""
ewch i'r prif gynnwys

hanes yr henfyd(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

astudiwch wareiddiadau hynafol dros gyfnod o ddwy fil o flynyddoedd mewn gradd sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i hen roeg a rhufain o'r oes efydd i dwf islam(c.1500 bce to ce 800)。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Ancient History

trosolwg y cwrs

mae ein gradd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol,cymdeithasol,economaidd a diwylliannol cymdeithasau hynafol y dwyrain agosamôrdoyoldir。

yn anarferol yn y du,mae ein rhaglen hefydyankaniatáuichi archwilio mesopotamia,y lefant a'r aifft,persia a'r ymerodraeth fysantaidd。

i ni,mae topigau cymdeithasol a diwylliannol yr un morbwysigâchyfnodhanesyddol。 byddwch yn dod igysylltiadâthetheydiddorol gyda pherthnasedd cyfoes,o ryfela,rhywedd,crefydd,celfyddyd a llenyddiaeth i feddygaeth a gwyddoniaeth。 yn arbennig o boblogaidd y mae sut y portreadu'r henfyd mewn ffilm a diwylliant poblogaidd。

mae ein gradd wedi'i dylunio i'ch helpu i feithrin sgiliau hanesydd。 byddwch yn meistrioli asesu ystod o dystiolaeth ac yn gwerthuso dehongliadau amrywiol sy'n gwrthdaro weithiau i adeiladu eich dadl gadarn a chydlynol eich hun。 byddwch yn ymarfer mynegi eich canfyddiadau newydd mewn ffurfiau ysgrifenedig sy'n fwyfwy arloesol yn ogystal ag ar lafar mewn amgylchedd meithringar。

nodweddion nodedig

ag8的古代历史在涵盖特定历史时期的模块和审查广泛的社会和文化主题的主题模块之间提供了平衡,例如战争,性别,宗教,艺术,医学和科学。它为希望在研究生阶段学习古代历史的学生提供必要的培训,为进入其他专业的学生提供宝贵的知识和可转移技能。

côudcasV110
derbyniad nesafmedi 2020
路政署3 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arfer历史,考古和宗教学校通常有320个名额。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfer历史,考古和宗教学校通常会收到1800份申请。

gofynion mynediad

英国广播公司 - bcc。请注意,不接受一般研究和批判性思维。   

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

dmm在人文学科或社会科学。任何其他btec科目,如果与a级相结合(不包括一般研究和批判性思维)。

在3 hl科目中获得655个MB文凭。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

gcse英语语言等级c或4,igcse英语第一语言等级c,igcse english作为第二语言等级c 

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

ba古代历史是一个为期三年的学位课程,包括提供基本技能和培训的核心模块,以及各种可选模块,使您可以根据自己的兴趣定制学位。你将每年学习总计120学分的模块。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

第一年为您提供大学希腊和罗马历史研究的重点介绍,通过与古代资料和现代诠释的密切接触,培养您的批判性和分析性技能。

你需要修读四个20学分的古代历史模块,并且可以在另一个人文科目中获得40学分,全年可以获得120学分。

blwyddyn dau

在第二年,您将获得两个20学分的核心模块和80学分的可选模块。

您可以从另一所学院学习一个或两个模块,从大学的独立模块集合中选择。

blwyddyn三

在第三年,所有学生都写了一篇关于他们选择的主题的论文(40学分),并获得80学分的可选模块。

mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

学校使您能够在高质量的学习环境中发展,并以学生为导向的方法获得知识和技能。教学通过讲座,研讨会,课程,实践研讨会,实地考察和个人辅导相结合的方式进行。您还将在主管的指导下进行独立的学习和研究。

讲座概述了主题的关键概念和框架,使学生能够为研讨会进行独立研究并发展自己的想法。

研讨会为学生提供了在小组环境中探索讲座中概述的想法的机会。研讨会通常由约15名学生和研讨会负责人(教学团队成员)组成。研讨会可采取各种形式,包括全体小组讨论,小组工作和学生主导的演讲。研讨会提供了一个有益的机会,可以批判性地参与主题创意和阅读主题,并与该领域的专家探讨特别感兴趣的领域。学生必须为研讨会做准备(进行任何阅读,发展独立的批判性思维),以便从课程中获得最大的收益。

讲座和研讨会使学生能够培养沟通和分析技能,并在支持性环境中培养批判性思维。

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

19%

astudio annibynnol dan arweiniad

82%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

19%

astudio annibynnol dan arweiniad

81%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

11%

astudio annibynnol dan arweiniad

89%

lleoliadau ments

0%

sut y cafy fy nghefnogi?

除了定期从您的个人导师那里得到反馈之外,每个学期您都会有一个阅读周,以便进行指导性学习,并有机会进行评估工作,阅读和修订。这些星期也被工作人员用于访问国外学生。

您将可以通过学习中心网站访问相关的多媒体材料,演示文稿,讲义,参考书目,更多链接,电子练习和讨论圈。

大学提供一系列服务,包括职业服务,咨询服务,残疾和阅读障碍服务,学生支持服务以及优秀的图书馆和资源中心。

反馈

我们会及时为您提供有关工作的反馈。这有各种形式,包括教程期间的口头反馈,书面作业的个性化反馈,反馈讲座,通用书面反馈和教学表现反馈。

课程将由您的模块导师标记,您的导师将为您提供有关您工作的书面反馈。在5月/ 6月考试期之后,您将获得有关考试的一般反馈,您将能够与您的个人导师讨论您的整体表现,作为受监控学生自我评估计划的一部分。

sut caff fy asesu?

模块通过各种方法评估,包括课程作业论文,书面报告,来源批评,考试,课堂测试和口头陈述。您选择了第二年独立学习评估工作的格式;可能的格式包括扩展的文章,一篇创意写作,书籍或杂志的样本页面,教师包,电影或重建图纸或模型。所有学生都写了一篇最多10000字的论文。

课程作业和考试不仅用于评估目的,还用作发展你的能力,以合理的论据收集,组织,评估和部署来自各种来源的相关信息和想法的手段

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

33%

arholiadau ymarferol

3%

gwaith cwrs

63%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

29%

arholiadau ymarferol

3%

gwaith cwrs

67%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

33%

arholiadau ymarferol

7%

gwaith cwrs

60%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

学生将获得并发展一系列必要的可转移和学科专业技能,包括:

  • 智力技能 -  例如批判性思维,推理,同化和总结复杂的信息和思想,分析和评估证据,批评解释或论点,处理不确定或不完整的数据,根据证据构建论据,并以书面形式和辩论有效地提出论据;

  • 就业技能 -  例如通过书面报告和口头陈述进行有效沟通,为小组讨论做出贡献,独立工作和团队合作,有效利用资源和时间管理;

  • 企业技能 -  如创造力(特别是在独立学习项目中实践),解决问题,主动性和独立思考;

  • 研究技巧 -  (特别是在独立研究和论文中开发):定义项目,制定研究问题,查找相关信息,并以口头陈述和扩展书面报告的形式呈现结果;

  • 学科专业技能 -  分析历史问题,查找和使用适当的证据和书目资源,处理文学和考古材料,分析图像,阅读铭文,纸莎草和硬币,以及理解与这些类型的证据相关的学术惯例;

  • 语言能力 - 该计划为学生提供了在初级和中级学习拉丁语和希腊语的选项,以及阅读原始语言的文本。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

在2015/16学年,94%的可供工作的学校毕业生表示他们在毕业后的六个月内就业和/或继续学习。

我们组织与职业服务的互动研讨会,以帮助学生识别他们的技能和属性。历史毕业生在广泛的相关和非相关专业就业中找到工作。有些人选择在卡迪夫或其他地方进行研究生学习,有些人已成为ag8知名的历史学家。

我们相信为毕业生提供最佳就业机会。我们组织与职业服务的互动研讨会,以帮助学生识别他们的技能和属性,并拥有我们自己的校内工作场所和就业能力官。我们的一些毕业生进入直接利用其学术专长的专业。然而,大多数人在广泛的其他领域竞争非常成功。

swyddi

  • 历史学家
  • 讲师
  • 馆长

lleoliadau

学校有一名专职的工作实习官员,为学生提供在学期和学期之外的工作经验机会。

gwaith maes

去博物馆。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais