""
ewch i'r prif gynnwys

cymraeg a'r gweithle proffesiynol(ba)rhan-amser


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

nod y rhaglen gyffrous,gyfoes ac amrywiol yw cynhyrchu graddedigion sydd's sgiliau academaidd a chyflogadwyedd rhagorol i'w paratoi nhw ar gyfer gyrfa lwyddiannus mewn amrywiaeth o feysydd gwahanol

cadwch le ar ddiwrnod agored

Welsh students

trosolwg y cwrs

mae'n gyfnod cyffrous i'r gymraeg ac mae mwy o angen nag erioed am raddedigion sy'n gallu ymdrin yn hyderus ag ystod eang o feysydd perthnasol i'r gymraeg yn lleol,yn genedlaethol ac yn rhyngwladol。 mae'r gallu i ddefnyddio'r gymraeg ar lefel broffesiynol yn hynod ddeniadol i gyflogwyr ac mae galw cynyddol am raddedigion's sgiliau a phrofiad galwedigaethol pwrpasol。

nod y rhaglen gyffrous,gyfoes ac amrywiol hon yw cynhyrchu graddedigion dwyieithog sydd's sgiliau academaidd sgiliau cyflogadwyedd o'r radd flaenaf。

byddŸrhaglen YN cynnig llwybr craidd penodolâffocws galwedigaethol挂件fydd YN meithrin ymwybyddiaeth一个sgiliau ADDAS i'r gweithle proffesiynol AC I astudio academaidd YM MAESÿgymraeg。 yn nod yw dathegu eich gwybodaeth,eich dealltwriaeth a'ch sgiliau mewn modd sy'n addas ar gyfer ystod eang o yrfaoedd,megis cyfieithu,cynllunio ieithyddol a pholisi iaith,addysg,a'r diwydiant treftadaeth。 bydd hefyd bwyslais clir ar sgiliau trosglwyddadwy。 byddÿrhain炔艾希galluogi我ddefnyddio'r gymraeg“mewn ffyrdd MWY ymarferol,creadigol一个difyr”,邪ÿdywedoddýPRIF weinidog WRTH lansio gweledigaeth AR gyfer miliwnösiaradwyr cymraeg erbyn 2050。

elfen bwysig o'r rhaglen yw'r cyfle iymgymrydâchyfnodauo brofiad gwaith ar leoliad ym mlynyddoedd 2 a 3 er mwyn rhoi eich gwybodaeth a'ch sgiliau ar waith mewn modd perthnasol i fyd gwaith。 cewch hefyd gyfle iymgymrydâphrosiectymchwil perthnasol i'r gweithle ym mlwyddyn 3ynghydâchareich mentora yn ystod y cwrs gan ymarferydd allanol profiadol a fydd yn meithrin eich hyder a'ch gwybodaeth am y byd gwaith。

nodweddion nodedig

ymhlith nodweddion mwyaf arwyddocaol y rhaglen hon y mae:

 • rhaglen ran-amser sy'n cynnig hyblygrwydd o safbwynt anghenion unigol o fewn strwythur dysgu ac astudio rhaglenni israddedig ysgol y gymraeg
 • y cyfle i ddilyn llwybr sy'n gosod pwyslais ar agweddau galwedigaethol a datblygu sgiliau ymarferol sy'n eich paratoi ar gyfer y gweithle proffesiynol cyfoes
 • rhaglen sydd wedi ei gwreiddio yn nisgyblaeth y gymraeg ac sy'n datblygu sgiliau perthnasol i'r byd academaidd ac i'r byd gwaith fel ei gilydd
 • modiwlau craidd sy'n canolbwyntio ar gyflogadwyedd,ac sy'n cynnig cyfle iymgymrydâchyfnodauo brofiad gwaith ar leoliad yn y blynyddoedd sy'n cyfateb i flynyddoedd 2 a 3 ar y rhaglen llawn-amser er mwyn cymhwyso eich dealltwriaeth a'ch sgiliau i'r byd gwaith go iawn
 • y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa
 • y pwyslais a roddir ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol
 • ystod o fodiwlau dewisol,amrywiol sy'n astudio'r iaith,ei llenyddiaeth a'i diwylliant ac sy'n cynnig cyfle i arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb
 • y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn
 • y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy'n weithredol ym myd ymchwil,ac sy'n seilio eu haddysgu ar ymchwil yn nisgyblaeth y gymraeg

cyflwyno cais ar gyfer 2019 NEU 2020

côudcasmynediad uniongyrchol
derbyniad nesafmedi 2020
路政署6 blwyddyn
modd(astudio)rhan-amser

gofynion mynediad

bbb - bcc gan gynnwys b mewn cymraeg(iaith gyntaf)NEU b mewn cymraeg(ail iaith)。昏暗的gofynion penodol ar gyfer pynciau eraill,ond dylai'r pynciau safon uwch gynnwys o leiaf ddau bwnc academaidd traddodiadol(gan gynnwys y gymraeg)。 ni dderbynnir astudiaethau cyffredinol。

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

pasio'r diploma uwch gyda b yn y craidd,ynogystalâgraddaubc yn safon uwch,gan gynnwys b yn y gymraeg(iaith gyntaf)。 pasio'r diploma uwch gyda b yn y craidd,ynogystalâgraddaubb yn safon uwch,gan gynnwys cymraeg(ail iaith)。

30 pwynt gan gynnwys o leiaf 5 mewn cymraeg ar y lefel uwch。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol y gymraeg.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg neu gymraeg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf NEU saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。 

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

rhaglen ran-amser yw hon y gellir ei chwblhau dros gyfnod o hyd at 8 mlynedd。 mae'r holl fodiwlau'n werth 20 credyd。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

byddwch炔dilyn 120 credyd数字读出器gyfnodöddwy flynedd。 bydd yr ysgol yn eich cynghori,drwy gyfrwng y tiwtor personol,ynglŷn,cydbwysedd gorau o ran dilyn modiwlau。

byddwch yn astudio chwe modiwl 20 credyd(cyfanswm o 120 credyd)yn y gymraeg。

mae'r pwyslais ar ddatblygu sgiliau allweddol(rhai ieithyddol,dadansoddol,creadigol a chyflogadwyedd)ym meysydd iaith alenlendiaeth,ac mae pob myfyriwr yn dilyn nifer benodol o fodiwlau gyda nifer briodol o oriau cyswllt。 bydd yr ysgol hefyd yn gwNEUd trefniadau ychwanegol i fyfyrwyr ail iaith er mwyn datblygu ac ymarfer eu sgiliau iaith。

fel arfer,bydd myfyrwyr sydd wedi astudio cymraeg safon uwch fel ail iaith yn dilyn y llwybr ail iaith,ond byddwn yn ystyried eich sgiliau ieithyddol,ar lafar ac yn ysgrifenedig,cyn penderfynu pa lwybr y byddwch chi'n ei ddilyn。

ar gyfer y llwybr iaith gyntaf,y modiwlau craidd yw:

 • iaith ac ystyr
 • y gymraeg yn y gymru gyfoes
 • awdur,testun a darllenydd
 • ysgrifennu creadigol a phroffesiynol
 • mapio'r cymry
 • herio'r traddodiad llenyddol

ar gyfer y llwybr ail iaith,y modiwlau craidd yw:

 • sgiliau llafar
 • defnyddio'r gymraeg
 • y gymraeg heddiw
 • astudio llenyddiaeth
 • cymraeg creadigol a phroffesiynol
 • darllen y gorffennol

ar y ddau lwybr,addysgir pob modiwl yn ysgol y gymraeg trwy gyfrwng y gymraeg。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
sgiliau llafarcy150020 credydau
defnyddio'r gymraegcy150120 credydau
trafodeinllêncy151020 credydau
cymraeg creadigol a phroffesiynolcy151120 credydau
iaith ac ystyrcy160020 credydau
awdur,testun a darllenyddcy160120 credydau
y gymraeg yn y gymru gyfoescy160220 credydau
herio'r traddodiad llenyddolcy160320 credydau
mapio'r cymrycy175220 credydau
ysgrifennu creadigol a phroffesiynolcy175320 credydau

blwyddyn dau

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
sgiliau llafarcy150020 credydau
defnyddio'r gymraegcy150120 credydau
trafodeinllêncy151020 credydau
cymraeg creadigol a phroffesiynolcy151120 credydau
iaith ac ystyrcy160020 credydau
awdur,testun a darllenyddcy160120 credydau
y gymraeg yn y gymru gyfoescy160220 credydau
herio'r traddodiad llenyddolcy160320 credydau
mapio'r cymrycy175220 credydau
ysgrifennu creadigol a phroffesiynolcy175320 credydau

blwyddyn三

byddwch YN dilyn rhwng 40 AC 80 credyd鲍勃blwyddyn。 bydd yr ysgol yn eich cynghori,drwy gyfrwng y tiwtor personol,ynglŷn,cydbwysedd gorau o ran dilyn modiwlau。

byddwch yn adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth a ddysgwyd yn y ddwy flynedd gyntaf。 bydd llwybr 40 credyd craidd yn canolbwyntio ar agweddau galwedigaethol a datblygu sgiliau academaidd sgiliau ar gyfer y gweithle。 bydd y modiwl yr iaith ar waith yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith ar leoliad mewn gweithle lle defnyddir y gymraeg yn ddyddiol。 bydd moddtrafodâ€ysgol unrhyw anghenion penodol sydd ynghlwm wrth ymgymryd'cyfnod o brofiad gwaith ar raglen rhan-amser。

y modiwlau craidd yw:

 • 我爱你
 • treftadaethth thwristiaeth NEU cynllunio ieithyddol a pholisi iaith(caiff y modiwlau hyn eu rhedeg bob yn ail flwyddyn)

modiwlau arbenigol yw'r modiwlau hyn a fydd yn ystyried agweddau ar y gymraeg yn y gymru gyfoes ac yn cymhwyso sgiliau mewn modd ymarferol。 bydd y modiwl treftadaeth a thwristiaeth yn dadansoddi perthynas y gymraeg ag agweddau megis y diwydiant treftadaeth thwristiaeth ddiwylliannol yng nghymru。 nod y modiwl cynllunio ieithyddol a pholisi iaith yw dehongli sut y galltheorïauanmodelau cynllunio ieithyddol gyfrannu at fframwaith polisi iaith yng nghymru。

ar gyfer myfyrwyr sydd wedi dilyn llwybr ail iaith yn y ddwy flynedd gyntaf,y modiwlau craidd yw:

 • 我爱你
 • darllen a dehongli
 • treftadaethth thwristiaeth NEU cynllunio ieithyddol a pholisi iaith(caiff y modiwlau hyn eu rhedeg bob yn ail flwyddyn)

bydd y modiwl darllen a dehongli yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau darllen,dadansoddi ac ymateb i destunau,ynghydâchyflwynogwybodaeth ar lafar ac yn ysgrifenedig。

yn ogyreal elfennau craidd hyn,bydd myfyrwyr ba cymraeg a'r gweithle proffesiynol yn dewis 60-80 credyd o blith modiwlau dewisol yr ysgol yn y blynyddoedd sy'n cyfateb i flwyddyn 2 a blwyddyn 3 ar y rhaglen llawn-amser, gan gynnwys rhai sy'n uniongyrchol berthnasol i feysydd cyflogaeth,megis technoleg iaith,yr ystafell ddos​​barth a sgriptio。

魔arfer美modiwlau dewisol unigol YN CAEL欧盟cynnig鲍勃YN AIL flwyddyn.bydd myfyrwyr rhan-amser YN derbyn cyngor甘欧盟tiwtor personol呃mwyn sicrhau BOD cydbwysedd ADDASØsafbwynt dilyn modiwlau。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
我爱你cy220520 credydau
treftadaethth thwristiaethcy266520 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
sgiliau academaidd uwchcy221020 credydau

blwyddyn pedwar

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
我爱你cy220520 credydau
treftadaethth thwristiaethcy266520 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
sgiliau academaidd uwchcy221020 credydau

blwyddyn泵

bydd y modiwlau craidd unwaith eto yn rhoi pwyslais ar agweddau galwedigaethol yng nghyd-destun y gymraeg。 y modiwlau craidd yw:

 • ymchwilio proffesiynol
 • cyfieithu proffesiynol
 • treftadaethth thwristiaeth NEU cynllunio ieithyddol a pholisi iaith(caiff y modiwlau hyn eu rhedeg bob yn ail flwyddyn)

bydd y modiwl ymchwilio proffesiynol yn rhoi cyfle ichi gynhyrchu naill ai traethawd NEU brosiect 5,000 o eiriau,o dan gyfarwyddyd aelod o staff arbenigol。 byddwch yn rhoi ar waith y sgiliau a ddatblygwyd eisoes drwy gyflawni cyfnod pellach o brofiad gwaith ar leoliad mewn gweithle perthnasol i'r maes。 mae'r modiwl cyfieithu proffesiynol yn rhoi cyfle ichi drafod egwyddorion ac ymarfer sgiliau drwy dderbyn cyfarwyddyd ac adborth ar gyfieithiadau ymarferol。在ymchwil pellach,我有一个很好的经济学家,他们是一名学生,他是一名学生。 byddwch hefyd yn dewis rhagor o fodiwlau o blith modiwlau arbenigol yr ysgol。

unwaith eto,bydd yr ysgol yn eich cynghori,drwy gyfrwng y tiwtor personol,ynglŷn,cydbwysedd gorau o ran dilyn modiwlau,ynghyd ag unrhyw anghenion penodol sydd ynghlwm wrth ymgymryd,cyfnod o brofiad gwaith ar raglen rhan-amser。

un o nodweddion deniadol y modiwlau hyn yw ei hamrywiaeth - cewch astudio modiwlau llenyddol,canoloesol a / neu fodern,astudiaethau iaith,NEU cewch ddewis cyfuniad o fodiwlau sy'n adlewyrchu eich diddordebau academaidd penodol a'ch anghenion galwedigaethol。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
treftadaethth thwristiaethcy366520 credydau
cyfieithu proffesiynolcy370520 credydau
ymchwilio proffesiynolcy400020 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
你是ystafell ddos​​barthcy366020 credydau

blwyddyn chwech

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
treftadaethth thwristiaethcy366520 credydau
cyfieithu proffesiynolcy370520 credydau
ymchwilio proffesiynolcy400020 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
你是ystafell ddos​​barthcy366020 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwNEUd ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

rydym yn cynnig amgylchedd dysgu cefnogol,lle'r ydych chi'n cael eich galluogi i ennill ystod o sgiliau a chyfoeth o wybodaeth arbenigol。 mae ein cyrsiau'n meithrin sgiliau deallusol,fel meddwl yn feirniadol,dadansoddi'n fanwl,gwerthuso tystiolaeth,llunio dadleuon,defnyddio theori,defnyddio iaith yn effeithiol wrth ysgrifennu ac wrth drafod。 cewch ennill profiad mewn meysydd megis gweithiomewntîm,ymchwilio yn annibynnol a rheoli amser。

byddwch yn cael eich dysgu mewn darlithoedd,gweithdai a seminarau。 mae darlithoedd yn darparu trosolwg ar gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y gweithdai a'r seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。 mae'r gweithdai a'r seminarau'n rhoi cyfle ymarferol ichi ymchwilio i'r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd chyflawni tasgau amrywiol。

dry ymgysylltu'n llawn,rhaglen hon,byddwch yn caffael ac yn datblygu ystod o sgiliau gwerthfawr,yn rhai penodol i'r ddisgyblaeth,ynghyd's sgiliau academaidd a chyflogadwyedd'mwy cyffredinol。 bydd y rhain yn fodd ichi:

 • ddeall pynciau cymhleth yn hyderus
 • gofyn y cwestiynau cywir am destunau cymhleth
 • cael dealltwriaeth ddychmygus o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • cynnig eich atebion dychmygus eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
 • cyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • nodi a defnyddio data perthnasol
 • datblygu sgiliau ymchwil ymarferol
 • gweithio i derfynau amser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd
 • adfyfyrio ar eich prosesau academaidd a dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori adborth
 • defnyddio rhaglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun

sut y cafy fy nghefnogi?

yn eich blwyddyn gyntaf byddwch yn dilyn rhaglen tiwtora personol ysgol y gymraeg,fydd yn golygu cwrdd yn gyson ti tiwtor personol(bob pythefnos yn ystod y semester cyntaf,ond gellir trafod ysgol er mwyn sicrhau cydbwysedd addas)。 bydd y sesiynau hyn yn cyflwyno gwybodaeth bwysig ichi am agweddau penodol ar eich astudiaethau,ac yn cynnig cyfle i drafod eich profiadau fel myfyriwr,e.e。 dysgu ac asesu,cyflogadwyedd,amgylchiadau esgusodol,arfer annheg,ayb。 bydd rhaglen AIL学期年AIL flwyddyn YN cynnwys cyfarfod penodol AR gyflogadwyedd一个llwybr gyrfa,LLE bydd cyfle我drafod艾希diddordebau阿兰rhaglenni'r ysgol a'i modiwlau。

byddŸcyfarfod HWN YN rhagflaenu diwrnod blaengofrestru'r ysgol(图阿diwedd学期Ÿgwanwyn YN艾希AIL flwyddyn),LLE byddwch YN cwrddâ'chtiwtor personol呃mwyn ystyried dewisiadau modiwlau AR gyferŸblynyddoedd dilynol,一个chael cyngor arnynt。 cyn mynychu'r cyfarfodâthetiwtor personol byddwch wedi derbyn adnodd ddigidol oddi wrth arweinwyr modiwlau dewisol yr ysgol sy'n cynnwys cyflwyniad byr i'r modiwlau a gwybodaeth bwysig yn eu cylch。 bydd cyfle ar ddiwrnod blaengofrestru'r ysgol ichi drafod a chodi unrhyw gwestiynau i arweinwyr y modiwlau mewn sesiwn'holi ac ate​​b'benodol。

bydd y tiwtor personol yn cadw cofnod ar system sims o unrhyw gyfarfodydd yn ystod y flwyddyn academaidd er mwyn hwyluso'r broses o gynghori。 ww gwrs,mae croeso i fyfyrwyrgysylltuâutiwtor personol ar unrhyw adeg o'r flwyddyn academaidd os ydynt am dderbyn cyngor am fodiwl NEU os ydynt am ystyried opsiynau o safbwynt trosglwyddo rhwng rhaglenni。

byddwch yn ogystal yn mynychu cyfarfod penodol bob semester yn rhan o wythnos adborth a chyngor academaidd ysgol y gymraeg。点此点评关键词mae'n gyfle da i ystyried eich cryfderau a'r mannau hynny sydd angen eu datblygu,ynghydâgosodtargedaupendant ar gyfer gwella eich gwaith a'ch prosesau academaidd。

ynogystalâchaeladborth rheolaidd gan eich tiwtor personol,bydd gennych wythnos astudio annibynnol bob semester ar gyfer astudio o dan arweiniad a chyfle i ddal i fyny ar waith asesu,darllen ac adolygu。

trwy wefan dysgu canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellach,ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod。

mae'r brifysgol yn cynnig ystod o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,a chanolfannau llyfrgelloedd ac adnoddau ardderchog。

sut caff fy asesu?

defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu,gan gynnwys traethodau,arholiadau,cyflwyniadau,portffolios,ac aseiniadau creadigol。

mae traethodau ac arholiadau yn cael eu defnyddio nid yn unn at ddibenion asesu ond hefyd fel ffordd o ddatblygu eich galluoedd i gasglu,trefnu,gwerthuso a defnyddio syniadau a gwybodaeth berthnasol o amrywiol ffynonellau mewn dadleuon rhesymegol。 mae gweithdai pwrpasol ar draethodau a chyngor unigol yn eich galluogi chi i greu eich gwaith gorau,ac mae adborth ysgrifenedig ar draethodau'n cyfrannu at waith y dyfodol,gan eich galluogi i ddatblygu eich cryfderau a mynd i'r afael ag unrhyw feysydd y dylid欧盟cryfhau。

defnyddir asesiadau unigol ac asesiadau lle byddwch yn gweithiofelgrŵpagaiff eu marcio gan y tiwtor。 ar gyfer ycyflwyniadgrŵpbyddwchyn cael eich marcio ar sail cyfuniad o farccyflwyniadgrŵpachyfraniad unigol。 bydd y ddwy elfen hyn wedi eu pwysoli fel a ganlyn o ran marc yr asesiad:

 • marcgrŵpar gyfer y cyflwyniad - 40%
 • marc unigol ar gyfer y cyflwyniad - 60%

bydd y marciwr yn ystyried y cynnyrch a'r broses lle bo hynny'n ystyrlon o safbwynt deilliannau'r modiwl(ee gall y bydd rhagor o bwyslais ar y cynnyrch o safbwynt modiwlau ail iaith blwyddyn 1 lle pennir y marc ar sail iaith a mynegiant )。 bydd y marciwr yn gwNEUd defnydd o gofnodioncyfarfodyddgrŵpacarsylwi yn y dosbarth er mwyn hwyluso'r elfen hon。

bydd asesiadau cyflwyniadau llafar(unigolagrŵp)wedi eu seilio ar feini prawf penodol sy'n seiliedig ar ddeilliannau'r modiwl,add arweinwyr modiwlau yn cynnig canllawiau eglur o safbwynt cyfrifoldebau myfyrwyr,ac yn cynnig cyfleoedd i grwpiau ymarfer gweithiomewngrŵpa chyflwyno ar lafar。

mae modiwl traethawd NEU brosiect y flwyddyn olaf yn rhoi cyfle ichi ymchwilio'n drylwyr i bwnc penodol sydd o ddiddordeb i chi,gan ennyn gwybodaeth fanwl am faes astudio penodol; chnflwyno deunydd; defnyddio eich menter wrth gasglu a chyflwyno deunydd; ynghydâchyflwynodadl glir a chadarn a llunio casgliadau priodol。

byddwn yn darparu adborth rheolaidd ichi ar eich gwaith。 cyflwynir adborth mewn amrywiaethöffurfiau AR dasgau ffurfiannol一个chrynodol(GAN gynnwys adborth AR拉法尔甘diwtoriaid炔ystod tiwtorialau,adborth personol AR waith ysgrifenedig,adborth mewn darlithoedd一个seminarau,adborth ysgrifenedig cyffredinol交流adborth AR berfformiad mewn tiwtorialau。

bydd gwaith cwrs yn cael ei farcio gan eich tiwtor modiwl a bydd eich tiwtor yn rhoi adborth ysgrifenedig ichi ar eich gwaith。 bydd myfyrwyr yn cael adborth unigol ar arholiadau a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun monitro hunanasesu myfyrwyr。

beth yw deilliannau dysgu'r cwrs / rhaglen?

mae'r canlyniadau dysgu ar gyfer y rhaglen hon yn disgrifio beth y byddwch yn gallu ei wNEUd o ganlyniad i'ch astudiaeth ym mhrifysgol caerdydd。 byddan nhw'n eich helpu i ddeall beth a ddisgwylir gennych chi a bydd staff academaidd yn canolbwyntio ar beth yn union maen nhw am i chi ei gyflawni ym mhob modiwl。 

gwybodaeth a dealltwriaeth:

bydd myfyrwyr sydd yn cwblhau'r rhaglen yn gallu:

 • dangos ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o safle a phwysigrwydd y gymraeg yn y gweithle cyfoes
 • dangos dealltwriaeth dda o ddatblygiad y gymraeg a'i llenyddiaeth mewn gwahanol gyfnodau,o safbwynt ieithyddol,llenyddol a chymdeithasol,a dealltwriaeth o rai dulliau cyfoes o geisio ei hadfer a'i hyrwyddo
 • dangos dealltwriaeth o ystod o destunau o wahanol gyfnodau hanesyddol ac o wahanol 流派

sgiliau deallusol:

bydd myfyrwyr sydd yn cwblhau'r rhaglen yn gallu:

 • arddangos sgiliau deallusol,ymarferol a phroffesiynolsy'ncaniatáudarllenagos,disgrifio,dadansoddi,chynhyrchu testunau o wahanol fathau(gan gynnwys cynhyrchu testunau creadigol)
 • dadansoddirôlgreyidoliaith yn y broses o greu ystyr,a'r gallu i werthfawrogi grym affeithiol iaith
 • gwerthfawrogi sut y mae rhagdybiaethau diwylliannol yn effeithio ar y broses o lunio barn
 • gwerthuso testunau,cysyniadauatheorïauperthnasoli faes y gymraeg a'i llenyddiaeth yn feirniadol,a'u trafod gan ddefnyddio'r eirfa a therminoleg briodol

sgiliau ymarferol proffesiynol:

bydd myfyrwyr sydd yn cwblhau'r rhaglen yn gallu:

 • datblygu sgiliau mewn ystod addas o gyd-destunau proffesiynol er mwyn cynhyrchu cymraeg ysgrifenedig safonol a chymraeg llafar safonol
 • rhoi'r wybodaeth,y ddealltwriaeth a'r sgiliau a feithrinwyd ar waith:
  • yn y gweithle,drwy gwblhau cyfnodau o brofiad gwaith ar leoliad sy'n berthnasol i'r radd
  • drwy adfyfyrio ar y profiadau hyn,gan gynnwys llunio dadansoddiad beirniadol o gyfnod o brofiad gwaith ar leoliad
  • drwy gwblhau traethawd NEU brosiect estynedig sy'n berthnasol i lwybr arbenigol y radd ac sy'n gynnyrch astudio annibynnol dan gyfarwyddyd tiwtor

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

bydd myfyrwyr sydd yn cwblhau'r rhaglen yn gallu:

 • defnyddio cyweiriau ieithyddol eraill,ar lafar ac yn ysgrifenedig,mewn cyd-destunau perthnasol i'r gweithle ac yn ehangach
 • rhoi sgiliau rhifedd ar waith wrth ddadansoddi data sy'nymwNEUdâ€iaith gymraeg a'i llenyddiaeth
 • defnyddio technoleg gwybodaeth i gyflwyno a dadansoddi deunyddiau mewn dull effeithiol a graenus,gan gynnwys defnyddio meddalwedd i wirio a gloywi iaith

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

yn sgil y galw am bobl sy'n medru'r gymraeg,mae gradd ym maes y gymraeg yn darparu cymhwyster hynod werthfawr ar gyfer swyddi sy'n gofynambersonéldwyieithog。 mae nifer o'n graddedigion bellach yn dilyn gyrfaoedd ym meysydd y gyfraith,gwleidyddiaeth,y cyfryngau,y celfyddydau perfformio,gweinyddiaeth ac addysg,neu'n astudio arlefelôl-raddedig yma yng nghaerdydd NEU yn rhywle arall。

yin 2014/15,adroddodd 95%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth NEU astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio。

swyddi

 • 记者
 • 公务员
 • 老师
 • 律师
 • 媒体

lleoliadau

mae'r blynyddoedd sy'n cyfateb i flynyddoedd 2 a 3 ar y rhaglen llawn-amser yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith ar leoliad mewn gweithle perthnasol i ddisgyblaeth y gymraeg(hyd at 35 awr yn achos'yr iaith ar waith'(blwyddyn 2) ar y rhaglen llawn-amser)ac isafswm o 35 awr yn achos'ymchwilio proffesiynol'(blwyddyn 3 ar y rhaglen llawn-amser))。 mae'r cyfnodau hyn o brofiad gwaith yn rhan o raglen ehangach o ddigwyddiadau sydd wedi ei chynllunio er mwyn gosod ffocws ar ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd a gyrfa。

maeymgymrydâchyfnodo brofiad gwaith ar leoliad yn rhoi cyfle gwerthfawr ichi gymhwyso ac ymarfer yr wybodaeth a'r sgiliau yr ydych eisoes wedi eu hennill。 y mae yn ogystal yn gyfle gwych ichi gael profiad ymarferol o'r byd gwaith,i ddatblygu sgiliau newydd ac i ddefnyddio'r gymraeg mewn cyd-destun proffesiynol。

mae gan yr ysgolgysylltiadauânofogyflogwyr yng nghaerdydd a'r cylch(boed sefydliadau,cwmnïauNEUysgolion),addwn yn defnyddio ein cysylltiadau a'n partneriaethau i gynnig profiadau defnyddiol ac ystyrlon ichi fel myfyrwyr。 mae'r rhestr isod yn nodi rhai o'r lleoliadau(yy y sector cyhoeddus,y sector preifat a'r trydydd sector)sydd wedi cynnig profiad gwaith i fyfyrwyr ysgol y gymraeg:

amgueddfa cymru(caerdydd sain ffagan)

archifdy morgannwg

bbc cymru

CBAC

comisiynydd y gymraeg

cwmni cambrensis

cwmni cyfieithu prysg

cyngor caerdydd

绿湾

gwasg prifysgol cymru

llenyddiaeth cymru

梅特卡尔德

格子花呢

S4C

swyddfa swyddog y gymraeg,coleg y cymoedd

uned gyfieithu llywodraeth cymru

uned gyfieithu prifysgol caerdydd

urdd gobaith cymru

你好lyfrgell

ysgolion uwchradd a chynradd yn ardal caerdydd

dylid nodi mai rhestr gynrychioliadol yw hon,ac nad yw'n dangos yr union leoliadau a fydd ar gael bob blwyddyn

byddwch yn derbyn ffurflen datgan diddordeb yn ystod diwrnod blaengofrestru yr ysgol(tua diwedd eich ail flwyddyn),ynghydâchaelcyfle i dderbyn cyngor ar leoliadau posibl ac ar sicrhau cydbwysedd addas o ran y rhaglen ran-amser,gan eich tiwtor personol。 bydd yr ysgol yn gofyn ichi ddychwelyd y ffurflen ynghyd - cv erbyn diwedd semester y gwanwyn。

bydd yr ysgol yn mynd ati i oruchwylio'r broses o ganfod profiad gwaith drwy sicrhau bod y lleoliad yn addas yng nghyd-destun cyflawni deilliannau'r modiwl,ynghydâsicrhaubodgwiriadau iechyd a diogelwch yn cael eu cwblhau。 bydd yr ysgol yn trefnu unrhyw wiriadau dbs a fydd eu hangen(os byddwch yn mynychu ysgol,er enghraifft)。 ysgol y gymraeg fydd yn gyfrifol am dalu am y gwiriadau hyn yn ogystal。 os bydd gennych gyswllt penodol?lleoliad y tu hwnt i gaerdydd,bydd yr ysgol yn ystyried addasrwydd y lleoliad fesul cais unigol。

cewch炔ogystal lawlyfr 'ymgymrydâphrofiad gwaith AR leoliad' 一个fydd炔cynnwys manylion一个gwybodaeth baratoadolynglŷnâ'rcyfnodøbrofiad gwaith,ynghydânodi艾希cyfrifoldebau卡盘fyddwch AR leoliad(bydd年ysgol炔cyflwyno llawlyfr i'r cyflogwyr hefyd er mwyn sicrhau eu bod hwythau yn ymwybodol o'r broses a'u cyfrifoldebau)。 bydd tiwtoriaid y modiwlau craidd,ynghydâtichtiwtor personol,wrth law i gynnig cyngor ichi ar y broses ac ymateb i unrhyw broblemau a godi yn ystod eich cyfnod ar leoliad。

ER NA fyddwch YN derbyn TAL呐chostau ynghlwm WRTHŸprofiad gwaith,胆ymgymrydâchyfnodØbrofiad gwaith AR leoliad olygu Creu宾馆cysylltiadau gwerthfawr YNŸgweithle盈nghymru,交流协会rhai myfyrwyr WEDI MYND ymlaen我ennill swyddi YNŸsefydliadau hynny,NEU RAI cyffelyb,maes o law。

nid oes data unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto。

nid oes data unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

gwneud cais ar gyfer 2018 NEU 2019