""
ewch i'r prif gynnwys

nyrsio oedolion(bn)


ymunwch r rhaglen nyrsio,sydd yn y 10 uchaf ynôl完整的大学指南2019 ac a ddilyswyd gan y cyngor nyrsio a bydwreigiaeth(nmc)。

cadwch le ar ddiwrnod agored

trosolwg y cwrs

nod y radd hon yw eich paratoi ar gyfer bywyd gwaith gwerth chweil fel nyrs gofrestredig hyderus a gwybodus。 dry ymgysylltu'n llawn,radd hon,byddwch yn meithrin galluoedd,sgiliau a chymwyseddau hanfodol er mwyn darparu gofal nyrsio o'r radd flaenaf mewn amgylchedd sy'n newid yn gyflym。

o'r cychwyn cyntaf,byddwch yn arbenigo mewn nyrsio oedolion。 fodd bynnag,mae'r modd integredig y caiff eich cwrs ei addysgu yn golygu y byddwch yn dysgu gyda'r rhai sy'n astudio nyrsio plant a nyrsio iechyd meddwl。 bydd rhannu syniadau rhwng disgyblaethau yn ehangu eich safbwyntiau ynghylch gofal iechyd ac yn eich helpu i ganolbwyntio'n well ar eich maes eich hun。

cewch eich addysgu gan ddarlithwyr brwdfrydig a gwybodus ym maes nyrsio oedolion,a chewch y cyfle i weithio mewn ysbytai a chartrefi。

drwy gwblhau'r radd hon,byddwch yn gymwys i gofrestru gyda'r cyngor nyrsio a bydwreigiaeth(nmc)fel nyrs oedolion。 arôlennilly cymhwyster hwn,cewch weithio mewn amrywiaeth o leoliadau gofal iechyd yn y deyrnas unedig a thramor。

bydd y rhaglen bn(anrh。)yn sicrhau eich bod yn bodloni'r gofynion theori ac ymarfer yn y pedwar maes cyffredinol a osodwyd gan y cyngor nyrsio a bydwreigiaeth(2010):

 1. gwerthoedd proffesiynol。
 2. sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol。
 3. ymarfer nyrsio a gwneud penderfyniadau。
 4. arwain,rheoli a sgiliau gweithiomewntîm。

a chlystyrau'r sgiliau hanfodol a bennwyd gan y cyngor nyrsio a bydwreigiaeth(2010);

 1. gofal,tosturi a chyfathrebu。
 2. trefnu gofal。
 3. heintiau,atal rheoli。
 4. rheoli maeth a hylif。
 5. rheoli meddyginiaethau。

i gyflawni'r gofynion hyn,mae pob elfen o'r rhaglen yn orfodol。 

wrth astudio'r cwrs,bydd yn ofnnol i chi ddangos eich bod yn bodloni gofynion y cyngor nyrsio a bydwreigiaeth o safbwynt iechyd da a chymeriad,ac addasrwydd i ymarfer。 cyflawnir hyn drwy ddarparu tystysgrif foddhaol gan y gwasanaeth datgelu a gwahardd(dbs)。 rhaid i bob ymgeisydd gael canlyniad boddhaol mewn prawf sgrinio iechyd cyn ymrestru ar y cwrs。 adran iechyd galwedigaethol y brifysgol sy'n cynnal y prawf hwn yn annibynnol。 cewch arweiniad llawn ynghylch hyn pan fyddwch yn cyflwyno cais。

myfyrwyr rhyngwladol:yn anffodus,ni all y cwrs hwn dderbyn ceisiadau gan ymgeiswyr statws ffioedd rhyngwladol oherwydd eigysylltiadâ€gwasanaeth iechyd gwladol(gig)a'r cyfyngiadau ar arian a lleoliadau clinigol。

nodweddion nodedig

yn ystod yr ail flwyddyn,cewch fanteisio ar gyfle i ddysgu ymarfer mewn amgylchedd gwahanol,naill ai yn y du neu dramor。 bydd cyfleoedd dysgu ymarfer yn bodloni gofynion a chanllawiau fel y'i diffinnir gan y cyngor nyrsio a bydwreigiaeth(2010)er mwyn cadw'n ddiogel,gan eich galluogi i ddewis lleoliad gwaith mewn amgylchedd dysgu iechyd neu ofal cymdeithasol。

mae labordaisgiliauâchyfarparllawn yn ein hystafell efelychu clinigol yn ein galluogi i gynnal efelychiadau realistig o ward,cymuned,cartref ac achosion brys。 mae'r efelychiadau hynod realistig yn golygu y gallwch ymarfer a datblygu sgiliau hanfodol yn ddiogel,ynogystalâchynyddueich hyder a'ch arbenigedd。

mae'r ysgol yn cynnig cyrsiau cyn-cofrestru a gydnabyddir gan gyngor proffesiynau gofal ac iechyd y du ym meysydd therapi galwedigaethol,ymarfer gofal llawdriniaethol,ffisiotherapi,radiograffeg ddiagnostig a delweddu,radiotherapi ac oncoleg。 mae hefyd yn cynnig cyrsiau cyn-cofrestru mewn nyrsio a bydwreigiaeth。 mae hyn oll yn cyfrannu at amgylchedd rhyngddisgyblaethol bywiog lle ceir cyfleoedd i ddysgu ar y cyd ac addysg ryngbroffesiynol na llawer o sefydliadau eraill eu cynnig。

achrediadau

côudcasB740
derbyniad nesafmedi 2020
路政署3 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer,mae 223 lle ar gael ar y cwrs ar draw y ddau fewnlif。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae'r cwrs yn derbyn tua 1557 o geisiadau ar draw y ddau fewnlif。

gofynion mynediad

bbb mewn lefel a。 ni fydd angen i chi ennill y graddau hyn mewn unrhyw bynciau penodol ond nid ydym yn derbyn astudiaethau cyffredinol。 bydd ymgeiswyr sy'n gwneud gwyddoniaeth lefel a ble cofnodir cymeradwyaeth ymarferol ar wahan angen pasio'r elfen yma。 

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

dylai'r diploma cenedlaethol mewn astudiaethau iechyd gael ei basio gydag o leiaf ddm fel y dyfarniad terfynol。 dylai'r btec yn y blynyddoedd cynnar gael ei basio gyda ddd fel y dyfarniad terfynol。 gellirystyrieddiplomâucenedlaetholbtec perthnasol eraill。

28 pwynt。 cysylltwch?ysgol i gael manylion。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol y gwyddorau gofal iechyd.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen pum tgau gradauau a-c neu radd 8-4 arnoch gan gynnwys saesneg,mathemateg a gwyddoniaeth。 os byddwch yn llwyddiannus yn yr y a y a a a a a a a ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

mae bwrsariaeth lawn gan y gig ar gael ar gyfer y rhaglen hon。 mae'n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw。 cewch ragor o fanylion ar ein tudalennau am y cymorth ariannol sydd ar gael gan y gig.

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

mae lleoliad gig yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn。 mae'r gig yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd du / ue yn unig。 felly,nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol。

costau ychwanegol

mae angen i fyfyrwyr dalu'r costau ar gyfer cael tystysgrif gwasanaeth datgelu a gwahardd(dbs)

cynghorir ymgeiswyr er y gallwch hawlio ad-daliad ar gyfer rhai o'r costau wrth i chi fynychu lleoliadau ymarfer,bydd angen i chi dalu am y costau cychwynnol i gael ad-daliad yn hwyrach。 gall hyn gynnwys costau llety a theithio(os ydynt yn fwy na'ch costau teithio dyddiol arferol i'ch safle prifysgol。)

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

ni fydd angen unrhyw提供penodol。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

mae ein rhaglen tair blynedd yn cynnwys chwe semester。 ceir 40 wythnos o weithgarwch wedi'i drefnu。 bob blwyddyn,bydd 50%ohoni'n theori a 50%yn ymarfer clinigol,sy'n dod i gyfanswm o 360 o gredydau。 mae'r rhaglen nyrsio yn paratoi nyrsys i ymarfer ym meysydd nyrsio oedolion,nyrsio plant,neu nyrsio iechyd meddwl。 mae'n bodloni'r rheoliadau academaidd phroffesiynol sy'n ofynnol i allu cofrestru fel nyrs lefel gyntaf yn rhan 1 cofrestr broffesiynol y cyngor nyrsio a bydwreigiaeth。

mae'r rhaglen a gynigiwyd sy'n seiliedig ar werth wedi'i datblygu fel cwricwlwm troellog ar sail model adeiladol gyda chwe thema allweddol(wedi'u llywio gan feysydd y cyngor nyrsio a bydwreigiaeth)。 dyma'r chwe thema:

 • iechyd y cyhoedd
 • gofal sylfaenol
 • gofal cymhleth
 • ymarfer proffesiynol
 • arwain rheoli
 • ymarfer seiliedig ar dystiolaeth

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

ceir pedwar modiwl gorfodol ym mlwyddyn un a dau leoliad ymarfer clinigol。 caiff y modiwlau eu cyflwyno naill ai yn ystod un neu ddau semester bob blwyddyn。

blwyddyn dau

ceir pum modiwl gorfodol ym mlwyddyn dau a thri lleoliad ymarfer clinigol。 caiff y modiwlau eu cyflwyno naill ai yn ystod un neu ddau semester bob blwyddyn。

blwyddyn三

ceir pedwar modiwl gorfodol ym mlwyddyn tri a dau leoliad ymarfer clinigol。 caiff y modiwlau eu cyflwyno naill ai yn ystod un neu ddau semester bob blwyddyn。 cynigir y cyfle olaf i ddysgu ymarfer ar y rhaglen yn wythnos 14. dyma pryd y bydd mentor cymeradwyo yn dod i benderfyniad ynghylch p'un a yw'r myfyrwyr ydynt wedi cyflawni'r cymwyseddau gofynnol yn ddiogel ac yn effeithiol i alluymunoâchofrestr y coleg nyrsio a bydwreigiaeth。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
复杂护理的专业,法律和道德挑战nr318720 credydau
护理评估nr318840 credydau
卫生组织的领导和管理nr318920 credydau
复杂护理管理:成人专业领域nr319240 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

mae ysgol y gwyddorau gofal iechyd yn ymrwymedig i ddatblygu gwybodaeth nyrsio a bydwreigiaeth sy'n mynd i wella deilliannau iechyd a gofal iechyd cleifion yn uniongyrchol。 mae addysgu o'r radd flaenaf yn dibynnu ar arbenigedd academaidd a chlinigol y darlithwyr a'r clinigwyr ymweliadol。

bydd darlithoedd,tiwtorialau,gweithdai,efelychiadau,trafodaethau arddull seminar,trafodaethau ar-lein,cyflwyniadau agwaithgrŵppenodoli gyd yn rhan o'ch gradd。

mae addysgu a dysgu yn seiliedig ar dair prif egwyddor:

 • dysgu cyfunol ar draw y cwricwlwm;
 • profiadau dysgu bywiog i ddatblygu diwylliant o ddysgu annibynnol;
 • dysgu rhyngbroffesiynol sy'n meithrin gweithiofeltîmadealltwriaeth rhwng meysydd ymarfer。

er bod y radd yn ymwneud ag un maes yn benodol o'r dechrau,cewch gyfleoedd i ddysgu ochr ynochrâmyfyrwyrsy'n astudio iechyd meddwl nyrsio plant。 mae hyn yn eich helpu i osod eich maes penodol yng nghyd-destun gofal ehangach a mwy cymhleth。这是一个不可思议的问题,而且是一个不可思议的问题。 ym mlwyddyn tri,byddwch yn canolbwyntio'n bennaf ar un maes yn benodol wrth baratoi i gymhwyso yn eich maes dewisol。

mae theori ac ymarfer yn ddwy elfen allweddol o'r rhaglen,ac maent yn cyd-redeg drwy gydol y cwrs er mwyn annog sgiliau trosglwyddadwy hyblyg。 mae pob un o'r 13 modiwl gorfodol a addysgir yn cynnig dull cyfunol a hyblyg。

blwyddyn 1

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

34%

astudio annibynnol dan arweiniad

16%

lleoliadau ments

50%

blwyddyn 2

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

34%

astudio annibynnol dan arweiniad

16%

lleoliadau ments

50%

blwyddyn 3

gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

32%

astudio annibynnol dan arweiniad

18%

lleoliadau ments

50%

sut y cafy fy nghefnogi?

