""
ewch i'r PRIF gynnwys

cerddoriaeth

mae'r wybodaeth汉YN berthnasol i'r霍尔raglenni israddedig cerddoriaeth,甘gynnwys dethol AR gyfer妖精gerddoriaeth rhaglenni graddau cydanrhydedd。

mae'r ysgol cerddoriaeth YN chwilio上午fyfyrwyr bywiog sy'n ddeallusol YN欧盟chwilfrydedd交流sy'n awyddus我archwilio POB agwedd AR gerddoriaeth。 rydyn ni'n chwilio上午dystiolaeth o'r gallu我lwyddo'n academaidd AR lefel uchel ynghydâbrwdfrydedd一个diddordeb mewn cerddoriaeth一个ddaw i'r amlwg YN natganiad personol一个geirda'r ymgeisydd。

safon uwch,bagloriaeth库姆,bagloriaeth ryngwladol一个BTEC

gellir gweldÿgofynion阿兰safon uwch,bagloriaeth库姆,bagloriaeth ryngwladol一个BTEC炔ÿ tudalennau cyrsiau.

cymwysterau eraill

bydd ymgeiswyr希伯来safon uwch mewn cerddoriaeth炔CAEL EU hystyried fesul achos我bennu lefelau priodolöberfformiad cerddoriaeth一个sgiliau theori(魔theori cerddoriaeth GRADD 7/8)。

OS NAD OES MODD pennu lefelau sgiliau trwy gymwysterau Amgen公司,gallai ymgeiswyr盖尔EU gwahodd我glyweliad。

OS hoffech wybodýgofynion mynediad AR gyfer cymhwyster penodol sydd希伯来EI restru YMA,cysylltwch A'N TIM derbyn naill人工智能drwy ebostio admissions@caerdydd.ac.uk neu的ffonio +44(0)2087 29 9999。

rhaid我霍尔ymgeiswyrýrhaglenni GRADD cerddoriaeth gyflwyno CAIS drwy wasanaeth derbynŸprifysgolion a'r colegau (UCAS)。 cewch wneud ceisiadau YN gymraeg NEU saesneg。 OS ydych YN medru'r gymraeg,rydym YN sylweddoliŸgallech deimlo'n FWY cyfforddus YN siarad AG aelodØ人员sy'n medru'r iaith,AC FE wnawn鲍勃ymdrech我ddyrannu siaradwr cymraeg AR艾希cyfer AR unrhyw ADEG YN ystodÿ broses,PE byddech YN gofyn上午取消。

AR OL我NI盖尔艾希manylion a'u hystyried,byddwn魔arfer炔gwahodd ymgeiswyr pwnc unigol我ymweldâ'rysgol cerddoriaeth AR未öddiwrnodau ymweld UCAS。 caiff myfyrwyr cydanrhydedd EU gwahodd我ddiwrnod agored cyfleus AR gyferýdyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol rhwng误ionawr误mawrth。

bydd POB ymgeisydd的BMU一个BA anrhydedd sengl sy'n bodloni'r meini prawf一个ddisgrifir uchod炔CAEL EU gwahodd我ddiwrnod ymweld UCAS。 ARŸdiwrnod HWN,bydd年ymgeiswyr YN MYNDØgwmpas年ysgol a'i chyfleusterau,YN gwrando AR sgwrs甘diwtor derbyn,YN MYND我gyflwyniadau一个gweithdai甘员工myfyrwyr presennol,YN ogystalâchael clyweliad一个chyfweliad gydag aelodØ人员。

mae'r wybodaeth一个ddarperir mewn cyfweliadau一个chlyweliadau YN ychwanegiad hanfodol在年HYN一个ddarperir AR ffurflenni UCAS,AC马nhw'n fodd pwysigØnodi potensial ymgeiswyr unigol。

bydd ymgeiswyr炔CAEL EU gwahodd我的未o'n PUM diwrnod cyfweld一个gynhelir rhwng误tachwedd误chwefror。 bydd TUA 50度ymgeiswyr炔MYND我鲍勃未o'r diwrnodau HYN。 gallai ymgeiswyr河畔ydynt YN MYND i'r diwrnodau盖尔HYN欧盟gwrthod奥尼百欧盟BOD WEDI cysylltu镍我wneud trefniadau AMGEN,神经鞘我ddweud河畔OES MODD iddynt ddod上午resymau MEGIS pellter teithio NEU ymrwymiadau arholiadau。 mewn amgylchiadau o'r Fath的,胆cynnig盖尔EI wneud希伯来gyfweliad。

gwybodaeth是ÿcyfweliad a'r clyweliad

aelodau unigolØ人员sy'n cynnalÿcyfweliadau。 YNŸLLE cyntaf,gofynnir我ymgeiswyr berfformio AR欧盟PRIF offeryn / CANU时许图阿蓬munud。胆ymgeiswyr ddewis贝丝马NHW上午EI berfformio交流asesir perfformiad YN seiliedig AR safonau mynegiannol一个thechnegol cyffredinol。

byddŸcyfwelydd yna'n gofyn cwestiynau penodol,邻bosibl YN ymwneudâ'rgerddoriaeth一个berfformiwyd,YN ogystalâchwestiynau MWY cyffredinol上午ddiddordebau一个phrofiad cerddorol。 bydd ymgeiswyr炔CAEL EU hasesu AR航行EU brwdfrydedd a'u hymrwymiad i'r pwnc,EU gwybodaeth ehangach,a'u gallu我ymateb我faterion NAD ydyn NHW WEDI EU hystyried o'r blaenÒbosibl。

NID PROFI gwybodaeth ffeithiol YW点头Ÿcyfweliad,NA barnu ymgeiswyr阿兰欧盟霍夫bethau a'u CAS bethau。 YN hytrach,rydym时欧盟hannog NHW我儿子mewn MODD铁道部anffurfiolâphosibl时许年HYN马nhw'n EI wybod a'r HYN syddØddiddordeb iddyn NHW。 NID yw'r cyfweliadau WEDI欧盟cynllunio我ddal pobl呐datgelu欧盟gwendidau,OND disgwylir i'r ymgeiswyr FOD YN barod我drafod交流ymgysylltuâ'rcyfwelydd。 caiff ymgeiswyrŸcyfle hefyd我holi'r cyfwelydd ynghylchŸrhaglenni israddedig。

penderfyniadau terfynol

bydd年aelodau人员sy'n ymwneudâ'rbroses gyfweld YN paratoi adroddiadau ysgrifenedig AR gyfer POB ymgeisydd。湄penderfyniad terfynolýtiwtor derbyn炔seiliedig AR adroddiadýcyfweliad a'r wybodaeth sydd炔ýCAIS UCAS。

mae'r ysgol cerddoriaeth YN barod我wneud cynigion上午fynediad gohiriedig一个bydd年联合国meini prawf dethol YN berthnasol。

trosglwyddo格达chredydØsefydliad addysg uwch arall

bydd年ysgol cerddoriaeth炔ystyried ceisiadau甘fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo我gaerdyddöbrifysgolion eraill炔ýdeyrnas unedig OS bydd年ymgeisydd的(a)炔bodloni'r gofynion mynediad AR gyferýcynllun GRADD perthnasol A(B)WEDI cyflawni lefel foddhaol Øberfformiad YM mhob modiwl一个ddilynwyd YN EI sefydliad presennol。

trosglwyddo格达chredydØraglen arall YM mhrifysgol Caerdydd的

caiff ceisiadau甘fyfyrwyr sy'n dymuno trosglwyddo我flwyddyn未öysgolion eraillöfewn prifysgol Caerdydd的EU hystyried OS bydd年ymgeisydd炔bodloni'r gofynion mynediad AR gyferýcynllun GRADD perthnasol交流炔gallu dangos cymhelliant我astudio cerddoriaeth。