""
ewch i'r prif gynnwys

cymraeg AC iaith saesneg(ba)


mae gradd gyd-anrhydedd iaith saesneg a chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Welsh students

trosolwg y cwrs

drwy gyfuno'r gymraeg aaaith saesneg,byddwch yn ennill cyfoeth o wybodaeth sgiliau trosglwyddadwy,gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa。 mae'r radd gyd-anrhydedd yn rhoi'r cyfle ichi arbenigo mewn dau bwnc AC fe welwch eu bod yn aml yn rhannu materion an safbwyntiau。

美cwrsŸgymraeg YN berthnasol i'r gymru gyfoes交流YN CAEL EI ddysgu甘ysgol sydd wedi'i chydnabod上午ansawdd交流effaith EI hymchwil。点头ÿcwrs YW cynhyrchu graddedigion syddâdealltwriaeth drwyadl(炔ACademaidd交流炔ymarferol)o'r iaith gymraeg,EI llenyddiaeth a'i diwylliant,lefel uchelösgiliau ieithyddol AR拉法尔交流炔ysgrifenedig,一个sgiliau cyflogadwyedd一个chreadigol datblygedig sy'n berthnasol i'r gymru fodern。

mae'r cwrs saesneg yn dechrau gyda sylfaen gadarn yn nadansoddiad yr iaith。 byddwch yn astudio meysydd traddodiadol megis seineg a gramadeg,ond byddwch hefyd yn dysgu sut i ddadansoddi iaith yn y cyfryngau cyfoes。 wed eich arfogi s sgiliau technegol,byddwn hefyd yn disgwyl ichi fynd i'rafaelâdilcaniaethaucyffrous i ddehongli cyfathrebu mewn ffordd ystyrlon。

fel myfyriwr cydanrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau yn aml sy'n cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar。 byddwch yn gallu darganfod tebygrwydd rhwng yr iaith gymraeg a'r iaith saesneg AC ymchwilio iddo,ynghydâchaelpersbectif unigryw ar y ddau faes astudio hyn。

 

nodweddion nodedig

mae nodweddion nodedig y cwrs yn cynnwys:

 • y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy'n datblygu sgiliau sy'n berthnasol i'r byd academaidd AC i'r gweithle
 • modiwl craidd sy'n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd,AC sy'n cynnig cyfnod o brofiad gwaith
 • ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy'n astudio'r iaith,ei llenyddiaeth a'i diwylliant,ynogystalâchyflei arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa
 • y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol,fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa
 • y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol
 • y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy'n weithredol ym myd ymchwil,AC sy'n seilio eu haddysgu ar ymchwil
 • y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn
 • arfau iaith saesneg hanfodol megis seineg,gramadeg,dadansoddi disgwrs a sut i ddadansoddi cyfryngau aml-fodd cyfoes sy'n cyfuno geiriau,delweddau a seiniau
 • modiwlau iaith saesneg sy'n uniongyrchol berthnasol i feysydd gyrfa mewn addysg,y cyfryngau,iechyd,a'r gyfraith
 • cyfleoedd iaith saesneg i astudio dramor yn ewrop a'r unol daleithiau,gan gynnwys rhaglennierasmusâbasel,bologna a helsinki
côudcasqq35
derbyniad nesafmedi 2020
路政署3 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer,mae 30 lle ar gael yn yr ysgol。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae'r ysgol yn derbyn tua 100 o geisiadau。
 1. yr ysgol saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. 威尔士学校

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 3. labordy llunio digidol

  阿迪拉德比特

  rhodfa'r brenin edward vii

  Caerdydd的

  cf10 3nb

 4. llyfrgell y celfyddydau AC astudiaethau cymdeithasol

  llyfrgell y celfyddydau AC astudiaethau cymdeithasol

  罗德法柱

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3eu

gofynion mynediad

bbb gan gynnwys b mewn cymraeg iaith gyntaf neu ail iaith。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。 

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

dm ym mhynciau ynghylch y dyniaethau neu'r gwyddorau cymdeithasol ynogystalâgraddb yn gymraeg iaith gyntaf neu ail iaith ar safon uwch。  

cyflawni diploma'r fagloriaeth ryngwladol gyda 665 mewn 3 phwnc lefel uwch ynogystalâcymhwysteriaith gymraeg。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol astudiaethau saesneg,cyfathrebu AC athroniaeth AC ysgol y gymraeg.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg neu gymraeg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

ni fydd angen unrhyw提供penodol。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

gradd tair blynedd amser llawn yw hon,yn cynnwys 120 credyd y flwyddyn。 byddwch yn astudio chwe modiwl 20 credyd y flwyddyn,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng cymraeg aaith saesneg。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

byddwch chi'n astudio ar gyfer cyfanswm o 120 credyd。

yy y gymraeg,mae dau lwybr yn y flwyddyn gyntaf,un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio cymraeg fel iaith gyntaf,AC un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio cymraeg fel ail iaith。 bydd myfyrwyr cymraeg iaith gyntaf yn astudio 60 credyd yn y gymraeg 60 credyd iaith saesneg,tra bydd myfyrwyr ail iaith yn astudio 80 credyd yn y gymraeg a 40 credyd iaith saesneg。

mae'r pwyslais ym mlwyddyn un y gymraeg ar ddatblygu sgiliau allweddol(rhai ieithyddol,dadansoddol,creadigol a chyflogadwyedd)ym meysydd iaith alenlendiaeth,ac mae pob myfyriwr yn dilyn nifer benodol o fodiwlau gyda nifer briodol o oriau cyswllt。 bydd yr ysgol hefyd yn gwneud trefniadau ychwanegol i fyfyrwyr ail iaith er mwyn datblygu AC ymarfer eu sgiliau iaith。

fel arfer yn y flwyddyn gyntaf,bydd myfyrwyr sydd wedi astudio cymraeg safon uwch fel ail iaith yn dilyn y llwybr ail iaith,ond byddwn yn ystyried eich sgiliau ieithyddol,ar lafar AC yn ysgrifenedig,cyn penderfynu pa lwybr y byddwch chi'n ei ddilyn 。

ar gyfer y llwybr iaith gyntaf y modiwlau craidd yw:

 • iaith AC ystyr
 • awdur,testun a darllenydd
 • y gymraeg yn y gymru gyfoes

ar gyfer y llwybr ail iaith y modiwlau craidd yw:

 • sgiliau llafar
 • defnyddio'r gymraeg
 • astudio llenyddiaeth
 • y gymraeg heddiw

byddwch yn astudio modiwlau craidd iaith saesneg er mwyn rhoi sylfaen ardderchog ichi wrth ddisgrifio,dadansoddi a dehongli iaith,AC astudio sosioieithyddiaeth。 byddwch yn mynd ymlaen i ddewis o blith pedwar modiwl dewisol er mwyn cwblhau gofynion credydau'r flwyddyn。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
语言如何运作1se111320 credydau
语言如何运作2se111420 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
sgiliau llafarcy150020 credydau
defnyddio'r gymraegcy150120 credydau
y gymraeg heddiwcy150820 credydau
astudio testunau llenyddolcy151220 credydau
iaith AC ystyrcy160020 credydau
awdur,testun a darllenyddcy160120 credydau
y gymraeg yn y gymru gyfoescy160220 credydau
语言和思想se111120 credydau
在数字时代阅读和写作se111220 credydau
发展英语:历史与社会se111520 credydau
理解沟通se111620 credydau

blwyddyn dau

byddwch chi'n astudio 60 credyd yn y gymraeg 60 credyd iaith saesneg。

ym mlwyddyn dau y gymraeg,byddwch yn adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth a ddysgwyd ym mlwyddyn un。 bydd elfennau ieithyddol craidd y cwrs yn canolbwyntio ar sgiliau iaith o fewn cyd-destun galwedigaethol ac academaidd,AC yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle lle defnyddir y gymraeg yn ddyddiol。

yn ogyhemal elfennau craidd hyn,mae cwrs y gymraeg yn cynnig modiwlau dewisol ym mlwyddyn dau a blwyddyn tri yn iaith,llenyddiaeth a diwylliant y gymraeg,gan gynnwys sawl un sy'n uniongyrchol berthnasol i feysydd cyflogaeth,megis cynllunio ieithyddol,sgriptio一个chyfieithu。

mae dau fodiwl craidd iaith saesneg yn cwmpasu holl elfennau hanfodol seineg,gramadeg a semanteg geiriadurol(ystyr geiriau),a'r holl ddamcaniaethau mawr o ran dadansoddi disgwrs,adeiladu stoc gyffredin o wybodaeth a dealltwriaeth。

mae'r modiwlau dewisol'sylfaen'yn yr ail flwyddyn yn rhoi cyflwyniadau diddorol i amrywiaeth o feysydd astudio allweddol o safbwynt iaith saesneg。 ar hyn o bryd,mae'r pynciau yn cynnwys sosioieithyddiaeth,iaith a diwylliant,hanes y saesneg,datblygiad iaith plant,iaith a rhywedd,dulliau ymchwil,nodweddion arddull AC eraill。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
我爱你cy220520 credydau
声音,结构和意义se141120 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
dafydd ap gwilymcy210520 credydau
sgiliau ACademaidd uwchcy221020 credydau
rhyddiaith ddiweddarcy241020 credydau
cynllunio ieithyddol a pholisi iaithcy261020 credydau
sgriptiocy270020 credydau
canu'r gymru newydd:barddoniaeth er 1990cy281020 credydau
caffael iaithcy291020 credydau
孩子,语言和沟通se131220 credydau
研究方法se131820 credydau
演讲的声音se133620 credydau
演讲se136220 credydau
社会语言学se136920 credydau
单词和意义se137020 credydau
英国历史se139820 credydau
数字素养和语言se140520 credydau
风格和流派se141620 credydau
包容就业能力模块se625520 credydau

blwyddyn三

byddwch chi'n astudio 60 credyd yn y gymraeg 60 credyd iaith saesneg。

ym mlwyddyn tri y gymraeg,mae'n rhaid dewis un o'r modiwlau a ganlyn:

 • blas ar ymchwil
 • ymchwilio estynedig

byddwch yn cael dewis naill ai traethawd neu brosiect 5,000 o eiriau(20 credyd)neu 9,000 o eiriau(40 credyd),i'w gwblhau o dan gyfarwyddyd aelod o staff sy'n arbenigwr yn y maes perthnasol。在hmchwil pellACh neu fod yn ffordd effeithiol o arddangos eich sgiliau i gyflogwyr y dyfodol。 byddwch hefyd yn dewis rhagor o fodiwlau dewisol。

cynigir modiwlau iaith saesneg yn y drydedd flwyddyn yn y meysydd pwnc mae staff yn gweithio ynddynt ar y pryd,gan roi cipolwg unigryw ichi ar rywfaint o'r gwaith mwyaf diweddar AC arloesol mewn ymchwil i iaith saesneg。 mae'r modiwlau hyn yn aml yn ei gwneud yn ofynnol ichi gasglu a dadansoddi eich data eich hun。 ceir hefyd gyfleoedd iymgymrydâphrosiect(20 credyd)neu draethawd estynedig(40 credyd)yn eich dewis o faes ymchwil(yn amodol ar berfformiad yn yr yr ail flwyddyn)。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
dafydd ap gwilymcy310520 credydau
rhyddiaith ddiweddarcy341020 credydau
cynllunio ieithyddol a pholisi iaithcy361020 credydau
你是ystafell ddos​​barthcy366020 credydau
sgriptiocy370020 credydau
cyfieithu proffesiynolcy370520 credydau
canu'r gymru newydd:barddoniaeth er 1990cy381020 credydau
blas ar ymchwilcy390020 credydau
ymchwilio estynedigcy390540 credydau
caffael iaithcy391020 credydau
法医语言学se132420 credydau
语言学习和教学se132920 credydau
语法功能se134020 credydau
在关系中沟通se134420 credydau
沟通障碍se134720 credydau
论文与语言交流1se138320 credydau
论文与语言交流2se138420 credydau
扩展论文se138540 credydau
语言模式se139620 credydau
媒体话语se140820 credydau
图形回忆录se140920 credydau
专业和跨文化交流se141720 credydau
语言和流行文化se141920 credydau
在理论和应用中的用语se142120 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

rydym ni'n cynnig amgylchedd dysgu cefnogol,lle'r ydych chi'n CAEL艾希galluogi我ennill ystodösgiliau一个chyfoethöwybodaeth arbenigol。 mae ein cyrsiau'n meithrin sgiliau deallusol,fel meddwl yn feirniadol,dadansoddi'n fanwl,gwerthuso tystiolaeth,llunio dadleuon,defnyddio theori,defnyddio iaith yn effeithiol wrth ysgrifennu AC wrth drafod。 cewch ennill profiad mewn meysydd fel gweithiomewntîm,ymchwil annibynnol a rheoli amser。

byddwch yn cael eich dysgu mewn darlithoedd一个seminarau。 mae darlithoedd yn darparu trosolwg ar gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。 mae seminarau'n rhoi cyfle ichi ymchwilio i'r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd。

fel arfer,mae seminarau'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar(sef aelodo'rtîmaddysgu)。胆ffurfŸseminarau amrywio,甘gynnwys trafodaethgrŵpsy'n cynnwys PAWB,gwaith mewn grwpiau bychain一个chyflwyniadau sy'n CAEL欧盟harwain甘ÿmyfyrwyr。 o ran y gymraeg,maerôlallweddolhefyd i diwtorialau,gweithdai a dosbarthiadau iaith(yn arbennig yn AChos y llwybr ail-iaith)。

sut y cafy fy nghefnogi?

ynogystalâchaeladborth rheolaidd gan eich tiwtor personol ym mhob cwrs,bydd gennych wythnos ddarllen bob semester ar gyfer astudio dan arweiniad a chyfle i ddal i fyny ar waith asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。

trwy wefan dysgu canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod。

mae'r brifysgol yn cynnig ystod o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

byddwn yn darparu adborth rheolaidd ichi ar eich gwaith。 cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o ffurfiau(gan gynnwys adborth ar lafar gan diwtoriaid yn ystod tiwtorialau,adborth personol ar waith ysgrifenedig,adborth mewn darlithoedd a seminarau,adborth ysgrifenedig cyffredinol AC adborth ar berfformiad mewn tittorialau。

bydd y gwaith cwrs yn cael ei farcio gan eich tiwtor modiwl a bydd eich tiwtor yn rhoi adborth ysgrifenedig ichi ar eich gwaith。 bydd myfyrwyr yn cael adborth cyffredinol ar arholiadau yn dilyn cyfnod arholiadau mis mai / mis mehefin a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun monitro hunanasesu myfyrwyr。

sut caff fy asesu?

defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu,gan gynnwys traethodau,arholiadau,cyflwyniadau,portffolios,AC aseiniadau creadigol。

mae traethodau ac arholiadau yn cael eu defnyddio nid yn unn at ddibenion asesu ond hefyd fel ffordd o ddatblygu eich galluoedd i gasglu,trefnu,gwerthuso a defnyddio syniadau a gwybodaeth berthnasol o amrywiol ffynonellau mewn dadleuon rhesymegol。 mae gweithdai pwrpasol ar draethodau a chyngor unigol yn eich galluogi chi i greu eich gwaith gorau,AC mae adborth ysgrifenedig ar draethodau'n cyfrannu at waith y dyfodol,gan eich galluogi chi i ddatblygu eich cryfderau a mynd i'r afael ag unrhyw feysydd y dylid eu cryfhau。

mae traethawd hir dewisol y flwyddyn olaf yn rhoi cyfle ichi ymchwilio'n drylwyr i bwnc penodol sydd o ddiddordeb i chi,gan ennyn gwybodaeth fanwl am faes astudio penodol; chnflwyno deunydd; defnyddio eich menter wrth gasglu a chyflwyno deunydd; ynghydâchyflwynodadl glir a chadarn a llunio casgliadau priodol。

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

drwy ymgysylltu'n llawn,cwrs hwn,byddwch yn caffael AC yn datblygu ystod o sgiliau gwerthfawr,yn rhai penodol i'r ddisgyblaeth a'sgiliau cyflogadwyedd'mwy cyffredinol。 bydd y rhain yn fodd ichi:

 • ddeall pynciau cymhleth yn hyderus
 • gofyn y cwestiynau cywir am destunau cymhleth
 • cael dealltwriaeth ddychmygus o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol
 • nodi a defnyddio data perthnasol
 • datblygu sgiliau ymchwil ymarferol
 • cynnig eich atebion dychmygus eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
 • cyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig AC ar lafar
 • gweithio i derfynau amser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori adborth
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • defnyddio rhaglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

rydym yn darparu profiad academaidd hynod foddhaol i'n myfyrwyr sy'n cynorthwyo eu datblygiad fel dinasyddion sy'n meddwl yn feirniadol AC sy'n ymwybodol yn ddiwylliannol。 mae eu sgiliau dadansoddol uchel,eu pwerau mynegiant a'u hunanddibyniaeth flaengar yn eu gwneud yn hynod o ddeniadol i gyflogwyr。

yn sgil y galw am bobl sy'n medru'r gymraeg,mae gradd yn y gymraeg yn darparu cymhwyster hynod werthfawr ar gyfer swyddi sy'n gofynambersonéldwyieithog。 mae nifer o'n graddedigion bellach yn dilyn gyrfaoedd ym meysydd y gyfraith,gwleidyddiaeth,y cyfryngau,y celfyddydau perfformio,gweinyddiaeth AC addysg,neu'n astudio arlefelôl-raddedig。

mae graddau mewn saesneg iaith yn cyfuno'r goreuon o blith sgiliau dyniaethau(hyblygrwydd,cyfathrebu,beirniadu)âsgiliaugwyddoraucymdeithasol(dadansoddi technegol a dull systematig)。 mae cyrchfannau cyffredin yn cynnwys addysgu ysgolion cynradd AC uwchradd,addysgu saesneg fel iaith dramor,newyddiaduraeth(digidol),marchnata a chysylltiadau cyhoeddus,gwerthu a hysbysebu,y gwasanaeth sifil a gweinyddiaeth gyhoeddus。

yn 2016/17,dywedodd 91%o raddedigion ysgol y gymraeg oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellach ymhen chwe misarôldraddio,a dywedodd 95%o raddedigion yr ysgol saesneg,cyfathrebu ac athroniaeth oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

lleoliadau

mae blwyddyn dau yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle lle defnyddir y gymraeg yn ddyddiol。 mae'r cyfnod hwn o brofiad gwaith yn rhan o raglen o ddigwyddiadau sydd wedi ei chynllunio er mwyn gosod ffocws ar ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd a gyrfa。

astudio yn gymraeg

mae hyd at 56%o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y gymraeg。 cysylltwch比利时德比恩维特博士贝拉赫。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais