""
ewch i'r prif gynnwys

gwyddorau biofeddygol gyda blwyddyn hyfforddiant proffesiynol(mbiomed)


gradd dan arweiniad ymchwil yw bsc gwyddoniaeth fiofeddygol caerdydd。 byddwch yn astudio'r wyddoniaeth fiolegol sy'n sail i bob ymchwil feddygol a meddygaeth。

cadwch le ar ddiwrnod agored

student with skeleton

trosolwg y cwrs

mae ein cwrs meistr integredig mewn gwyddorau biofeddygol gyda blwyddyn o hyfforddiant proffesiynol ar gyfer y rheinysyddâdiddordebmewn ymchwil neu sy'n gobeithio dilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth。 mae'r cwrs gradd pum mlynedd hwn yn galluogi myfyrwyr i archwilio ffiniau presennol ein gwybodaeth yn eu dewis nhw o faes,ac mae'n gyfle iddynt hyfforddi mewn uwch-dechnegau ymchwil。

y gwyddorau biofeddygol yw'r sail ar gyfer ymchwil feddygol a meddygaeth。 byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau sy'n canolbwyntio ar ddatblygiad a swyddogaeth arferol,ynogystalâmecanweithiauclefydau a phrosesau clefydau。 mae ein gradd gwyddorau biofeddygol yn defnyddio dull eang sy'n rhoi'r dewis i chi astudio nifer o bynciau biolegol perthnasol gan gynnwys ffisioleg ddynol,anatomeg ddynol,prosesau clefyd a'u triniaeth,biocemeg,geneteg a microbioleg。 caiff y cwricwlwm a'i hyfforddiant ymarferol ei lywio gan yr amrywiaeth eang o ymchwil fiofeddygol a gynhelir yn ysgol y biowyddorau ac yn ysbyty athrofaol cymru,gan eich galluogi i gael hyfforddi mewn pynciau sy'n berthnasol i ymchwil cyfoes gan gynnwys bioleg canser,bôn -gelloedd,peirianneg meinweoedd,therapi genynnau,clefydau niwroddirywiol。

byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn ar leoliad gwaith proffesiynol sy'n berthnasol i'ch gradd。 mae profiad yn dangos y bydd hynny'n gwella llawer ar eich rhagolygon gyrfa wedi hynny。

byddai rhaglen radd hon yn addas i ystod eang o fyfyrwyrsyddâdoddordebyn y gwyddorau biofeddygol。 mae'r rhaglen yn cyfuno dealltwriaeth wyddonol gyda datblygu sgiliau academaidd(arfarnu beirniadol,gwerthuso a dadansoddi data)ynghydâdigblygusgiliau ymarferol,cyflwyno ac ysgrifenedig mewn cyd-destun gwyddonol。 yn y pen draw,nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sy'n llysgenhadon cyflogadwy,gwybodus,amryddawn a brwdfrydig ar gyfer gwyddoniaeth。

bydd y sgiliau a'r wybodaeth y byddwch chi'n eu datblygu yn ystod eich gradd gwyddorau biofeddygol yn eich gwneud yn gyflogadwy mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd ym maes gwyddorau biofeddygol gan gynnwys ymchwil,gofal iechyd,cyhoeddi ac addysgu。 bydd y sgiliau dadansoddol a'r sgiliau eraill y byddwch chi'n eu meithrin ar y cwrs hefyd yn sylfaen wych ar gyfer llawer o lwybrau gyrfaol eraillarwahânywyddoniaeth。 fel arall,efallai y byddwch am barhauâtheastudiaethau gyda gradd uwch。

nodweddion nodedig

mae gan ein graddau gysylltiadagosâdonddordebauymchwil y staff sy'n eu haddysgu,ganeichcaniatáuibrofi cyffro dysgu mewn amgylchedd ymchwil gweithredol。 rydym yn denu llawer iawn o arian ymchwil allanol a byddhynny'ncaniatáuichiddefnyddio'r offer,y technegau a'r cyfleusterau diweddaraf yn eich gwaith prosiect。 yr ysgol yw cartref canolfan addysg anatomegol cymru ac mae hefyd yn arwain sefydliad ymchwilbôn-gelloedd canser ewropeaidd,ganganiatáumynediadat ystod eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous。

