""
ewch i'r prif gynnwys

hanes yr henfyd a sbaeneg(ba)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

o somen y cynllun gradd hwn,bydd myfyrwyr yn cael y dewis i baru iaith ryngwladol sy'n tyfu'n gyflym gydag astudiaeth ACademaidd draddodiadol o wareiddiad hynafol。

cadwch le ar ddiwrnod agored

trosolwg y cwrs

ein hamcan yn yr ysgol ieithoedd modern a'r ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd yw datblygu ac addysgu ein myfyrwyr i fod yn'ddinasyddion byd-eang'。 hawy yr henfyd,byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith,gan roi mantais gystadleuol i chi a'ch gwneud yn atyniadol i weithlu cynyddol fyd-eang AC agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa

mae'r cwrs hanes yr henfyd yn cwmpasu'r cyfnod o'r oes efydd aegeaidd i gwymp yr ymerodraeth rufeinig yn y gorllewin a'i goroesiad yn y dwyrain fel yr ymerodraeth fysantaidd。 mae cydbwysedd rhwng modiwlau sy'n cwmpasu cyfnodau hanesyddol penodol a modiwlau sy'n archwilio pynciau cymdeithasol a diwylliannol eang,fel rhyfela,rhywedd,crefydd,celf,meddygaeth a gwyddoniaeth。

mae'r rhaglen hon yn eich galluogi i archwilio a deall hanes groegaidd a rhufeinig,tra'n datblygu eich sgiliau iaith sbaeneg。 

ynogystalâdsblygusgiliau iaith sbaeneg lefel uchel,mae myfyrwyr yn cael dealltwriaeth ryngddiwylliannol drylwyr sy'n cwmpasu gwybodaeth benodol am ddiwylliannau sbaen。 byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel o ran cyfathrebu a meddwl yn feirniadol,ac yn meithrin gwytnwch AC annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。

mae sbaen yn wlad bwysig ar lwyfan ewrop a'r byd,AC yn enwog am ddwylliant cyfoethog a soffistigedig。 sbaeneg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol yr undeb ewropeaidd a'r cenhedloedd unedig。

rydym ni'n cynnig sbaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr。 yn ystod eich blwyddyn gyntaf,ynogystalâchchgwersi iaith,bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant sbaen yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs。

bydd eich dealltwriaeth o'r iaith yn cael ei datblygu a'i mireinio ymhellACh yn ystod eich blwyddyn dramor,pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad sbaeneg ei hiaith。 

yn y flwyddyn olaf,byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir,a fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyferastudiaethôl-raddedig。 

mae'n bwysig cofio nad astudio'r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae'n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad,a'n nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol AC ysgogol。 

fel myfyriwr cyd-anrhydedd,fe welwch fod meysydd a safbwyntiau ategol sy'n aml yn cysylltu pynciau,boed yn ddadansoddiad beirniadol,yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil ddiweddar。 arôlcwblhau'rrhaglen bedair blynedd hon,bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith,ynogystalâdealltwriaethfeirniadol o agweddau allweddol ar hanes,diwylliant,llenyddiaeth,gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes sbaen。   

nodweddion nodedig

 • 研究主导的教学,使您能够参与塑造古代历史和西班牙研究未来的新思想。
 • 由母语人士提供的高质量语言教学。
 • 一个充满活力的课外活动计划,以支持您的语言学习和融入西班牙文化。
 • 具有明确学习的课程,借鉴最新研究成果,深入了解西班牙文化。
 • 结构化技能课程,从一开始就将学术,可转移和就业技能融入学习中。
 • 采取信贷工作安置的选择。
 • 您可以在第三年学习或在一个主要以您选择的学习语言运作的国家工作。
 • 在正式学习之外的一系列令人兴奋的机会,与当地学校和社区合作,促进语言学习,培养自己的技能和形象。
côudcasrv4c
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arfer历史,考古和宗教学校通常有320个名额。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfer历史,考古和宗教学校通常会收到1800份申请。
 1. yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 2. 是的ysgol ieithoedd现代

  66a plas y parc

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3as

gofynion mynediad

abb - bbb。 sylwer,nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。  

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

graddau ddm-dmm mewn pynciau dyniaethau neu gwyddorau cymdeithasol。 unrhyw bwnc btec arall os caiff eigyfunoâsafonuwch ond ni dderbynnir astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol.

bagloriaeth ryngwladol 32-30 neu 665-655 o dri phwnc lefel uwch.

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol ieithoedd现代 AC ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

  bydd angen cymhwyster tgau saesneg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。  

dewis

考虑到您对学位的兴趣和适合度,每个考生的个人资料被视为完整的图片,如您的个人陈述和裁判报告所示,以及已达到和预测的成绩。您还将评估您提出论证的能力,求知欲的证据以及您对学习的热情和承诺。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

许多学生选择投资未删节的双语词典和参考语法的个人副本。虽然图书馆提供了大多数课程资料的副本,但许多学生选择获取集文本的个人副本。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae hanes yr henfyd a sbaeneg ba yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd。 mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael cymwyseddau iaith a hanes ar lefel uchel i fod yn feddyliwr annibynnol beirniadol,yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol。

ym mhob un o flynyddoedd y rhaglen byddwch yn astudio am 120 o gredydau,wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 credyd mewn hanes yr henfyd 一个60信誉的喵喵叫sbaeneg。 treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu'n gweithio dramor yn sbaen neu wlad arall lle siaredir sbaeneg。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

第一年是为您提供高级学习技能的基础年,以及两个科目的概述,以告知您以后的选择。你将获得120学分,平均分为60学分历史和西班牙语60学分。

在第一年,我们为学生开了两条路;对于西班牙语具有一定水平或同等能力的学生而言,这是一种先进的途径,对于对西班牙语知之甚少或根本不了解的学生来说,这是一种初学者的途径。该课程的第一年为初学者的学生提供了语言语法的全面基础,并为高级学生提供了语言技能。您还将学习一门非语言模块,向您介绍西班牙作为一个国家的发展,探索它在历史的不同时刻为不同群体所代表的东西。该模块将使您能够更好地理解跨文化意识,以及在文化之间进行调解的高度重视的能力。

为了更专业的研究提供基础,一年的古代历史为您提供了大学希腊和罗马历史研究的重点介绍,通过与古代资料和现代诠释的密切接触,培养您的批判和分析技能。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
调查古代世界:技能和证据hs310320 credydau
在全球范围内理解hispanidadml018720 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高级西班牙语第1年ml018840 credydau
初学者西班牙语第1年ml018940 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
一个充满神灵的世界hs000120 credydau
投射过去:电影,媒体和遗产hs000220 credydau
古代世界中有20个物体hs310420 credydau
古代历史介绍1:众神,国王和公民,1000-323 bcehs310520 credydau
古代历史2:东西方帝国,323 bce至680 cehs310620 credydau
读latin1hs312120 credydau
读拉丁语2hs312220 credydau
读希腊语1hs312320 credydau
读希腊语2hs312420 credydau

blwyddyn dau

在第二年,你将再次获得60学分的可选古代历史单元和60学分的西班牙语。

语言元素将以第一年的工作为基础,为您在国外的一年做好准备。除了语言,你将学习30个学分,在跨国背景下看西班牙。这将向您介绍关键方法,方法和关键工具,您可以应用于深入研究,查看一系列主题,如文化,历史和政治,以及古代历史模块中的60学分。

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

你的第三年将在西班牙语国家的国外度过。选择包括在我们的合作大学学习,在学校担任英语助理,或为西班牙组织或公司工作。无论您选择什么,国外的一年都是您提高对语言理解,沉浸在另一种文化,获得ag8学习或工作经验的绝佳机会。

如果您选择学习选项,我们已与巴塞罗那,卡塞雷斯,ciudad real,格拉纳达,圣地亚哥德孔波斯特拉瓦伦西亚的大学建立了联系。在西班牙美国,我们与利马(秘鲁),墨西哥城和瓜达拉哈拉(墨西哥)的大学签订了交换协议

由英国议会管理的计划中的助教安置可以带您到一个主要城市或一个小的乡村小镇。这个选项提供第一手的教学经验,并允许你赚取足够的工资,虽然你只是兼职工作。在您的安置开始之前,英国议会在目的地国家提供培训周末。此外,您被分配到的学校也应该指导您担任教师的角色,并帮助您找到居住的地方。

第三种选择包括在西班牙语世界中与组织或公司的工作安排。可以通过您可能拥有的个人联系或直接与组织联系来做出必要的安排。为了确保您的工作安排为您提供充足的西班牙语交流机会并为您提供有益的体验,此类安排需要学校事先批准。

任何在欧洲进行学习安排或实习/工作安排的学生都有资格申请erasmus补助金。

在国外这一年是一个很好的机会,让您提高对语言的理解,让自己沉浸在另一种文化中,并获得ag8学习或工作经验。

当您离开加的夫时,您将被分配一年的海外协调员,他将与您保持联系并监控您的进度。您也可以访问一位希望了解您如何成功的讲师。

最后一年的学生通常很乐意帮助我们常规的海外年度简报,并为我们广泛的“海外学习年度模块”做出贡献,该模块将为您提供全年以学生为中心的建议。

在国外学习或工作是为你的最后一年做好准备,并为你提供一种自信和成熟的水平,这已经证明在雇主中很受欢迎。

blwyddyn pedwar

当我们在你的最后一年欢迎你回到加的夫时,你将继续发展你的语言技能,学习30学分的语言和30学分的西班牙语选项模块,以及来自古代历史选项模块的60学分。

您将有机会利用您开发的广泛知识和技能,通过教学模块和/或论文来学习学校的研究专业领域。您还将有机会参加我们非常受欢迎的教学模块,这是一个经过认证的模块,您将在该大学的学习和研讨会的基础上,在该地区的一所合作学校进行教学安排。

最后一年的论文模块使您可以选择更深入地参与选定的主题领域,以及提高您的研究和分析技能。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
高水平的西班牙语能力ml036630 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
爱琴海青铜时代:出现崩溃hs238720 credydau
古典希腊的艺术和考古学hs238920 credydau
空间技术和地理信息系统hs245120 credydau
读拉丁语2hs332220 credydau
读希腊语2hs332420 credydau
罗马帝国历史,31bc-ad138hs333520 credydau
后来的罗马帝国,ad284-480hs333720 credydau
暴君,国王和民主人士:古典希腊的崛起hs337420 credydau
希腊和罗马医学hs337620 credydau
亚述:古代美索不达米亚的生活和思想hs337920 credydau
戏剧背景:古希腊戏剧,政治和社会hs338120 credydau
克娄巴特拉的世界hs338320 credydau
反对罗马的反抗:罗马帝国的地方特征和抵抗hs338420 credydau
在罗马和意大利的宗教hs338520 credydau
拜占庭:黄金时代,广告842-1056hs339320 credydau
读拉丁语1hs342120 credydau
读希腊语hs342320 credydau
罗马世界的死亡和埋葬hs430820 credydau
研究古代世界:最后一年的论文hs433540 credydau
盆,诗和图片:用古代历史的证据hs433620 credydau
在家里与罗马人:国内空间和社会hs433920 credydau
在古罗马的生活hs437020 credydau
Crime & Punishment in Contemporary Latin American Cultureml035930 credydau
最后一年的论文 - 西班牙语(西班牙语)ml036030 credydau
最后一年论文 - 西班牙文(英文/威尔士文)ml036130 credydau
Catalan Language & Societyml036230 credydau
边缘的西班牙文化ml036330 credydau
Culture, Political Protest & Dissent in the 1960sml136030 credydau
欧洲电影:思考虚构的真实ml136230 credydau
学生教学模块ml136330 credydau
古代以色列的历史和宗教rt230120 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd,seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi,ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol。 mae addysgu yn cwmpasu'r holl gymwyseddau allweddol,AC yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol。

mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。

mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu syn syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewnamgylcheddgrŵpbach,fel arfer sy'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar(aelodo'rtîmaddysgu)。 gall ffurf y seminarau amrywio,gan gynnwystrafodaethrŵpsy'ncynnwys pawb,gwaith mewn grwpiau bACh a chyflwyniadau sy'n cael eu harwain gan y myfyrwyr。

caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol。 bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar,dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu,addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol。 mae'r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a'u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd。 mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith。 mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau,fideos,ffilmiau,nofelau,ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau'r ystafell ddos​​barth AC yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol。 mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes,gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant。

mae astudio'n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu,AC mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda'ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol。

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

38%

astudio annibynnol dan arweiniad

62%

lleoliadau ments

0%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

空值%

astudio annibynnol dan arweiniad

空值%

lleoliadau ments

空值%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

空值%

astudio annibynnol dan arweiniad

空值%

lleoliadau ments

空值%

blwyddyn 4

gweithgareddau dysgu AC addysgu wedi'u trefnu

空值%

astudio annibynnol dan arweiniad

空值%

lleoliadau ments

空值%

sut y cafy fy nghefnogi?

mae ein rhaglen ba mewn hanes yr henfyd a sbaeneg yn cael ei haddysgugandîm,gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr rhaglen。 byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol,rhai yn canolbwyntio ar berfformiad ACademaidd mewn maes penodol a rhai'n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol。

mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael igyfarfodâchii gynnig cyngor AC adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu。

yn ogystal,bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer,a fydd yncyfarfodâchi'nrheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a'ch datblygiad ar draw eich astudiaethau,ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellACh 。在体育馆的生活方式,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动,体育运动。

tra byddwch chi i ffwrdd o gaerdydd,bydd cydlynydd blwyddyn dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer,a fydd yn cadw mewncysylltiadâchiAC yn monitro eich cynnydd。 efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o'ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi'n ei chael ar bethau。

mae wythnos datblygu sgiliau bob semesteryancaniatáuichi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i'w asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。 

drwy wefan dysgu canolog,byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferion electronig a chylchoedd trafod。

rydymyynmfalchïoynlefel y cyswllt syddgennymâ“corff myfyrwyr,gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau'r ysgol lle bo'n bosibl。 rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneudynsiŵrein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer。

mae gan yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd swyddog lleoliadau gwaith penodedig sydd yn eich cefnogi chi gyda chyfleoedd profiad gwaith yn ystod y tymor AC yn ystod y gwyliau。 

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,y ganolfan datblygu sgiliau ACademaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

这是一个有趣的人,他是一个有趣的人,他是一个有趣的人,他是一个非常友好的人,他是一个有趣的人。

byddwch yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadauarôlly cyfnod arholiadau a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunan asesu myfyrwyr sy'n cael ei fonitro。

sut caff fy asesu?

yn y ddwy ysgol,mae'r asesu'n canolbwyntio ar eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau,eich sgiliau a'ch cymwyseddau,gyda'r adborth a gewch chi'n bwydo ymlaen i waith yn y dyfodol。

rydym yn defnyddio fformatau asesu traddodiadol(fel traethodau,profion dosbarth,arholiadau,cyflwyniadau a thraethodau hir)ynogystalâdulliaumwy arloesol o asesu,(fel blogiau fideo,cymryd rhan mewn sioeau radio,prosiectau fideo sain,cyfweliadau,portffolios,ac ATI)。 mae'r asesiadau yn cynnwys asesiadau ffurfiannol(sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau,ac nid ydyn nhw'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol)AC asesiadau crynodol(sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad terfynol)。

fel rhan o'ch hyfforddiant sgiliau yn y flwyddyn gyntaf,cewch gymorth i ddeall sut y mae asesiadau'n gweithio,beth a ddisgwylir gennych chi,sut y bydd eich gwaith yn cael ei farcio a sut i fanteisio i'r eithaf ar eich adborth 。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

37%

arholiadau ymarferol

7%

gwaith cwrs

57%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

空值%

arholiadau ymarferol

空值%

gwaith cwrs

空值%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

空值%

arholiadau ymarferol

空值%

gwaith cwrs

空值%

blwyddyn 4

arholiadau ysgrifenedig

空值%

arholiadau ymarferol

空值%

gwaith cwrs

空值%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

gwybodaeth a dealltwriaeth:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • y gallu i siarad,ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd。
 • dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill,sy'ngysylltiedigâgallui lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diswylliant。
 • gwerthuso amrywiaeth o fathau o dystiolaeth sydd ar gael i haneswyr yr henfyd,gan gynnwys testunau llenyddol,arysgrifiadau,deunydd archaeolegol a thystiolaeth weledol。
 • gwerthuso gwahanol ffyrdd y cyflwynir hanes yr henfyd heddiw,fel ysgolheictod,gwefannau,amgueddfeydd a diwylliant poblogaidd。

sgiliau deallusol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • sgiliau ieithyddol uwch,ynogystalâgwerthfawrogiadeang o ddiwylliant,llenyddiaeth a hanes sbaen a gwledydd lle siaredir sbaeneg。
 • y gallu i gyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn saesneg a sbaeneg,a hynny yn ysgrifenedig AC ar lafar。
 • cymhwyso confensiynau llyfryddol a chyfeirio safonol i hanes yr henfyd,drwy ganfod darnau mewn testunau hynafol,chwilio am enghreifftiau o dystiolaeth berthnasol a fformatio llyfryddiaeth yn gywir。
 • llunio cynllun traethawd effeithiol sy'n crynhoi dadleuon pobl eraill yn gryno AC yn gywir。

sgiliau ymarferol proffesiynol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • defnyddio amrywiaeth o raglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol。
 • dangos gwytnwch AC annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor。
 • dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol。
 • gweithio yn unolârtherfynauamser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd。
 • sgiliau wrth weithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau

sgiliau trosglwyddadwy / allweddol:

arôlcwblhau'rrhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • deall pynciau cymhleth yn hyderus。
 • dadansoddi testunau cymhleth。
 • dehongli a defnyddio data perthnasol。
 • arddangos sgiliau ymchwil ymarferol。
 • llunio eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth。
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori ei mewnwelediadau。
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun。
 • sgiliau beirniadol(rhesymu,gwerthuso tystiolaeth,datrys problemau,cysylltu theori AC ymarfer)。
 • arddangos creadigrwydd a meddwl yn arloesol。
 • arddangos sgiliau arweinyddiaeth,gwaithtîmahunan-reoli。
 • y gallu i nodi,cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

现代语言学校

在2015/16学年,94%的可供工作的学校毕业生表示他们在毕业后的六个月内就业和/或继续学习。

许多毕业生在海外享受这么多的时间,以至于他们抽出时间去旅行,或者在毕业时去国外寻找工作。

那些选择留在英国的人,很多人都在攻读研究生课程,例如学校的研究生教育学位或者学位课程。其他人在毕业后立即开始工作,我们的毕业生继续在ag8外交,公务员,教学,商业和新闻事业中获得优秀的职业生涯。其他就业选择包括翻译,语言助理,出口助理和校对员等角色。

历史,考古和宗教学院

在2015/16学年,94%的可供工作的学校毕业生表示他们在毕业后的六个月内就业和/或继续学习。

我们组织与职业服务的互动研讨会,以帮助学生识别技能和属性。历史毕业生在广泛的相关和非相关专业就业中找到工作。有些人选择在卡迪夫或其他地方进行研究生学习,有些人已成为ag8知名的历史学家。

lleoliadau

os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu,mae'n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y deyrnas unedig yn eich blwyddyn olaf。

mae'r ddwy ysgol yn cynnig cyfleoedd lleoliadau gwaith am gredydau。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais