""
ewch i'r PRIF gynnwys

adroddiad炔DOD i'r casgliad BOD angen MWYögefnogaeth AR blant sydd mewn peryglögamfanteisio rhywiol

09 AWST 2019

mae'r cynnwys HWN AR盖尔YN saesneg YN unig。

Illustration of a young girl crying

湄ymchwil newydd WEDI DOD i'r casgliad BOD植物sy'n CAEL EU symud炔rheolaiddöamgylch y坐标系gofal cymdeithasol炔FWY tebygolöFOD炔agored我gamfanteisio rhywiol。

arweiniwyd年astudiaeth甘博士索菲哈利特øbrifysgol Caerdydd的,一个ddefnyddiodd gofnodion achos我ddilyn carfanö205öblant一个oedd炔gysylltiedigâ'rgwasanaethau cymdeithasol mewn未awdurdod lleol YNG nghymru。 Ÿrhain oeddŸbobl ifanc gyntaf YNŸ杜我盖尔欧盟hasesuynglŷnâ'rperyglØddioddef achosionØgamfanteisio rhywiol YN ystod欧盟plentyndod - 魔grŵpcyfan - YN OL YN 2006年。

mae'r dadansoddiad YN cynnig dealltwriaeth fanwlØBA ffactorau sy'n gwneud厂YN FWY agored我ddioddefŸ数学HWNØgamdriniaeth YN hwyrach ymlaen。

湄camfanteisio AR blant炔rhywiol炔digwydd平移湄dioddefwyr炔derbyn rhywbeth魔anrhegion,阿里安neu的anwyldeböganlyniad我gyflawni gweithgareddau rhywiol neu的bobl eraill炔cyflawni gweithgareddau rhywiol arnynt。美ymchwil flaenorol哈利特博士WEDI dangos BOD camfanteisio o'r Fath的ynghlwm WRTH broblemau交流anawsterau eraillŸ美pobl ifanc YN欧盟hwynebu。胆Ÿproblemau HYN olygu BOD rhai厂ifanc一个phobl ifanc YN cyfnewid rhyw魔fforddØymateb。

mae'r adroddiad炔dangos BOD merched炔ýgarfan炔FWY tebygolöFOD炔ddioddefwyr我achosionögamfanteisio AR blant炔rhywiol。 OS oeddÿplentyn WEDI CAEL EI GAM-DRIN炔rhywiol炔ÿgorffennol,roedd烧伤gwaith炔FWY tebygolö盖尔EI凸轮DRIN drwy gamfanteisio rhywiol。

Ÿffactor arwyddocaol arall oedd symud厂o'u hamgylchiadau BYW。 PO fwyaføweithiauý湄plentyn炔symud,YR uchaf yw'r tebygolrwyddýbyddant炔dioddefögamfanteisio rhywiol炔未列名ymlaen。 AR gyfartaledd,cafoddÿ植物炔ýgarfan EU symud我drefniadau BYW Amgen公司瑙gwaith。 57 gwaith oeddŸnifer uchafŸbu'n rhaid我blentyn symud。

dywedodd哈利特博士,sy'n gweithio YN ysgolŸgwyddorau cymdeithasol:“呃i'r astudiaeth ganolbwyntio AR未awdurdod lleol YN unig,mae'r materion systemig rydym wedi'u darganfod YN cynrychioli'r部门LEDLEDÿ杜。胆amgylchedd cartref MWY ansicr盖尔effaith enfawr AR blant。希伯来fywyd cartref sefydlog,美teimladauØwrthod交流ansicrwydd YN gwaethygu。 oherwydd SAWL rheswm cymhleth,mae'n欧盟harwain在FOD YN FWY agored i'r数学HWNØGAM-DRIN。

“mae'r dadansoddiad hefyd YN amlygu niferØbroblemau eraill sydd,呃gwaethaf欧盟hymdrechion gorau,YN EI gwneud hi'n eithriadolØanodd i'r rhai sy'n gyfrifol是欧福卢是ÿbobl ifanc HYN ALLU cynnigŸgefnogaeth briodol。 ”

mae'r adroddiad, cadw'n ddiogel? dadansoddiadØddeilliannau'r gwaith格达phobl ifanc盈nghymru sydd WEDI dioddef凸轮fanteisio rhywiol,hefyd YN dangos:

  • 炔ogystalâchynyddu'r RISGöbrofi camfanteisio rhywiol,湄symud植物炔rheolaidd o'u llety炔cynyddu'r siawnsýbyddant炔MYND ymlaen我盖尔EU凸轮DRIN mewn perthnasoedd AGOS平移fyddant炔oedolion cynnar,炔ogystalâBOD mewn sefyllfa ansefydlog阿兰泰。美hefyd YN EI gwneud hi'n FWY tebygol呐fyddŸ人ifanc mewn addysg AC / neu基因gyflogaeth。
  • roedd未ö摆锤三öbobl ifanc炔年astudiaeth gyfan(33.7%)WEDI CAEL EU凸轮DRIN炔rhywiol AR RYW ADEG炔EU plentyndod。 mae'r ffigwr HWN炔uwch ymysg pobl ifanc syddâRISG ucheløgamfanteisio rhywiol(46.3%)roedd DWY跑öDAIR o'r SAMPL gyfan WEDI PROFI凸轮DRIN emosiynol炔Ýgorffennol(70.2%),数字读出器HANNER WEDI PROFI trais corfforol(58%)一个HANNER(50.7%)WEDI PROFI esgeulustod甘rieni / rhoddwyr gofal CYN MYND我ofal。
  • roedd数字读出器HANNERýbobl ifanc一个oedd WEDI dioddef achosöGAM-fanteisio'n rhywiol WEDI DOD炔rhieni炔ystod cyfnod年astudiaeth(57.4%)○gymharu 17.9%炔ýgrŵpNAD oedd WEDI PROFI。
  • NI chafodd ymyriadau一个ddefnyddir炔AML AR gyfer ymatebion我gamfanteisio rhywiol,邪addysg perthnasoedd IACH,effaith gadarnhaol AR fwyafrifýbobl ifanc一个gafoddÿgefnogaeth议员,AC roeddent炔gysylltiedigâdeilliannau negyddol mewn rhai achosion。
  • CAEL oedolyn cefnogol YN欧盟bywydau gafodd年effaith fwyaf cadarnhaol AR bobl ifanc。 gwaith UN-I-UN,MEGIS treulio amser格达弗森ifanc,ennyn EI ddiddordeb mewn gweithgareddau,neu的fynd i'r afaelâ'i海德a'i湖南-建筑学学士oedd年ymyriad oedd fwyaf tebygolÒhelpu。 roeddŸrhai一个gafoddŸ数学HWNØgymorth YN LLAI tebygolØwynebu problemau阿兰camddefnyddio酒精chyffuriau,AC ymwneudâgwasanaethau cymdeithasol YN hwyrach ymlaen。

OCHR炔OCHRâ'rdadansoddiad HWNøffeiliau achos,treuliodd博士哈利特chwe wythnos mewn cartref preswyl我blant格达phobl ifanc一个ystyrir我FOD mewn RISGögamfanteisio rhywiol。 llwyddodd hefyd我盖尔谷仓gweithwyr cymdeithasol,gweithwyr gofal preswyl,gofalwyr maeth一个phobl ifanc。 dywedodd BOD年ymchwil炔tynnu sylw位于y rhwystredigaethau ynghylch CYN lleied oedd炔gallu CAEL EI wneud我fynd i'r afael AG achosion gwreiddiol o'r gamdriniaeth HYN。

dywedodd:“mae'r adroddiad YN cyflwyno darlun sy'n围pryder o'r霍尔系统ofal。 roedd pobl ifanc YN FLIN是ÿsylw corfforol NEU ymddygiadol一个gawsant,a'r diffyg gofal amdanyn NHW a'u hapusrwydd YN OL POB golwg。

“湄gofalwyr maeth WEDI dweud NAD oedd unrhyw gefnogaeth我fynd i'r afael a'r凸轮DRIN a'r profiadö盖尔EU gwrthodý湄植物wedi'i brofi。 roeddÿgofalwyr maeth hefyd炔bryderus BODýcamau diogelu年oeddent炔gorfod EU rhoi AR waith炔rhoi negeseuon我bobl ifanc脉NHW oeddýrhai AR辉。

“roedd gweithwyr preswyl一个gweithwyr cymdeithasol YN teimlo BOD欧盟gwaith YN ymwneud一个rheoli ymddygiad peryglus交流NID oedd ganddynt年adnoddau我ganolbwyntio AR achosion dyfnachŸ美llawer o'r bobl ifanc HYN YN CAEL trafferthâNHW,邪materion hunaniaeth,COLLED,凸轮DRIN NEU盖尔欧盟gwrthod。

“奥尼百BOD MWY YN CAEL EI wneud我gydnabodŸpryderon eang HYN一个MYND i'r afaelâNHW,美camfanteisio'n rhywiol AR blant上午barhau我FOD YN broblem ddifrifol。”

美博士哈利特YN cyflwyno EI chanfyddiadau heddiw我weithwyr cymdeithasol一个llunwyrpolisïau。 bydd炔rhannu ystodögyfarpar一个deunyddiau gweledol一个gynhyrchwyd drwy'r ymchwil我ysgogi trafodaeth一个helpu ymarferwyr一个rheolwyr gwasanaethau我ystyried EU harferion a'u newid的。