""
ewch i'r prif gynnwys

newyddion diweddaraf

Half marathon finish

addewid newydd dros gynaliadwyedd yn ganolog i hanner marathon caerdydd

6 medi 2019

trefnwyr y ras yn partneru?brifysgol er mwyn lleiafu'r effaith ar yr amgylchedd

Wooden painted sign for Danau Girang Field Centre

uned wrth-botsio i warchod coedwigoedd婆罗洲

5 medi 2019

gwyddonwyr o brifysgol caerdydd yn helpu i ffurfio tasglu arbennigsyddâ€n nod o warchod bywyd gwyllt eiconig borneo

Oculus stairs installation

grisiau arbennig yn cael eu gosod yng nghampw​​s arloesedd caerdydd

4 medi 2019

'oculus'yn un o brif nodweddion arloesedd canolog

Person looking at night sky

ymchwilwyr i astudio undged a ffiseg y bydysawd

4 medi 2019

dau brosiect gan brifysgol caerdydd yn ennill cyllid gwerth cyfanswm€3.38m

Microscope

gallai cracio“côdfirws”helpu i drechu canser

4 medi 2019

mae gwyddonwyr o brifysgol caerdydd yn credu y gallai dealltwriaeth newydd o sut mae firws yn treiddio ac yn heintio celloedd dynol helpu i baratoi'r ffordd i frechlynnau a thriniaethau newydd ar gyfer canser a chlefydau heintus eraill。

Green screen filming

busnesau yng nghymru yn elwa o£100m i ddatblygu syniadau newydd

4 medi 2019

carfan arloesedd gyntaf wedi'i dewis yn dilyn diddordeb mawr ar ran y sector creadigol

WISERD hands logo

canolfan ymchwil genedlaethol yn ennill cyllid mawr

3 medi 2019

Academydion i ymchwilio i'r prif heriau sy'n wynebu cymdeithas

Charging an electric car

caerdydd yn hyrwyddo dyfodol carbon isel

26 awst 2019

rhwyd​​waith£1 miliwn i fynd i'r afael ag allyriadau

Image of genes

adnabod'chwaraewr allweddol'yn y cyswlltgenetigâchyflyrauseiciatrig

21 awst 2019

ymchwil newydd yn cynyddu dealltwriaeth o newidiadau ymenyddol mewn sgitsoffrenia ac awtistiaeth

Cardiff compound semiconductor

caerdydd yn bartner i brosiect lled-ddargludyddion cyfansawdd£130m

199年至今

mae un o fentrau prifysgol caerdydd i ddatblygu lled-ddargludyddion cyfansawdd(cs)yn bartner i brosiect£1.3m llywodraeth cymru i arloesi technolegau cs newydd。

Dr Jaclyn Granick

pwyslais newydd ar hanes iddewig modern

15 awst 2019

penodi academydd blaenllaw yn rhan o ymgyrch ysgol i wella ei darpariaeth addysgu a arweinir gan ymchwil

Image of Steve Ormerod sat by a river

cyfoeth naturiol cymru yn penodi athro o brifysgol caerdydd yn ddirprwy gadeirydd

12 awst 2019

penodi'r athro steve ormerod yn ddirprwy gadeirydd cyfoeth naturiol cymru

Illustration of a young girl crying

adroddiad yn dod i'r casgliad bod angen mwy o gefnogaeth ar blant sydd mewn perygl o gamfanteisio rhywiol

9 awst 2019

研究揭示了护理系统的“令人不安”的图景

Groundwater well in Africa

adnoddaudŵruearyn affrica yn wydn yn wyneb y newid yn yr hinsawdd

8 awst 2019

dŵrdaear - ffynhonnell hanfodoloddŵryfed a dyfrhau ar draw affrica is-sahara - yn wydn yn wyneb amrywioldeb newid hinsoddol,ynôlstududiaethnewydd a arweiniwyd gan brifysgol caerdydd a choleg prifysgol llundain(ucl)

volcano magma chamber

gwyddonwyr yn darganfod system blymio ddwfn ei gwreiddiau o dan losgfynyddoedd cefnforol

8 awst 2019

astudiaeth newydd yn datgelu bod siambrau magma o leiaf 16km o dan arwyneb y ddaear

Prisoner's hands clasped around prison bars

mwy o achosion o hunan-niweidio yng ngharchardai cymru nag erioed o'r blaen

7 awst 2019

Academydd o'r farn y dylai data ar gyfer cymru yn unig fod ar gael i bawb

Person using laptop

technoleg newydd i fonitro casineb ar-lein yn erbyn pwyliaid

6 awst 2019

Academydionion nn defnyddio algorithmau arloesol i fonitro tueddiadau

Image of polar bear and cub

cysylltiad rhwng newidiadau i berfedd eirth gwyn ac enciliadiômôryrarctig

6 awst 2019

gallai colli cynefin gael goblygiadau negyddol i iechyd tymor hir eirth gwyn

Rob Wilson and Richard Lewis

cydnabyddiaeth genedlaethol i ddarlithwyr'rhagorol'o gaerdydd

5 awst 2019

cyflawniadau dr richard lewis a robert wilson yn cael eucydnabodâchymrodoriaethaddysgu genedlaethol

Principality Stadium

annog cefnogwyr i gefnogi ymchwil canser

2 awst 2019

casgliadcyngêmbül-droed manchester united yn erbyn ac milan yng nghaerdydd

Image of a pregnant woman in winter cothing, outdoors

发表评论简介yy

2 awst 2019

babanod yr hydref a'r gaeaf yn agored i lefelau uwch o hormon straen mamol

Michael Sheen with refugees from summer school

sheen yncwrddâffoaduriaida cheiswyr lloches sy'n graddio

1 awst 2019

'mae gwybod eich bod chi nawr yn gallu helpu cymaint o bobl eraill yn golygu cymaint i mi'

Image of fracking site

ychydig iawn o'r cyhoedd o blaid llacio rheolau a rheoliadau ynghylch ffracio

1 awst 2019

bwlch rhwng diwydiant ffracio'r du a barn y cyhoedd yn gwbl amlwg,gyda llai nag un o bob 10 o bobl yn dweud bod rheoliadau ynghylch echdynnunwysiâlynrhy lym

Sian Powell

golwg am geisio'cau'r diffyg democrataidd'

31 gorffennaf 2019

pennaeth newydd golwg yn rhan o drafodaeth prifysgol caerdydd ynghylch y cyfryngau yn yr eisteddfod genedlaethol