byddwch yn cwrdd,tiwtor personol yn rheolaidd。 bydd eich tiwtor yn cynnig cymorth bugeiliol ac arweiniad academaidd drwy gydol y rhaglen。 ar ben hynny,caiff goruchwyliwr academaidd ei neilltuo ar eich cyfer ym mlwyddyn 3 y rhaglen i'ch cefnogi wrth i chi ddatblygu eich traethawd hir。

mae ein hamgylchedd dysgu rhithwir o fewn cyrraedd drwy ddyfeisiau bwrdd gwaith a symudol,sy'n eich galluogi i gael mynediad at adnoddau electronig o unrhyw le。 mae labordai cyfrifiadurol pwrpasol,ystafelloedd astudio i fyfyrwyr,rhwyd​​weithiau wifi ledled y campws,cyfleusterau argraffu a llyfrgell gofal iechyd bwrpasol ar gael drwy gydol y flwyddyn。 mae staff ar gael ar y safle i gynorthwyo myfyrwyr a rhoi cymorth a chyngor。

yn ddiweddar,mae ysgol y gwyddorau gofal iechyd wedi buddsoddi mewn cyfleusterau ac offer newydd,gan gynnwys ystafell efelychu clinigol,i geisio darparu'r dechnoleg orau a chyfleusterau modern ar eich cyfer。

trwy'r wefan dysgu canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellach,ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod。

mae'r brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

byddwn yn darparu adborth i chi ar eich gwaith mewn sawl fformat。 bydd y rhain yn cynnwys rhoi adborth llafar yn ystod sesiynau tiwtorial,adborth ysgrifenedig drwy fforymau trafod modiwlau ar-lein,ac adborth ysgrifenedig electronig am waith cwrs a asesir drwy grademark。 cewch adborth ysgrifenedig crynodol mewn cysylltiad ag arholiadau a gallwch drafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol。 yn ystod lleoliadau clinigol,bydd mentoriaid / athrawon clinigol yn cefnogi eich cynnydd drwy roi adborth llafar ac ysgrifenedig am eich cymhwysedd clinigol

sut caff fy asesu?

mae asesiadau yn mesur ymarfer proffesiynol,Academaidd a / neu glinigol。 mae'r dulliau asesu'n cynnwys gwaith ysgrifenedig fel posteri,cyflwyniadau,naratifau myfyriol,adolygiadau llenyddiaeth ar sail tystiolaeth,arholiadau,astudiaethau achos,traethodau hir a chwblhau portffolio。 cofnod parhaus o'ch cyflawniad yw portffolio。

bydd mentoriaid yn asesu ymarfer clinigol drwy oruchwylio,cefnogi a llywio gan ddilyn'deilliannau dysgu ymarfer cymru gyfan'。

dulliau asesu(2017/18数据)

blwyddyn 1

arholiadau ysgrifenedig

0%

arholiadau ymarferol

25%

gwaith cwrs

75%

blwyddyn 2

arholiadau ysgrifenedig

17%

arholiadau ymarferol

17%

gwaith cwrs

67%

blwyddyn 3

arholiadau ysgrifenedig

0%

arholiadau ymarferol

33%

gwaith cwrs

67%

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

dry ymgysylltu'n llawn,cwrs hwn,byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr,gan gynnwys rhai sy'n benodol i'r ddisgyblaeth yn ogystal'sgiliau cyflogadwyedd'mwy cyffredinol。

byddwch yn datblygu ymagwedd broffesiynol tuag at gyfathrebu sgiliau rhyngbersonol,gweithio mewn partneriaeth chyfrifoldeb dros ddatblygiad proffesiynol。

dylai sgiliau penodol gynnwys y gallu i gasglu,dadansoddi a dehongli ystod o ddata meintiol ac ansoddol,defnyddio'r dystiolaeth mewn ymarfer nyrsio。

dylech hefyd ddatblygu eich sgiliau i allu gweithio'n annibynnol,datrys problemau a gwneud penderfyniadau gwybodus yn fedrus。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

aeth 98%o fyfyrwyr sy'ngraddioânnnwnnyrsio oedolion i waith a / neu astudiaeth bellach chwe misarôlgraddio(unistats)。

mae nyrsio oedolion yn yrfa heriol a gwerth chweil。 mae deallusrwydd ac ymrwymiad,sgiliau rhyngbersonol,tosturi,hiwmor,a llawer o amynedd a dealltwriaeth ymysg y rhinweddau y bydd arnoch eu hangen。 ychydig iawn o broffesiynau o'r fath sy'n gallu cynnig y cyfle cynhenid i wneud gwahaniaeth go iawn ym mywydau pobl。 arôlennilly cymhwyster hwn,mae'n bosibl gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau gofal iechyd yn y deyrnas unedig a thramor。

mae nyrsio oedolion yn cynnig rhagolygon gyrfaol ardderchog。 mae graddedigion yn cael swyddi byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau'r gig,gwasanaethau iechyd rhyngwladol gwasanaethau a sefydliadau addysg uwch。 mae nyrs,uwwe-ymarferydd nyrs,ymwelydd iechyd,nyrs ymchwil,rheolwr ward,nyrs ymgynghorol a darlithydd ymhlith y gyrfaoedd ddilynir gan ein graddedigion。

swyddi

 • 高级执业护士
 • 健康访客
 • 护士

lleoliadau

mae cyfleoedd ymarfer clinigol yn rhoi'r cyfle i chi ddysgu mewn lleoliadau fel y cartref,ysbytai ac yn y gymuned,hynny yn y sectorau cyhoeddus a phreifat。 gyda chymorth clinigwyr sy'n gwneudynsiŵreich bod yn bodloni gofynion y cyngor nyrsio a bydwreigiaeth,mae'r cyfleoedd hyn yn eich galluogi i ddatblygu arbenigedd sgiliau hanfodol。 bydd mentor yn eich cefnogi mewn ymarfer clinigol。

mae ysgol y gwyddorau gofal iechyd yn gweithio gyda nifer o sefydliadau gofal iechyd er mwyn cynnig lleoliadau clinigol addas。

pan fyddwch mewn ymarfer clinigol,cewch eich cefnogi gan nyrs ymarfer neu ymwelydd iechyd,fydd yn gallu eich cynghori,eich cynorthwyo a'ch goruchwylio drwy gydol eich cyfnod ar leoliad。 mae cyfleoedd dysgu ymarfer yn hanfodol ar gyfer eich profiad dysgu,ac mae ein myfyrwyr yn gwerthfawrogi'r profiad cychwynnol a phwysig mewn ymarfer clinigol。

cewch'linell lleoliad'ar ddechrau pob blwyddyn academaidd sy'n amlinellu'r rhanbarth / ardal arfaethedig y dyrennir ar eich cyfer。 fel eich bod yn cael yr ystod lawn o brofiadau clinigol,gallwch ddisgwyl gweithio amrywiaeth o oriau,gan gynnwys 9 tan 5,ddydd llun i ddydd gwener mewn wythnos waith draddodiadol,shifftiau bore sy'n dechrau rhwng 7am ac 8 am,shifftiau prynhawn sy' n gorffen morhwyrâ€9.30pm,neu shifftiau nos ac ar benwythnosau。

bydd y lleoliadau mewn ysbytai,cartrefi nyrsio ac yn y gymuned ledled de-ddwyrain cymru。 yn bennaf,bydd y rhain rhwng y barri yn y gorllewin a chas-gwent yn y de-ddwyrain,a rhwng caerdydd yn y de,a'r fenni yn y gogledd。 golyga hyn y dylech ddisgwyl orfod teithio i rai lleoliadau yn ystod y cwrs。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais