasesu myfyrwyr。

sut caff fy asesu?

defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu,gan gynnwys traethodau,arholiadau,cyflwyniadau,portffolios,AC aseiniadau creadigol。

mae traethodau ac arholiadau yn cael eu defnyddio nid yn unn at ddibenion asesu ond hefyd fel ffordd o ddatblygu eich galluoedd i gasglu,trefnu,gwerthuso a defnyddio syniadau a gwybodaeth berthnasol o amrywiol ffynonellau mewn dadleuon rhesymegol。 mae gweithdai pwrpasol ar draethodau a chyngor unigol yn eich galluogi chi i greu eich gwaith gorau,AC mae adborth ysgrifenedig ar draethodau'n cyfrannu at waith y dyfodol,gan eich galluogi chi i ddatblygu eich cryfderau a mynd i'r afael ag unrhyw feysydd y dylid eu cryfhau。

mae traethawd hir dewisol y flwyddyn olaf yn rhoi cyfle ichi ymchwilio'n drylwyr i bwnc penodol sydd o ddiddordeb i chi,gan ennyn gwybodaeth fanwl am faes astudio penodol; chnflwyno deunydd; defnyddio eich menter wrth gasglu a chyflwyno deunydd; ynghydâchyflwynodadl glir a chadarn a llunio casgliadau priodol。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

25%

arholiadau ymarferol

8%

gwaith cwrs

67%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

空值%

arholiadau ymarferol

空值%

gwaith cwrs

空值%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

空值%

arholiadau ymarferol

空值%

gwaith cwrs

空值%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

drwy ymgysylltu'n llawn,cwrs hwn,byddwch yn caffael AC yn datblygu ystod o sgiliau gwerthfawr,yn rhai penodol i'r ddisgyblaeth a'sgiliau cyflogadwyedd'mwy cyffredinol。 bydd y rhain yn fodd ichi:

 • ddeall pynciau cymhleth yn hyderus
 • gofyn y cwestiynau cywir am destunau cymhleth
 • cael dealltwriaeth ddychmygus o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol
 • nodi a defnyddio data perthnasol
 • datblygu sgiliau ymchwil ymarferol
 • cynnig eich atebion dychmygus eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
 • cyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig AC ar lafar
 • gweithio i derfynau amser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori adborth
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • defnyddio rhaglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

rydym yn darparu profiad academaidd hynod foddhaol i'n myfyrwyr er mwyn cynorthwyo eu datblygiad fel dinasyddion sy'n meddwl yn feirniadol AC sy'n ymwybodol yn ddiwylliannol。 y mae eu sgiliau dadansoddol uchel,eu pwerau mynegiant a'u hunanddibyniaeth flaengar yn eu gwneud yn hynod o ddeniadol i gyflogwyr。

yn sgil y galw am bobl sy'n medru'r gymraeg,mae gradd yn y gymraeg yn darparu cymhwyster hynod werthfawr ar gyfer swyddi sy'n gofynambersonéldwyieithog。 mae nifer o'n graddedigion bellach yn dilyn gyrfaoedd ym meysydd y gyfraith,gwleidyddiaeth,y cyfryngau,y celfyddydau perfformio,gweinyddiaeth AC addysg,neu'n astudio arlefelôl-raddedig。

mae gan raddedigion llenyddiaeth saesneg sgiliau dadansoddol a chyfathrebu ardderchog sy'n addas ar gyfer amrediad llawn o broffesiynau a hyfforddiant pellach。 mae eu harbenigedd diwylliannol a'u galluoedd deallusol yn cael eu gwerthfawrogi yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat,AC mewn cyd-destunau mor amrywiol ag ystafell ddos​​barth,llysoedd y gyfraith a'r cyfryngau。

yn 2016/17,dywedodd 91%o raddedigion ysgol y gymraeg oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellach ymhen chwe misarôldraddio,a dywedodd 95%o raddedigion yr ysgol saesneg,cyfathrebu ac athroniaeth oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

lleoliadau

mae blwyddyn dau yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle lle defnyddir y gymraeg yn ddyddiol。 mae'r cyfnod hwn o brofiad gwaith yn rhan o raglen o ddigwyddiadau sydd wedi ei chynllunio er mwyn gosod ffocws ar ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd a gyrfa。

astudio yn gymraeg

mae hyd at 56%o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y gymraeg。 cysylltwch比利时德比恩维特博士贝拉赫。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais