""
ewch i'r prif gynnwys

archaeoleg a ffrangeg(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

dyma gynllun gradd ddelfrydol ar gyfer y rheinisyddâdiddordebmewn astudio iaith ryngwladol gynyddol boblogaidd ar lefel addysg uwch,i ategu'r astudiaeth o gymunedau'r gorffennol a gwaith cloddio materol,gydag astudio iaith ryngwladol sy'n tyfu'n fwyfwy poblogaidd。

cadwch le ar ddiwrnod agored

An Egyptian archaeological artefACt

trosolwg y cwrs

ein hamcan yn yr ysgol ieithoedd modern a'r ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd yw datblygu ac addysgu ein myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 drwy astudio ffrangeg ac archaeoleg,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith,gan roi mantais gystadleuol i chi a'ch gwneud yn atyniadol i weithlu cynyddol fyd-eang AC agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa

gydag astudiaeth fanwl o archaeoleg a ffrangeg,byddwch yn datblygu dulliau i gystadlu mewn gweithlu sy'n gynyddol fyd-eang。 mad'r radd yn anelu at ddatblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol ynghylch deunydd materol ar gyfer amrywiaeth eang o gyfnodau a chymdeithasau,meithrin sgiliau deallusol fel y gallu i asesu tystiolaeth yn feirniadol,gwerthuso gwahanol ddehongliadau o'r dystiolaeth,llunio dadleuon ar sail tystiolaeth,mynegi barn yn gadarn ar lafar AC yn ysgrifenedig。

mae archaeoleg yn mynd i'rafaelâchwestiynaumawr am y gorffennol dynol,nad oes cofnod ysgrifenedig ar gael ar gyfer llawer ohono。 mae'r cwrs archaeoleg ym mhrifysgol caerdydd yn canolbwyntio ar ynysoedd prydain,ewrop a gwledydddwyrainmôrdy canoldir,yn cynnwys yr aifft。 byddwch yn dysgu gyda staff sy'n gwneud gwaith ymchwil cyffrous ar bob cyfnod,o darddiad y ddynoliaeth gynnar i'r gorffennol diweddar。 byddwch hefyd yn elwa ar gyfleusterau'r adran,sy'n cynnwys labordai addysgu ac ymchwil pwrpasol,提供arolygu a geoffisegol pwrpasol ac amrywiaeth o offer soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffACtau。

ynogystalâdsblygusgiliau iaith ffrangeg lefel uchel,mae myfyrwyr yn cael dealltwriaeth ryngddiwylliannol drylwyr sy'n cwmpasu gwybodaeth benodol am ddiwylliannau ffrainc。 byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu lefel uchel a sgiliau meddwl yn feirniadol,ac yn meithrin gwytnwch AC annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。

maf ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,AC yn enwog am ddwylliant cyfoethog a soffistigedig。 ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol yr undeb ewropeaidd a'r cenhedloedd unedig。

rydyn ni'n cynnig ffrangeg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr。 yn ystod eich blwyddyn gyntaf,ynogystalâchchgwersi iaith,bydd cyflwyniad i archaeoleg a diwylliant ffrainc yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs。

bydd eich dealltwriaeth o'r iaith yn cael ei datblygu a'i mireinio ymhellACh yn ystod eich blwyddyn dramor,pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad ffrangeg ei hiaith。 

yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir,fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyferastudiaethôl-raddedig。 

mae'n bwysig cofio nad astudio'r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae'n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad,a'n nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol AC ysgogol。 

fel myfyriwr cyd-anrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau ategol sy'n aml yn cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil ddiweddar。 arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar archaeoleg,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes ffrainc。   

nodweddion unigryw'r rhaglen

 • addysgu dan arweiniad ymchwil sy'n eich galluogi i ymgysylltu syn syniadau newydd sy'n helpu i lunio dyfodol astudiaethau archaeoleg a ffrangeg。
 • addysgu iaith o ansawdd uchel wedi ei ddarparu gan siaradwyr brodorol。
 • rhaglen fywiog o weithgareddau allgyrsiol i gefnogi eich gwaith dysgu iaith a throchi yn y diwylliant ffrengig,gan gynnwys dosbarthiadau sgwrsio dewisol yn ychwanegol gyda myfyrwyr erasmus,digwyddiadau yn yr yanalliancefrançaiseAChymdeithas y myfyrwyr ffrangeg。
 • cwricwlwm gyda bwa dysgu clir,yn defnyddio'r ymchwil diweddaraf a chynnig dealltwriaeth drylwyr o'r diwylliant ffrengig。
 • rhaglen sgiliau wedi ei strwythuro sy'n ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd,Academaidd a throsglwyddadwy yn y gwaith dysgu o'r dechrau。
 • y dewis o leoliad gwaith lle gellir ennill credydau。
 • y cyfle i dreulio eich trydedd flwyddyn naill ai'n astudio neu'n gweithio yn ffrainc neu mewn gwlad lle siaredir ffrangeg。
 • amrywiaeth cyffrous o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau ffurfiol i ymgysylltu ag ysgolion lleol a chymunedau yn hyrwyddo dysgu iaith a datblygu eich sgiliau a'ch proffil。

nodweddion nodedig

 • addysgu dan arweiniad ymchwil sy'n eich galluogi i ymgysylltu syn syniadau newydd sy'n helpu i lunio dyfodol astudiaethau archaeoleg a ffrangeg。
 • addysgu iaith o ansawdd uchel wedi ei ddarparu gan siaradwyr brodorol。
 • rhaglen fywiog o weithgareddau allgyrsiol i gefnogi eich gwaith dysgu iaith a throchi yn y diwylliant ffrengig,gan gynnwys dosbarthiadau sgwrsio dewisol yn ychwanegol gyda myfyrwyr erasmus,digwyddiadau yn yr yanalliancefrançaiseAChymdeithas y myfyrwyr ffrangeg。
 • cwricwlwm gyda bwa dysgu clir,yn defnyddio'r ymchwil diweddaraf a chynnig dealltwriaeth drylwyr o'r diwylliant ffrengig。
 • rhaglen sgiliau wedi ei strwythuro sy'n ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd,Academaidd a throsglwyddadwy yn y gwaith dysgu o'r dechrau。
 • y dewis o leoliad gwaith lle gellir ennill credydau。
 • y cyfle i dreulio eich trydedd flwyddyn naill ai'n astudio neu'n gweithio yn ffrainc neu mewn gwlad lle siaredir ffrangeg。
 • amrywiaeth cyffrous o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau ffurfiol i ymgysylltu ag ysgolion lleol a chymunedau yn hyrwyddo dysgu iaith a datblygu eich sgiliau a'ch proffil
côudcasrv14
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arfer历史,考古和宗教学校通常有320个名额。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfer历史,考古和宗教学校通常会收到1800份申请。
 1. yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

gofynion mynediad

BBB - BBC。持有法语b的申请人可以使用语言高级途径。请注意,我们不接受一般性研究。  

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddm - dmm in humanities,social science,applied science or computing。任何其他btec科目如果与a-level相结合,不包括一般研究和批判性思维,也将被考虑。

来自3个受试者的ib 32-30或665-655。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol ieithoedd现代 AC ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

gcse英语等级c或4,igcse英语第一语言等级c,igcse english作为第二语言等级c。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

bydd angen dillad addas(e.e. dillad ac esgidiau addas)AC weithiau llety(e.e. pabell a bag cysgu)ar gyfer teithiau maes a gwaith maes。 mae gan y brifysgol arian ar gael i fyfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol o ran prynu'r offer hwn。

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

mae llawer o fyfyrwyr yn dewis buddsoddimewncopïaupersonolo'r geiriaduron dwyieithog heb eu cwtogi a'r cyfeirlyfrau gramadeg。 erbodcopïauo'rrhan fwyaf o'r deunyddiau cwrs ar gael yn y llyfrgell,mae llawer o fyfyrwyr yn dewis cael copi personol o'r testunau gosod。

bydd angen dillad addas(e.e. dillad ac esgidiau addas)AC weithiau llety(e.e. pabell a bag cysgu)ar gyfer teithiau maes a gwaith maes。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ba archaeoleg a ffrangeg yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael cymwyseddau iaith AC archaeoleg ar lefel uchel i fod yn feddyliwr annibynnol beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob blwyddyn o'r rhaglen byddwch yn astudio 120 o gredydau,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 credyd mewn archaeoleg a 60 credyd mewn ffrangeg。 treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor yn ffrainc neu mewn gwlad arall lle siaredir ffrangeg。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

mae blwyddyn un yn flwyddyn sylfaen i roi i chi'r sgiliau ar gyfer astudiaethau uwch ac yn rhoi trosolwg i chi o ddau bwnc i lywio eich dewisiadau'n dwedweddarACh。 byddwch yn cymryd 120 o gredydau gyda'i gilydd,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 credyd mewn archaeoleg a 60 credyd mewn ffrangeg。

i ddarparu sylfaen ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol,mae blwyddyn gyntaf archaeoleg yn rhoi cyflwyniadffocws i chi i astudio archaeoleg rhufain a groeg yn y brifysgol,sy'n meithrin eich sgiliau beirniadol a dadansoddol drwy ymgysylltu'nagosâffynonellauhynafol a dehongliadau modern 。 byddwch yn astudio dau fodiwl craidd mewn archaeoleg。 bydd prosiect gwaith maes blwyddyn dau yn cael ei wneud yn yr yf haf ar ddwedd y flwyddyn gyntaf,er ei fod yn cael ei gredydu i semester yr hydref yn yr ail flwyddyn。 caiff y prosiect hwn ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archaeolegol fel cloddio,arolygon maes,prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio。

ym mlwyddyn un,rydym yn cynnal dau lwybr i fyfyrwyr:llwybr uwch i fyfyrwyrsyddâsafonuwch neu gymhwysedd cyfatebol mewn ffrangeg,llwybr i ddechreuwyr ar gyfer myfyrwyrsyddâgwybodaethgyfyngedig neu ddim gwybodaeth o gwbl am y ffrangeg。 mae blwyddyn gyntaf y rhaglen hon yn rhoi sylfaen drylwyr yng ngramadeg yr iaith i'r myfyrwyr hynny ar lwybr y dechreuwyr,AC yn datblygu sgiliau ieithyddol i fyfyrwyrôlsafonuwch ar y llwybr uwch。 byddwch hefyd yn astudio modiwl nad yw'n ymwneud ag iaith sy'n cyflwyno datblygiad ffrainc fel cenedl i chi,gan archwilio beth yweiharwyddocâdgwwpiaugwahanol ar adegau gwahanol。 bydd y modiwl yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth dda o ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol a'r gallu hynod werthfawr i gyfryngu rhwng diwylliannau。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
地中海社会的考古学:埃及,希腊和罗马hs212320 credydau
发现考古学hs212620 credydau
英国考古学:史前史hs213020 credydau
国家和全球对法国的看法ml618720 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级法语第1年ml618840 credydau
初学者法语第1年ml618940 credydau

blwyddyn dau

ym mlwyddyn dau fe fyddwch chi unwaith eto'n astudio 60 credyd archaeoleg a 60 credyd ffrangeg。

mae elfennau iaith blwyddyn un yn adeiladu ar y gwaith a wnaed yn yr ail flwyddyn,AC yn eich paratoi chi ar gyfer eich blwyddyn dramor。

yn ogystal ag iaith,byddwch yn astudio 30 credyd yn edrych ar ffrainc mewn cyd-destun trawswladol。 bydd hyn yn fodd o gyflwyno ymagweddau,dulliau AC offer beirniadol hanfodol y gallwch eu defnyddio mewn astudiaeth fanwl,gan edrych ar amrywiaeth o bynciau fel diwylliant,hanes a gwleidyddiaeth,yn ychwanegol at 60 credyd mewn modiwlau archaeoleg。

mae archaeoleg blwyddyn dau ar gyfer myfyrwyr cydanrhydedd yn cynnwys un prosiect gwaith maes 10 credyd a 50 o gredydau o amrywiaeth eang o fodiwlau penodol i gyfnod,pwnc neu dechneg ym maes archaeoleg a hanes yr henfyd。 bydd hyn yn rhoi cryn dipyn o hyblygrwydd i chi ddilyn y pynciau y mae gennych fwyaf o ddiddordeb ynddyn nhw。

bydd prosiect gwaith maes blwyddyn pedwar yn cael ei wneud yn yr yf yf ar ddwedd yr ail flwyddyn,er ei fod yn cael ei gredydu i semester yr hydref ym mlwyddyn pedwar。 caiff y prosiect hwn ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archaeolegol fel cloddio,arolygon maes,prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
考古学领域和实践技能1hs220320 credydau
文化背景(法语)ml628230 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
前初学者语言第2年法语ml628030 credydau
高级语言第2年法语ml628130 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
现在和下一个:从学术界到就业(20学分)hs000420 credydau
盎格鲁撒克逊人的考古学hs220120 credydau
地球物理调查hs220220 credydau
铁器时代的英国hs230620 credydau
后罗马凯尔特人英国hs234020 credydau
考古思想史hs234820 credydau
爱琴海青铜时代:出现崩溃hs238720 credydau
古典希腊的艺术和考古学hs238920 credydau
太阳的法老hs241020 credydau
生物考古学hs243220 credydau
博物馆的馆藏管理hs244120 credydau
考古独立研究hs244220 credydau
考古插图和摄影hs244620 credydau
空间技术和地理信息系统hs245120 credydau

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

treulir blwyddyn tri yn ffrainc neu mewn gwlad arall ffrangeg ei hiaith。 bydd y flwyddyn dramor yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau iaith,dyfnhau eich dealltwriaeth o ddiwylliant ffrengig a datblygu eich annibyniaeth,eich dyfeisgarwch a'ch gwydnwch。

bydd eich dewisiadau'n cynnwys:

 • astudio unn'n prifysgolion partner;
 • gweithio fel cynorthwyydd saesneg mewn ysgol drwy gynllun y cyngor prydeinig,neu
 • weithio i sefydliad neu gwmni ffrengig。

os dewiswch yr opsiwn astudio,rydym wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid sy'n darparu cyfleoedd i astudio mewn sefydliadau mewn dinasoedd sydd wedi cynnwys paris,toulouse,chambéry,grenoble,lyon,clermont-ferrand,montpellier a nantes。 mae gennym gysylltiadau ACademaiddâbrwsela genefa yn ogystal。

gall lleoliadau ar gyfer cynorthwywyr addysgu ar gynllun sy'n cael ei redeg gan y cyngor prydeinigfyndâchinaill ai i ddinas fawr neu i dref wledig fechan。 mae'r dewis hwn yn cynnig profiad addysgu uniongyrchol AC yn eich galluogi chi i ennill digon o gyflog i fyw arno,er eich bod chi ddim ond yn gweithio'n rhan-amser。 cyn cychwyn ar eich lleoliad,mae'r cyngor prydeinig yn cynnig penwythnos hyfforddi yn y wlad berthnasol。 yn ogystal,dylai'r ysgol rydych chi wedi cael eich neilltuo ar ei chyfer gynnig arweiniad i chi hefyd yneichrôlfelero a'ch helpu i ddod o hyd i le i fyw。

mae'r trydydd dewis yn cynnwys lleoliad gwaith gyda sefydliad neu gwmni yn y byd sy'n siarad ffrangeg。 gellir gwneud y trefniadau angenrheidiol drwy gysylltiadau personol sydd gennych chi neu drwy fynd at sefydliadau yn uniongyrchol。我和他妈的帮助我是一个不错的人。 er mwyn sicrhau bod eich lleoliad gwaith yn rhoi digon o gyfle i chi siarad ffrangeg AC yn rhoi profiad buddiol i chi,bydd angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr ysgol ar gyfer trefniadau o'r fath。

waeth beth fyddwch chi'n ei ddewis,mae'r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o'r iaith,ymgolli mewn diwylliant arall,chael profiad astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol。 y mae hefyd yn baratoad rhagorol ar gyfer eich blwyddyn olaf,ac yn rhoi lefel o hunanhyder AC aeddfedrwydd sydd wedi bod yn boblogaidd gyda chyflogwyr。

mae unrhyw fyfyriwr sy'nymgymrydâleleadadstudioneu leoliad hyfforddeiaeth / gwaith yn ewrop yn gymwys ar hyn o bryd i wneud cais am grant erasmus。

blwyddyn pedwar

pan fyddwn ni'n eich croesawu chiynôligaerdydd ar gyfer eich blwyddyn derfynol,byddwch yn parhau i ddatblygu eich sgiliau iaith,gan astudio 30 credyd iaith a 30 o gredydau modiwlau dewisol ffrangeg,yn ychwanegol at 60 credyd o fodiwlau dewisol archaeoleg a hanes yr henfyd。

byddwch yn cael y cyfle i adeiladu ar y sylfaen eang o wybodaeth sgiliau rydych chi wedi ei datblygu i astudio maes arbenigedd ymchwil,drwy'r modiwlau a addysgir a / neu draethawd estynedig。 cewch gyfle hefyd i gymryd rhan yn ein modiwl addysgu poblogaidd iawn,sy'n fodiwl AChrededig lle byddwch yn adeiladu ar astudiaethau a gweithdai yn y brifysgol i ymgymrydâleleadadadysyyn un o'n hysgolion partner yn yr ardal。

bydd eich prosiect gwaith maes blwyddyn pedwar yn cael ei wneud yn yr yf yf ar ddwedd yr ail flwyddyn,er ei fod yn cael ei gredydu i semester yr hydref ym mlwyddyn pedwar。 caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad mewn gwaith archaeolegol fel cloddio,arolygon maes,prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio。

mae modiwl traethawd hir y flwyddyn olaf yn rhoi'r dewis i chi ymgysylltu'nddyfnAChâmaesy testun a ddewisir,yn ogystal ag ymestyn eich sgiliau ymchwil a dadansoddi。 mae'n rhaid i fyfyrwyr sy'n dewis traethawd hir archaeoleg yn y flwyddyn olaf fod wedi cymryd yr astudiaeth archaeolegol annibynnol ragofynnol ym mlwyddyn dau。

mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,AC yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth AC yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,AC mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba mewn archaeoleg a ffrangeg yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad ACademaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor AC adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellACh 。在体育馆的生活方式,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog,byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。

mae gan yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd swyddog lleoliadau gwaith penodedig sydd yn eich cefnogi chi gyda chyfleoedd profiad gwaith yn ystod y tymor AC yn ystod y gwyliau。 

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,y ganolfan datblygu sgiliau ACademaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

这是一个非常有用的东西,一个有趣的东西,一个有趣的东西,一个有趣的东西,一个古老的东西,一个古老的东西,一个古老的海滩,一个古老的海滩,一个古老的海滩。

byddwch yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadauarôlly cyfnod arholiadau a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunan asesu myfyrwyr sy'n cael ei fonitro。

 

sut caff fy asesu?

yn y ddwy ysgol,mae'r asesu'n canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。

rydym yn defnyddio fformatau asesu traddodiadol(fel traethodau,profion dosbarth,arholiadau,cyflwyniadau a thraethodau hir)ynogystalâdulliaumwy arloesol o asesu,(fel blogiau fideo,cymryd rhan mewn sioeau radio,prosiectau fideo sain,cyfweliadau,portffolios,ac ATI)。 mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)AC asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut bydd eich gwaith yn cael ei farcio sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth。

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。
 • dealltwriaeth o arferion archaeolegol a setiau sgiliau a gallu cymhwyso rhai neu'r cyfan o'r rhain yn ystod y gweithgareddau gwaith maes。
 • gwybodaeth eang am y ffyrdd mae archaeolegwyr yn archwilio'r dirwedd archaeolegol。
 • dealltwriaeth o'r ffyrdd y mae archaeolegwyr yn disgrifio henebion archaeolegol。
 • dealltwriaeth o'r dulliau a ddefnyddiwyd i gloddio a chofnodi gwaith cloddio archaeolegol。
 • dulliau a ddefnyddiwyd i lunio cronolegau am y gorffennol。
 • y gallu i nodi newidiadau dros gyfnod neu gymharu gwahanol wareiddiadau a diwylliannau hynafol
 • y rhesymeg ytuôlibrosiect penodol a'i waith cynllunio。
 • cysylltu prosiect ymarferolpenodolâ€gyd-destun ymchwil ehangACh。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • meddu ar sgiliau ieithyddol uwch,ynogystalâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes ffrainc a gwledydd lle siaredir ffrangeg
 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig AC ar lafar,yn saesneg a ffrangeg。
 • rhesymu,cynllunio AC dilyn gwaith maes archaeolegol sylfaenol neu mewn amgueddfa。
 • gwerthuso addasrwydd dulliau mewn perthynas ag amcanion。
 • y cydberthyniad rhwng tystiolaeth o agweddau gwahanol ar waith maes。
 • cyfosod tystiolaeth gwaith maes gwaith ymchwil cefndirol wedi ei gyhoeddi。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • defnyddio amrywiaeth o raglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwydnwch AC annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • sgiliau wrth weithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • cofnodi'r broses gloddio yn effeithiol a sut iymdrinâdeunyddarchaeolegolarôlcloddiomewn amgylchedd labordy neu amgueddfa。
 • adard a dadansoddi gweddillion organig; samp am ;;;;;;;; cymryd samplau ar gyfer dyddio; llunio adrannau; llunio cynlluniau; tynnu lluniau o waith cloddio; tynnu lluniau o'r canfyddiadau; medydd; archwiliadau geoffisegol。
 • trafod a chatalogio gwrthrychau amgueddfeydd;一个chofnodi adeiladau一个henebion。

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • y gallu i ddadansoddi testunau cymhleth。
 • y gallu i ddehongli defnyddio data perthnasol。
 • sgiliau ymchwil ymarferol。
 • atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori AC ymarfer)。
 • creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • y gallu i nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。
 • technegau cloddio a chofnodi archaeolegol。
 • cymryd rhan mewnprosiectaugrŵp; rhoi sylw i anghenion prosiect mawr; gweithio o dan amodau anodd AC anghyfarwydd。
 • trafod a dehongli deunydd archaeolegol mewn amgylchedd labordy neu amgueddfa。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

ysgol ieithoedd现代

yn 2015/16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn mwynhau eu blwyddyn dramor gymaint nes eu bod yn neilltuo amser i wneud rhagor o deithio,neu'n mynd dramorarôlgraddioi chwilio am gyflogaeth。

ymhlith y rhai sy'n dewis aros yn y deyrnas unedig,mae llawer yn dilynastudiaethauôl-raddedig,fel un oraddauôl-raddedig a addysgir yr ysgol neu gwrs tar。 mae eraill yn dechrau gweithio yn sytharôlgrandio,AC mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfa ragorol mewn diplomyddiaeth ryngwladol,y gwasanaeth sifil,addysgu,busnes a newyddiaduraeth。 mae dewisiadau cyflogaeth eraill yn cynnwys rolau fel cyfieithwyr,cynorthwywyr iaith,cynorthwywyr allforio a phrawf-ddarllenwyr。

yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd

yn 2015/16,dywedodd 94%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

rydyn ni'n trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r gwasanaeth gyrfaoedd i helpu myfyrwyr i adnabod eu sgiliau a'u priodoleddau。 mae graddedigion hanes yn dod o hyd i waith mewn amrywiaeth eang o gyflogaeth broffesiynol gysylltiedig a heb fod yn gysylltiedig。 mae rhai yn dewis ymgymryd agastudiaethôl-raddedig yng nghaerdydd neu yn rhywle arall,rhai wedi dod yn haneswyr rhyngwladol honedig。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

yn AChos archaeoleg,rydym yn cynnig profiad yn y gweithle i'n myfyrwyr drwy ein lleoliadau gwaith wedi eu cyllido dros gyfnod o bedair wythnos,ym meysydd cloddio,amgueddfeydd a threftadaeth ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn。

rydych hefyd yn cael eich annog a'ch cefnogi'n ariannol i fynd ar leoliadau gwaith maes dramor。 mae myfyrwyr archaeoleg hefyd yn cael eu hannog i fanteisio ar raglen cyfleoedd ymchwil israddedig caerdydd(curop),sy'n cynnig lleoliadau dros yr haf i israddedigion prifysgol caerdydd yn amgylchedd ymchwil y brifysgol。 mae curop yn cynnig taliad i helpu myfyrwyr sydd ar leoliad am hyd at wyth wythnos,gan weithio o dan oruchwyliaeth ar brosiectau ymchwil sydd wedi'u diffinio gan y staff。

mae cyfleoedd i weithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant treftadaeth(ee cadw)fel rhan o'r modiwl lleoliadau gwaith maes neu'r modiwl cyfathrebu treftadaeth AC i gael rhagor o brofiad o weithio gyda'r cyhoedd o bob oedran drwy amrywiaeth o fentrau(ee ygrŵpallgymortharchaeoleg gerila,prosiect treftadaeth caer a'r cynllun rhannu gydag ysgolion)。

wrth astudio archaeoleg,gwneir prosiectau gwaith maes blynyddoedd dau a tri yn ystod yr haf cyn y blynyddoedd ACademaidd blaenorol hynny。 caiff y prosiectau gwaith maes eu haddysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archaeolegol fel cloddio,arolygon maes,prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais