""
ewch i'r prif gynnwys

rheoli busnes gyda'r gymraeg(bsc)


mae'r bsc rheoli busnes a'r gymraeg yn gwrs arloesol a modern,wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd rheoli busnes gydag astudio'r gymraeg a'i diwylliant,gan baratoi myfyrwyr at gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng nghymru。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Student speaking with other person

trosolwg y cwrs

mae'r bsc rheolaeth busnes a'r gymraeg yn gwrs arloesol a modern,wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd rheoli busnes gydag astudio'r gymraeg a'i diwylliant,gan baratoi i chi gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng nghymru。

drwy astudio'r elfen rheolaeth busnes byddwch yn datblygu gwybodaeth drylwyr o'r prif ddisgyblaethau sy'n berthnasol i reoli a busnes,ynghydâgwerthfawrogiado'r gwahanol feysydd swyddogaethol sy'n rhan o sefydliadau busnes。 felly,byddwch yn datblygu craidd gadarn o wybodaeth ym maes rheoli busnes a fydd yn eich galluogi i adeiladu ar sylfeini cryf i arbenigo mewn meysydd sy'n ennyn eich diddordeb AC sy'n adlewyrchu eich dyheadau gyrfa。 drwy astudio'r gymraeg,byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel yn yr ya iaith ei hun yn ogystalâdsblygudealltwriaeth drylwyr o'i lle yn y gymru gyfoes。 arôlyflwyddyn gyntaf,bydd cyfle i chi arbenigo drwy ddewis o blith amrywiaeth o fodiwlau dewisol。 mae'r rhain yn cynnwys amrywiaeth o feysydd sy'n arbennig o berthnasol i fusnes a rheoli,gan gynnwys cynllunio ieithyddol a pholisi iaith,cymdeithaseg iaith,sosioieithyddiaeth,technoleg iaith,chyfieithu proffesiynol,ynogystalâphynciaulenlendol,ieithyddol a diwylliannol。

ceir nifer o synergeddau rhwng dwy elfen y radd,megisrôlygymraeg yn y gweithle modern,ei lle mewn economi ddigidol,rôlmarchnatayn ei hyrwyddo,i enwi ond ychydig。 mae galw mawr am raddedigionsyddâggiliaulefel uchel mewn rheoli busnes ynogystalâ€gymraeg。 caerdydd yw prifddinas gwleidyddiaeth,busnes a chyfryngau cymru,add y rhaglen yn gallu manteisio ar y cysylltiadau agos sydd gan y ddwyysgolâdiwydiant。

yn gyffredinol,mae'r rhaglen hon yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn busnes gyda'r gallu i weithio'n ddwyieithog ar lefel uchel yn gymraeg AC yn saesneg。

nodweddion nodedig

 • mae'r cyfle i astudio modiwlau llenyddol,diwylliannol a chreadigol sy'n pwysleisio cyd-destun diwylliannol ehangACh o'r iaith gymraegmae modiwlau mewn meysydd megis ysgrifennu creadigol,llenyddiaeth plant,a threftadaeth a thwristiaeth yn cyfuno gwybodaeth arbenigol am bynciau,y cyd- destun diwylliannol a sgiliau perthnasol er mwyn cyfoethogi eich dealltwriaeth o'r gymraeg yn y gymru gyfoes。
 • addysgu gan staff mewn dau ysgol a nodir am eu ansawdd AC effaith ymchwil。
 • y cyfle i ennill sgiliau cyflogadwyedd chreadigol da iawn,wedi'ucyfunoâchraffterbusnes dwyieithog a werthfawrogir yn fawr yn y gweithle cystadleuol sydd ohoni。

AChrediadau

côudcasnq26
derbyniad nesafmedi 2020
路政署3 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
 1. ysgol busnes caerdydd

  adeilad aberconwy

  罗德法柱

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. 威尔士学校

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 3. labordy llunio digidol

  阿迪拉德比特

  rhodfa'r brenin edward vii

  Caerdydd的

  cf10 3nb

 4. llyfrgell y celfyddydau AC astudiaethau cymdeithasol

  llyfrgell y celfyddydau AC astudiaethau cymdeithasol

  罗德法柱

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3eu

cysylltu

gofyn cwestiwn

gofynion mynediad

aab- abb,AC eithrio astudiaethau cyffredinol,meddwl yn feirniadol a dinasyddiaeth。 disgwylir i fyfyrwyrfodâchymraegysgrifenedig o safon briodol(mae'r ffaith eu bod wedi astudio pynciau safon uwch drwy gyfrwng y gymraeg,neu gymhwyster safon uwch neu ug mewn cymraeg [iaith gyntaf] yn arwydd o hyn)。 cofiwch nodi nad yw'r cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr cymraeg ail-iaith。  

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddd-dmm mewn busnes。 ryid i ymgeiswyr fod sgiliau amlwg yn yr ya iaith gymraeg。

文凭bagloriaeth rhyngwladolgydasgôr34-32neu 665-655 mewn 3 phwnc lefel uwch。 ryid i ymgeiswyr fod sgiliau iaith cymraeg dangosadwy。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol busnes caerdydd AC ysgol y gymraeg.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd gofyn i ymgeiswyr hefydfodâthausaesneg iaith gradd c neu 4 a thgau mathemateg gradd b neu 6。       

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

没有额外的费用。 

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

cyflwynir y rhaglen drwy amrywiaeth o fodiwlau craidd a dewisol sy'n cynnwys darlithoedd a gaiff eu haddysgu wedi'ucefnogiâtreraaraua mathau eraill o addysgu grwpiau bach AC astudio dan arweiniad。 ym mhob blwyddyn,mae gofyn i fyfyrwyr gymryd cyfwerthâchwemodiwl 20 credyd,pedwar'rheolaeth busnes'a dau'cymraeg'。 yn yr ar flwyddyn a'r blynyddoedd olaf,mae myfyrwyr yn dechrau arbenigo drwy astudio nifer o fodiwlau dewisol。

bydd yr elfen'cymraeg'yn cael ei haddysgu yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y gymraeg。 

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

mae'r flwyddyn gyntaf yn darparu sail gadarn ym mhynciau rheoli a busnes,ynghydâdaufodiwlyn y gymraeg sy'n rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau ym meysydd iaith alenyddiaeth。

mae holl raglenni rheolaeth busnes bsc yn rhannu blwyddyn gyntaf eithaf generig,lle mae myfyrwyr yn astudio modiwlau gorfodol ar draw amrywiaeth o ddisgyblaethau busnes,er mwyn datblygu dealltwriaeth eang o gyd-destunau a phrosesau busnes a rheoli。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
会计入门bs150320 credydau
管理:理论和证据bs151120 credydau
组织中的人bs152920 credydau
技术和数字时代bs153210 credydau
营销和战略原则bs163010 credydau
iaith AC ystyrcy160020 credydau
awdur,testun a darllenyddcy160120 credydau

blwyddyn dau

yn yr ail flwyddyn,byddwch yn adeiladu ar y sylfaen a ddatblygwyd yn y flwyddyn gyntaf,gyda myfyrwyr yn canolbwyntio ar fodiwlau rheolaeth busnes craidd,tra bo'r cynnwys'cymraeg'yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth eang o ddatblygiad yr iaith gymraeg,ei llenyddiaeth a'i diwylliant。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
管理和领导组织的挑战bs200220 credydau
卓越的管理运营bs200320 credydau
营销和战略bs254020 credydau
管理人员bs254220 credydau
我爱你cy220520 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
dafydd ap gwilymcy210520 credydau
rhyddiaith ddiweddarcy241020 credydau
cynllunio ieithyddol a pholisi iaithcy261020 credydau
sgriptiocy270020 credydau
canu'r gymru newydd:barddoniaeth er 1990cy281020 credydau
caffael iaithcy291020 credydau

blwyddyn三

mae'r flwyddyn olaf yn ymestyn cynnwys busnes a rheoli y radd gyda dau fodiwl craidd a dau fodiwl dewisol,tra bo'r cynnwys'cymraeg'yn cynnig nifer o fodiwlau dewisol,gan gynnwys nifer a fydd yn uniongyrchol berthnasol i feysydd cyflogaeth penodol megis cynllunio ieithyddol,sgriptio a chyfieithu。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
战略管理bs354320 credydau
组织分析和变革bs373520 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
当代工作和就业问题bs300120 credydau
创业和创业BS300320 credydau
公司报告和财务bs359320 credydau
欧洲商业环境bs359420 credydau
广告和营销传播管理bs372520 credydau
商业的道德和道德bs372820 credydau
组织分析和变革bs373520 credydau
先进的运营管理bs373920 credydau
ag8人力资源管理bs374020 credydau
ag8业务bs374420 credydau
服务营销bs374620 credydau
文化营销bs374710 credydau
商业设计bs374810 credydau
dafydd ap gwilymcy310520 credydau
rhyddiaith ddiweddarcy341020 credydau
cynllunio ieithyddol a pholisi iaithcy361020 credydau
你是ystafell ddos​​barthcy366020 credydau
sgriptiocy370020 credydau
cyfieithu proffesiynolcy370520 credydau
canu'r gymru newydd:barddoniaeth er 1990cy381020 credydau
blas ar ymchwilcy390020 credydau
caffael iaithcy391020 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

caiff ein dulliau addysgu eu llywio'n helaeth gan ymchwil ac maent yn cyfuno manylrwydd academaidd gyda pherthnasedd ymarferol。 tra bo ein staff,a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol,yn cynnwys ACademyddion sydd ar flaen y gad o ran gwybodaeth o fewn eu maes。 mant yn dodâ€gwersi y maent wedi'u dysgu o'u hymchwil diweddaraf i'r ystafell ddos​​barth,gan eich galluogi i feddwl yn feirniadol am fusnes a chynnig enghreifftiau a senarios go aawn a chyfoes。

byddwn yn darparu eich adnoddau addysgu a dysgu,AC yn ymateb i'ch anghenion a'ch safbwyntiau。 o'ch rhan chi,bydd gofyn i chi wneud y gwaith angenrheidiol yn ystod a thu allan i'r sesiynau addysgu ffurfiol,gwneud defnydd da o'r cyfleusterau a ddarperir。

mae'r rhan fwyaf o fodiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd ac addysgu mewn grwpiau bACh(dosbarthiadau,seminarau,gweithdai neu sesiynau tiwtorial)。 

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。 mae seminarau'n rhoi cyfle i chi ymchwilio i'r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

sut y cafy fy nghefnogi?

byddwch yn cael tiwtor personol sy'n siarad cymraeg ar ddechrau eich astudiaethau。 fel arfer,bydd eich tiwtor personol cymraeg yn addysgu ar eich cwrs gradd chi a byddwch yn cadw'r un tiwtor personol drwy gydol eich cwrs。 bydd ysgol y gymraeg hefyd yn dyrannu tiwtor personol cymraeg i chi a fydd ar gael i'ch helpu wrth wneud y dewisiadau modiwl gorau ar gyfer eich llwybr gyrfa / buddiannau penodol。

yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn dilyn rhaglen tiwtor personol ysgol y gymraeg,lle byddwch yn cwrdd yn rheolaiddâthetiwtor personol(bob pythefnos yn y semester cyntaf)yn unigol ACfelgrŵp。

bydd y sesiynau hyn yn cynnwys gwybodaeth bwysig am agweddau penodol ar eich astudiaethau,megis dysgu ac asesu,cyflogadwyedd,amgylchiadau esgusodol,arfer annheg,AC ati。 bydd yr ail semyter yn cynnwys cyfarfod sy'n canolbwyntio ar gyflogadwyedd a rhagolygon gyrfa,lle byddwch yn gallu trafod eich diddordebau o ran y modiwlau dewisol sydd ar gael yn yr ysgol。

byddwch yn cael rhagor o wybodaeth am fodiwlau'r flwyddyn ganlynol,ynghydâchyflei drafod gyda thiwtoriaid modiwlau a'ch tiwtor personol,yn nigwyddiad cyn-cofrestru ysgol y gymraeg。

bydd eich tiwtor personol yn gallu rhoi cyngor i chi ar faterion academaidd,gan gynnwys dewis modiwlau ac asesu。 os ydych yn profi unrhyw broblemau sy'n effeithio ar eich astudiaethau,eich tiwtor personol yw eich pwynt cyswllt cyntaf bob tro。 bydd ef neu hi yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad ag ystod eang o wasanaethau cymorth arbenigol ar gyfer myfyrwyr a ddarperir gan y brifysgol,ac undeb y myfyrwyr,fel y bo'n briodol。 bydd gofyn i chi gyfarfod ti tiwtor personol dair gwaith yn ystod pob blwyddyn ACademaidd,ond fe'ch anogir hefyd i gysylltuâhwar unrhyw adeg arall os oes angen help neu gyngor arnoch chi。

trwy wefan dysgu canolog,byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

rhoddir adborth yn ysgrifenedig AC mewn sesiynau tiwtorial unigolneugrŵp。 fe all hefyd gael ei roi yn ysgrifenedig neu ar lafar(wyneb yn wyneb neu wedi'i recordio,yn unigol neu drwy grwpiau)。

mae yna hefyd gyfleoedd ar gyfer asesu ffurfiannol:asesiadau nad ydynt yn cyfrif tuag at eich gradd derfynol ond sy'n rhoi cyfle i chi gael cipolwg AC adborth ar eich cynnydd。

byddwch hefyd yn cwrddâthetiwtor personol unwaith y sestter yn ystod wythnos adborth ysgol y gymraeg er mwyn adolygu eich marciau a myfyrio ar yr adborth a gawsoch chi yn ystod y seterter blaenorol。 mae'r cyfarfodydd adborth a chyngor academaidd yn gyfle pwysig i bennu targedau a strategaethau i ddatblygu a gwella eich perfformiad ACademaidd。

sut caff fy asesu?

caiff y modiwlau a addysgir o fewn y rhaglen oll eu hasesu trwy un neu ragor o'r asesiadau ar y cwrs canlynol;

 • traethodau
 • gwaith cwrs ysgrifenedig arall(gan gynnwys aseiniadau creadigol AC adroddiadau amrywiol,e.e。ar brofiad gwaith
 • arholiadau paratoad AC arholiadau dibaratoad ffurfiol
 • profion dosbarth(ysgrifenedig a / neu drwy gyfrifiadur)
 • cyflwyniadaugrŵp一个rhai unigol
 • cofnodion dysgu
 • cyflwyniadau llafar
 • traethawd hir / prosiect

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

mae'r canlyniadau dysgu ar gyfer y rhaglen hon yn disgrifio beth y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i'ch astudiaeth ym mhrifysgol caerdydd。 byddant yn eich helpu i ddeall beth a ddisgwylir gennych。 

gellir gweld y deilliannau dysgu ar gyfer y rhaglen hon isod:

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus bydd disgwyl i chi ddangos:

 • dealltwriaeth o sut mae sefydliadau wedi'u strwythuro a'u llywodraethu a sut maent yn gweithredu mewn amrywiaeth o gyd-destunau gan gynnwys gwahanol fathau o systemau busnes cenedlaethol
 • gwybodaeth a dealltwriaeth o ddamcaniaethau a chysyniadau perthnasol sy'n sail i reoli busnes,gan gynnwys fframweithiau a ddatblygwyd i lywio arferion busnes moesegol
 • sut mae amgylcheddau allanol sefydliadau yn effeithioarolisíauagweithrediadau mewnol a sut mae sefydliadau yn effeithio ar eu hamgylcheddau
 • pa mor bwysig yw hi bod sefydliadau yn deall eu marchnadoedd
 • dealltwriaeth o sut mae pobl yn rhyngweithio o fewn sefydliadau
 • dealltwriaeth o'r gweithrediadau perthnasol o fewn sefydliadau
 • dealltwriaeth o brosesau rheoli strategol a thACtegol
 • 我是一个人,一个人,一个人
 • dealltwriaeth o gysyniadau allweddol a dulliau damcaniaethol sydd wedi'u datblygu AC sy'n datblygu yn y gymraeg
 • y gallu i ddadansoddi sutycrëirystyrondrwy iaith a grym affeithiol iaith
 • deall a gallu disgrifio strwythur ieithyddol y gymraeg 
 • y gallu i ddadansoddi'r defnydd o'r gymraeg yn y gymdeithas gyfoes,gan gynnwys cymunedau daearyddol,cymdeithasol,gwaith a digidol amrywiol

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • annibyniaeth ddeallusol,ymgysylltu critigol,sgiliau cyfathrebu personol ac ACademaidd

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • cyfathrebu syniadau,egwyddorion a damcaniaethau yn effeithiol drwy ddulliau llafar AC ysgrifenedig
 • defnyddio sgiliau menter,hunanddibyniaeth a rheoli amser a gweithio'n annibynnol
 • defnyddio sgiliau cydweithio a gweithio'n effeithiolmewntîm
 • gwerthfawrogi safbwyntiau eraill
 • defnyddio sgiliau rhifedd,datrys problemau a tg
 • cael mynediad at wybodaeth o amrywiaeth o adnoddau ymchwil a'u defnyddio
 • dadansoddi a myfyrio ar sgiliau rheoli personol,gan nodi ffyrdd o wella trwy gynllunio datblygiad personol
 • gwerthuso a defnyddio amrywiaeth o strategaethau a dulliau ymchwil ansoddol a meintiol
 • ysgrifennu siarad cymraeg sy'n briodol ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd。

 

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

mae'r rhaglen radd busnes yn cynnig ystod eang o sgiliau a gaiff eu cymeradwyo gan lawer o gyflogwyr yn sector breifat a'r sector gyhoeddus。 yn 2013/14,dywedodd 95%o raddedigion yr ysgol a oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh o fewn chwe mis i raddio。

mae galw clir am raddedigion rheoli busnes sy'n gallu gweithio'n ddwyieithog。 byddai'r radd hon yn ffordd o ddiwallu'r angen hwn drwy alluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cymraeg o'r radd flaenaf,ynogystalâmeithrindealltwriaeth o'r gweithle mewn ysgol busnes uchel ei pharch。 mae'r modiwlau cymraeg yn gyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio ar eu sgiliau ieithyddol。 byddai'r rheiny sy'n ennill y radd hon yn arbennig o ddeniadol i gyflogwyr yng nghymru yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus sy'n chwilio am weithwyr cymwys mewn gweithle dwyieithog。

mae dangosyddion cyflogadwyedd drwy arolygiadau gwasanaethau gyrfaoedd mewn prifysgolion hefyd yn awgrymu,yn gyffredinol,bod lefel uwch o raddedigion cymraeg yn cael eu cyflogi na'r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer graddedigion iaith a nifer o bynciau eraill。 mae 309ogwmnïauyyy sector preifat wedi cytuno i fod yn rhan o gynllun o'r enw'cefnogi'r gymraeg',tra bo gan 537 o sefydliadau yn y sector cyhoeddus gynlluniau iaith sy'n eu rhwymo i recriwtio staff dwyieithog。 ynôlsgiliaudyfodol cymru,bydd cynnydd yn y galw am bobl gyda sgiliau yn y gymraeg ar drawn cymru dros y blynyddoedd nesaf。

mae nifer o wefannau recriwtio a disgrifiadau swydd yn nodi'r gymraeg fel sgil hanfodol neu ddymunol,neu sgil sydd o fantais ganfyddadwy。 mae'r swyddi hyn fel arfer yn gofyn am sgiliau iaith o safon uwch na rhuglder neu ddwyieithrwydd sylfaenol。 nododd gyrfa cymru bod 56%o 40 o hysbysebion yn nodi galluoedd yn y gymraeg。 roedd 21 yn nodi bod y gymraeg yn'ddymunol',AC 19 bod sgiliau cymraeg yn'hanfodol'。

ynogystalâgwasanaethgyrfaoedd canolog y brifysgol,mae ein myfyrwyr yn elwa o'r gwasanaeth gyrfaoedd a lleoliadau ar y campws sy'n eu helpu i ddod o hyd i interniaethau,cyfleoedd gwaith a chael mynediad at hyfforddiant,canllawiau a chyngor sy'n benodol i'r diwydiant busnes。

lleoliadau

rydym ni'n cydnabod pwysigrwydd ennill profiad gwaith yn ystod eich astudiaethau。 mae rheolwr lleoliadau penodol yr ysgol busnes yn cynnig cyngor ar leoliadau gwaith,interniaethau,profiad gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich cv AC ehangu eich gorwelion。 mae cymorth gyda cheisiadau am swyddi a thechnegau cyfweliad hefyd ar gael gan ymgynghorydd gyrfaoedd mewnol yr ysgol busnes。

mae'r modiwl craidd,sef yr iaith ar waith,yn yr ail flwyddyn yn cynnwys cyfnod byr(35 awr)o brofiad gwaith cyfrwng cymraeg。

os ydych yn penderfynu yr hoffechymgymrydâlleoliadblwyddyno hyd,gallwch naill ai wneud cais ar gyfer un o'n rhaglenni'blwyddyn lleoliad proffesiynol'neu drosglwyddo i un ar unrhyw adeg hyd at ddiwedd eich ail flwyddyn。 byddwch yn mynd ar leoliad yn y drydedd flwyddyn mewn gradd pedair blynedd。 

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标聊天

gofyn cwestiwn

图标笔

sut i wneud cais