""英语 我很喜欢焊接

我很喜欢焊接

“mae eich bodolaeth,eich personoliaeth,popeth rydych yn ei wneud,popeth rydych yn ei feddwl,popeth rydych wedi'i wneud - mae'r cyfan yna mewn ychydig litrau yn eich pen。”

Llygaid a thalcen menyw Llygaid a thalcen menyw

mae golau'r haul yn disgleirio ar gornel o ganolfan ymchwil delweddu'r ymennydd prifysgol caerdydd,ac mae detholiad o bosteri ffilm yn hongian ar wal swyddfa'r athro derek jones。

jones yw cyfarwyddwr y ganolfan,ac mae'n arbenigwr blaenllaw ar ddelweddu'r ymennydd。

“mae rhywbeth hudolus am yr ymennydd,”meddai。 “fyddech chi ddim yn cael ffilmiau o'r enw肝脏不会死于该生物与原子胰腺。 mae'nsiŵrfodyr ymennydd yn cael sylw mewn straeon arswyd gan ei fod yn endid dirgel - mae yna rywbeth hynod amdano。“

mae un poster,ar gyfer y ffilm scanners o 1981,yn arbennig o drawiadol:

'10秒,疼痛开始了。 15秒,你无法呼吸。 20秒,你爆炸了。扫描仪......他们的想法可以杀死!“

mae jones yn chwerthin wrth feddwl am symud y posterlawrstârinagroesawu'r gwirfoddolwyr,ond mae'n awyddus i gyfleu'r realiti hefyd,sef bod sgan mri yn fwy hamddenol o lawer。

阿德里克琼斯。

我喵喵叫我是sganiwr

Mae gwyddonydd yn paratoi claf benywaidd ar gyfer sgan MRI Mae gwyddonydd yn paratoi claf benywaidd ar gyfer sgan MRI

gofynnir i wirfoddolwyr newid i mewn i set o sgrwbs sydd wedi'u brodio'n unigryw。 bydd hyn yn sicrhau na fydd unrhyw eitem fetelig yn eu dilyn i mewn i'r sganiwr。

“mae'r magnetau deirgwaith neu saith gwaith yn gryfach na'r math o fagnet sy'n codi ceir mewn iard sgrap,”esbonia jones。 “os yw'n gallu codi ceir,gallwch ddychmygu faint y byddai'n tynnu ar ddarn o arian yn eich poced。“

mant yn gorwedd yn y sganiwr a gofynnir iddynt aros yn llonydd。

mae yna flanced i roi rhywfaint o gysur ac mae plygiau'n diogelu'r clustiau rhag pylsioblŵpioquantmigswnllyd y sganiwr。 yn olaf,mae coil derbyn,sy'n debyg i antena,yn cael ei roi am ben y gwirfoddolwr。

“alla i ddim aros ar ddhun yn y sganiwr,”meddai jones,y mae ei ymennydd wedi'i sganio'n fwy na'r person cyffredin。 “mae mor gyfforddus - felcocŵncynnessy'n gwneud i rywun bendwmpian。 mae pobl yn gweld dyfeisiau meddygol fel pethau eithaf difrifol a brawychus。 y gwrthwyneb sy'n wir。“

ym maes delweddu'r ymennydd,mae mri(delweddu cyseinedd magnetig)yn syrthio i mewn i ddau gategori - swyddogaethol a strwythurol。 mae delweddu swyddogaethol fel rheol ynymwneudâchwblhaurhyw fath o dasg。 cofio rhifau ssgrînacymgysylltuâwynebauemosiynol,er enghraifft。 weithiau gofynnir i wirfoddolwyr geisiopeidioâmeddwlam unrhyw beth o gwbl,a chaiff yr ymennydd ei arsylwi mewn'cyflwr gorffwys'。

mewn un set o arbrofion,dangosir delweddau o'u hymennydd iddynt mewn amser real。 yna byddant yn ceisio'hyfforddi'eur meddwl drwy drin gweithgarwch yr ymennydd fel y maent yn ei weld yn y ddelwedd。 y gobaith yw y gall hyn helpu pobl sy'n gaeth i rywbeth,neu boblsyddâphroblemausymud,i ddysgu sgiliau i'w defnyddio o ddydd i ddydd。

mae sganiau strwythurol,lle mae gan ymchwilwyr fwy o ddiddordeb yn strwythur yr ymennydd,yn llai beichus。 gall gwirfoddolwyr ddewis gwylio ffilm,ond mae sioeau comedi ac arswyd yn cael eu hosgoi er mwyn lleihau'r risg o unrhyw symudiadau sydyn a ddifetha'r delweddau。

mae'r rhan fwyaf o bobl yn dewis ymlacio o flaen sioe ddogfen david attenborough。

tra eu bod yn gorwedd yn y sganiwr,mae magnetau pwerus yn tynnu ar eu hymennydd。

mae'r ymennydd ynllawndŵr,sydd wedi'i wneud o atomau ocsigen a hydrogen。 mae atomau hydrogen yn ymddwyn fel magnetau bach。 dan amgylchiadau arferol,byddai'r holl fagnetau bach hyn yn gorwedd o gwmpas ac yn pwyntio i gyfeiriadau gwahanol。 ond wrth iddnt ddod dan ddylanwad magned y sganiwr,maent yn dechrau rhoi trefn ar eu hunain mewn rhes。

arôldenusylw pob un ohonynt,mae angen gwneid iddynt symud。

“mad fel canwr opera yn canu at wydraid o win,”meddai jones。 “我是一名男子,我是一名男子,他是一名男子,他是一名球员,他是一名球员。” dyna'r cyseinio。“

yn hytrach na chanu,mae'r sganiwr mri yn defnyddio tonnau amledd radio。 ac yn yr mri,y nodyn cywir yw amledd bbc radio 2。

pan gaiff y tonnau eu stopio,mae'r atomau hydrogen ynsyrthio'nôli'wsafle ecwilibriwm,gan eu trefnu eu hunain mewn rhes gyda'r maes magnetig unwaith yn rhagor。 wrth iddynt wneud hynny,maent yn rhyddhau 欧盟信号无线电欧盟。 drwy ganfod y signal hwn mae'r sganiwr yn gallu adeiladu delwedd o'r ymennydd。

你曾经不知所措

Mae gwirfoddolwr benywaidd yn gwisgo penset â nifer o wifrau’n dod allan ohoni tra bod gwyddonydd yn gwylio y tu ôl i sgrîn Mae gwirfoddolwr benywaidd yn gwisgo penset â nifer o wifrau’n dod allan ohoni tra bod gwyddonydd yn gwylio y tu ôl i sgrîn

mae'r ganolfan ymchwil delweddu'r ymennydd yn gartref i gyfuniad o sganwyr ymennydd,sy'n unigryw yn y du。

mae cryfder magnetig yn cael ei fesur mewnteslâuacmae sganiwr safonol mewn ysbyty yn 1.5 tesla,neu tua 1,500 gwaith cryfach na'r magned oergell arferol。 mae gan y ganolfan bedwar sganiwr - tri sganiwr 3 tesla ac un sganiwr 7特斯拉,sy'n pwyso tua 40 tunnell。

mae delwedd mri wedi'i ffurfio o giwbiau bach,sy'n debyg i'r ffordd y mae delweddau teledu wedi'u ffurfio o sgwariau pitw,neu bicseli。 po gryfaf y maged y gorau y bydd yr eglurder a'r manylder oherwydd bydd hyn yn galluogi'r ciwbiau i fod yn llai。 ac mae manylder yn bwysig。

“os edrychwch chi ar yr ymennydd,fe welwch fater llwyd ar y tu allan,y cortecs,a mater gwyn y tu mewn。 mae sawl haen i'r cortecs mewn gwirionedd,ond mae eglurder sganwyr ysbytai a'r rhan fwyaf o sganwyr mewn prifysgolion yn dangos dau neu dri picsel yn unig ar gyfer yr ardal gyfan。

“os gallwch leihau'r picseli hynny,gallwch ddechrau edrych ar haenau unigol。 mae hynny'n bwysig oherwydd mae haenau gwahanol yn cynnwys cysylltiadau gwahanol。 felly rydych chi'n dechrau cael dealltwriaeth 好吧,mae'r ymennydd yn gweithio。“

mae'r eglurder gwell hwn yn helpu niwrowyddonwyr i edrych ar gleifion ar sail fwy unigol。

“am flynyddoedd yn y maes niwroddelweddu,byddem yn edrychargrŵypo sgitsoffreniaid,er enghraifft,grŵpo unigolion iach ac yn gofyn,'ar gyfartaledd,beth yw'r gwahaniaeth rhwng yddaugrŵp yma o bobl?'

“ac mae hynny'n iawn os ydych chi am gael casgliad ystadegol ynghylch sut mae ymennydd sgitsoffreniaid yn wahanol。 ond nid yw person sy'n dod i'r clinig eisiau gwybod am nodweddion ymennyddcyffredingrŵp o gleifion。 mae eisiau gwybod,'sut ydw i,fel unigolyn?'“

y tu mewn i'r gwifrau

Delwedd yn dangos microstrwythur edafog yr ymennydd Delwedd yn dangos microstrwythur edafog yr ymennydd

nawr byddwch yn gweld sganiwr microstrwythur y ganolfan ar ei orau。 dyma'r sganiwr 3 tesla,sydd wedi'i ffurfweddu'n arbennig i ganfod rhai o nodweddion lleiaf yr ymennydd。

mae acsonau'n strwythurau tebyg i linyn sy'n cario gwybodaeth o un man i'r llall。 mae jones yn gwingo wrth dynnu blewyn o'i ben。

“我roi hyn mewn persbectif,gallem roi 600 acson mewn un blewyn dynol。 rydym yn mesursymudiaddŵrofewn un o'r acsonau hynny,ac rydym yn gwneud hynny ym mhob man,ar draw yr ymennydd cyfan。 wrth roi'r peth fel yna,ry'ch chi'n meddwl,'yw hynny'n bosibl?'

“mae'r raddfa rydyn ni'n edrych arni y tu hwnt i'r hyn y gallem ei delweddu。 ac mae angen i ni fynd 1,000 gwaith yn llai。

“mae'n bosib cael mesuriadau fel hyn,ond mae'n golygu cymryd yr ymennydd allan a'i sleisio,a dyw hyd yn oed y myfyrwyr phd mwyaf brwdfrydig ddim yn barod i wneud hynny。

filly maen nhw wedi dod o hyd i ffordd arall。 drwy amrywio cryfder y maes magnetig o amgylch yr ymennydd yn ddramatig,gallant ganfod pryd mae moleculariwloddŵrwedisymud o un cryfder maes magnetig i'r llall。

mae moleciwlaudŵrynsymud yn haws ar hyd ffibrau nag ar eu traws。水暖的ganfod y signal o'r symudiadau hyn,gallant ddechrau gweld sut mae'r acsonau wedi'u strwythuro o somen yr ymennydd,hyd yn oed os nad yw eglurder y sganiwr yn ddigon manwl i'w gweld yn unigol。

“petawn i'n llenwi un tunbisgediâreis,unâwowwununâchregynpasta ac yn eu hysgwyd,byddai'n amlwg bod y gronynnau tywod yn llai o faint na'r reis a'r cregyn pasta。 ni fyddai'n bosib nodi eu hunion faint,ond gallwn ddweud bod rhai yn llai o lawer,bod rhai yn fwy,a bod rhai yn fwy fyth。 dyna'r math o beth rydym yn ei wneud。

“rydym yn casglu signalau sydd wedi'u dylanwadu'n fawr gan y microstrwythur。 dydyn ni ddim yn delweddu'r microstrwythur ei hun yn uniongyrchol。 rydym yn mesur ei ddylanwad ar y signal mri ac yna'n defnyddio'r wybodaeth i adeiladu delwedd。

诊断iechyd meddwl

Mae Derek Jones yn asesu delwedd o’r ymennydd ar sgrîn cyfrifiadur tra bod cydweithiwr yn edrych dros ei ysgwydd Mae Derek Jones yn asesu delwedd o’r ymennydd ar sgrîn cyfrifiadur tra bod cydweithiwr yn edrych dros ei ysgwydd

rydym yn tybio bod y rhinweddau hynny'nchwaraerôlhanfodolmewn nifer o gyflyrau。 mewn sgitsoffrenia,gallai'r patrwm o gysylltiadau fod wedi mynd o chwith。信得过的y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y haen frasterog o inswleiddio o gwmpas yr acsonau,gan arafu cynhyrchiant ac achosi anawsterau symud。 mae demensia'ngysylltiedigâdirywiadcyffredinol y llwybrau。

mae deall achosion yr afiechydon hyn yn gam hollbwysig ar gyfer gwella bywydau pobl y maent yn effeithio arnynt。 gallai olygu eu canfod yn gynharach a thriniaeth fwy personol。

mae jones yn gweld cyfleoedd i gyfuno technegau delweddugwellâchnolegausy'n dod i'r amlwg,fel dysgu peiriannau,i ganfod patrymau yn y data。

“pe gallem gyfunohynâphethaufel geneteg,gallem ganfod pobl sydd mewn perygl a dechrau eu haenu ar gyfer triniaethau gwahanol。

“mae diagnosteg in vitro yn eich gwaed,eich wrin a'ch meinwe。体内诊断和治疗。 gyda deallusrwydd artiffisial a dysgu peiriannau,mae gennym ddiagnosteg in silico。 rhowch y rhain at ei gilydd ac mae gennych ddiagnosteg in toto,ac rwy'n credu mai dyna'r ffordd ymlaen。“

一个yw'n gweld sefyllfa lle byddai pobl yn cael eu sganio am broblemau iechyd meddwl yn yr unmoddâdhaimathauo ganser?

“ydw,os gallwn ddod?gost i lawr。 ond rydyn ni ddegawd i ffwrdd al allu gwneud hynny oherwydd materion yswiriant a'r anfanteision seicolegol。

“我是ddim pelen grisial i ragweld y dyfodol,ondd pethau'n seiliedig ar debygolrwydd,felly byddwn yn gallu dweud bod gennych siawns x y cant o ddatblygu cyflwr。

“petawn i'n dweud wrthoch chi fod gennych siawns 70 y cant o ddatblygu demensia,beth fyddech chi'n ei wneud gyda'r wybodaeth yna? mae'n ddigalon braidd,ond beth fyddech chi'n ei wneud?

“gyda thebygolrwydd uchel iawn o ganser y fron,gallech gael mastectomi dwbl。 mae'r opsiwn yna yn amlwg。 mae'r dewis i rywunsyddâthebygolrwydduchel o anhwylder iechyd meddwl yn llai eglur。

mae'r rhain yn ddewisiadau y gallai fod angen i ni eu gwneud yn fuan。 mae mri wedi dod yn bell ers ei ddatblygu yn y 1970au。

“dydyn ni ddim yn dweud pethau fel,'wel,mae'r signal yn gryfach yn y fan yna'neu'mae'r strwythur yn fwy trefnus'neu'mae'n edrych fel bod llai o weithgarwch'。 dim ond geiriau disgrifiadol yw'r rhain,nad ydynt yn meddwl rhyw lawer a dweud y gwir。 rydyn ni'n dechrau edrych ar y fioleg sylfaenol nawr。“

rydym eisoes yn gweld manteision y dull hwn。 un driniaeth gyffredin ar gyfer epilepsi yw mynd i mewn i'r ymennydd a thorri allan rhan o'r llabed arleisiol。 y broblem yw bod y llwybrau sy'n cysylltu canolfan olwg yr ymennydd yn pasio drwy'r un ardal。

yn y ganolfan ymchwil delweddu'r ymennydd,mant yn gweithio gyda llawfeddyg ymennydd i ddangos lle mae'r llwybrau hynny mewn cleifion unigol fel y gellir eu harbed mewn llawdriniaeth。

y mathau hyn o gydweithredu,sy'n dod ag arbenigwyr o ddisgyblaethau gwahanol at ei gilydd,ysbrydolodd y cysyniad sy'n gefn i'r ganolfan。

mae'r amrywiaeth o offer,o sganwyr mri i labordai cysgu arbenigol,sydd wedi'i drefnu o amgylch un coridor enfawr,wedi denu arbenigwyr amrywiol。

nid oes gan y ganolfan unrhyw grwpiau ymchwil penodol。 yn hytrach,mae pobl o ddisgyblaethau gwahanol ar wasgar ym mhob rhan o'r adeilad er mwyn cymysgu pobl a syniadau。

“mae yna seicolegydd clinigol yn gweithioi'rtîmepilepsi,chefais sgwrs gyda hi yn y gegin。 erbyn hyn rydym wedi dylunio prosiect cyfan gyda'n gilydd。 mae hi wedi dylunio drysfa rithwir y gall pobl gerdded o'i chwmpas,ac rydym am edrych i weld sut bydd yr ymennydd yn ymateb。“

“dyma beth sy'n digwydd yma。 mae'r gegin yn lle rhyfeddol。“