mae'r rhaglen hon yn cynnig lefel uchel o hyblygrwydd gyda dewis y myfyrwyr wrth ei wraidd。 chi sydd i ddewis beth fydd trywydd eich profiad academaidd。 gallwch ddewis arbenigo mewn maes penodol neu barhau ag amrywiaeth eang o ddysgu gan astudio'r ymchwil ryngddisgyblaethol sy'n sail i lawer o lwyddiant yr ysgol。

côudcas52g9
derbyniad nesafmedi 2020
路政署5 blwyddyn
modd(astudio)llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer mae tua 70 o leoedd ar gael yn yr ysgol。 

mae ein cwrs gwyddorau biofeddygol yn rhoi hyblygrwydd i chi symud a newid wrth i chi barhauâtheastudiaethau,er mwyn i chi allu dilyn yr hyn sydd o ddiddordeb i chi,darganfod eich diwydiant wrth i chi ddarganfod y pethau sy'n mynd b布莱德。

gofynion mynediad

aaa-aab gan gynnwys a mewn bioleg neu gemeg ynogystalâphasioelfen ymarferol y cymhwyster safon uwch(lle bo'n berthnasol)。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。  

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddd mewn diploma estynedig rqf mewn gwyddoniaeth gymhwysol,gyda d ym mhob un o'r unedau craidd / gorfodol。 btec derbyniol ar gyfer astudio:diploma estynedig rqf mewn gwyddoniaeth gymhwysol a diploma estynedig btec mewn rheoli anifeiliaid。

ib diploma gyda 36-34 pwynt gan gynnwys gradd 6 mewn bioleg neu gemeg ar y lefel uwch neu ib diploma gyda 666 ar y lefel uwch gan gynnwys 6 mewn bioleg neu gemeg。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol y biowyddorau.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

gcse英语和数学在c / 4级。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau blynyddoedd rhyngosod

yn ystod blwyddyn ryngosod,(e.e. blwyddyn mewn diwydiant,blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor),bydd y ffi yn is。 cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

costau ychwanegol

mae'r holl gyrsiau maes sy'n digwydd dramor yn golygu costau ychwanegol - yn bennaf ar gyfer llety a theithio'r myfyrwyr。 rydym yn ymdrechu i gadw'r rhain cynlleiedâphosibl,er enghraifft rydym yn cadw ein gorsaf maes a'n staff ein hunain yn borneo,ac nid yw'r costau hyn yn cael eu hadfer o ffioedd i fyfyrwyr。 rydym hefyd yn cynnig rhai cyrsiau maes ardderchog yng nghymru nad ydynt yn arwain at gostau ychwanegol。

ni fyddwn yn codi unrhyw gostau ychwanegol ar gyfer agweddau eraill ar hyfforddiant,er y gallai rhai gwasanaethau(fel myfyrwyr yn argraffuynôlygalw)godi ffi。

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

ni fydd angen unrhyw提供penodol。 bydd y brifysgol yn darparu cyfleusterau tg(mewn man cymunedol),labordai gydag提供arbenigol,a'r holl feddalwedd arbenigol sydd ei angen ar gyfer y cwrs。

cynghorir myfyrwyr i gael gliniadur personol neu ddyfais gyfatebol。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae'r cwrs mbiomed hwn yn un amser llawn dros bum mlynedd academaidd。 mae'r flwyddyn gyntaf yn cynnwys chwe modiwl 20 credyd,gyda thri modiwl 40 credyd yn cael eu haddysgu yn yr yil flwyddyn。 byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn ar leoliad proffesiynol ac,yn y bedwaredd flwyddyn,mae'r prosiect ymchwil yn cario 30 o gredydau ac yn cael ei wneud ochr ynochrâthrimodiwl 30 credyd。 yn y flwyddyn olaf,byddwch yn astudio dau fodiwl 20 credyd ac yn cynnal prosiect ymchwil gwerth 80 o gredydau。

mae modiwlau blwyddyn un yn cynnwys darlithoedd a sesiynau tiwtorial ategol sy'n darparu gwybodaeth ddamcaniaethol gefndir ynogystalâdosbarthiadauymarferol。 mae ein cynlluniau gradd amrywiol yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin,sy'n rhoi sylw i'r holl agweddau ar fiowyddoniaeth ac mae ganddynt y fantais o gynnig hyblygrwydd o ran eich dewis gradd。 mae dosbarthiadau'n rhoi sgiliau tg biolegwyr i fyfyrwyr a dealltwriaeth o ddadansoddi data yn ystadegol,defnyddir gwaith cwrs i ddatblygu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig。

yn yr ail flwyddyn,rydym yn cynnig modiwlau ar吸引了ystod eang o bynciau。 mae un modiwl gorfodol sef cysyniadau clefydau,ond oni bai am hwn mae gennych rwydd hynt(yn amodol ar rai cyfyngiadau oherwydd amserlennu a niferoedd)i deilwra'r cwrs i gyd-fyndâchiddordebau。 ym mhob achos,mae sesiynau ymarferol helaeth mewn labordy yn helpu i ddatblygu sgiliau ymarferol a'r gallu we werthuso data arbrofol yn feirniadol。 defnyddir aseiniadau a osodwyd a deunydd darllen i hyrwyddo dysgu hunangyfeiriedig a dadansoddi llenyddiaeth ymchwil sylfaenol。

byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn ar leoliad gwaith proffesiynol sy'n berthnasol i'ch gradd。 yn ystod y lleoliad hwn byddwch ynymgymrydâphobagwedd ar ymchwil,gan gynnwys dylunio arbrofol,casglu data a dadansoddi ac,yn olaf,cyflwyno data gan gynhyrchu adroddiad a chyflwyniad prosiect。

yy y bedwaredd flwyddyn,mae angen astudio llawer mwy annibynnol,ac mae'n rhaid i'r holl fyfyrwyr gynhyrchu adroddiad sylweddol sy'n seiliedig ar ymchwil(labordy,llenyddiaeth,addysgeg,neu ymrwymiad gwyddonol)。 cefnogir y darlithoedd a arweinir gan ymchwil gan ddeunydd darllen cyfeiriedig。

bydd y modiwlau a addysgir yn y flwyddyn olaf yn canolbwyntio ar uwch-dechnegau ymchwil,sgiliau chwilio llenyddiaeth a dadansoddi,trafod a gwerthuso'n feirniadol mewn grwpiau,ynghydâchynlluniogwaith arbrofol。 bydd modiwl y prosiect ymchwil yn gofyn i chi ymgolli'n llwyr mewn gwaith ymchwil mewn labordy am gyfnod o 6 mis。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

mae'r flwyddyn gyntaf yn flwyddyn gyffredin,sy'n cwmpasu pob agwedd ar y biowyddorau。 bwriad hyn yw adlewyrchu'r ffaith fod ymchwil fiowyddonol yn faes cynyddol amlddisgyblaethol。

cyflwynirŸMAES llafur modiwlaidd,现代drwy ddarlithoedd,sesiynau tiwtorial,cyflwyniadau一个dosbarthiadau ymarferol一个gynhelir mewn labordai茅尔,格达chyfleusterau DA。 mae'n darparu sylfaen gadarn yn yr holl ddisgyblaethau biolegol,gan gynnwys cemeg biolegol,bioleg celloedd,microbioleg,geneteg,esblygiad,anatomeg a ffisioleg,bioleg anifeiliaid a phlanhigion ac ecoleg,ynogystalâchanolbwyntioar ddatblygu medrau gwyddonol ymarferol ac academaidd。 efallai y bydd modiwlau'n gorgyffwrdd ag astudiaethau safon uwch ar y cychwyn,ond buan iawn y byddant yn datblygu o ran dyfnder a chwmpas。

mae system y flwyddyn gyntaf gyffredin yn cynnig mantais fawr o ran rhoi hyblygrwydd mewnperthynasâdewisgradd i chi。 nod y dull hwn yw eich gwneud yn agored i holl feysydd y biowyddorau,fel eich bod yn gallu gweithredu'n well yn y disgyblaethau biowyddoniaeth sy'n fwyfwy rhyngddisgyblaethol。 mae strwythur cyffredin y flwyddyn gyntaf yneichcanatáuiehangu ffocws eich pynciau yn yr ail flwyddyn,os byddwch yn dymuno,neu barhau i ganolbwyntio ar un ddisgyblaeth benodol。

blwyddyn dau

mae'r ail flwyddynyancaniatáuichi arbenigo mwy,add yn adeiladu ar y wybodaeth a'r sgiliau ymarferol yr ydych wedi'u meithrin yn y flwyddyn gyntaf。 bydd pwyslais ar ddadansoddi data a chyfathrebu gwyddonol,ynogystalâthechnegauachnegau maes uwch。 bydd sgiliau deall dylunio arbrofol,adolygu llenyddiaeth,dadansoddi ystadegol a dadansoddi beirniadol yn sylfaen ar gyfer astudio pellach yn y drydedd flwyddyn。

ochr yn ochr - modiwl gorfodol'cysyniadau clefydau',byddwch yn dewis dau fodiwl 40 credyd ychwanegol o ddewis o ddeg pellach,gan sicrhau eich bod yn rhydd i fynd ar drywydd meysydd penodol o ddiddordeb。 mae pynciau modiwl sydd ar gael yn cynnwys yr ymennydd ac ymddygiad; BON-gelloedd; anatomeg; bioleg ddatblygiadol; niwrowyddoniaeth;一个ffisioleg。

drwy gydol y flwyddyn byddwch yn parhau i ddatblygu gwybodaeth eang sy'n dyfnhau am y gwyddorau biofeddygol y gallwch chi arbenigo ymhellach ynddyn nhw yn ystod blynyddoedd olaf eich gradd。

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

bydd y flwyddyn hyfforddiant proffesiynol(pty)yn cael ei threulio mewn lleoliad proffesiynol。 mae pty yn rhoi cyfle i chi dreulio cyfnod o 9-12 mis mewn labordy ymchwil academaidd,clinigol neu ddiwydiannol / masnachol,neu sefydliad arall wedi'i gymeradwy,er mwyn ennill profiad ymchwil yn uniongyrchol。

byddwch yn ymgymryd ag agweddau gwahanol ar ymchwil,gan gynnwys dylunio arbrofol,casglu data a dadansoddi ac,yn olaf,cyflwyno data gan gynhyrchu adroddiad a chyflwyniad prosiect。

bydd ein cydlynwyr blwyddyn hyfforddiant proffesiynol yn eich cefnogi i ddod o hyd i safle addas sy'n berthnasol i'ch dyheadau o ran gyrfa,add tiwtor yn cadw mewn cysylltiad gyda chi ac ynymweldâchiyn ystod eich lleoliad。

mae nifer o'r lleoliadau yn y du,ond rydym hefyd wedi cael nifer o leoliadau mewn mannau eraill,yn arbennig yn ewrop drwy gynllun'erasmus'ee mae caerdydd yn bartner ynddo,ond hefyd yn cynnwys de-ddwyrain asia,de affrica ,年almaen,yr eidal ac uda。

mae dod o hyd i leoliad yn broses gystadleuol ac ni ellir gwarantu llwyddiant。 fodd bynnag,rydym wedi llwyddo i leoli'r mwyafrif helaeth o'n myfyrwyr blwyddyn hyfforddiant proffesiynol。

bydd yr adroddiad a luniwch am eich lleoliad yn cyfrif pan asesir eich gradd yn derfynol。

blwyddyn pedwar

mae cwricwlwm ein pedwaredd flwyddyn yn eich galluogi i arbenigo'n fanylach yn unotitâuymchwilmawr yr ysgol。 mae'r dull hwn yn eich trwytho i ddiwylliant ymchwilio'r biowyddorau,drwy gyfrwng addysgu yn seiliedig ar ymchwil a phrosiect sy'neichcaniatáuyymchwilio i destun yn llawer manylach。

defnyddio gwybodaeth graidd i ddatrys problemau a gwerthuso modelau,syniadau a dadleuon cyfredol yn feirniadol sy'n cael y prif sylw yn y drydedd flwyddyn。 er mwyn datblygu sgiliau gwaith annibynnol a dysgu gydol oes,a fydd yn helpu i baratoi ar gyfer yr amgylchedd proffesiynol,bydd y rhan hon o'r cwrs yn cynnwys llawer iawn o astudio hunangyfeiriedig,a fydd yn helpu i'ch paratoi ar gyfer yr amgylchedd proffesiynol。

ynogystalâphrosiectymchwil30 credyd,byddwch yn cwblhau tri modiwl 30 credyd(gan gynnwys modiwl gorfodol pynciau cyfoes mewn clefyd)。 mae'r modiwlau yn rhoi sylw i amrywiaeth o bynciau gan gynnwys mecanweithiau,diagnosteg a therapiwteg canser;生物分类;生物分子cyhyrysgerbydol uwch a llunio meinweoedd。

blwyddyn泵

mae blwyddyn olaf y cwrs meistr yn cynnwys prosiect ymchwil weithredol estynedig mewn labordy,hyfforddiant pellach mewn uwch-dechnegau ymchwilynghydâmodiwlastudiaethau uwch。 bydd eich prosiect yn un newydd ac annibynnol a gynhelir mewn labordy ymchwil,ac mae'n bosibl y bydd y canlyniadau'n ddigon clodwiw i'w cyhoeddi mewn cyfnodolyn gwyddoniaeth,cyfrannu i gyhoeddiad neu sbarduno crynswth newydd o waith ymchwil o ganlyniad。 byddwch炔CAEL hyfforddiant一个chefnogaethâ'chprosiect甘ymchwilwyr,一个bydd HYN炔艾希helpu我ddatblygu sgiliau sy'n berthnasol我ymchwilio ymarferol gwyddonol。 bydd y fath arbenigedd a gwybodaeth mewn meysydd yr ydym wedi eu datblygu hyd y flwyddyn yn cyfrannu i wneud graddedigion yn gyflogadwy tu hwnt yn y sector ymchwil a'r sector masnachol biowyddoniaeth fel ei gilydd。

mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

mae ysgol y biowyddorau yn cynnig profiad addysgol sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr yn seiliedig ar ragoriaeth academaidd。 y an an d d ,,,,,,,,,,, rydym yn ceisio cefnogi pob dysgwr mewn diswylliant dysgu cynhwysol。

ar y cwrs gwyddorau biofeddygol,byddwch yn caffael gwybodaeth graidd dealltwriaeth drwy gyfrwng darlithoedd,dosbarthiadau ymarferol,seminarau ymchwil,gweithdai a sesiynau tiwtorial。 byddwch yn caffael gwybodaeth uwch a dealltwriaeth drwy astudio annibynnol,gwaithgrŵp一个gwaith prosiect。

disgwylir i fyfyrwyr gynnal astudiaeth annibynnol a disgwylir mwy o annibyniaeth o ran dysgu wrth i'r cwrs fynd rhagddo。

god elfennau dethol o'r cwrs ar gael drwy gyfrwng y gymraeg ac mae myfyrwyr hefyd yn gallu gofyn am diwtor personol sy'n siarad cymraeg ar gyfer cymorth academaidd a chymorth bugeiliol。

sut y cafy fy nghefnogi?

mae pob aelod o'r staff academaidd yn ysgol y biowyddorau yn ymchwilwyr profiadol yn eu priod feysydd ac maen nhw'n angerddol am rannu eu gwybodaeth a'u harbenigedd gyda myfyrwyr。

byddrhyngweithioâsocrsacademaidd yn digwydd yn bennaf yn ystod darlithoedd,sesiynau ymarferol labordai,gweithdai neu sesiynauaddysgugrŵpbach(sesiynau tiwtorial)。 bydd myfyrwyr hefyd yn cael tiwtor personol a fydd yn cynnig cymorth bugeiliol a chyngor academaidd drwy gydol y cwrs。

gellircysylltuâstantdarlithio mewnperthynasâsesiynauaddysgu neu drwy ebost,ac maen nhw'n gweithredu polisi'drws agored'ar gyfer myfyrwyr ag ymholiadau penodol am ddeunydd cwrs,neu system ar gyfer cadw lle ar gyfer cyfarfod。 hefyd,mae gan bob cynllun gradd gydlynydd cynllun gradd sy'n gallu rhoi cyngor ar faterion academaidd。 mae gan bob blwyddyn astudio gydlynydd blwyddyn a all roi cyngor ar faterion gweinyddol sy'n ymwneud cwrs astudio。 hefyd,mae swyddfa israddedig hwylus gyda gweinyddwyr cyfeillgar a phrofiadol a all ateb y rhan fwyaf o ymholiadau gweinyddol hefyd。

adborth
bydd adborth ar eich astudiaeth,eich gwaith a'ch cynnydd ar sawl ffurf,o sylwadau ysgrifenedig ffurfiol ar eich gwaith a gyflwynwyd i sgyrsiau mwy anffurfiol a chyngor yn ystod dosbarthiadau a sesiynau ymarferol,neu gan eich tiwtor personol。 drwy gydol y cwrs,byddwn yn rhoi adborth manwl ar yr holl waith cwrs a asesir。 fel arfer,darperir hyn ar-lein drwy system'levelmark',sy'n eich galluogi i weld eich adborth yn gyfleus trwy ddyfais tabled neu gyfrifiadur。 byddwch hefyd YN CAEL cyfle我drafod艾希cynnydd academaidd a'ch datblygiad personol gyda'ch tiwtor personol,一个thrafod papurau arholiad traethawd呃mwyn gwella艾希perfformiad。 yn ystod y prosiect ymchwil a gwaith ymarferol,cewch adborth ychwanegol yn rheolaidd gan y staff academaidd sy'n eich goruchwylio。

sut caff fy asesu?

fel arfer,asesir modiwlau'r flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiadau。 mae pob modiwl yn cynnwys asesiadau gwaith cwrs,a gallai'r rhain fod ar ffurf adroddiadau ysgrifenedig ymarferol,adroddiadau strwythuredig,profion dosbarth,profion ateb strwythuredig,gwaithgrŵp,cyflwyniadau poster a chyflwyniadau llafar ac ymarferion datrys problemau ystadegol / cyfrifiaduro。胆asesiadau FOD YN grynodol雄浑gyfrif tuag在FARC terfynolŸmodiwl,神经鞘英勇FOD YN ffurfiannol,甘艾希helpu我ddysgu交流ymarfer sgiliau allweddol一个gwybodaeth drwy adborth。 mae'r arholiadau terfynol ar ddiwedd pob modiwl yn cynnwys adran ateb strwythuredig sy'n cael ei farcio gan beiriant(asesu ehangder gwybodaeth)ac adran ateb ysgrifenedig(asesu dyfnder gwybodaeth mewn pynciau penodol)。   

yn ystod y flwyddyn hyfforddiant proffesiynol byddwch yn cynhyrchu adroddiad lleoliad,a fidd yn cyfrif tuag at asesiad terfynol eich gradd。

yy y bedwaredd flwyddyn,asesir modiwlau a addysgir drwy arholiadau a gwaith cwrs dadansoddol estynedig。 caiff prosiectau ymchwil ymarferol neu academaidd eu hasesu gan werthusiad goruchwyliwr,adroddiad ysgrifenedig a chyflwyniad llafar。

Drwy waith cwrs yn unig yr asesir modiwlau'r flwyddyn olaf。 asesir y prosiect ymchwil drwy werthusiad goruchwylwyr,adroddiad ysgrifenedig a chyflwyniad。

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

drwy gydol y cwrs,bydd myfyrwyr yn datblygu cymwyseddau gwyddonol yn ogystal sgiliau cyflogadwyedd'allweddol trosglwyddadwy a fydd yn amhrisiadwy beth bynnag fo eich dewis gyrfa yn y dyfodol。 mae'r rhain yn cynnwys:

 • dysgu annibynnol ac astudio hunangyfeiriedig;
 • casglu,trefnu a dadansoddi gwybodaeth i greu dadleuon rhesymegol ac argyhoeddiadol;
 • meddwl yn feirniadol a datrys problemau;
 • cyfathrebu syniadau cymhleth mewn ffordd eglur ac effeithiol(gan ddefnyddio'r holl gyfryngau);
 • gweithio'n effeithiol mewntîmacyn unigol;
 • cymwyseddau tg,gan gynnwys pecynnau cyflwyno,graffeg ac ystadegau;
 • 在这里,我们发现了这种情况。
 • rheoli amser yn effeithiol s sgiliau trefnu。

o ganlyniad i ymgysylltu'n llawn,cwrs hwn,dylech allu gwneud y canlynol:

 • dadansoddi,cyfosod a chrynhoi gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau;
 • trafod y berthynas rhwng strwythur / ffurfiant a swyddogaeth / rheoliad moleciwlau,organelau,celloedd,meinweoedd,organebau a phoblogaethau;
 • cyfathrebu gwybodaeth wyddonol,gwybodaeth arall,yn effeithiol i amrywiaeth o gynulleidfaoedd,gan gynnwys y cyhoedd yn gyffredinol,gan ddefnyddio amrywiaeth o fformatau a dulliau;
 • trafod materion cyfredol mewn perthynas ag ymchwil,ymchwiliadau a / neu ddadleuon;
 • cyfosod dadl neu farn,yn seiliedig ar dystiolaeth a data cadarn;
 • pennu dilysrwydd a chywirdeb canlyniadau ystadegol;
 • adeiladu ar wybodaeth a dealltwriaeth orôlaceffaith eiddo deallusol(ip)mewn amgylchedd ymchwil;
 • gweithio'n effeithiol mewn amgylchedd sy'n seiliedigargrŵp,fel arweinydd ac aelododîm;
 • dangos y sgiliau angenrheidiol ar gyfer dysgu gydol oes annibynnol(er enghraifft sgiliau trosglwyddadwy gweithio'n annibynnol,rheoli amser,trefnu,menter a gwybodaeth);
 • nodi targedau,一个gweithio tuag at y targedau ar gyfer datblygiad personol,datblygiad proffesiynol,datblygiad academaidd a datblygiad gyrfa;
 • dangos sgiliau cynllunio ac arweinyddiaeth ar gyfer gosod,bodloni,nodau cyraeddadwy yn y gweithle。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

yn 2015/16,dywedodd 92%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellach ymhen chwe misarôlgraddio。

mae ein gradd meistr ar gyfer ymchwilwyr brwd a'r rheiny sy'n gobeithio cael gyrfa mewn gwyddoniaeth。 mae'r cymwyseddau a ddatblygir gydol y cwrs yn gweddu'n berffaith i yrfaoedd uchel mewn meysydd sy'n gysylltiedig ag ymchwil(e.e. astudio ar gyfer phd neu weithio mewn diwydiant)。

mae gan ein graddedigion hefyd lefelau uchel o gymhwysedd mewn llu o sgiliau trosglwyddadwy sy'n ddeniadol i ystod eang o gyflogwyr ym meysydd mwy cyffredinol diwydiant,masnach,gwasanaethau cyhoeddus,gweinyddu a rheoli。 yn olaf,gall gradd yn y gwyddorau biofeddygol fod yn gam at gael hyfforddiant pellach mewn meysydd proffesiynol,gan gynnwys addysgu,meddygaeth,deintyddiaeth,nyrsio,gwyddoniaeth filfeddygol neu gyfrifeg。

lleoliadau

mae'r cwrs hwn yn cynnwys blwyddyn hyfforddiant proffesiynol(pty)sy'n rhoi cyfle i chi dreulio cyfnod o 9-12 mis mewn labordy ymchwil academaidd,clinigol neu ddiwydiannol,neu sefydliad arall wedi'i gymeradwy,er mwyn ennill profiad ymchwil yn uniongyrchol。

mae nifer o'r lleoliadau yn y du,ond rydym hefyd wedi cael nifer o leoliadau mewn mannau eraill,yn arbennig yn ewrop drwy gynllun'erasmus'ee mae caerdydd yn bartner ynddo,ond hefyd yn cynnwys de-ddwyrain asia,de affrica ,年almaen,yr eidal ac uda。

mae dod o hyd i leoliad yn broses gystadleuol ac ni ellir gwarantu llwyddiant。 caiff y broses ei llywio'n bennaf gan y myfyriwr gan fod y rhan fwyaf o leoliadau yn dibynnu ar ymgeisio a dethol gan bartner cwmni neu sefydliad。 fodd bynnag,rydym yn cynnig cyngor a chymorth,ynogystalâsurfnucynllun erasmus,a hyd yn hyn rydym wedi llwyddo i leoli mwyafrif helaeth o'n myfyrwyr pty。

os na fydd lleoliad ar gael,neu eich bod yn newid eich meddwl,gallwch newid o'r radd bum mlynedd gyda pty i gwrs gradd mbiomed integredig pedair blynedd。

gwaith maes

mae gwaith maes yn bosibl yn rhan o rai modiwlau,gan ein bod yn cynnal nifer o gyrsiau maes arbenigol,biolegol yn seiliedig ar brosiectau mewn amrywiaeth o leoliadau ledled y byd。 mae'r cyrsiau maes hyn yn cynnwys prosiect ymchwil annibynnol,sy'n aml yn cynnwys ymddygiad neu ecoleg anifeiliaid。

gan ddibynnu ar ddewisiadau modiwl,argaeledd a chyfyngiadau amserlennu,efallai y bydd myfyrwyr y gwyddorau biofeddygol yn gallu dewis un o'cyrsiau maes。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais