ewch i'r prif gynnwys

caerdydd yn hyrwyddo dyfodol carbon isel

26 awst 2019

Charging an electric car

mae prifysgol caerdydd wedi ennill hyd in£1 miliwn er mwyn helpu i fynd i'r af'ne newid yn yr hinsawdd。

bydd arbenigwyr o ganolfan ragoriaeth ar gerbydau trydan y brifysgol a'r thema drawbynciol ar drafnidiaeth gynaliadwy yn yr ysgol peirianneg yn arwain rhwyd​​waith i ddileu rhwystrau rhag trafnidiaeth carbon isel yn y du drwy drydanu。

bydd y dyfarniad gan gyngor ymchwil y gwyddorau ffisegol a pheirianneg(epsrc) - rhan o ymchwil ac arloesedd y du - yn dod ag arbenigeddau o ddiwydiant ac academia ynghyd er mwyn mynd i'rafaelâmoddautrafnidiaeth carbon isel ar gyfer y ffyrdd,y rheilffyrdd a chludiant awyrennol,a'r seilwaith drydan berthnasol er mwyn diwallu syhended y dyfodol o ran symudedd。

dan arweiniad liana cipcigan博士,cyfarwyddwrÿganolfan ragoriaeth AR gerbydau trydan交流arweinyddýTHEMA drawsbynciol trafnidiaeth gynaliadwy炔年ysgol peirianneg,byddÿbartneriaeth议员ögaerdydd炔gweithio gydag amrywiaethöbartneriaid diwydiannol交流academyddionøbrifysgol克兰菲尔德,prifysgol bryste,prifysgol伯明翰phrifysgol南安普敦。

drwy gynnull arbenigeddau o ddiwydiant,学术界a'r sector cyhoeddus,nod y consortiwm yw nodi'r heriau i system drafnidiaeth integredig wedi'i thrydanu ar draw y sectorau modurol,awyrofod a rheilffordd,gan ystyried sbardunwyr newidiadau ac arloesedd technolegol。

meddai dr cipcigan:“bydd y rhwyd​​waith yn ystyried paratoi'r diwydiant ehangach ar gyfer prosiectau fydd yn comisiynau datgarboneiddio ac yn mynd i'rafaelâlheriou tymor byr,tymor canolig a thymor hir sy'ngysylltiedigâsilbydautrydan a diyrrwr ,awyrennau trydan a chymysgryw athrydanu'r rheilffyrdynghydâseilweithiaucysylltiedig。 gwneir hyn drwy ddatblygu strateggaeth ehangach ar gyfer datgarboneiddio'r sector trafnidiaeth drwy drydanu。“

ymysg y partneriaid o'r sectorau cyhoeddus a phreifat,mae aston martin,safran power uk ltd,y grid cenedlaethol,ricardo group,energy networks ea technology,trafnidiaeth llundain,trafnidiaeth cymru,turbo power systems,abb,fti consulting,nr electric uk有限公司,wsp group plc uk,scorpion power system ltdl,jingge electromagnetics ltd。,quercus investment partners,llywodraeth cymru,cost,y sefydliad peirianneg drydanol a thrydaneg。

mae'r prosiect yn un o bum rhwyd​​waith newydd sy'n helpu i fynd i'r af'el newr yn yr hinsawdd drwy ddileu rhwystrau rhag trafnidiaeth carbon isel yn y du。 mae'r rhain yn amrywio o ehediadau masnachol yn defnyddio awyrennau trydan,i gludiant llwythi cheir hydrogen。

gyda chymorth£5 miliwn o gyllid,bydd y pum rhwyd​​waith datgarboneiddio trafnidiaeth + yn dod ag arbenigeddau ynghyd o academia a diwydiant er mwyn gosod y sylfeini ar gyfer technolegau carbon isel ar drawn rhwyd​​weithiau'r ffyrdd,y rheilffyrdd,ymôra'rawyr。

dywedodd y gweinidog trafnidiaeth,ken skates:“bydd prosiectau fel yr un hwn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ymdrechion i leihauôlcaredcarbon ein seilwaith trafnidiaeth,ac yn ein helpu i gyrraedd ein targedau ar gyfer datgarboneiddio。

“mae'n bwysig ein bod yn lleihau ein hallyriadau carbon drwy hyrwyddo'r defnydd o gerbydau glanach,gwyrddach,bydd y prosiect hwn yn helpu i sicrhau'r cynnydd technolegol i wireddu hyn。”

mae amrywiaeth eang o bartneriaid yn y sectorau academaidd,diwydiannol a chyhoeddus yn cymryd rhan ar draw y pum rhwyd​​waith。 mae'r partneriaid yn cynnwys yr adran busnes,ynni a strateggaeth ddiwydiannol,yr adran drafnidiaeth,hyundai-kia,aston martin,safran power uk ltd,ricardo group,trafnidiaeth llundain,trafnidiaeth cymru,llywodraeth cymru a'r grid cenedlaethol。

meddai prif weithredwr ymchwil ac arloesedd y du,yr athro syr mark walport:“trafnidiaeth yw un o'r cyfranogwyr mwyaf tuag at allyriadau carbon deuocsid yn y du,a'r cyfrannwr tuag at allyriadau o nwyontŷgwydrsy'n tyfu gyflymaf ar lefel fyd-eang。

“mae addasu ein systemau trafnidiaeth ar gyfer technolegau carbon isel yn hanfodol ar gyfer iechyd y blaned yn y dyfodol,a chyhoeddodd y rhwyd​​weithiau heddiw y byddant yn ymgymrydâgwaithpwysig wrth baratoi'r du ar gyfer y pontio hyn。”

mae'r athro greg marsden,sy'n arwain rhwyd​​waith decarbon8,wedi cael ei benodi'n hyrwyddwr datgarboneiddio trafnidiaeth a bydd yn cydlynu rhwng pob rhwyd​​waith + ac yn hyrwyddo'r her i'r llywodraeth,polisi a diwydiant ddatgarboneiddio trafnidiaeth。

rhannu'r stori hon

我认为是wybodaeth,我是dudalennau gwe'r ysgol。