""
ewch i'r prif gynnwys

biocemeg gyda blwyddyn hyfforddiant proffesiynol(bsc)


mae ein gradd biocemeg yn cynnig hyfforddiant ymarferol helaeth ac yn cofleidio ymchwil gyfoes mewn meysydd newydd pwysig megis genomeg,bioleg synthetig a pheirianneg protein。

cadwch le ar ddiwrnod agored

DNA

trosolwg y cwrs

astudiaeth o systemau biolegol a sut maen nhw'n gweithredu ar lefel moleculariwlaidd yw biocemeg,ac mae hefyd yn cynnwys bioleg celloedd bioleg ddatblygiadol。 mae'n bwncsyddâhanescyfoethogo ddarganfyddiadau gwyddonol,o ensymoleg a llwybrau metabolaidd i ganfod genynnau a strwythur dna。 heddiw mae'r pwnc yn rhoi sylw i feysydd newydd pwysig,megis genomeg,systemau a bioleg synthetig ac mae'n ganolog i bob agwedd ar fioleg。

yd ystod y cwrs hwn,byddwch yn dysgu amyrôllallweddoly mae gwyddorau biocemeg biomoleciwlaidd yn cyfrannu at ddatblygiadau yn yr holl ddisgyblaethau biolegol,gan gynnwys meddygaeth a biotechnoleg。 cewch hyfforddiant ymarferol helaeth mewn technegau labordy AC(炔dibynnu AR ddewis modiwl交流argaeledd)ymchwil MAES,炔ogystalâphrofiad ymarferolösgiliau trosglwyddadwy eang YM MAES cyfrifiadura,ystadegau,dadansoddi数据的chyflwyno。

byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn ar leoliad gwaith proffesiynol sy'n berthnasol i'ch gradd。 mae profiad yn dangos y bydd hynny'n gwella llawer ar eich rhagolygon gyrfa wedi hynny。

mae'r rhaglen yn cyfuno dealltwriaeth wyddonol gyda datblygiad sgiliau academaidd(arfarnu beirniadol,gwerthuso a dadansoddi data)ynghydângeblygiadsgiliau ymarferol,cyflwyno ac ysgrifenedig mewn cyd-destun gwyddonol。 yn y pen draw,nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd yn llysgenhadon cyflogadwy,gwybodus,amryddawn a brwdfrydig ar gyfer gwyddoniaeth。

bydd y wybodaeth a'r sgiliau y byddwch chi'n eu datblygu yn ystod eich gradd biocemeg yn eich gwneud yn gyflogadwy mewn amrywiaeth eang o yrfaoedd ym mhob maes yn y gwyddorau biolegol a'r gwyddorau moleciwlaidd,gan gynnwys y diwydiannau fferyllol,ymchwil, cyhoeddi ac addysgu。 bydd y sgiliau dadansoddol a'r sgiliau eraill y byddwch chi'n eu meithrin ar y cwrs hefyd yn sylfaen wych ar gyfer llawer o lwybrau gyrfaol eraill y tu allan i wyddoniaeth。 fel arall,efallai y byddwch ambarhauâfrastudiaethaudrwy fynd ar drywydd gradd uwch。

nodweddion nodedig

mae gan ein graddau gysylltiadagosâdiddordebauymchwil y staff sy'n addysgu,ganeichcaniatáuibrofi cyffro dysgu mewn amgylchedd ymchwil gweithredol。 rydym yn denu arian ymchwil allanol sylweddol a byddhynny'ncaniatáuichiwneud defnydd o'r offer,y technegau a'r cyfleusterau diweddaraf yn eich gwaith prosiect。 mae gan yr ysgol hefyd orsaf maes gyda staff yno barhaus yn borneo,yn ogystal ag arwain sefydliadymchwilbôn-gelloedd canser ewropeaidd,ganganiatáumynediadat ystod eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous。

mae'r rhaglen hon yn cynnig lefel uchel o hyblygrwydd gyda dewis y myfyrwyr wrth ei wraidd。 chi sydd i ddewis beth fydd trywydd eich profiad academaidd。 gallwch ddewis arbenigo mewn maes penodol neu fynd ymlaen ag amrywiaeth eang o ddysgu ac archwilio'r ymchwil rhyngddisgyblaethol sy'n sail i lawer o lwyddiant yr ysgol。

côudcasC701
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer,mae 415 lle ar gael yn yr ysgol。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae'r ysgol yn derbyn tua 2500 o geisiadau。

gofynion mynediad

aab-abb gan gynnwys bioleg neu gemeg。 os ydych yn astudio pwnc gwyddonol ar safon uwch,bydd yn ofynnol i chi basio'r elfen ymarferol(lle bo'n berthnasol)。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol a meddwl yn feirniadol。  

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddd mewn gwyddoniaeth cymhwysol,gwyddoniaeth fforensig neu rheoli anifailiaid gyda rhagoriaeth ym mhob un o'r unedau craidd / gorfodol。

文凭bagloriaeth rhyngwladolgydasgôr34-32gan gynnwys gradd 6 mewn bioleg neu gemeg ar y lefel uwch; neu diploma brh gyda 655 ar y lefel uwch gan gynnwys 6 mewn bioleg neu gemeg。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol y biowyddorau.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen tgau mathemateg ar radd c neu radd 4 a thgau saesneg radd c neu radd 4。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau blynyddoedd rhyngosod

yn ystod blwyddyn ryngosod,(e.e. blwyddyn mewn diwydiant,blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor),bydd y ffi yn is。 cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

costau ychwanegol

bydd cyrsiau maes sy'n digwydd dramor yn golygu costau ychwanegol - yn bennaf ar gyfer llety a theithio'r myfyrwyr。 rydym yn ymdrechu i gadw'r rhain cynlleiedâphosibl,er enghraifft rydym yn cadw ein gorsaf maes a'n staff ein hunain yn borneo,ac nid yw'r costau hyn yn cael eu hadfer o ffioedd i fyfyrwyr。 rydym hefyd yn cynnig rhai cyrsiau maes ardderchog yng nghymru nad ydynt yn arwain at gostau ychwanegol。

ni fyddwn yn codi unrhyw gostau ychwanegol ar gyfer agweddau eraill ar hyfforddiant,er y gallai rhai gwasanaethau(fel myfyrwyr yn argraffuynôlygalw)godi ffi。

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

nid oes angen unrhyw提供penodol。 bydd y brifysgol yn darparu cyfleusterau tg(mewn man cymunedol),labordai gydag提供arbenigol,a'r holl feddalwedd arbenigol sydd ei angen ar gyfer y cwrs。

cynghorir myfyrwyr i gael gliniadur personol neu ddyfais gyfatebol。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae'r cwrs bsc hwn yn llawn amser dros bedair blynedd academaidd。 mae'r flwyddyn gyntaf yn cynnwys chwe modiwl 20 credyd,gyda'r tri modiwl 40 credyd yn cael eu haddysgu yn yr ail flwyddyn。 mae blwyddyn tri yn cael ei threulio ar leoliad proffesiynol ac,yn y flwyddyn olaf,mae'r prosiect ymchwil yn cario 30 o gredydau ac yn cael ei wneud ochr ynochrâthrimodiwl 30 credyd。

mae modiwlau blwyddyn un yn cynnwys darlithoedd a sesiynau tiwtorial ategol sy'n darparu gwybodaeth ddamcaniaethol gefndir ynogystalâdosbarthiadauymarferol。 mae ein cynlluniau gradd amrywiol yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin,sy'n rhoi sylw i'r holl agweddau ar fiowyddoniaeth ac mae ganddo'r fantais o gynnig hyblygrwydd o ran eich dewis gradd。 mae dosbarthiadau'n rhoi sgiliau tg biolegwyr i fyfyrwyr a dealltwriaeth o ddadansoddi data yn ystadegol,defnyddir gwaith cwrs i ddatblygu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig。

yn yr ail flwyddyn,cynigir modiwlau ar吸引了ystod eang o bynciau。 ym mhob achos,mae sesiynau ymarferol labordy helaeth yn helpu i ddatblygu sgiliau ymarferol a'r gallu we werthuso data arbrofol yn feirniadol。 defnyddir aseiniadau a osodwyd a darllen i hyrwyddo dysgu hunangyfeiriedig a dadansoddi llenyddiaeth ymchwil sylfaenol。

byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn ar leoliad gwaith proffesiynol sy'n berthnasol i'ch gradd。 yn ystod y lleoliad hwn byddwch ynymgymrydâphobagwedd ar ymchwil,gan gynnwys dylunio arbrofol,casglu data a dadansoddi ac,yn olaf,cyflwyno data gan gynhyrchu adroddiad a chyflwyniad prosiect

yn y flwyddyn olaf,mae angen astudio llawer mwy annibynnol,ac mae'n rhaid i'r holl fyfyrwyr gynhyrchu adroddiad sylweddol sy'n seiliedig ar ymchwil(labordy,llenyddiaeth,addysgeg,neu ymrwymiad gwyddonol)。 rydym yn ymdrechu i gynnig dewis moreangâphosibli'chcaniatáuideilwra eich gradd i'ch nodau astudio。 

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

mae'r flwyddyn gyntaf yn flwyddyn gyffredin,sy'n cwmpasu pob agwedd ar y biowyddorau。 bwriad hyn yw adlewyrchu'r ffaith fod ymchwil biowyddoniaeth yn gynyddol yn faes amlddisgyblaethol。

bydd y flwyddyn gyntaf gyffredin yn trwytho myfyrwyr yn y pynciau hanfodol,gan gynnwys modiwl cemeg biolegol sy'n cyflwyno pynciau ar ryngwyneb cemeg / bioleg ac archwilio technegau dadansoddi modern。 mae elfennau biocemeol y cwrs yn y flwyddyn gyntaf yn cynnwys pynciau fel strwythur swyddogaeth proteinau(gan gynnwys ensymau),strwythur a dyblygu dna,trefniant a mynegiant genynnau,technegau trin geneteg,biocemeg carbohydrad a lipidau,ac agweddau allweddol ar fetaboledd。

cyflwynirŸMAES llafur modiwlaidd,现代drwy ddarlithoedd,sesiynau tiwtorial,cyflwyniadau一个dosbarthiadau ymarferol一个gynhelir mewn labordai茅尔,格达chyfleusterau DA。 mae'n darparu sylfaen gadarn yn yr holl ddisgyblaethau biolegol,gan gynnwys cemeg biolegol,bioleg celloedd,microbioleg,geneteg,esblygiad,anatomeg a ffisioleg,bioleg anifeiliaid a phlanhigion ac ecoleg,ynogystalâchanolbwyntioar ddatblygu medrau gwyddonol ymarferol ac academaidd。 efallai y bydd modiwlau'n gorgyffwrdd ag astudiaethau safon uwch ar y cychwyn,ond byddant yn fuan yn symud ymlaen i fwy o ddyfnder a chwmpas。

mae system y flwyddyn gyntaf gyffredin yn cynnig mantais fawr o ran rhoi hyblygrwydd mewnperthynasâdewisgradd i chi。 nod y dull hwn yw eich gwneud yn agored i holl feysydd y biowyddorau,fel eich bod yn gallu gweithredu'n weld o yy y disgyblaethau biowyddoniaeth sy'n fwyfwy rhyngddisgyblaethol。 mae strwythur cyffredin y flwyddyn gyntaf yneichcaniatáuisymud eich ffocws yn yr ail flwyddyn,os byddwch yn dymuno,neu gadw ffocws cryf ar un ddisgyblaeth benodol。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
科学技能bi100120 credydau
生物体的结构和功能bi100220 credydau
生物和环境bi100320 credydau
动态细胞bi100420 credydau
生物化学bi101420 credydau
遗传学和进化论bi105120 credydau

blwyddyn dau

bydd eich ail flwyddyn yn rhoi mwy o bwyslais ar sail arbrofol biocemeg a meysydd perthnasol yn y gwyddorau biomoleciwlaidd fel bioleg foleciwlaidd,bioleg celloedd bioleg ddatblygiadol。 byddwch yn ymgymryd ag ymarferion sy'nymdrinâthechnegauymchwil modern fel trin a dadansoddi dna ailgyfunol,biocemeg proteinau a lipidau a microbioleg,gyda phwyslais cryf ar ddadansoddi a dehongli data。

byddwch hefyd yn adeiladu ar eich gwybodaeth o flwyddyn un i ddatblygu sylfaen gadarn ym meysydd mwy datblygedig swyddogaeth genynnau,geneteg foleciwlaidd,biocemeg proteinau,metabolaeth,bioleg celloedd,datblygiad,esblygiad a signalau celloedd。

bydd hyn yn sicrhau fod gennych y sgiliau a'r ymwybyddiaeth hanfodol o ran technegau allweddol am ba bynnag agwedd ar fiocemeg fydd eich maes arbenigedd o ddewis,ym mlwyddyn olaf y cwrs ac yn eich gyrfa ddilynol。

yn yr yil flwyddyn,mae gennych ddewis o dri o hyd at 12 modiwl sydd ar gael,gan roi cyfanswm o 120 credyd。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
动物多样性和适应bi213140 credydau
遗传学及其应用bi213240 credydau
生态与保护 - 第一部分bi213330 credydau
生态和保护 - bbi213410 credydau
细胞生物学bi223​​140 credydau
生物化学bi223​​240 credydau
发育和干细胞生物学bi223​​340 credydau
基因的分子生物学bi223​​440 credydau
生理bi233140 credydau
疾病的概念bi233240 credydau
实用的解剖学bi233340 credydau
大脑和行为bi243140 credydau
基础神经科学bi243240 credydau

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

bydd y flwyddyn hyfforddiant proffesiynol(pty)yn cael ei threulio ar leoliad mewn lleoliad proffesiynol。 mae pty yn rhoi cyfle i chi dreulio cyfnod o 9-12 mis mewn labordy ymchwil academaidd,clinigol neu ddiwydiannol / masnachol,neu sefydliad arall wedi'i gymeradwy,er mwyn ennill profiad ymchwil yn uniongyrchol。

byddwch yn ymgymryd ag agweddau gwahanol ar ymchwil,gan gynnwys dylunio arbrofol,casglu data a dadansoddi ac,yn olaf,cyflwyno data gan gynhyrchu adroddiad a chyflwyniad prosiect。

bydd ein cydlynwyr blwyddyn hyfforddiant proffesiynol yn eich cefnogi i ddod o hyd i safle addas sy'n berthnasol i'ch dyheadau o ran gyrfa,add tiwtor yn cadw mewn cysylltiad gyda chi ac ynymweldâchiyn ystod eich lleoliad。

mae nifer o'r lleoliadau yn y du,ond rydym hefyd wedi cael nifer o leoliadau mewn mannau eraill,yn arbennig yn ewrop drwy gynllun'erasmus'ee mae caerdydd yn bartner ynddo,ond hefyd yn cynnwys de-ddwyrain asia,de affrica ,年almaen,yr eidal ac uda。

mae dod o hyd i leoliad yn broses gystadleuol ac ni ellir gwarantu llwyddiant。 fodd bynnag,rydym wedi llwyddo i leoli'r mwyafrif helaeth o'n myfyrwyr blwyddyn hyfforddiant proffesiynol。

bydd yr adroddiad a luniwch ar eich lleoliad yn cyfrif pan asesir eich gradd yn derfynol。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
三明治年bi9999120 credydau

blwyddyn pedwar

yn eich blwyddyn olaf,bydd pwyslais cryf ar ddysgu annibynnol a gallwch ymchwilio i feysydd sy'n bwysig ar hyn o bryd ym maes biocemeg megis bioleg synthetig a strwythur proteinau,peirianneg enetig,biolegbôn-gelloedd a pheirianneg meinweoedd。 bydd eich sgiliau ymchwil yn cael eu datblygu ymhellach yn ystod eich prosiect yn y flwyddyn olaf sy'neichcaniatáuyymchwilio i bwnc yn llawer mwy manwl。

bydd sesiynau tiwtorial a seminarau ymchwil ar agweddau ehangach ar y pwnc,gan gynnwys eu cymwysiadau meddygol a diwydiannol,yn estyn cwmpas eich dysgu。

ynogystalâphrosiectymchwil30 credyd,byddwch yn cwblhau tri modiwl 30 credyd(o ddewis o 18)。 mae'r modiwlau yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau gan gynnwys bioleg synthetig a llunio protein,bioleg celloedd uwch,biowybodeg a genomeg swyddogaethol,genynnau a genomau。

ar ddechrau'r flwyddyn olaf,mae gennych hefyd yr opsiwn o wneud cais i drosglwyddo i gwrs mbiochem gyda gradd meistr integredig,yn dibynnu ar gynnydd academaidd boddhaol a'r lleoedd sydd ar gael。

mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

mae ysgol y biowyddorau yn cynnig profiad addysgol sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr yn seiliedig ar ragoriaeth academaidd。 yn bwysicach byth,mae'r profiad addysgol yn cael ei lywio a'r arwain gan ymchwil blaenllaw,ac mae'n uchel ei fri gan fyfyrwyr a chyrff proffesiynol。 rydym yn ceisio cefnogi pob dysgwr mewn diswylliant dysgu cynhwysol。

ar y cwrs biocemeg,byddwch yn caffael gwybodaeth graidd dealltwriaeth drwy gyfrwng darlithoedd,dosbarthiadau ymarferol neu waith maes,seminarau ymchwil,gweithdai a sesiynau tiwtorial。 byddwch yn caffael gwybodaeth uwch a dealltwriaeth drwy astudio annibynnol,gwaithgrŵp一个gwaith prosiect。

disgwylir i fyfyrwyr gynnal astudiaeth annibynnol a disgwylir mwy o annibyniaeth o ran dysgu wrth i'r cwrs fynd rhagddo。

gellir ymgymryd ag elfennau dethol o'r cwrs drwy gyfrwng y gymraeg ac mae myfyrwyr hefyd yn gallu gofyn am diwtor personol sy'n siarad cymraeg ar gyfer cymorth academaidd a chymorth bugeiliol。

bydd myfyrwyr gydag anableddau yn cael eu cefnogi'n llawn mewncydweithrediadâgwasanaethcefnogi anabledd a dyslecsia'r brifysgol。

sut y cafy fy nghefnogi?

mae pob aelod o'r staff academaidd yn ysgol y biowyddorau yn ymchwilwyr profiadol yn eu priod feysydd ac maen nhw'n angerddol am rannu eu gwybodaeth a'u harbenigedd gyda myfyrwyr。

bydd y rhyngweithio sylfaenol gyda staff academaidd yn ystod darlithoedd,sesiynau ymarferol labordai,gweithdai neu sesiynauaddysgugrŵpbach(sesiynau tiwtorial)。 bydd myfyrwyr hefyd yn cael tiwtor personol a fydd yn cynnig cymorth bugeiliol a chyngor academaidd drwy gydol y cwrs。

gellircysylltuâdocdarlithio mewnperthynasâsesiynauaddysgu neu drwy e-bost,ac maen nhw'n gweithredu polisi'drws agored'ar gyfer myfyrwyr ag ymholiadau penodol am ddeunydd cwrs,neu system ar gyfer cadw lle ar gyfer cyfarfod。 hefyd,mae gan bob cynllun gradd gydlynydd cynllun gradd sydd yn gallu rhoi cyngor ar faterion academaidd。 mae gan bob blwyddyn astudio gydlynydd blwyddyn a all roi cyngor ar faterion gweinyddol sy'n ymwneud cwrs astudio。 hefyd,mae swyddfa israddedig hwylus gyda gweinyddwyr cyfeillgar a phrofiadol a all ateb y rhan fwyaf o ymholiadau gweinyddol hefyd。

adborth
bydd adborth ar eich astudiaeth,eich gwaith a'ch cynnydd ar sawl ffurf,o sylwadau ysgrifenedig ffurfiol ar eich gwaith a gyflwynwyd i sgyrsiau mwy anffurfiol a chyngor yn ystod dosbarthiadau a sesiynau ymarferol,neu gan eich tiwtor personol。 drwy gydol y cwrs,byddwn yn rhoi adborth manwl ar yr holl waith cwrs a asesir。 fel arfer darperir hyn ar-lein drwy'r system'levelmark',sy'n eich galluogi i gael mynediad at eich adborth yn gyfleus trwy ddyfais tabled neu gyfrifiadur。 byddwch hefyd YN CAEL cyfle我drafod艾希cynnydd academaidd a'ch datblygiad personol gyda'ch tiwtor personol,一个thrafod papurau arholiad traethawd呃mwyn gwella艾希perfformiad。 yn ystod y prosiect ymchwil a gwaith ymarferol,byddwch yn derbyn adborth rheolaidd ychwanegol gan y staff academaidd sy'n eich goruchwylio。

sut caff fy asesu?

fel arfer,asesir modiwlau'r flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiadau。 mae pob modiwl yn cynnwys asesiadau gwaith cwrs,a gallai'r rhain fod ar ffurf adroddiadau ysgrifenedig ymarferol,adroddiadau strwythuredig,profion dosbarth,profion ateb strwythuredig,gwaithgrŵp,cyflwyniadau poster a chyflwyniadau llafar ac ymarferion datrys problemau ystadegol / cyfrifiaduro。在a nod modiwl terfynol,neu gallant fod yn ffurfiannol,gan eich helpu i ddysgu ac ymarfer sgiliau allweddol a gwybodaeth drwy adborth a gall asesiadau fod yn grynodol a gallant gyfrif tuag mae'r arholiadau terfynol ar ddiwedd pob modiwl yn cynnwys adran ateb strwythuredig sy'n cael ei farcio gan beiriant(asesu ehangder gwybodaeth)ac adran ateb ysgrifenedig(asesu dyfnder gwybodaeth mewn pynciau penodol)。  

yn ystod y flwyddyn hyfforddiant proffesiynol byddwch yn cynhyrchu adroddiad lleoliad,a fidd yn cyfrif tuag at asesiad terfynol eich gradd。

yn y flwyddyn olaf,asesir modiwlau a addysgir drwy arholiadau a gwaith cwrs dadansoddol estynedig。 mae eich prosiect ymchwil yn y flwyddyn olaf yn cael ei asesu gan werthusiad goruchwyliwr ac adroddiad ysgrifenedig。

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

drwy gydol y cwrs,bydd myfyrwyr yn datblygu cymwyseddau gwyddonol yn ogystal sgiliau cyflogadwyedd'allweddol trosglwyddadwy a fydd yn amhrisiadwy beth bynnag fo eich dewis gyrfa yn y dyfodol。 mae'r rhain yn cynnwys:

 • dysgu annibynnol ac astudio hunangyfeiriedig;
 • casglu,trefnu a dadansoddi gwybodaeth i greu dadleuon rhesymegol ac argyhoeddiadol;
 • meddwl yn feirniadol a datrys problemau;
 • cyfathrebu syniadau cymhleth mewn ffordd eglur ac effeithiol(gan ddefnyddio'r holl gyfryngau);
 • gweithio'n effeithiol mewntîmacyn unigol;
 • cymwyseddau tg,gan gynnwys pecynnau cyflwyno,graffeg ac ystadegau;
 • 在这里,我们发现了这种情况。
 • rheoli amser yn effeithiol s sgiliau trefnu。

o ganlyniad i ymgysylltu'n llawn,cwrs hwn,dylech allu gwneud y canlynol:

 • dadansoddi,cyfosod a chrynhoi gwybodaeth o amryw o ffynonellau;
 • trafod y berthynas rhwng strwythur / ffurfiant a swyddogaeth / rheoliad moleciwlau,organelau,celloedd,meinweoedd,organebau a phoblogaethau;
 • cyfathrebu gwybodaeth wyddonol,gwybodaeth arall,yn effeithiol i amrywiaeth o gynulleidfaoedd,gan gynnwys y cyhoedd yn gyffredinol,gan ddefnyddio amrywiaeth o fformatau a dulliau;
 • trafod materion cyfredol mewn perthynas ag ymchwil,ymchwiliadau a / neu ddadleuon;
 • cyfosod dadl neu farn,yn seiliedig ar dystiolaeth a data cadarn;
 • pennu dilysrwydd a chywirdeb canlyniadau ystadegol;
 • adeiladu ar wybodaeth a dealltwriaeth orôlaceffaith eiddo deallusol(ip)mewn amgylchedd ymchwil;
 • gweithio'n effeithiol mewn amgylchedd sy'n seiliedigargrŵp,fel arweinydd ac aelododîm;
 • dangos y sgiliau angenrheidiol ar gyfer dysgu gydol oes annibynnol(er enghraifft sgiliau trosglwyddadwy gweithio'n annibynnol,rheoli amser,trefnu,menter a gwybodaeth);
 • nodi targedau,一个gweithio tuag at y targedau ar gyfer datblygiad personol,datblygiad proffesiynol,datblygiad academaidd a datblygiad gyrfa;
 • arddangos sgiliau cynllunio ac arweinyddiaeth ar gyfer gosod,a bodloni,nodau cyraeddadwy yn y gweithle。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

yn 2015/16,dywedodd 92%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellach ymhen chwe misarôlgraddio。

mae cyfran sylweddol o'n graddedigion bsc biocemeg yn mynd ymlaen i astudio graddau meistr neu phd。 mae gan nifer o bobl eraill yrfaoedd llwyddiannus mewn meysydd sy'n berthnasol i wyddoniaeth fel ymchwil a datblygiad biotechnoleg,cyhoeddi gwyddonol neu feddygol,y diwydiannau fferyllol,a bioleg foleciwlaidd,ymysg llawer o rai eraill。

mae gan ein graddedigion hefyd lefelau uchel o gymhwysedd mewn llu o sgiliau trosglwyddadwy sy'n ddeniadol i amrywiaeth mawr o gyflogwyr ym meysydd mwy cyffredinol diwydiant,masnach,gwasanaethau cyhoeddus,gweinyddu a rheoli。 yn olaf,gall gradd mewn biocemeg fod yn gam at gael hyfforddiant pellach mewn meysydd proffesiynol,gan gynnwys addysgu,meddygaeth,deintyddiaeth,nyrsio,gwyddoniaeth filfeddygol neu gyfrifydda。

lleoliadau

mae'r cwrs hwn yn cynnwys blwyddyn hyfforddiant proffesiynol(pty)sy'n rhoi cyfle i chi dreulio cyfnod o 9-12 mis mewn labordy ymchwil academaidd,clinigol neu ddiwydiannol,neu sefydliad arall wedi'i gymeradwy,er mwyn ennill profiad ymchwil yn uniongyrchol。

mae nifer o'r lleoliadau yn y du,ond rydym hefyd wedi cael nifer o leoliadau mewn mannau eraill,yn arbennig yn ewrop drwy gynllun'erasmus'ee mae caerdydd yn bartner ynddo,ond hefyd yn cynnwys de-ddwyrain asia,de affrica ,年almaen,yr eidal ac uda。

mae dod o hyd i leoliad yn broses gystadleuol ac ni ellir gwarantu llwyddiant。 caiff y broses ei llywio'n bennaf gan y myfyriwr gan fod y rhan fwyaf o leoliadau yn dibynnu ar ymgeisio a dethol gan bartner cwmni neu sefydliad。 fodd bynnag,rydym yn cynnig cyngor a chymorth,ynogystalâsurfnucynllun erasmus,a hyd yn hyn rydym wedi llwyddo i leoli mwyafrif helaeth o'n myfyrwyr pty。

os na fydd lleoliad ar gael,neu eich bod yn newid eich meddwl,gallwch newid o'r radd pedair blynedd gyda pty i radd tair blynedd bsc。 fel arall,arôlyrail flwyddyn,ac yn amodol ar gynnydd academaidd a'r lleoedd sydd ar gael,gallwch wneud cais i newid i radd mbiochem meistr integredig。

gwaith maes

mae gwaith maes yn bosibl fel rhan o rai modiwlau,gan gynnwys profiad gwaith maes estynedig fel rhan o'n modiwl cadwraeth ac ecoleg yn yr yil ail flwyddyn。

rydym yn cynnal nifer o gyrsiau maes arbenigol,yn seiliedig ar gyrsiau sy'n cael eu rhedeg mewn amrywiaeth o leoliadau。 mae ein hystod o gyrsiau maes fel arfer yn cynnwys bioamrywiaeth fforest law(borneo),ecoleg morol trofannol(tobago a borneo),ecoleg morydol(aber hafren),ecoleg afon(caerdydd),ac ecoleg llawr y goedwig(caerdydd)。 mae pob un o'r cyrsiau maes hyn yn cynnwys prosiect ymchwil annibynnol,sydd yn aml yn cynnwys ymddygiad neu ecoleg anifeiliaid。

gan ddibynnu ar ddewisiadau modiwl,argaeledd a chyfyngiadau amserlennu,efallai y bydd myfyrwyr biocemeg yn cael yr opsiwn o gymryd un o'cyrsiau maes。

ar adegau,gall cyrsiau maes gael eu heffeithio gan gyfyngiadau teithio,argaeledd staff neu rifau

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais