""
ewch i'r prif gynnwys

y gymdeithas frenhinol

bob blwyddyn mae'r gymdeithas frenhinol yn dyfarnu 44 cymrodoriaeth i'r gwyddonwyr gorau i gydnabod eu llwyddiannau gwyddonol。 dyma'r anrhydedd uchaf y gall gwyddonydd ei derbyn,arwahân我wobr nobel。

rhaid i unigolion fod wedi gwneud cyfraniad sylweddol i wella gwybodaeth naturiol,gan gynnwys mathemateg,gwyddoniaeth peirianneg gwyddoniaeth feddygol。

cymrodyr y gymdeithas frenhinol

yr athro yves barde

cadairymchwilsêrcymrumewn niwrofioleg,ysgol y biowyddorau

mae'r athro barde yn un o niwrofiolewwyr mwyaf blaenllaw'r byd。 fe ymunodd ag ysgol biowyddorau prifysgol caerdydd yn 2013 wedi iddo gael ei benodi'n gadairymchwilsêrcymrumewn niwrofioleg。

y digwyddiad pwysicaf yng ngyrfa ymchwil yr athro barde oedd darganfod chlonio protein sy'n hanfodol ar gyfer nifer o brosesau,gan gynnwys y cof dynol。 mae angen y protein hollbwysig hwn yn yr ymennydd,elwir y ffactor niwrodroffig sy'n deillio o'r ymennydd(bdnf),i ddatblygu a chynnal system nerfol iach。 mae ei waith hefyd wedi arwain at ddarganfod teulu o broteinau cysylltiedig - niwrodroffinau。

yr athro hywel thomas frs

yr athro hywel托马斯 portrait
yr athro hywel托马斯

rhag is-ganghellor ymchwil,arloesi a menter

mae diddordebau ymchwil yr athro hywel thomas yn canoli ar symudiadau hynod gymhleth gwres,hylifau a nwyon drwy'r pridd。

mae'r modelau y mae wedi'u hadeiladu wedi profi'n bwysig yn fyd-eang er mwyn deall amgylchiadau thermol a ffisegol dan ddaear。

yn ystod ei yrfa academaidd mae wedi cynhyrchu dros 400 o bapurau technegol ac adroddiadau ac wedi darlithio'n helaeth gartref a thramor。

yr athro john aggleton frs

Professor John Aggleton
你是约翰·康格尔顿

yr ysgol seicoleg

mae'r athro aggleton yn niwrowyddonydd sydd wedi gwneud cyfraniadau pwysig i'n gwybodaeth am sail niwral y cof。

maid wedi datblygu damcaniaethau dylanwadol sydd wedi arwain at newidiadau sylfaenol yn y ffordd mae gwyddonwyr eraill yn meddwl am systemau'r ymennydd sy'n helpu unigolion i gofio digwyddiadau'r gorffennol yn eu bywydau(systemau cof episodig a chof adnabod)。

mae ymchwil yr athro aggleton wedi datgelu rolau strwythurau eraill yr ymennydd i greu darlun mwy cynhwysfawr o lawer o'r modd y caiff mathau gwahanol o gof eu ffurfio a'u hadalw。

mae'n gweithio ar hyn o bryd ar sut yn union y mae'r strwythurau y mae wedi'u hadnabod,yn y dienceffalon a llabed canol yr arlais,yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau gweithrediad y cof。

yr athro alun davies frse,flsw,fmedsci,frs

yr athro alun davies
yr athro alun davies

通过ymchwil nodedig,ysgol y biowyddorau

mae ymchwil yr athro davies yn canolbwyntio ar ddatblygu celloedd nerfol,sef sylfeini'r system nerfol。

mae'n un o niwrofiolewwyr datblygiadol mwyaf blaenllaw y byd,ac yn fwyaf adnabyddus am ei ymchwil sylfaenol ar fecanweithiau moleciwlaidd sy'n rheoli'r modd mae celloedd nerfol yn goroesi a thwf manylder eu prosesau。 mae'n gyfrifol am lawer o ddarganfyddiadau pwysig a chysyniadau sylfaenol yn y maes。

mae labordy ymchwil gweithredol yr athro davies yn ysgol biowyddorau caerdydd yn cynnwys llawer ogymrodyrôl-ddoethurol a myfyrwyr phd sy'n cynnal ymchwil ar agweddau cellol a molecwlaidd datblygiad celloedd nerfol,bioleg ffactor niwtroffig ac arwyddo celloedd。 cefnogirytîmymchwilgan gyllid allanol sydd dros£2m。

yr athro ole holger petersen cbe,frs

yr athro ole holger petersen
yr athro ole holger petersen

来自cyngor ymchwil feddygol,ysgol y biowyddorau

etholwyd yr athro petersen yn gymrawd y gymdeithas frenhinol yn 2000 am ei gyfraniad pwysig i ddealltwriaeth o ffisioleg celloedd arwyddo calsiwm。 ef oedd y cyntaf i arddangos actifadu sianelu ionau drwy gyfrwng negesydd,enynnwyd gan hormonau。 darganfu'r ffenomen lle mae calsiwm sy'n mynd i mewn i'r gell ar un pen yn tryledu i'r pen arall drwy'r reticwlwm endoplasmig。 yn olaf,dangosodd fod yr amlen niwcleaidd yn darparu storfa ychwanegol y gellir rhyddhau calsiwm ohoni。

mae gyrfa'r athro petersen wedi arwain at nifer dda o wobrau,gan gynnwys medal purkynje gan academi gwyddorau'r weriniaeth tsiec,ac fe'i penodwyd yn cbe yn 2008 am ei wasanaethau i wyddoniaeth。 mae wedi ysgrifennu dros 300 o erthyglau academaidd,gan gynnwys 14 a gyhoeddwyd yn'natural'。 cyfeiriwyd ato mewn llenyddiaeth wyddonol dros 16,000 o weithiau。

bu'n is-lywydd y gymdeithas frenhinol rhwng 2005 a a a bu'n ysgrifennydd cyffredinol undeb ryngwladol y gwyddorau ffisiolegol。 cynhaliodd academi gwyddorau a llythrennau brenhinol denmarc,y mae'n aelod tramor ohoni,symposiwm er anrhydedd iddo yn 2008。

cyflwynwyd gwobr oes clwb pancreatig ewrop iddo am ei gyfraniadau eithriadol i ymchwil y pancreas yng nghyfarfod blynyddol rhif 42 y sefydliad yn stockholm ym mis mehefin 2010。

ym mis awst 2010,etholwyd yr athro petersen i academi genedlaethol y gwyddorau yr almaen leopoldina,un o gymdeithasau academaidd hynaf a phwysicaf y byd。

你好吗john parkes frs,flsw

你是约翰帕克斯
你是约翰帕克斯

崛起,ysgol gwyddorau'r ddaeara'rmôr

mae'r athro parkes yn arweinydd rhyngwladol ym maes geomicrobioleg yn astudio prosesau microbaidd mewn gwaddodion:eu bioamrywiaeth,gweithgaredd,rhyngweithio,rheolyddion ac effaith amgylcheddol。

ef oedd y gwyddonydd cyntaf i ymchwilio'n llawn i ficrobioleg gwaddodion morol dwfn。 dangosodd,yn groes i'r farn flaenorol,eu bod yn cynnwys nifer fawr o ficrobau gweithredol。 amcangyfrifodd fod 10%yn ychwanegol o gyfanswm biomas byw y ddaear yn bresennol yn y gwaddodion hyn danwely'rmôr。

dangosodd hefyd fod y microbau hyn wedi addasu'n dda i'w cynefin dwfn yn y gwaddodion ac nad celloedd wedi'u claddu'n ddwfn oedd yn marw'n araf oedden nhw。 dangosodd fod y microbau ar yr wyneb yn tyfu'n araf iawn iawn ar raddfeydd amser'daearegol'o filoedd o flynyddoedd,oherwydd y cyflenwad cyfyngedig o ynni。

ymhlith nifer o effeithiau pwysig yr ymchwil hwn mae'r effaith ar brosesau megis ffurfio nwy eilaidd,gwaredu dwfn(e.e。co2,gwastraff niwclear),suro cronfeydd olewa'ialwyddocâdidardadadbywyd ac astrobioleg。

你好,彼得井,crs,frs

你是彼得罗井
你是彼得罗井

在ymchwil nodedig,ysgol peirianneg caerdydd

yn anffodus,bu farw'r athro peter wells ar 22 ebrill 2017。 mae ysgrif goffa ar gael yma。

mae'r athro wells yn nodedig am ei gyfraniadau i'r defnydd o beirianneg a ffiseg mewn meddygaeth。

yn benodol,ef yw cychwynnwr a datblygwr provideynnau ar gyfer llawfeddygaeth uwchsonig,mesurpŵeruwchsoniga gwelliannau technolegol eraill mewn gofal iechyd。

mae wedi ymchwilio i fioeffeithiau uwchsonig a lluniodd ganllawiau diogelwch uwchsonig ac amodau ar gyfer defnydd synhwyrol o ddiagnosis uwchsonig。

mae wedi arwain astudiaethau amlddisgyblaethol ar ddiagnosis uwchsonig yn ogystalâgwneudcyfraniadaupwysig i feysydd cysylltiedig eraill。 cynigiodd athroniaeth newydd ar gyfer ddelweddu meddygol,ac mae bellach yn gweithio ar dechnegau delweddu uwchsonig newydd。

mae'n un o bedwar unigolyn yn unig sy'n gymrawd y tair academi gwyddoniaeth genedlaethol yn y du:y gymdeithas frenhinol,academi frenhinol peirianneg ac academi'r gwyddorau meddygol。 fe'i penodwyd yn cbe yn 2009 am ei wasanaeth i wyddor gofal iechyd。

你是爱德华王子,爱德华

你是爱丁堡的爱德华
你是爱丁堡的爱德华

ysgol gwyddorau ddaeara'rmôr

mae'r athro dianne edwards yn nodedig am ei hymchwiliadau i natur y ffosiliau planhigion tir cynharaf。

drwy ddefnydd medrus o ficrosgopeg sganio electron,a defnydd gofalus o dechnegau arbenigol,mae dianne wedi egluro anatomi a morffoleg nifer o blanhigion o ddiwedd y cyfnod silwraidd a'r cyfnod defonaidd cynnar ac wedi taflu goleuni newydd ar ddigwyddiadau esblygol ar yr adeg y cafodd y tir ei gytrefu am y tro cyntaf。

mew gwaith maes sydd wedi'i ddogfennu'n ofalus yng nghymru,y gororau,yr alban a rhannau eraill o'r byd mae wedi ehangu ein gwybodaeth am fywydau planhigion tir cynnar,ac wedi manylu ar y raddfa amser o ran esblygiad y planhigion fasgwlaidd sy'n goruchafu planhigion tir y ddaear erbyn hyn。

ynghydâniferogydweithwyr mae wedi dangos yr achosion cynharaf o feinwe fasgwlaidd,stomata a miosborau mewn organau planhigion ffosiledig。 yn bennaf oll,mae dianne wedi dangos bod amrywiaeth annisgwyl yn yr yyn yr ystyrid yn flaenorolyngrŵpcyfyngedigoblanhigionpalalosöigsymleu strwythur。

mae'n gyn ymddiriedolwr gardd fotaneg genedlaethol cymru,ac wedi chwarae rhan fawr yn y gwaith o sefydlu a pharhad yr adnodd gwyddonol a diwylliannol pwysig hwn。

格雷厄姆·哈钦斯

你是格雷厄姆哈钦斯
你是格雷厄姆哈钦斯

thro regius mewn cemeg ffisegol a chyfarwyddwr sefydliad catalysis caerdydd

fe'i hetholwyd yn gymrawd y gymdeithas frenhinol am ei gyfraniadau arloesol yn defnyddio aur wrth gatalyddu - sef y broses o gyflymu adweithiau cemegol。

ef oedd y cyntaf i ragweld ac wedyn arddangos bod aur yn gatalydd effeithlon iawn ar gyfer asetylen hydroclorined,gan sefydlu trwy hynny faes newydd mewn catalyddu。

mae wedi cymryd rhan flaenllaw mewn deall mecanweithiau'r adweithiau c1 pwysig。 yn ei waith cynnar yn ici gwnaeth ddarganfyddiadau mewn catalyddion ocsideiddio a ddefnyddir yn fasnachol o hyd。

mae wedi arwain ar y defnydd o ddulliau in situ i bennu strwythur catalyddion yn ystod adweithiau a thrwy ddefnyddio sbectrosgopeg raman dangosodd bwysigrwydd allweddol ffosffad fanadiwm amorffaidd mewn ocsidiad biwtan。

美WEDI arloesi YM MAES catalyddu heterogenaidd enantioddetholus drwy ddefnyddio cymhlygion一个ataliwyd trwy electrostateg甘gynnig沉闷cyffredinol我ddylunio catalyddion sefydlog dethol,交流协会WEDI cymhwyso HYN呃mwyn dangos BOD adweithiau enantioddetholus YN gallu digwydd ARŸrhyngwyneb NWY底鞋希伯来doddydd,甘gynnig defnydd hawdd o'r prosesau cymhleth hyn。

yr athro john pearce frs

你是约翰·佩尔斯
你是约翰·佩尔斯

yr ysgol seicoleg

mae gwaith rhagorol yr athro pearce wedi cyfrannu at yr astudiaeth o fecanweithiau sylfaenol deallusrwydd anifeiliaid。

mae'r athro pierce yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ei gyfraniad at astudio dysgu a chyflyru cysylltiadol mewn anifeiliaid。

2009年derbyniodd yr athro pierce wobr ymchwil nodedig humboldt。

rhoddir y wobr hon i 100 o academyddion yn unig bob blwyddyn,i gydnabod eu holl gyflawniadau hyd yma。

先生马丁约翰埃文斯,frs

yr athro syr martin evans
yr athro syr martin evans

升职者,ysgol y biowyddorau

penderfynodd syr martin john evans ar yrfa yn astudio rheolaeth enetig datblygiad fertebraidd。 yy dilyn ei waith phd cynnar,aeth ati i edrych ar sut ydefnyddirbôn-gelloedd teratocarcinoma llygod mewn systemau meithrin meinweoedd。 roedd y cyntaf i gynnal y celloedd hyn mewn meinweoedd o dan amodau lle gellir gwahaniaethu rhyngddynt ar unrhyw adeg。

fe wnaeth ei ddatblygiadau sylfaenol greu llwybrau newydd ar gyfer geneteg mamalaidd arbrofol ac o ganlyniad genomeg weithredol。 mae syr martin,wnaeth ddod i ysgol biowyddorau prifysgol caerdydd yn 1999,wedi bod yn cymryd mantais o ddulliau'基因敲除'a'基因陷阱'ar gyfer darganfyddiadau unigryw ac i greu dulliau anifeiliaid ar gyfer clefydau dynol。

mae syr martin wedi cyhoeddi dros 120 o bapurau gwyddonol。 fe'i etholwyd yn gymrawd y gymdeithas frenhinol ym 1993 ac mae'n gymrawd sefydlu'r academi gwyddorau meddygol。 enillodd gymrodoriaeth walter cottman a gwobr william bate hardy yn 2003 ac yn 2001 dyfarnwyd iddo fedal albert lasker ar gyfer ymchwil meddygol sylfaenol yn uda。 2002年dyfarnwyd doethur er anrhydedd iddo gan ysgol meddygaeth mount sinai yn efrog newydd,ystyrir yn un o brif ganolfannau hyfforddiant meddygol a gwyddonol y byd。

fe'i ddyrchafwyd yn farchog yn 2004 am ei wasanaethau i wyddoniaeth feddygol ac yn 2009 dyfarnwyd medal aur y gymdeithas feddygaeth frenhinol iddo i gydnabod ei gyfraniad gwerthfawr i feddygaeth。

yr athro graham mcwhirter,frs

yr athro john graham mcwhirter
yr athro john graham mcwhirter

在ymchwil nodedig,yr ysgol peirianneg

mae'r athro john graham mcwhirter wedi ymchwilio amrywiaeth eang o bynciau; o dechnegau mathemategol gwreiddiol i gyfrifiadura cyfochrog a dynio vlsi。 mae wedi ennill cydnabyddiaeth rhyngwladol am ei waith am ddylunio proseswyr systoligaräeacyn arbennig o enwog amddyfeisio'rräeqrtrionglog ar gyfer prosesau addasol o ganfod signal,ac mae'r broses hon wedi'i henwi areiôl。

mae hefyd wedi dyfeisio'r algorithm qr rhwyllog ar sail dull dadansoddi sgwariau lleiaf ar gyfer hidlo addasol。 ar ben hynny,mae wedi dylunio casgliad systolig lled-gudd ar lefel didau ar gyfer hidlo iir ar sail systemau rhifau diangen,ynogystalâditblygua hyrwyddo'r cysyniad o beirianneg algorithmig。

roedd yn un o sylfaenwyr cyntaf yr is-grŵpproffesiynoliee ar gyfer prosesu arwyddion(e5)ac ennillodd y jj thompson premium yn 1990 am ei bapur ar .... yn 1994 enillodd fedal jj thompson wrth yr iee am ei ymchwil am araeau systolig mathemaeg mewn prosesu arwyddion。 etholwyd ef yn aelod o gyngor yr ima yn 1995 a gwasanaethodd fel arlywydd yn 2002 a a 2003。

bu'r athro john graham mcwhirter yn athro gwadd anrhydeddus peirianneg drydanol ym mhrifysgol caerdydd ers 1998。

syr john meurig thomas,flsw,frs

syr john meurig thomas
syr john meurig thomas

anrhydeddus,yr ysgol cemeg

mae llawer o waith syr john meurig thomas yn ymwneudâchreucatalyddion newydd solet a cheisio deall strwythur a gweithgareddau'r rhai presennol。 mae'n gwneud hyn drwy ddefnyddio technegau fel amsugno pelydr x,sbectrosgopeg a microsgopeg electron trosglwyddo cydraniad uchel。如果你不知道一个ddyfynnwyd fwyaf ym maes催化heterogenaidd。 cafodd y mwyn yr enw'meurigite'yn deyrnged iddo。

1991年的咖啡馆和他们的家庭成员“wasanaethau i gemeg”a'i waith yn“hybu poblogrwydd gwyddoniaeth”。 yn y blynyddoedd diwethaf mae e wedi canolbwyntio ar ddylunio catalyddion'ghwddd'ar gyfer technoleg“lân”。 mae e hefyd wedi datblygu ffyrdd o astudio catalyddion yn eu safle gwreiddiol。

1999年,我发现了咖啡馆的生活方式和生活方式,并且在sylfaen wyddonol催化杂交剂yin arwain在fanteisio masnachol'zewites'drwy brosesau peirianyddol。“ mae e hefyd yn athro nodedig anrhydeddus cemeg deunyddiau ym mhrifysgol caerdydd。

你是理查德·卡特洛夫人

Richard Catlow
你是理查德·卡特洛

ysgol cemeg

mae gwaith yr athro catlow yn defnyddio cyfuniad pwerus o dechnegau cyfrifiadurol ac arbrofol i ymchwilio i ystod eang o broblemau heriol mewn cemeg deunyddiau。

mae wedi derbyn rhestr nodedig o wobrau ac anrhydeddau ac mae'n un o'r gwyddonwyr blaenllaw yn ei faes,gydag enw da rhagorol am ymchwil arloesol o'r radd flaenaf yn rhyngwladol。

mae ei ymchwil yn canolbwyntio'n gryf ar ragfynegi mecanweithiau ymateb mewn catalysis heterogenaidd,rhagfynegi strwythurau crisial a nano-ronynnau,thaflu goleuni ar fecanweithiau tyfu a niwcleiddio crisial。 mae'n manteisio ar dechnolegau cyfrifiadura perfformiad uchel,wedi'u cyfuno ag astudiaethau arbrofol yn defnyddio technegau ymbelydredd syncrotron,i ymchwilio i strwythurau,priodweddau ac adweithiant deunyddiau cymhleth。

yr athro john pickett cbe,frs

yr athro john pickett

ysgol cemeg

mae ymchwil yr athro pickett ym maes ecoleg gemegol wedi gwneud cyfraniad sylweddol at wella sut yrheolirplâuachynaliadwyedd amaethyddol。

mewn gyrfa hir a nodedig,mae wedi datblygu provideyniaeth arloesol i fonitro systemau signalau pryfed(semiocemeg)a thechnegausbectrometregmàsuwchi nodi a mesur y cyfansoddion hyn。 cafodd ei waith ar gymhwyso technegau agronomeg i wella cynhyrchedd cnydau yn affrica wobr nodedig wolfe ar gyfer amaethyddiaeth yn 2008。

mae ei gyfraniadau hefyd wedi'u cydnabod mewn cyfres o anrhydeddau a gwobrau eraill,gan gynnwys gwobr rank ar gyfer maeth a hwsmonaeth cnydau yn 1995,aelodaeth o'r deutsche akademie der naturforscher leopoldina yn 2001,a medal y gymdeithas ryngwladol ar gyfer ecoleg gemegol 2002年,2004年,咖啡馆,咖啡馆,咖啡馆,咖啡馆,咖啡馆。