""
ewch i'r prif gynnwys

ein heffaith economaidd是一种chymdeithasol

Tu allan i Ganolfan ymchwil Delweddu'r Ymennydd gwerth £44m
mae gan y ganolfan ymchwil delweddu'r ymennydd gwerth£44mrôllallweddolwrth ddeall achosion cyflyrau niwrolegol a seiciatreg yn well,er mwyn cynnig gwybodaeth hanfodol fydd yn arwain at ddatblygu triniaethau gwell。

mae prifysgol caerdydd yn cyfrannu'n sylweddol at economi'r du。

rydym yn denu buddsoddiad o ansawdd uchel o'r sectorau cyhoeddus a phreifat fel ei gilydd,sy'n helpu i drosi ein hymchwil o'r radd flaenaf yn gynnyrch,gwasanaethau a phrosesau'r dyfodol。

mae ein rhagoriaeth dysgu ac addysgu yn cynhyrchu graddedigion hynod fedrus sy'n cael eu talu'n dda,ac yn cyfrannu'n sylweddol at goffrau cyhoeddusarôlcamui fyd gwaith。

  • rydym yn cyfrannu £3.23 biliwn 在Economi'r du
  • 1 ym mhob 130 o swyddi yng nghymru yn dibynnu arnom
  • rydym yn cynhyrchu £6.30 am bob£1 rydym yn gwario

rydym yn brifysgol wirioneddol fyd-eang,gyda myfyrwyr yn teithio ar draw y byd i astudio yma a phob un ohonynt yn cyfrannu'n sylweddol at economi'r du yn ystod eu cyfnod yn y ddinas。 rydym yng nghanol prifddinas hyfryd,hanesyddol a chreadigol ac yn un o brif gyflogwyr cymru,gyda dros 35,000 o bobl yn ein cymuned o staff a myfyrwyr。 mae'r brifysgol yn cefnogi 12,600 o swyddi ar draw y du。

mae gan brifysgol caerdydd wreiddiau dwfn yn y gymuned leol,ac mae'n ymgysylltu'nrhagweithiolârrcyhoedd yn gyffredinol er mwyn helpu i wella iechyd,cyfoeth a lles yng nghymru,ar draw y du ac o amgylch y byd。

cyfanswm effaith economaidd

dysgu ac addysgu

rydym yn cynnig taith addysgol ysbrydoledig ac o ansawdd uchel,sy'n cyfoethogi bywydau myfyrwyr a'u paratoi ar
gyfer byd gwaith。 boed yn fyfyrwyr newyddiaduraeth sy'n dysgu eu crefft a'u disgyblaeth mewn adeilad modern ar garreg drws bbc cymru,neu'n gyfrifiadurwyr yn rhyngweithio ag arbenigwyr y diwydiant yn yr academi meddalwedd genedlaethol,rydym yn cynnig profiad dysgu arloesol i'n myfyrwyr。

cyfanswm effaith economaidd prifysgl caerdydd,2012-13 a 2014-15

mae 31,000 o fyfyrwyr wedi ymrestru ym mhrifysgol caerdydd - 53%o'n myfyrwyr cartref yn dod o gymru。 mae 95.7%o raddedigion mewn cyflogaeth,addysg bellach,neu'r ddau yn fuanarôlgraddio。 (arolwg ymadawyr addysg uwch 2016/17)

trosglwyddo ymchwil a gwybodaeth

arôlllwyddoi fod ymhlith y 5 uchaf yn fframwaith rhagoriaeth ymchwil 2014,mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl ar draw y byd,ac yn mynd i'rafaelârhaio'r problemau mwyaf sy'n wynebu cymdeithas,yr economi a'n hamgylchedd。

boed wrth lywio'r ddadl yng ngwleidyddiaeth cymru,brwydro'n erbyn seiber-drosedd neu wella gofal clinigol yng nghymru,mae ein hymchwil yn creu pontydd ac yn ysgogi twf economaidd a chymdeithasol。

709英镑 经济与社会经济学院学报

mae 4.3 yn cael ei gynhyrchugyfercwmnïau'rdubob blwyddyn,am bob£100m fuddsoddir yn ymchwil prifysgol caerdydd。 mae'r 357 o batentau ym meddiant prifysgol caerdydd ac mae£29 miliwn yn cael ei gynhyrchu drwy gyfrwng 145 o fusnesau newydd gweithredol staff a myfyrwyr,sy'n cefnogi 465 o swyddi amser llawn。 (arolwg rhyngweithio busnes a chymunedol addysg uwch 2015/16)

rhyngwladol

mae prifysgol caerdydd yn brifysgol ryngwladol sy'n deilwng o'r enw,ac mae ganddi gymuned ffyniannus o fyfyrwyr rhyngwladol a phartneriaethau gyda dros 200 o sefydliadau ar draw y byd。 mae partneriaethau gyda phrifysgolion ku leuven a xiamen yn cynyddu ein hymchwil gydweithredol,gan gynnig y cyfle i fyfyrwyrymgymrydâphdsar y cyd,a chreu cyfleoedd o ran symudedd myfyrwyr a staff。

mae dros 800 o fyfyrwyr yn gweithio,astudio neu'n gwirfoddoli dramor bob blwyddyn,o ganlyniad i raglen cyfleoedd byd-eang.

carfan myfyrwyr prifysgol caerdydd sy'n hanu o'r du 2014-15 drwy nod y cymhwyster

gwella bywydau

mae prifysgol caerdydd yn falch iawn o fod yn sefydliad cymreig,ac yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb o gynnal cymuned sy'n amrywiol yn gymdeithasol a diwylliannol ledled cymru。

mae ein rhaglenni ymgysylltu yn helpu i drawnnewid ein cymdogaethau,o adfywio newyddiaduraeth leol i ddatblygu ein prosiect porth cymunedol yn grangetown,caerdydd。 ymhellach i ffwrdd,mae ein prosiect phoenix yn helpu i wella ansawdd bywydau pobl ar吸引纳米比亚。

roedd dros 200,000 wedi bod i ddigwyddiadau cyhoeddus prifysgol caerdydd yn 2015/16。 rydym yn cefnogi digwyddiadau mawr yr ardal,gan gynnwys hanner marathon caerdydd,yr eisteddfod genedlaethol agŵylygelli。

1300o fyfyrwyr yn gwirfoddoli yn y gymuned leol bob blwyddyn

mae gan ein gweithgareddau o ddydd i ddydd gadwyn gyflenwi bellgyrhaeddol,sy'n cefnogi llawer iawn yn fwy o swyddi ar draw cymru a'r du。 mae£1.18 biliwn yn cael ei ychwanegu at economi'r du o ganlyniad i wariant prifysgol caerdydd,a'r hyn y mae myfyrwyr yn ei wario。

  • y brifysgol gyntaf yn y du i'w henwi'n'bencampwr cyflog byw'
  • 5875o cyfwerth ag amser llawn sydd wedi'u cyflogi ym mhrifysgol caerdydd
  • 11200 o swyddi wedi'u creu yng nghymru o ganlyniad i weithgareddau prifysgol caerdydd

adroddiad llawn

ymgymerwydâ€?gwaith o ddadansoddi cyfrifon effaith economaidd prifysgol caerdydd ar gyfer blwyddyn academaidd 2016/17 gan london economics - unogwmnïauymgynghorolarbenigol ym maes economeg a pholisi blaenllaw ewrop。 darllenwch和adroddiad llawn:

2016 - 17年ag8的经济和社会影响

2018年9月11日

伦敦经济学于2018年10月就我们的社会和经济影响撰写的报告。

PDF格式